Dunántúli Napló, 1968. október (25. évfolyam, 230-256. szám)

1968-10-01 / 230. szám

Dunantmi napio 1968. október t A kínai nép ünnepén Tizenkilenc esztendővel ez­előtt, 1949. október elsején megszámlálhatatlan embertö­meg éljenezte a történelmi eseményt: kikiáltották a Kí­nai Népköztársaságot. Kína százmilliói számára nyílt meg a lehetőség, hogy im­már a parasztok és a mun­kások vérét szipolyozó föl­desurak, kapitalisták, a kül­földi tőke uralmától megsza­badulva teremtsenek új ha­zát a földgolyó egyik legna­gyobb országában. A Kínai Népköztársaság gyors fejlődésnek indult, s ebben nagy részt vállaltak a szocialista országok, ame­lyek a tudomány és techni­ka minden vívmányát meg­osztották a kínai néppel. Csak sajnálhatjuk, hogy ez a gyors fejlődés megtört a Kínában a legutóbbi évek­ben végbement viharos ese­mények következtében. A nagy kínai nép azonban, mint már annyiszor sokezer éves történelme folyamán, bizonyára leküzdi majd a nehézségeket, és győzelemre viszi a szocializmus ügyét hazájában. Az október elsejei évfor­duló alkalmából ehhez kívá­nunk sikert a kínai népnek. Szovjet laptudósítók a csehszlovák helyzetről A helyzet fokozatosan javul, de távolról sínes minden rendben Moszkva. A szovjet sajtóban tovább­ra is vezető helyet foglalnak el a lapok Csehszlovákiába küldött különtudósítóinak helyszíni beszámolói. A jelen­tések azonos módon értékelik a helyzetet: a normalizáló­dás folyamata érződik, de tá­volról sincs minden rendben, csakúgy, mint korábban, az ellenforradalmi elemek min­denütt mesterkednek. A Pravda tudósítói beszá­mólnak róla, hogy Frantiskovy Lázné-ban a minap ledöntet­ték talapzatáról Lenin mell­szobrát. A proletariátus ve­zére emlékérvek ezt a meggya- lázását — húzzák alá a tudó­sítók — csak fasiszták követ­hették el. A Csehszlovákia nyugati részén járt Pravda-tudósítók elmondják: olyan benyomás alakult ki bennünk, hogy egyesek még most is tudato­san szítják a szovjetellenes ♦ PHENJAN: A Kállai Gyula vezette magyar parla­menti küldöttség vasárnap vo­naton Kan Rjan Uk-nak, a Legfelsőbb Népi Gyűlés El­nöksége alelnökének kíséreté­ben Reszortba és Panmind- zsonba utazott. ♦ KINSHASA: Pierre Mu- lete, az 1963-as kongói lázadás vezetője Mobutu elnök múlt­heti amnesztiájával élve visz- szatért Kinshasába. A felke­lésnek a kormánycsapatok ré­széről 1964-ben történt leve­rése óta Mulete Kwilu tarto­mányban rejtőzött. Szívátültetés Kanadában A montreali szívkórház dr. Pierre Grondin főorvos vezette sebész-csoportja 4 órás műtéttel vasárnap végrehajtotta az ország ötödik szívátültetését. A 16 esztendős Gary Mersereau mellkasából, aki egy motorkerékpár^szeren- csétlenség következtében végzetes agysérüléseket szenvedett, az 58 éves Ro- saire Brien építővállalati alkalmazott mellkasába plántálták át szívét. A be­fogadó szívbajáról az or­vosok nem közöltek rész­leteket. + CARACAS: A venezuelai rendőrség összeesküvést leplezett le, amelynek célja a decemberre kitűzött elnökválasztás szabotálása volt. Házkutatások során felfor­gató iratokat és a szabotázs ter­veket tartalmazó dokumentumo­kat találtak. A rendőrség szerint az összeesküvés szervezői szélső­baloldali elemek voltak. + LONDON: A Bertrand Russel békealapítvány könyv­alakban jelentette meg a nagy filozófus és Wilson brit mi­niszterelnök vietnami tárgyú levélváltását. A könyv gúnyo- ros címe: Wilson őszintén és bátran beszél Vietnamról Bertrand Russelnek. A könyv- óén foglalt Wilson-lev eleket az előszóban Russel röviden, „mint bürokratikus és idétlen válaszokat” intézi el. Az an­gol népet — írja előszavában a filozófus — nem tájékoztat­ják. arról, ami Vietnamban történik. Wilson minden fron­ton meghátrál — fűzi hozzá. :-f MONTEVIDEO: Az uruguayi j kormány katonai behívással vetett j véget a banktisztviselők sztrájk­jának. A munkabeszüntetésben való részvétei miatt letartóztattak mintegy száz banktisztviselőt. Hatvanul közülük ,,katonai ki­képzésre’’ a trinidadi gyalogsági ezred laktanyájába küldtek. ♦ MOSZKVA: A Pravda hétfői száma djakartai jelen­tést közöl arról, hogy az in­donéz hatóságok 318 kilo­gramm színaranyat koboztak el egy csempészbandától. A több, mint 300 kilogramm arany egy részét a rendőrség egy, a csempészekkel kapcso­latban álló djakartai kereske­delmi vállalatnál, a többi ré­szét ivedig „csempészfutár­szolgálatot” teljesítő európai turistáknál fedezte fel. ROMA: Hamani Diori, a Ni­ger Köztársaság elnöke, aki az afrikai Malgas együttműködési szervezet elnöke is, európai kör­útja során Rómában sajtóértekez­leten kijelentette: „Európa arra hivatott, hogy kiemelkedő szere­pet játsszék az afrikai országok fejlesztésében. Euróna csak Af­rikával együttműködve hozhat létre az Amerikai Egyesült Ál­lamokkal és Japánnal szemben versenyképes piacot.” + PÁRIZS: Az Humanité szerint Ben Bella sorsa újra nyugtalanságra ad okot. A volt algériai elnök élete is veszélyben van főleg azóta, hogy meghalt Szaid Abid őr­nagy, aki a fogoly őrzésével volt megbízva. Hervé Bourges, Ben Bella egykori közvetlen munkatársa kijelentése szerint Szaid Abidot meggyilkolták. Másik nyugtalanító tény, hogy Ben Bella unokaöccsét, Moha­med Ben Bellát is néhány héttel ezelőtt letartóztatták és egész családját rendőri fel­ügyelet alá helyezték. Távirat a Kínai Népköztársaság Államtanácsának PEKING A Kínai Népköztársaság megalakulásának 19. évfor­dulója alkalmából üdvözletünket és jókívánságainkat küldjük a testvéri kínai népnek. A Kínai Népköztársaság megalakulását az egész ha­ladó emberiség a haladás, a szocializmus történelmi je­lentőségű győzelmeként értékelte. A magyar nép elismeréssel adózik a kínai népnek a a szocializmus építésében elért eredményeiért és további sikereket kíván országépitő munkájához. Budapest, 1968. október 1. A MAGYAR NÉPKÖZT ARSASAG FORRADALMI MUNKAS-PARASZT KORMÁNYA * Péter János külügyminiszter táviratban fejezte ki jó­kívánságait Csen Ji külügyminiszternek. Tüntetés a Fülöp-szigeteken hangulatot, félrevezetik a la­kosságot. A Trud tudósítója beszélge­tést folytatott az egyik dél­csehországi szovjet katonai alakulat parancsnokával. A parancsnok elmondta: azok a szovjet tisztek, akiknek hiva­talból kapcsolatba kell lép­niük a lakossággal és a he­lyi vezetőkkel, sok esetben éppen a lakosság számára is létfontosságú problémák meg­oldása végett, konok meg- nemértéssel, félelemmel, ria­dalommal találkoznak. Minden javaslatunkban rej­tett szándékot keresnek, állan dóan valamiféle cselfogástól tartanak — hangoztatta a szovjet katonai parancsnok, hozzátéve: nem tudja, honnan ez a gyanúsítgatás. A Krasznaja Zvezda tudó­sítója beszámol azokról a le­velekről, amelyekben becsü­letes csehek és szlovákok, elvhű internacionalista kom­munisták nem titkolják ag­godalmukat. Ezekben a leve­lekben arra kérik a szovjet katonákat, hogy mindaddig, amíg teljesen nem normali­zálódik a helyzet, ne menje­nek el Csehszlovákiából. Azt írják, hogy a szocialistaelle­nes elemek még erősek, van­nak még zavartkeltők, akik úgy táncolnak, ahogyan az imperialisták fütyülnek. Az egyik levélíró figyelmeztet: ha a szövetséges csapatok el- távoznárak, akkor azokkal a csehekkel és szlovákokkal, akik kifejezték baráti szere­teteket a Szovjetunió iránt, kegyetlenül elbánnának. A Krasznaja Zvezda tudó­sítója mindamellett megjegy­zi, a helyzet mindezek ellené­re fokozatosan javul, végbe­megy az erők megoszlása és mint mindig, az eszmei érett­ségét a munkásság, a cseh­szlovák nép élcsapata képvi­seli. it Pozsony. A Szlovák Kommunista I Fárt alapszervezeteiben folyik i a párt szervezeti szabályzat- | tervezetének vitája, amely a i párt rendkívüli kongresszusát követően megélénkült. Az | alapszervezetek többsége pozi- ! tívan értékeli, hogy a terve- ! zet hangsúlyozza az alsóbb- fokú pártszervek fokozott ön­állóságát, a párttagok aktí­vabb részvételének lehetőségét