Dunántúli Napló, 1969. február (26. évfolyam, 26-49. szám)

1969-02-01 / 26. szám

Világ proletárját, egyesüljetek I Ara: 80 fillér ] Dunántúli nap xxvi. évfolyam, 26. «ám Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja 1969.februári.,szombat Nagyobb terjedelemben M ától kezdve * Dunán­túli Napló hétközna­ponként minden nap bővített oldalterjedelemben, 8 oldalon jelenik meg. Régóta várt esemény ez a baranyai új- eág-szerkesztés történetében, és hisszük, hogy az olvasó- közönség számára is. Hiszen két évvel ezelőtt több, mint ötezer közvélemónykutató la­pon visszatérő javaslatként kaptuk az olvasóktól, hogy növelni kellene a lap terje­delmét. Mi akkor is rendkí­vül örültünk e megjegyzés­nek, mert megerősítette azt az álláspontunkat, hogy ma már 6 oldalon nem lehet kor­szerű, sokoldalú igényt kielé­gítő lapot szerkeszteni. Végülis 1969 első hónapjá­ban vált lehetővé megvalósí­tása. Mi újságírók nagyra tartjuk a párt és a kormány segítségét, de azt is tudjuk, hogy nagy felelősséget ró ránk Éppen ezért az elmúlt egy hónapban igyekeztünk az olvasók és a saját gondola­tainkat, elképzeléseinket öt­vözve olyan lapot kialakítani, amaly bizonyára megnyeri majd kedves olvasóink bi­zalmát. Elsősorban arra törekszünk, hogy frissen, gyorsan infor­máljuk az olvasókat a Pé­csett, Baranyában és az or­szágban történtekről. A lap 5. oldalán minden nap — va­sárnap kivételével — egy- esokorba gyűjtjük össze a legfontosabb eseményeket. Ri­portereink, külső munkatár­saink eljutnak majd a me­gye legtávolabbi sarkába is, esetenként ott lesznek az or­szágos eseményeken is, s a helyszínről adnak tudósítást. Az eddiginél több érdekes, olvasmányos riport, színes írás, tárca jelenik meg majd a láp hasábjain. E témánál figyelembe vesszük a közvé­leménykutatás alkalmával kapott nagyon sok izgalmas témát Természetesen tovább­ra is várjuk az olvasók ilyen irányú javaslatait. Rendsze­resen, a lap meghatározott helyén közlünk folytatásos regényeket. „Randevú a ko­pasz oroszlánban” című iz­galmas kémregényünk mel­lett még sok más hasonló jel­legű kisregény vár közlésre. A tudomány és technika iránt mind nagyobb az ér­deklődés. Ezért úgy határoz­tunk, hogy ezután nem ha­vonta, hanem kéthetenként adunk áttekintést az ország, a világ tudományos és tech­nikai érdekességeiről. Válto­zatlanul felkeressük a pécsi tudományos intézeteket és megismertetjük az olvasók­kal a tudományos kutatás eredményeit. Ugyancsak két­hetenként jelenik meg majd a közkedvelt Asszony-Család oldalunk is. A rejtvényked­velők minden vasárnap meg­találják szórakozásukat, a megfejtők között értékes ju­talmakat sorsolunk ki. Sokak kérésére növeljük műsorrova- tunkat, minden nap közöl­jük a rádió, a tv teljes prog­ramját, természetesen a belg­rádi tv-t is, közreadjuk a múzeumok, nagyobb műve­lődési házak, intézmények fontosabb közérdekű prog­ramjait is. Már régóta sokan kifogá­solták, főként nyugdíjas ol­vasóink, hogy a lapban sok az apróbetűvel szedett írás, ezért elsősorban a lap fő ol­dalain a korábban is hasz­nált petit nagyságú, jól ol­vasható betűtípust használ­juk. A sportrovat szerkeszté­sénél is áttérünk erre a betű­típusra. E rövid