Dunántúli Napló, 1968. szeptember (25. évfolyam, 205-229. szám)

1968-08-01 / 205. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek I äm f Dunámon napló- ------- ------ ’ ......-.......—.................-- ..............................................— 1 ............... 11 minr TTiiwe. m «Myom, *05, n6m Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja w«. szeptember 1», vasárnap A CSKP KB ülése Koszorúzdsi ünnepség, bányásznapi fogadás Komlón Napirenden az ország jelenlegi helyzete A Csehszlovák RácHó köz­lése szerint szombaton Prágá­ban megkezdte tanácskozását * CSKP Központi Bizottsága. A nagy érdeklődéssel várt ülésszak munkájáról még nincs részletes jelentés. A rá­dióban ismertetett közlemény csak arról tájékoztat, hogy a plénumon megvitatják az or­szág jelenlegi helyzetét, vala­mint a Központi Bizottság ösz- szetételét az e héten megtar­tott szlovák pártkongresszus eredményeivel összefüggésben. A rövid közleményből mesz- szemenő következtetéseket még korai lenne levonni, min­denesetre annyi már most is megállapítható, hogy az ülés­szakon a párt normáinak be­tartásával megválasztott köz­ponti bizottsági tagok vesznek részt Ez — egyelőre közvetett módon ugyan — annak ki­fejezése, hogy az augusztus 22-én megtartott, úgyneve­zett „XTV. rendkívüli kong­resszust” nem tekintik ér­vényesnek. Bizonyos jelek arra mutat­nak, hogy a súlyos helyzetet előidéző jobboldali erők, leg­alább is egyelőre, lemondtak arról a követelésükről, hogy az említett tanácskozást rend­kívüli kongresszusként fogad­tassák el. Szombat reggel a prágai utcákon a járókelők­nek röplapokat osztogattak, amelyek különböző követelé­seket tartalmaznak, ezek kö­zött szerepel többek között a csapatok kivonása, és a ká­roknak — amelyeknek jelen­tős részét maguk a jobboldali erők okozták — megtérítése. A jobboldal már ismert tak­tikájához tartozik az is, hogy árulónak bélyegeznek olyan személyeket, akik a szocialista országokkal való további együttműködést szorgalmazzák. A követelések alátámasztá­sára — a korábbinál óvato­sabban és szerényebb keretek között — ismét megkezdődött az aláírások gyűjtése. A Prá­ga egyik főútvonalán elhelye­zett asztalnál azonban csupán tizenévesek „teljesítenek szol­gálatot”. A gondosan megfo­galmazott követelések igazi szerzői azonban nyilvánvalóan náluk idősebb korosztályhoz tartoznak. A szombaton megjelent la­pok ismertetik a kormány pénteki üléséről kiadott köz­leményt A kormány döntéseit megnyugvással fogadták mind­azok, kik sürgősnek tartják a belső helyzet gyors normali­zálását Pa vei belügyminiszter lemondott Mint a prágai rádió jelen­tette, Josef Pavel csehszlovák belügyminiszter benyújtotta lemondását amelyet Ludvik Svoboda köztársasági elnök el­fogadott. Az új belügyminisz­terré Jan Pelnar-t nevezték ki, aki eddig a plzeni kerületi nemzeti bizottság elnöke volt. Pelnar szombaton letette az esküt Szoyj et—csehszl o vák gazdasági kapcsolatok A Szovjetunió prágai keres­kedelmi képviselője utasítást kapott kormányától az áru­csere mielőbbi normalizálá­sára és felélénkítésére. Mint Alekszander Jefimov, a Szovjetunió prágai keres­kedelmi képviselője az Izvesz­tyijának adott nyilatkozatában elmondja, a Csehszlovák Kül­kereskedelmi Minisztérium kö zölte vele, hogy a csehszlo­vák kormány utasítást adott a kereskedelmi egyezmények szigecú teljesítésére minden vonalon: a minisztériumok­nak, a trösztöknek, a gyárak­nak és üzemeknek. Néhány nap múlva megnyí­ló brnói vásáron élénk keres­kedelmi tevékenységet szán­dékozunk kifejteni — foly­tatta Jefimov. A hosszúlejá­ratú szerződés alapján 10 százalékkal fogjuk növelni a kölcsönös szállításokat — újra megkezdjük a tárgyalásokat az 1971—75 évi új hosszú- lejáratú szerződés megkötésé­ről. 100. születésnapját ünnepelte a vasasi Petőfi-akna .. . .... ...... . . S zobor aratás a hány ászotthon