Dunántúli Napló, 1969. február (26. évfolyam, 26-49. szám)

1969-02-01 / 26. szám

2 I. ó9, íebruói U Aláírták Magyarország és a Szovjetunió 1969-re szóló árucsereforgalmi jegyzőkönyvéi DlAKTÜNTETES LONDONBAN. A főiskola) reformot követelő lon­doni diákok menete rendőrkordonba ütközött a Szent Pál Kated- rálisnál. A diákok a londoni közgazdasági főiskola elé akartak vo­nulni. A Katedrális előtt tiltakozó gyűlést tartottak Koszi r111 szabadságát tölti „Azok a híresztelések, ame­lyeket egyes felelőtlen forrá­sok terjesztenek a nyugati sajtóban Alekszej Koszigin betegségéről, megalapozatlan kitalálások” — jelentette ki pénteken Leonyid Zamjatyin, a szovjet külügyminisztérium sajtóosztályának vezetője. Alekszej Koszigin szovjet mi­niszterelnök szabadságon van. Jelenleg Moszkva környékén tartózkodik és a közel-jövő- ben, szabadságának lejártával, visszatér munkájához. ♦ PRAG A: A Csehszlovák Szocialista Köztársaság kor­mánya Ódon Zavodskyt, a csehszlovák rádió ügyeivel foglalkozó kormánymegbízot­tat nevezte ki csütörtökön a csehszlovák rádió ügyvezető igazgatójává. Zdenek Heujzlar volt igazgató szeptember 25- jen történt távozása óta ez a tisztség betöltetlen volt. ♦ VARSÓ: Lengyelország a világ országai közül elsőként ratifikálta a háborús bűnösök gaztetteinek és az emberiség ellen elkövetett bűncselekmé­nyeknek az elévülhetetlensé- géről szóló nemzetközi kon­venciót, amelyet az ENSZ köz­gyűlésén tavaly októberben a tagországok nagy többsége el­fogadott, Az egyezmény akkor lép érvénybe, ha tíz állam ra­tifikálja. ! ♦ MANILA: 3000 Fülöp­j szigeti diák összetörte a helyi I egyetem berendezését. A diá- j kok jobb ellátást, alacsonyabb tandíjat követelnek. , 4 BILBAO: A spanyolországi I rendkívüli állapotra valö hivatko- j zással csütörtökön a hatóságok I bezáratták a Bilbao melletti je- 1 zsuita egyetemet. 4- LONDON: Hivatalos je­lentés szerint az angol ipar 1968-ban sztrájkok miatt 4 , millió 700 000 munkanapot vesztett. Nagy-Britannában az relmúlt esztendőben 2 250 800 munkás vett közvetlenül részt :a sztrájkokban.-4 STRASBOURG: Az Luropa- tanács közgyűlése csütörtökön 92 szavazattal 11 ellenében és 10 tar­tózkodással, megbélyegezte a gö­rög kormányt, mert lábbal ti­porja a nép szabadságjogait. ♦ MOSZKVA: Fekete nap címmel játékfilm forgatóköny­vet írt Alekszej Szpesnyev szovjet író és rendező, ame­lyet Patrice Lumumba emlé­kének szentelt. A film főbb szerepeit afrikai művészek játszók. A hősök kitalált né­ven fognak szerepelni, maga a főhős is. ♦ COTONOU: A Nemzetközi Vöröskereszt IS napos szünet után megújította a szakadár Biafra la­kosságának támogatására indított légijáratokat. + LONDON: Az állami tu­lajdonban lévő British Euró­páén Airways (BEA) Légitár­saság 22 000 000 dollár érték­ben 25 felújított repülőgépet kínált fel megvételre a Kínai N épköztársaságnak. 4. MOSZKVA: Az ukrajnai Iz- jum város optikai gyárának szak­emberei olyan szemüveget készí­tettek, amellyel látni, sót olvasni tudnak olyanok, akik normális látásuknak csupán 2 százalékát őrizték meg. Olvasás esetén a szemüveget beépített kisméretű lámpa egészíti ki. ♦ BUKAREST: Bukarestben befejezte tanácskozását a szo­cialista országok utazási iro­dáinak 8. konferenciája. A ta­nácskozáson 11 ország 79 szak­embere vett részt, köztük Tausz János IBUSZ-vezérigaz- gató vezetésével nyolctagú magyar küldöttség. Moszkva: Pénteken Moszk­vában befejeződtek a Magyar Népköztársaság és a Szovjet­unió kereskedelmi küldöttsé­gének tárgyalásai. A tárgyalások eredménye­ként dr. Bíró József külke­reskedelmi miniszter, a ma­gyar küldöttség vezetője és Nyikolaj Patolicsev, a Szov­jetunió külkereskedelmi mi­nisztere, a