áttekintésből is kitűnik, hogy a szerkesztőség messzemenően figyelembe veszi az elmúlt évben el­hangzott kívánságokat, igé­nyeket. Ez természetes is, hi­szen nem kevesebb, mint 65 ezer olvasóról van szó, ne­künk őket kell szolgálnunk a toll fegyverével. Február 1-től havonta 44 oldallal több kerül a kedves olvasó kezébe, ennyit jelent a plusz 2 oldal. Ezért —, ha szabad így mondani — cse­rébe 2 forintot kérünk az elő­fizetőktől. A lap havi előfi­zetési ára 18-ról 20 forintra emelkedik. A hétköznapi egyes példányszámok ára 70 fillérről 80 fillérre, a vasár­napi lap ára nem változik. Tudjuk, hogy a legkisebb ár­emelés is gondot okoz a csa­lád költségvetésében. A szer­kesztőség azonban úgy gon­dolja, hogy a 2 forintos ár­emelkedés most arányban van az oldalterjedelem bő­vítésével. A bban a reményben kezd- tűk el a nagyobb terje­delmű lap szerkesztését, hogy, mint mindig, ezután is ked­ves olvasóink támogatását, bizalmát élvezve friss, érde­kes, közérdeklődésre számot- tartó újságot kézbesítenek majd a lapot terjesztő pos­tás dolgozók. Ehhez várjuk olvasóink segítségét, kérjük, írják meg a lapról alkotott véleményüket, juttassák el hozzánk kívánságaikat, téma- javaslataikat. Bocz József M'nden erőnkkel támogatjuk az arabok igazsá os harcát Gáspár Sándor felszólalása az Arab Szakszervezetek kairói kongresszusán A NAP KÜLPOLITIKAI ESEMÉNYEI — Aláírták Magyarország és a Szovjetunió 1969-re szóló árucsereforgalmi jegyzőkönyvét. A kölcsönös szállítások volumene — 1968-hoz viszonyítva hét szá­zalékkal emelkedik. — A csehszlovák határon zajló NATO-liadgyakorlat- nak megvan az első halálos áldozata. Egy nyugat­német autó összeütközött egy páncélozott gépkocsival, az autóvezető meghalt. — A dél-vietnami szabadságharcosok a TET-offenzíva első évfordulóján csak szórványos harci tevékenységet folytattak. — Nixon elnök utasította a hadügyminisztériumot, hogy dolgozzon ki részletes tervet a katonai sorozás! rendszer megszüntetésére, az elnök ugyanis sorozás helyett önkénteseken alapuló haderő felállítását tervezi. — Koszigin szovjet miniszterelnök, a nyugati sajtóban terjesztett felelőtlen híresztelésekkel ellentétben nem beteg, hanem szabadságát tölti, s rövidesen visszatér munkájához. — Mao Ce-tung, a nyugatnémet Bild Zeitung szerint állítólag Peking—Tokió—Bonn közötti egyezmény lét­rehozását javasolta. (Részletes tudósítások c 2. oldalon.) Pártunk és kormányunk, dolgozó népünk véleményét tolmácsolta, amikor az iz­raeli agresszió hátterében az osztályerők nemzetközi mé­retű összecsapását látta — folytatta Gáspár Sándor. — Osztályalapon állva bélye­gezzük meg az arab orszá­gok ellen elkövetett agresz- sziót. Biztosíthatjuk arab munkástestvéreinket, hogy továbbra is minden erőnk­kel támogatjuk igazságos harcukat. A tartalomból Négyezer lakás a Közép-Becseken ▼ A képen én is rajta vagyok Y Vanatössz eiitközés a herendi álló máson ▼ Milyen legyen a verseny? ▼ Emelkednek a vendéglátói árak? Negyvennyolc év — eSy helyen ▼ REGÉNY Randevú a Kopasz Oroszlánban Az Arab Szakszervezetek kairói kongresszusán vala­mennyi felszólaló elítéli az izraeli agressziót és támoga­tásáról biztosítja az imperia­lizmus és cionizmus ellen harcoló erőket. Nagy érdeklődés és taps fogadta Gáspár Sándor fel­szólalását. Az Arab Szakszervezetek kairói kongresszusán részt­vevő magyar delegáció veze­tője kijelentette: meggyőző­dése, hogy a konferencia igaz Ügy szolgálatában áll. Rámu­tatott arra, hogy a magyar szervezett dolgozók szolidári­sak az arab népek harcával, mindenekelőtt azzal a törek­vésükkel, hogy minél előbb eltüntessék az izraeli agresz- szió nyomait. Izrael uralkodó körei tör­ténelmi felelősséget viselnek az arab országok ellen elkö­vetett agressziójukért. Meg­győződésünk, hogy cseleke­deteikért a történelem ítélő­szóke előtt előbb-utóbb felel­ni fognak. Az 1956-os ma­gyarországi ellenforradalom, az az évi támadás Egyiptom ellen, az Egyesült Államok vietnami agressziója, éppúgy mint az 1967-es izraeli ag­resszió, egy tőről fakad. Az imperialisták helyi háború­kat robbantanak ki, nem saj­nálják az emberi életet, hi­szen nem róluk van szó. MECSEKI QYÜMÖLCSÖS Erb János felvétele A magyar delegáció veze­tője egyetértését fejezte ki azokkal, akik harcra szólítot­tak a cionizmus, az ameri­kai imperializmus ellen. Hangsúlyozta, hogy nem elég azonban csak a cionisták el­len fellépni, és hogy egysé­gesen kell harcolni a nem­zetközi burzsoázia minden kísérletével szemben. Kije­lentette: közös harcunk sike­re elképzelhetetlen nemzeti, vagy regionális elzárkózás mellett. Egységünk a világ munkásosztályának létérdeke a nemzetközi burzsoázia el­leni küzdelemben. Napirenden a sásdi járás kisipari eliátimsága Javaslatok a szolgáltató tevékenység bővítésére A Kisiparosok Országos Szervezetének Baranya me­gyei Titkársága kibővített aktivaértekezletet tartott a sásdi járás kisipari szolgál­tatásának mielőbbi fejleszté­sére. A járás kisipari ellá­tottságának nem kielégítő helyzetével dr. Pilaszanovics Imréné, a járás országgyű­lési képviselője a parlament decemberi ülésszakán elmon­dott interpellációjában beha­tóan1 foglalkozott és intézke­déseket sürgetett a helyzet megjavítására. A KIOSZ megyei titkár­ságának felkérésére dr. Pila­szanovics Imréné és Benedek András, a Sásdi járási Ta­Eladják a tartalékföldek egy részét Pécsett Eladásra kerül Pécsett, az állami tartalékingatlanok (OFA) egy része. Ezek a föl­dek korábban is művelés alatt álltak, haszonbérleti viszonyban. A szerződések kötése, felbontása nem min­dig zajlott le simán, a vi­tákból kisebb-nagyobb perek kerekedtek: egyszóval, a ha­szonbérleti rendszer elég sok gondot okozott a tanácsi szerveknek. Részben ez, más­részt pedig az az elképzelés, — hogy rászoruló kisembe­rek tulajdonába kerüljenek át a földek — indokolták e tanácsi intézkedést. A város területén körül­belül ötszáz holdnyi OFA- föld van. Ebből a tanács visszatartja azt a területet, amely a városrendezési ter­veknek megfelelően majd beépítésre kerül. Tartalékol­nak kisajátítási csereingat­lant is. így tehát összesen eladásra kerül 248 hold föld, amely kerületenként a kö­vetkezőképpen oszlik meg: I. kerület: 158 hold, II., Il­letve III. kerület: 51 és 39 hold. Az ingatlanok eladását megelőzően a Földhivatal el­végzi a parcellázással kap­csolatos teendőket Ezután az OTP meghirdeti az akci­ót, majd a