a CSKP politikájának kialakí­tásában és megvalósításában. „Népszavazás“ Görögországban Athén: Görögországban vasárnap tartották meg a népszavazást a katonai junta által előter­jesztett alkotmány-tervezetről. A héfő reggelig beérkezett adatok szerint a szavazásra kötelezetteknek körülbelül 23 százaléka nem jelent meg az urnáknál annak ellenére, hogy szigorú büntetéseket helyezitek kilátásba a távolmaradóknak. A leadott szavazatok 94,9 szá­zaléka „igen” volt. ♦ MEXIKÓ: A mexikói kormány korábbi bejelentésé­vel ellentétben a katonaság továbbra is megszállva tartja a főváros egyetemének terü­letét. ♦ LISSZABON: Salazar volt portugál miniszterelnök álla­potában vasárnap némi javu­lás következett be, de orvo­sainak véleménye szerint az továbbra is súlyos. A- KOPPENHÁGA: Egy 1G6 000 francia frank értékű „Stradiva- rius” két másik hegedű, ame­lyeknek értékét egyenként 40 000 frankra becsülik, valamint több más hangszer rongálódott meg szombaton, amikor két teherautó összeütközött a dániai Vust vá­rosban. A két teherautó közül az egyik a dán királyi zenekar hangszereit szállította. A közúti baleset miatt le kellett mondani Benjamin Britten Albert Herring című operájának előadását, ame­lyen a zenekar közreműködött volna. + MILÁNÓ: A milánói köz­ponti pályaudvar közelében egy zsúfolt express-vonat összeütközött egy üres vasúti szerelvénnyel. Harmincöt utast kisebb-nagyobb sérülé­sekkel kórházba szállítottak. Harmincötezer diák tüntetett Manilában, az észak-borneói Sabab területnek a Fülöp-szigetekhez csatolása mellett. Mint Ismeretes, Malaysia is magának követeli ezt a területet. A diákok Tunkti Abdul malaysiai miniszterelnököt, a Malaysiát támogató Sir Mi­chael Carver távol-keleti brit főparancsnokot, valamint Robert Me- Closkeyt, az amerikai kormány szóvivőjét jelképező bábukat fel­akasztották Amerikai hadihajók a vietnami partoknál „Népszavazás” volt vasárnap Görögországban a junta „alkot­mánytervezetéről”. S bár a ka­tonai kormányzat a szavazástól tartózkodóknak egyévi börtönt helyezett kilátásba, minden ne­gyedik görög távolmaradt a® urnáktól. A tankok és szuro­nyok árnyékában végrehajtott ,,népszavazás”-on persze voltak olyanok is, akik örömmel mond­tak „igent” a juntának. Ezek egyike: George Papadopoulosz, a görög katonai junta miniszter­urnák elmúlt napokban (NEM) feliratú és bilincsbe vert kezeket ábrázoló plakátok je­lentek meg a görög főváros ut­cáin. A görög néo ígv fejezte ki akaratá a junta alkotmány- tervezete ellen. + TOKIO: Sokmillió százlábú özönlötte el japán középső részé­nek vasúti sínhálózatát, s ezzel Koumi város környékén megbéní­totta a vasúti forgalmat. ♦ HARKOV: Különös sorsú ember vendégeskedett a na­pokban Ukrajna egyik nagy városában, Harkovban. Neve Szat-ok — azaz: „Hosszú toll”. Édesanyja lengyel forradalmár asszony volt, maga pedig — nem is olyan régen te — az egyik kanadai indián törzs főnöke. Szat-ok a hitlerista támadás idején még Lengyel- országban wolt. Később részt- vett a partizánharcokban, majd az újvilágba került. A I „Hosszú toll" egyébként jeles ] indián kötlő. Ukrajnába Jurij ! Sztadnyicsenkó hívta meg — | Sós sziklák földje című mű­vének orosz, illetve ukrán I nyelvű tolmácsolója. 1 felhasználtak. A hadihajó 16 hüvelykes ágyúi egyes jelen­tések szerint a demilitarizált övezet északi részén, más je­lentések szerint kifejezetten a VDK területén támadott hét­főn hat célpontot. Blackpool: Hétfőn az ír tenger partján fekvő Blackpool „vurstlivá­rosban” megnyílt a Brit Mun­káspárt 67. évi kongresszusa. Jennie Lee asszony, a párt elnöke megnyitó beszédében hangot adott az általános fá­sultságnak és kijelentette, hogy „a teremben csaknem ugyanannyi a hitetlen Tamás, mint amennyi a küldöttek száma”: Az emberek kétel­kednek a munkáspárti kor­A latin eredetű föderáció síó szövetséget* szövetkezést jelent. A politikai szótárban föderáció alatt olyan állam- szövetséget értünk, amelyben a hatalom gyakorlása megosz­lik a központi szervek, illetve az egyes államok szervei kö­zött. Ä mai föderációk általá­nos modellje, hogy központi­lag intézik a külügyeket, pénz­ügyeket és hadügyeket, míg az egyes államok messzemenő ön­állósággal rendelkeznek, gyak­ran saját parlamentjük, kor­mányuk, esetleg alkotmányuk van. Föderalistának hívjuk azokat a mozgalmakat, ame­lyek szövetségi jellegű állam- berendezés megteremtését tűz­ték célúkul. Maga a föderáció természe­tesen csak bizonyos kere eket szab meg, a lényeg mindig a tartalom. Ezért külön-külön kell megvizsgálnunk a födera­tív államok felépítését, bérén­Föderalizmus dezését, tevékenységét, politi­káját. A tőkés országok közül ma számos országot sorolhatunk a föderációk közé. Az Egyesült Államok például hagyomá­nyos föderatív felépítésű; ez már a nevéből is kitűnik. 1787- ben tizenhárom volt angol gyarmat helyén alakultak szö­vetségi államok, ma az ame­rikai zászlón ötven csillag jel­képezi az ötven államot. A fö­derativ felépítés tökéletlensé­gére jellemző, hogy a fajgyű­lölő déli államok, éppen joga­ikba hivatkozva sok esetben még a központi kormánynál is sokkal reakciósabb álláspontot foglalnak el különböző kérdé­sekben. Nevében viseli a fö­derációt a Német Szövetségi Köztársaság is. Ezt többek kö­zött arra használják fel, hogy a tíz Bundesland mellé — tel­jesen jogellenesen — tizen­egyedikként Nyugat-Berlint is feltüntessék. A föderációk kö­zé sorolhatjuk Brazíliát, Mexi­kót, Svájcot, Ausztriát, Nigé­riát. Ausztráliát és sok más országot, amelyek közül (lásd nigériai—biafrai fegyveres konfliktus) néhány nagy ne­hézségekkel küzd. Üjtipusú szocialista föderá­ciót képez a Szovjetunió. A ré­gi Oroszország a népek börtö­ne volt, s éppen a gyökeres különbség kifejezésére alakult át 1922-ben a fiatal szovjet ál­lam föderativ jellegűvé. A ti­zenöt szövetséges szovjet köz­társaságnak messzemenő jogai vannak; Ukrajna és Belorusz- szia tagja az ENSZ-nek is. Föderatív alapokon épült fel Jugoszlávia, Csehszlovákiában pedig a köztársaság ötvenedik évfordulójáig, október 28-ig kí­vánják megoldani az eddigitől eltérő államszö vet ségi elrende­zést a csehek és a szlovákok között. A CSKP januári plé­numa megállapította, hogy a« eddigi államjogi elrendezés nem biztosította kellőképpen az ország két együttélő nem­zetének jogait és ezért célul tűzte ki olyan üj alkotmány­törvény létrehozását, amely megvalósítja a cseh és a szlo­vák nemzet teljes egyenjogú­ságát. A föderációs alkotmány- törvény-ja vaslattal egyidejűleg a Csehszlovákiában élő nem­zeti kisebbségek helyzetére vo­natkozó törvényt is a parla­ment elé terjesztik. mány hozzáértésében. A párt elnöke szenvedélyes szavakkal ostorozta a munkáspárt szél­sőjobboldali elemeit, sőt más, meg nem nevezett „rendkívül tehetséges” fiatal értelmiségi­eket is, akik nem bíznak töb­bé a haladás békés, parla­mentáris polgári útjában. Az elnöki megnyitót várat­lan „ünneprontás” zavarta meg: az ország minden részé­ből érkezett bányászok több tucatnyi küldötte a rendező­ket félretolva benyomult az ülésterembe és zajosan tüntet­ve követelte, hogy szüntessék be a tárnák bezárását. A tüntetőket rövid tusa után eltávolították a terem­ből. A bányászszakszervezet hivatalos küldöttsége teljesen egyetértett a munkanélküli bányászok „direktakciójával”. Az osztrák köztársasági elnök J ugoszlá v iában Frairz Jonas osztrák köztár­sasági elnök Tito jugoszláv ál­lamfő meghívására hétfőn dél­előtt hatnapos hivatalos lá­togatásra Jugoszláviába érke­zett. Az osztrák elnököt a belgrádi repülőtéren Tito és a jugoszláv politikai élet szá­mos más vezető személyisége fogadta. i k ' Saigon. , Ismét szolgálatra vezényelte . az amerikai hadvezetőség a , New Jersey-t, az amerikai hadi tengerészet 56 000 tonnás hadihajóját, amelyet annak- I idején a koreai háborúban is Megnyílt az Angol Munkáspárt kongresszusa

Next

/
Oldalképek
Tartalom