szovjet delegáció vezetője aláírta a két ország 1969-re szóló árucsereforgalmi jegyzőkönyvét. Mindkét fél megelégedéssel állapította meg, hogy a Ma­gyarország és a Szovjetunió közötti külkereskedelmi for­galom sikeresen fejlődik. Az aláírt jegyzőkönyv értelmében 1969-ben a kölcsönös szállí­tások volumene — az 1968. évihez képest — 7 százalék­kal növekszik és értéke eléri az 1,3 milliárd rubel össze­get A Szovjetunió változatla­nul Magyarország fő keres­kedelmi partnere, s több mint egyharmad arányban részese­dik Magyarország külkeres­kedelmi forgalmában. A maga részéről Magyarország is az egyik vezető helyet foglalja el a Szovjetunió külkereskedel­mében. Az 1969. évre szóló áru­csereforgalmi jegyzőkönyv elő irányozza a Szovjetunióból Magyarországra irányuló szál­lítások növelését, a hosszúle­járatú megállapodásban rög­zített mennyiségeken felül a magyar népgazdaság szem­pontjából fontos árukból. Magyarország 1969-ben kü­lönböző nyersanyagokat és élelmiszereket, ipari berende­Az erőfitogtatásnak megvan az első halottja Prága: A Prace A nagy hadgyakorlat címen foglalko­zik a csehszlovák határon lezajló amerikai—nyugatné­met katonai manőverekkel. A kérdés az — írja —, hogy az erődemonstrációnak mi az értelme, ki ellen irányul? — (Csehszlovákia ellen?) Aligha, ez visszhangja azoknak a vi­haros eseményeknek, melye­ket Csehszlovákia néhány hónapja átélt. Azonban sok­kal valószínűbb, hogy a NA­TO a csehszlovák határnál néhány saját belső problé­máját akarja megoldani. A gyakorlatnak többek kö­zött be kell bizonyítani — Írja a Prace, — hogy az USA igen rövid idő alatt növelni képes haderejének létszámát Európában, valamint hogy egy esetleges • összeütközés első fázisában taktikai atomfegy­vereket is használni kíván. A cikk felteszi a kérdést, hogy ez az erődemonstráció a csehszlovák határ közelé­ben még a Johnson-kormány öröksége vagy pedig egy új kurzus bevezetése. A mi ag­gályainkat az váltja ki — írja a lap, — hogy határaink közelében zajlik a gyakorlat, s jelentőségével alkalmas a feszültség szítására. * Vilseck: A csehszlovák határ közelében megkezdett amerikai hadgyakorlatoknak megvan az első halottja. Egy nyugatnémet autó ösz- sz eütközött egy páncélozott gépkocsival. Az autó veze­tője meghalt zéseket, mezőgazdasági gépe­ket, sezmély- és tehergépko­csikat, valamint légiközleke­dési eszközöket vásárol a Szovjetuniótól. Ugyanakkor autóbuszokat, hajókat, hírköz­lési berendezéseket, élelmi- szeripari és vegyipari beren­dezéseket, továbbá jelentős mennyiségű közfogyasztási árut szállít a Szovjetuniónak. , I Véget értek a szevjet-dél-jemeni tárgyalások Pénteken a Kremlben véget értek a tárgyalások Nyikolaj Podgornij, a Szovjetunió. Leg­felső Tanácsa Elnökségének el­nöke, Dmitrij Poljanszkij, a Szovjet Minisztertanács első el­nökhelyettese és Kahtan El- Saabi, a Dél-Jemeni Népi Köz­társaság elnöke között. A tár­gyalásokon baráti légkörben, gyümölcsöző eszmecsere folyt. A tárgyalások befejeztével El- Sa&bi látogatókörútra indult a Szovjetunióban. Vietnami jelentés Szórványos harci tevékenység Saigon: A dél-vietnami sza­badságharcosok TET-offerrzí- vájának első évfordulóján csak szórványos harci tevé­kenység folyt az amerikai hadijelentések szerint. Ugyan­akkor az amerikaiakat aggo­dalommal tölti el legutóbbi felfedezésük: Saigontól 84 ki­lométernyire megtalálták a partizánok egyik épülő föld­alatti dzsungel-kórházát, — amely hat kisebb és két na­gyobb kórteremből áll, ösz- szesen mintegy 300 ággyal. * Hanoi: A VDK sajtója ve­zércikkben emlékezett meg pénteken a TET-offenzíva el­ső évfordulójáról — Guan Dói Nhan Dan, a néphadsereg lap­ja. Az egész 1968-as év