jelentkezők listá­ját átadja az illetékes kerü­leti tanácsoknak. A kerüle­tek aztán döntenek: a je­lentkezők közül kik jogosul­tak leginkább, a parcellák megvásárlására? Elsődleges jogot élveznek azok, akik már eddig is bérelték a föl­det, illetve bizonyíthatóan gondosan megművelték. Má­sik feltétel: nem rendelkez­het földingatlannal. Figye­lembe veszik azt is, hogy milyen a jelentkező szociális helyzete, tehát rászoruló-e? Kétszáz, illetve 400 négy­szögölnyi parcellánál többet senki sem kaphat. A meg­vásárolt földingatlant öt éven belül eladni nem sza­bad, illetve eladás esetén — mint vásárló — elsődleges jogot a tanács élvezhet. Csak mezőgazdasági célt szolgáló épületet építhet a tulajdonos a parcellára, lakást nem. Az eladásra szánt földek árát mindenütt a helyileg kiala­kult forgalmi érték határoz- elvégzendő za meg. A földingatlanok eladásá­nak lebonyolítását ezekben a hetekben kezdték meg a ke­rületi tanácsok. nács végrehajtó bizottságá­nak elnöke is megjelent az értekezleten. A tanácskozá­son megállapították, hogy a járás 63 községében mind­össze 293 kisiparos dolgozik és 10 ezer lakosra csak 73 kisiparos jut. Ez az arány- szám megyei szinten egyike a legkedvezőtlenebbnek, te­hát a KIOSZ, a járási és 4k községi tanácsok, a Hazafias Népfront és a Nőtanács he­lyi szerveinek közös össze-f? fogásával haladéktalanul biz­tosítani kell a hiányolt női és férfi fodrász szolgáltatást a cipő és ruházati cikkek és háztartási kisgépek helybeli* vagy közeli javítását. Első­sorban olyan községekben kell kisiparosokat letelepíte­ni amelyek távol esnek Kom­ló, Sásd, Szászvár és Dom­bóvár körzetétől. A járási tanács gondosko­dik a KIOSZ által javasolt kisiparosok iparengedélyei­nek gyqrs kiadásáról, vala­mint a mellékfoglalkozás­ként és a nyugdíjasok részé­ről javító tevékenység en­gedélyezéséről. Segíteni kell a kisiparosokat, hogy la­káshoz és műhelyhez jussa­nak és ha szükséges, 10 ezer forintig önállósítás! kölcsönt is kapjanak. A KIOSZ és a Járási Tanács illetékesei már februárban megkezdik a já­rásban a lakosság igényei­nek helyszíni felmérését és annak alapján operatíven in­tézkednek a javító-szolgál­tatás fehér foltjainak mi­előbbi eltüntetéséről. Az értekezleten elfogadott határozati javaslat jól és lé- nyegbevágóan szabta meg az feladatokat és most már az illetékeseken múlik, hogy a javaslatok késedelem nélkül meg is valósuljanak. Az Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Megtárgyalta és módosí­totta a mezőgazdasági rendel­tetésű földek védelméről szóló 1961. évi 6. törvény egyes rendelkezéseit, továb­bá: felhatalmazta a Minisz­tertanácsot a legelő- és apa­állatgazdálkodás rendjének szabályozására; a Komárom megyei 9. számú országgyűlé­si választókerületben elhalá­lozás miatt megüresedett kép­viselő hely betöltésére május 18-ra új választást tűzött ki. A belügyminiszter jelenté­se alapján megtárgyalta az el­múlt évben a honosítással* visszahonosítással és a ma­gyar állampolgársági kötelék­ből való elbocsátással kapcso­latban végzett munkát. A be­számolót az Elnöki Tanács jó­váhagyólag tudomásul vette. Az Elnöki Tanács végül egyéb ügyeket tárgyalt

Next

/
Oldalképek
Tartalom