udvarán — Központi ünnepség a MÉV igazgatóságán Garamvölgyi János, a Mecseki Szénbánya Vállalat igazgatója kitüntetéseket, jutalmakat adott át a vasasi bányászoknak a centenárium alkalmából. A dísztribünt azon a helyen állították fel, ahol a Kom­munista Párt 1945-ös zászló- bontásának emléktáblája áll. A 100. születésnapját ünneplő vasasi Petőfi-akna kicsinyített, mása ettől nem messze kapott helyet. Az ünneplők és érdek­lődők már reggel nyolc óra tájban gyülekezni kezdtek, s amikor délelőtt 9 órakor Me­der Miklós Petőfi-aknai párt­titkár felavatta a Petőfi Bá­nyászotthon udvarán felállí­tott hősi emlékművet, már százak szorongtak az öreg fák alatt. A centenáriumi ünnepség fél tízkor kezdődött. A jubi leumi nagygyűlésen a vasasi bányászok mellett részt vettek a testvérüzemek képviselői, s jelen voltak Pécs és Baranya magasrangú és állami vezetői is. Ott volt Rapai Gyula, az MSZMP Központi Bizottságé- nak tagja, a Megyei Pártbi­zottság első titkára, dr. Nagy József, a Megyei Pártbizott­ság titkára, Bogár József, a A Mecseki Ércbánya Vállalat üzemeiben már pénteken megtartották a bányásznapi ünnepsége­ket. Ezeken köszöntötték a tíz-, húsz, illetve huszonöt éve a bányászatban dolgozókat és ez alka­lommal osztották ki a kitüntetéseket, jutalmakat Is. Tegnap délután 3 órakor a 18. bányásznap tiszteletére a vállalat műszaki klubjában fogadást tartott az Ércbánya Vállalat vezetősége, amelyre meghívták a megye és a város párt-, állami- és társadalmi szervek, a társvállalatok képviselőit, a Mecseki Szénbánya Vállalat képviselőit. A meghívottak között volt az a tizenegy uránbányász is, akik a bányászünnep alkalmából miniszteri kitüntetésben részesültek. A vendégeket Tóka Jenő igaz­gató köszöntötte. A képen: Lábán János, a Il-es üzem üzemvezetőéi kitüntetett vájárokkal, Juhász Etoeével, Imrék Gyulával és Fehér Józseffel beszélget. {Erb János fatvétoMJ ! Szákszervezetek Megyei Taná­■ csának vezető titkára és Ben­■ cze József, Pécs megyei jogú . város I. kerületi tanácsának , •■b-elnpke. Megjelent az ^ün­nepségen Kerékgyártó Béla alezredes, a pécsi honvédhely­őrség parancsnoka, valamint Kajái Ferenc őrnagy és törzs­kara, akik a Magyar Néphad­sereg 9145-ös alakulatának képviseletében Szegedről ér­keztek Vasasra. Ez az alaku­lat a vasasi bányászok által adományozott csapatzászló alatt teljesíti feladatát A jubileumi nagygyűlés Vándor Ferenc üzemvezető megnyitója után Garamvölgyi János vállalati igazgató ünne­pi beszédével vette kezdetét A Mecseki Szénbányák igaz­gatója beszéde elején hang súlyozta: a magyar, sőt az eu­rópai bányászat történetében is egyedülálló, hogy egy mély- művelésű kőszénbánya 100 éven át egyazon helyen ter­meljen. Az elmúlt évszázad alatt a vasasi bányászok kö­zel 15 millió tonna kiváló mi­nőségű fekete szenet termel­tek, s miután erre a szénre továbbra is szüksége van a népgazdaságnak, az üzem nagyszabású rekonstrukcióra számíthat Az ünnepi beszéd után Raj­kai Gyula, a helybeli termelő- szövetkezet elnöke és Kajái Ferenc őrnagy fejezte ki jó­kívánságait a centenárium résztvevőinek. Kajdi őrnagy a parancsnoksága alatt álló alakulat képviseletében egy híd makettjét adta át a vasasi bányászoknak, mely nemcsak a katonák műszaki feladatait jelképezi, de a bányászok és harcosok eltéphetetlen barát­ságát is szimbolizálja. A vasasi Petőfi-akna 100. születésnapja alkalmából szá­mos dolgozó magas kitünte­tést kapott A Magyar Forra­dalmi Munkás-Paraszt Kor­mány — 20 évi szolgálat jutal­mául — a Bányászati Szolgá­lati Érdemérem ezüst fokoza­tát adományozta Lutz Nándor vájárnak. Bronz fokozatot ka­pott Galcsik József vájár A nehézipari miniszter Dér Mi­hályt és Cseke Jánost Kiváló Bányász címmel tüntette ki. Számos dolgozó vállalatveze­tői Kossuth-bányán 17 órai kez­dettel Weisz József üzemve­zető mondott ünnepi beszé­det az üzem felolvasótermé­ben rendezett gyűlésen. A Béta-aknaiak ugyanebben az időben a Juhász Gyula klub­ban ünnepeltek, ahol Nagy Béla, az üzem pártszerveze­tének csúcstitkára köszöntötte a bányászokat, majd Gungl Ferenc üzemvezető adta át a legjobb dolgozóknak a minisz­teri kitüntetéseket, igazgatói dicséreteket és szolgálati ér­demérmeket. A Zobák-aknai ünnepség színhelye a Május 1. Művelődési Ház volt. Itt Piegl János üzemvezető mondott beszédet és Virágh János ter­melési osztályvezető nyújtot­ta át a kitüntetéseket, dicsérő okleveleket. Este 7 órakor az üzemek dolgozói a Lenin téri hősi emlékműhöz vonultak. A Bá­nyász himnusz hangjai után Gungl Ferenc, Béta-aknai üzemvezető mondott ünnepi beszédet, majd a hagyomá­nyokhoz híven —, koszorú­zásra került sor. Elsőnek Stier József, a Mecseki Szén­bányák pártbizottságának tit­kára, Garamvölgyi János vál­lalati igazgató, Markwart Ká­roly SZB-titkár és Parti Jó­zsef KISZ bizottsági titkár helyezte el az emlékezés vi­rágait. A városi pártbizottság nevében Neubauer József vá­rosi titkár, a tanács képvise­letében pedig Gallusz József vb-elnök koszorúzott. Az em­lékünnepség az Intemacioná- lé hangjai mellett leadott dísz- sortűzzel ért véget. A bányászmártírok emlék­művének megkoszorúzása után a Lenin téren összegyűlt tö­meget a Művelődési Házak színjátszói irodalmi műsorral, a bárryászmúlt és Komló tör­ténetének fontosabb epizód­jait felidéző élőképekkel szó­rakoztatták. A műsor végezté­vel a téren nagyszabású utca­bál kezdődött, s ezzel egy- időben köszöntötte Gallusz József tanácselnök, a Városi Tanács fogadására meghívott bányászokat, akik munkahe­lyükön és a város építésében egyaránt kiemelkedően dol­goztak. A száz meghívott dol­gozó közül hatvanat kitün­tettek a kiváló társadalmi munkások elismerésére alapi- J tolt emlékplakettel. j EAK-mérnök- delegáció Pécsett Harminckét tagú arab mér- nők küldöttség tartózkodott Pécsett. Az Egyesült Arab Köztársaság különböző beosz- tású — tudományos kutató* üzemi mérnök, közigazgatási és minisztériumi mérnökök — szakemberei február óta tar­tózkodnak Magyarországon. A magyar állam ugyanis a Bu­dapesti Műegyetemen szerve­zett a számukra továbbkép­zést Ez a továbbképzés peda­gógiai jellegű és a 32 arab mérnök ennek befejeztével az Egyesült Arab Köztársaság mérnökképzésének vezető réte­gét képezi majd. Magyaror­szági tanulmányi idejük no­vemberben zárul. A tanulás mellett időnként ellátogatnak! az ország különböző vidékei­re, ennek során augusztus 30- án, pénteken délután érkeztek meg Dunaújvárosból Pécsre. A Zipemovszky Károly Techni­kum kollégiumában látták őket vendégül, s többek kö­zött megtekintették a Sopiana Gépgyárat, valamint a Ziper- novszky Károly Technikum épületét, oktatási berendezé­seit, tehát gépeit és egyéb szemléltető eszközeit. Tegnap* szombaton délután Harkányba utaztak. Ma, szeptember else­jén reggel 7 órakor indultak el Pécsről a Balatonra. Vas István író Baranyában Vas István Kossuth-díjas író és felesége Szántó Piroska festőművész, valamint Szántó Anna tanár, szombaton dél­után háromnapos látogatásra Pécsre érkezett. Művészeti éle­tünk kiváló egyéniségei, Csor­ba Tivadarnak, a Megyei Párt- bizottság művelődési és pro­paganda osztályának munka­társa kíséretében Pécs váró» történelmi nevezetességeivel ismerkednek. Ellátogatnak Or- fűre, Abaligetre Harkányba éj a siklósi várba, ahol megte­kintik a kerámiakiállítást és a bolgár katonai tárlatot. Magyar küldöttség utazott Limába Szombaton magyar küldött­ség utazott az Interparlamen­táris Unió limai konferenciá­jára. A delegáció vezetője Cseterki Lajos, az Elnöki Ta­nács titkára, tagjai: Darvasi István és Nagy Miklós ország- gyűlési képviselők. A tartalomból: A siklósi „hullámvasút“ ▼ Magyar fiúk Jénában Mikor nyithat az újntecsekalji áruház? Eltűnt egy mohácsi kisfiú *

Next

/
Oldalképek
Tartalom