mér­legét megvonva rámutat, hogy a forradalmi erők 630 000 el­lenséges katonát tettek harc­képtelenné, beleértve 230 000 amerikai és külföldi csatlós­katonát — ez a szám a sebe­sülteket, eltűnteket és halotta­kat foglalja magában. INixon önkénteseken alapúé haderő felállítását tervezi KS/D. NAPLÓ, TELEFOTO A híres dél-afrikai szívsebész, Barnard professzor büszkesége, dr, PhiUp Blaiberg egy esztendő­vel a nagy műtét után — „teljes fegyverzetben”. A világszerte is­mert újszíves ugyanis bajtársi ta­lálkozón vett részt egy, még a második világháború idején ala­kult légvédelmi egység tisztelet­beli tagjaként ♦ BRÜSSZEL: Louis Major munkaügyi miniszter a szená­tusban bejelentette, hogy Bel­gium korlátozni szándékozik az idegen munkaerő beván­dorlását. Azoknak, akik mun­kavállalási engedély nélkül érkeznek Belgiumba, el kell hagyniok az országot. 4 SZÖUL: Pénteken Szöulban 100 kilométernyire délre össze- ütközött két személyvonat. Leg­alább 15 utas meghalt és IS má­sik megsebesült. 4 WASHINGTON: Az Egye- sült Államok külkereskedelmi mérlegének feleslege 1968-ban az ele/.o évi 4 100 000 000 dol­lárról 726 000 000 dollárra csökkent. ' ■ ■ í -­A Fehér Ház bejelentette, Nixon elnök utasította a had­ügyminisztériumot, hogy dol­gozzon ki részletes tervet a katonai sorozási rendszer meg­szüntetésére, az elnök az ed­digi sorozás helyett önkénte­seken alapuló haderő felállítá­sát tervezi. Az új rendszer életbeléptetésére a vietnami kiadások csökkentése esetén kerülhet sor. A NATO áprilisban érkezik el fennállásának huszadik év­fordulójához. Ebből az alka­lomból tervbe vették, hogy Washnigtonba összehívják a kormányfők értekezletét. Har- land Cleveland, brüsszeli ame­rikai nagykövet szerint vi­szont Nixon elnöknek nincs szándékában meghívni a tag­államok miniszterelnökeit ax évfordulóra. Cleveland hozzá­fűzte, hogy jövő héten haza­utazik Washingtonba és bő­vebben tájékozódik az új Nixan-kormány szándékairóL Mao Ce-tung-nyilatkozat az Odera—Neisse határról? Amerikai és nyugatnémet csapatok részvételével mindössze 40 ki­lométernyire a csehszlovák határtól provokációs hadgyakorlat fo­lyik. Képünkön: az amerikai 24. hadosztály első dandárjának harc­kocsijai haladnak át egy bajor kisvároson. Varsó: A Zycie Warszawy ismerte- , ti a Bild-Zeitung című nyugat- j német bulvárlap (Springer Konszern lapja) jelentését Mao ; Ce-tungnak a Japán Szocia­lista Párt vezetőivel folytatott beszélgetéséről A Bild-Zeitung szerint Mao állítólag azt ja­vasolta, hogy a japán szocia­listák vele együtt kezdemé­nyezzek egy Peking—Tokio- Bonn közötti egyezmény létre­hozását. „A Bild-Zeitung szenzációs jelentése keveset érdekelne bennünket, ha egy része nem érintené Lengyelországot — írja a Zycie Warszawy —, es a rész pedig az, amelyben a nyugatnémet lap szerint Mao Ce-tung kifejtette azt a néze­tét, hogy az NSZK-nak pil­lanatnyilag nem kell elismer­nie az Odera—Neisse határt. A Bild-Zeitung gyakorlatát ismerve, komolyan kételked­hetnénk jelentésének pontos­ságában. Tény azonban az, hogy az utóbbi időben kiala­kulóban van bizonyos flört Pe­king és Bonn között. A flörttel egybevág Mao Ce-tung fen­tebb idézett tényleges vagv ki­talált nyilatkozata — fejezi be a Zycie Warszawy. Cui prodest? Cui prodest? Kinek áll érdekében? — így tették fel a kérdést már a régi Rómá­ban is, ha különösen bonyo­lult ügy szövevényéhez ér­keztek. Helyénvaló ugyanilyen nyíltsággal feltenni a kér­dést: kinek áll érdekében, hogy Csehszlovákia az ál­landósult feszültség légköré­ben éljen? Kinek áll érde­kében, hogy Px-ágában meg­nehezüljön egy valóban szo­cialista konszolidáció kibon­takozási folyamata? A kérdés annál inkább jo­gos, hiszen az elmúlt hét vé­gén jobboldali erők provo­katív megmozdulásairól ér­kezett hír a csehszlovák fő­városból. Ürügynek hasz­nálva a szerencsétlen diák, Jan Palach tűzhalálát, utcai tüntetéseket és rendbontáso­kat szerveztek. Vagyis a tűznél — amelynek fellán- golási körülményei egyelőre több mint rejtélyesek — sa­ját politikai pecsenyéjüket, akarták megsütni. A nagyobb zűrzavarnak csupán határozott — ne fél­jünk kimondani a bizonyos esetekben okkal, ok nélkül pejoratív értelmet kapott jelzőt — adminisztratív esz­közökkel lehetett elejét ven­ni. A jobboldali erők, ame­lyek láthatóan tartottak a húr túlfeszítésébői kirobba­nó konfliktustól, ennek nyo­mán a taktikai visszavonu­lást választották. Ezt meg­előzően ultimátumokkal bombázták a párt- és álla­mi vezető szerveket, olyan követelésekkel, amelyek egyike-másika szépen han­gozhat, de teljesítése nem tartozik a jelen realitásai közé. Ilyen törekvéseik pél­dául a pártkongresszus és a választások szinte azonnali megtartása. Még a politikai analfabétáknak is látniok kell, hogy ezeknek, az egyéb­ként szükséges, folyamatok­nak idő előtti megrendezése, a kiélezett légkörben, meg­felelő program nélkül: nem a rendezést, hanem a zűrza­var elmélyítését szolgálná. Élnünk kell a gyanúperrel, hogy egyesek saját pozíciói­kat szeretnék biztosítani, mielőtt jobboldali plattform- juk méginkább lelepleződ­nék. Érdemes idézni egy való- ; ban mértékadó véleményt, j Straugalnak. a CSKP egyik vezetőjének minapi kijelen­tését: „Véleményem szerint a kongresszusnak mindenek­előtt abban a tekintetben kell majd állást foglalnia, hogyan tovább. Ezt követe­lik az emberek, a társada­lom és a kommunisták több- j sége. Meg kell mondanunk ; véleményünket és elgondo- ' lásainkat, gazdasági életünk további fejlődéséről is, meg beli mondanunk, mi lesz a gazdasági reformmal, a dol­gozók tanácsaival, a politi­kád rendszer értelmezésével és nem utolsósorban meg kell fogalmaznunk, hogyan szándékozunk megvalósíta­ni a párt vezető szerepét... E kérdések megoldása nél­kül nem mehetünk a kong­resszus elé, ha azt akarjuk, hogy az valóban kongresz- szus legyen és teljesítse fel­adatát”. Hangsúlyozni kell ugyan­akkor, hogy az elmúlt hét­vége rendbontó akciói lé­nyegükben csupán Prágára összpontosultak, s a lakos­ság többsége távoltartotta magát a zavargásoktól. Las­san magukra találnak azok j az egészséges erők, amelyek I következetesen valóra kí- ! vánják váltani a párt ta- ■ valy januári és novemberi plénumainak határozatait, a I közben előadódott torzulá- , sokat kiküszöbölve. A mili- ; cisták előtt elhangzott, már i idézett Straubal beszéd sze- I rint a párt a válságos hely- j zet leküzdésének módját, a Központi Bizottság politi­kájáért síkraszálló, egészsé­ges erők összefogásában és a rájuk támaszkodásban lát­ja Ez az összefogás azon­ban nem megy a megfelelő elhatárolódás nélkül. Elha­tárolódást jelent mindazok­tól, akik meg akarják tor­pedózni a helyes politikát, bármilyen megtévesztő jel­szavakat hangoztassanak. Cui prodest? Ügy gondol­juk, hogy mind a csehszlo­vák népnek, mind a cseh­szlovák nép igazi barátainak az az érdeke, hogy a vi­szonylag hosszú kritikus idő­szak után megszilárduljanak a szocialista vívmányok és a korábbi hibákat mellőzve lendületes dinamizmussal folytatódjék a szocialista épí­tés. A jobboldali erőknek az országon belül és a nemzet­közi reakció különböző osz­tagainak annál inkább ér­deke a zűrzavar tartósítása. Minél többen, minél előbb és minél határozottabban is­merik fel ezt az alapigazsá­got, annál gyorsabban fog végbemenni a szükséges szo­cialista kibontakozás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom