Dunántúli Napló, 1968. augusztus (25. évfolyam, 179-204. szám)

1968-08-11 / 188. szám

•968. augusztus 11. DtiTvantmi natxto 5 Az ország egyetlen regionális kutatóintézete A DUNÁNTÚLI TUDOMÁNYOS INTÉZET TÁRULKOZIK A BARBAKÁN TOLLSEPRŰ Akcióprogram Még mindig kísért a régi felfogás: igazán művelt em­ber csak az lehet, akinek mondataiban ágaskodnak az idegen szavak, az idegen ki­fejezések. Gyakran a hírköz­lő irodák szövegét átvevők feledkeznek meg az átvett szöveg magyarításáról. Ké­nyelemszeretetből nem tö­rődnek a megfelelő, a találó szó kikeresésével, s ezért igen gyakran az eredeti ide­gen szó — rendszerint latin vagy görög eredetű — kifeje­zés kerül közhasználatba a sajtó, a rádió és a televízió közvetítésével. Ezeknek az idegenszerűsé­gekkel nem törődőknek sze­retnénk idézni Kölcsey sza­vait: „Talán a demokráciától félnek, ha az anyanyelv fel­emeltetik?” Lássunk néhányat az utób­bi időben elburjánzott ide­genszerűségekből! Ma, szerte a világon min­denütt akcióprogramokat dol­goznak ki, fogadnak el. Ha ez az „akció” folytatódik, akkor hazánk legkisebb hely­ségében is akcióprogramozni fognak, s a munkatervek ké­szítésével senki sem fog tö­rődni. Az akcióprogramokat rendszerint szimpozionokon szülik. Hogy miért éppen ezeken? Mert szégyelljük be­vallani, hogy a szimpozionok némi iddogálással összekötött magasabb szintű beszélgeté­seket jelentenek. Nemrégiben konzultatív ta­lálkozó színhelye volt hazánk fővárosa. Sokan a „konzul­tatív" szót félreértve azt gon­dolták, hogy a szónak köze van a konzul szóhoz, s gaz­dasági, külképviseleti ügyek­ről folyó tárgyalást sejtettek e fogalmon. Hallottunk olyan előadót is, aki állandóan konzultatív tanácskozásról beszélt, holott maga a kon­zultatív szó (= tanácskozó) jelzi már a találkozás célját, jellegét. Mikor készítünk egyszer már „akcióprogramot” az ilyen és hasonló idegen sza­vak kigyomlálására? A Baranyai Művelődés különkiadása A Baranya megyei Tanács Művelődésügyi Osztálya kiadvá­nyának, a Baranyai Művelődés­nek különkiadása jelent meg a közelmúltban. A különkiadás az 50 éves munkásmozgalmi évfor­dulók jubileumi ünnepségeihez készült, s az anyagot többségé­ben a Pécs—Baranyai Népmű­velési Tanácsadó állította ösz- sze. A kiadvány műsorösszeál­lításokat közöl irodalmi színpa­dok és színjátszó csoportok ré­szére számos szemelvénnyel, va­lamint gazdag irodalmi ajánlást. Milyen céljai, feladatai, esetleg problémái vannak az ország egyetlen regionális ku­tatóintézetének, milyen tudo­mányos munkát végez jelen­leg — ezekről a kérdéseiéről beszélgettünk a közelmúlt­ban Babies Andrással, a Du­nántúli Tudományos Intézet igazgatójával. I — Fedi-e az intézet neve azt a tevékenységet, amit végez­nek? — Részben. A Dunántúli Tudományos Intézetnek, mint regionális kutató intézetnek, feladata, hogy a benne kép­viselt tudományágak szem­pontjából vizsgálja a terület természeti és társadalmi je­lenségeit, új ismeretekkel bő­vítse a tudományágakat, eredményeivel, a tudomány­ágak jellegéhez mérten — elősegítse a gyakorlati élet­ben jelentkező kérdések meg­oldását. Kutatási területünk azonban nem az egész Du­nántúl, csak Délkelet-Dunán- túl. Ezen főképp három me­gye, Baranya, Tolna és So­mogy területét érintjük. Ez a terület így nagyjából ter­mészetes tájegységnek is te­kinthető. Persze, az a jelleg, amivel a Magyar Tudomá­nyos Akadémia intézeteként rendelkezünk, megengedi, hogy egész Dunántúlon, vagy országos, esetleg még na­gyobb, kontinentális keret­ben tevékenykedjünk, ha ezt az adott feladat vagy a ha­zai tudományfejlesztési prog­ram megkívánja. I — Mi a különbség a regio­nális kutatóintézet, ponto­sabban tehát az önök inté­zete és hazánk más kutató­intézetei közötti — A regionális jellegű ku­tatások nálunk a természeti és gazdasági földrajz, a gaz­daság-, társadalom- és mű­velődéstörténet, valamint a néprajz területén mozognak. Ezt azért kell előrebocsáj ta­nom, mert csak ennek alap­ján érthetőek a további meg­állapítások. Kutatásaink ál­talában speciálisak, s ebből a szempontból bátran állít­hat juk, hogy egy kisebb te­rületen is lehet jellegzetes, ilyen értelemben véve tehát önálló tudományos életet szervezni. Intézetünket ugyan akkor az alkalmazott kutatá­si módszer tekintetében jel­lemzi egy olyan körülmény, amely más hazai tudományos intézeteknél nincs meg. Ro­kontudományok képviselői vannak egy és ugyanazon in­tézmény keretében, és így az intézménynek módjában áll olyan kutatási témákat kije­lölni, amelyek az intézet többségét vagy teljes egészét foglalkoztatják. Más szóval mi saját kereteink között olyan témákat tervezhetünk, amelyek ún. komplex-tudo­mányos kutatást igényelnek. I — Hány kutató dolgozik a* intézetben? — Tizenkét kutatónk van, s nyolc főnyi kisegítő sze­mélyzetünk. A belső munka­társak mellett azonban van egy külső munkatársi háló­zatunk is. Ezekre a munka­társakra szükségünk van a már említett komplex fel­adatok megoldásához, mivel a regionális problémák rend­szerint igen összetettek. A más tudományos intézmé­nyekben dolgozó, vagy eset­leg nem tudományos intézet­ben dolgozó, de tudományos kutatást is végző külső mun­katársakkal való együttmű­ködést mi tudományszerve­zési feladatnak is tekintjük. A külső munkatársak jogi helyzetét az Akadémia egyébként most kezdi ren­dezni. Megjegyzem, hogy a jelenlegi belső munkatársak háromnegyede azelőtt külső munkatársként dolgozott, ez a hálózat tehát jelentős után­pótlás-bázisnak is tekinthető. — Hogyan működik együtt az intézet a terület más tu­dományos jellegű intézmé­nyeivel? — Kutatások folynak az egyetemeken, a levéltárban, a múzeumokban, a főiskolá­kon, könyvtárakban, labora­tóriumokban. Együttműködés természetesen van, intéze­tünk fennállása óta. Mind­emellett ezt az együttműkö­dést a közös témák megfe­lelőbb kialakításával szeret­nénk a jövőben szorosabbra fűzni. I — Vannak az intézetnek külföldi kapcsolatai? — Levelező, valamint a publikációk cseréjét jelentő kapcsolatunk igen sokfelé van. Két hozzánk hasonló inztézettel vagyunk közvetle­nebb kontaktusban, az NDK Tudományos Akadémiájának drezdai kirendeltségével, amely ugyan kisebb körben, inkább csak a földrajztudo­mányokban tevékenykedik, és az opavai tájkutató inté­zettel. Az előbbi intézmény­nyel együttműködési megál­lapodásunk is van, a csehszlo­vákiai intézet és közöttünk ez ideig néhány tapasztalat- csere történt I — Püzik-e szorosabb kap­csolatok az intézetet az adott terület gazdasági, társadalmi szerveihez? — Hogyne. A kutatási té­mák megállapításakor sem csupán a tudományágak által igényelt problémákra, hanem régiónk gazdasági és társa­dalmi igényeire is gondolunk. Amennyiben speciális, vagy aktuális kívánságokkal for­dulnak hozzánk, szakvéle­mények formájában adunk információt. Erre van mód, mert évi munkaidőnk bizo­nyos százaléka a rendkívüli megbízások céljaira vehető igénybe. Legtöbb szakvéle­mény a geográfiai osztálytól kerül ki, főképpen a gazda­sági és természeti földrajz, valamint a klimatológia te­rületén. I — Hallhatnánk végül szám­szerű adatokat az intézet tu­dományos tevékenységéről? — A publikált termék évenként különböző, ez min­denekelőtt a kutatások ter­mészetétől és a kutatás kö­rülményeitől függ. Tavaly például megjelent 23 tudo­mányos tanulmányunk össze­sen 42 ív terjedelemben, to­vábbá 18 ív terjedelmű ki­sebb ismeretterjesztő dolgo­zatunk. Nyomdáknál, kiadók­nál, folyóiratok szerkesztősé­geinél lévő tanulmányaink is megközelítik a 100 ív terje­delmet. Az intézet eredményeit, munkáját igyekeztünk a fen­tiekben érzékeltetni, különö­sebb részletek nélkül. A rész­letek megismerésére majd ősszel kerül sor, amikor a negyedszázados jubileumot megünneplik. — Hogyan készül az taté­cet a küszöbönálló munkás- mozgalmi évfordulókra? — Magam és dr. Szita László kollegám szerkeszt­jük azt a munkásmozgalmi dokumentumkötetet, amely a Tanácsköztársaság 50. évfor­dulója tiszteletére ez év vé­gén jelenik meg. Pécs tudo­mányos intézetei a kötet munkatársai. A kötet 1918. november 14-vel zárul, s az intézet a maga részéről már gyűjti a következő kötet anyagát. Pécs tudományos intézetei jövő év február— márciusában ünnepi tudo­mányos ülést tartanak a Ta­nácsköztársaság emlékére, ebben természetesen mi is résztveszünk. H. E. Noha csak a félidőnél tar­tanak még, a pécsi Barbakán feltárása máris egyik legex­ponáltabb helyszíne lett a város idegenforgalmának. Pe­dig kívülről nézve, — mert drótkerítés választja el a kí­váncsiskodóktól, — egyelőre nem sokat mutat. Az érde- kesebbjét, pontosabban az eddig napszínre került mu­zeális értékek legjavát, még földhalmok, deszkapalánkok takarják el az alkalmi fo­tósok elől, s ezért a munká­latokat irányító régészt, G. Sándor Máriát, az Országos Műemléki Felügyelőség tu­dományos munkatársát kér­tük meg a már feltárt kö­zépkori erődrészletek bemu­tatására. — Milyen szempontok alapján fogott hozzá a min­den bizonnyal bonyolult fel­adatok végrehajtásához? — Természetesen nem ke­vés előtanulmányt igényelt az ásatások megkezdése — mondotta. — Először is tüze­tesen sorra kellett vennem a Barbakánról szóló irodalmat, s nem kevésbé a XVII— XVIII. századból ránk ma­radt várostérképeket. Na­gyon nagy segítséget kaptam dr. Petrovits Ede levéltáros­tól, aki szakavatott kutatója a középkori Pécsnek. Nem kis részben az ő történeti adatainak köszönhetem, hogy az egykori vár gótikus kapu­jának részleteit mindjárt a pontos helyén sikerült meg­találnom és ez adott azután támpontot a Barbakán és a vár közötti kapcsolat további feltárására. A sikeres kezdésnek vi­szonylag rövid idő alatt ered­ményes volt a folytatása. Né­hány hónap múlva feltárták a Barbakánt a nyugati góti­kus kapuval összekötő „nyak­tagot” is, amelynek északi falát két szinten elhelyezke­dő törökkori lőrések tagol­ják. De feltárták már a „nyak-tag” és a városfal kö­zötti kapcsolódást is, és si­került egy szakaszon a köz­ponti objektumot körülvevő várároknak a nyomonköveté- se is. Az ásatás további célja az erődrendszer rendelkezésükre bocsátott szakaszának továb­bi feltárása, hogy ezt köve­tően már a nagy nyilvános­ságnak is bemutatható le­gyen városunk egyik legbe­csesebb műemléke. Persze mindez csupán első fázisa lesz még a műemléki bemu­tatónak, mert valójában csak az architektúra kialakulása után kerülhet sor a környe­zethez legjobban illő parko­sításra, s egyúttal a teljes pompájában kitárulkozó Bar­bakán végleges átadására is. Az ásatások során számos kisebb nagyobb lelet, köztük igen értékes épületrész ma­radványok, ágyúgolyók és egy török kőfaragó csákány is felszínre került és különös kultúrtörténeti értéket jelent az a néhány „Iznik-i” (egy kisázsiai török város neve) fajansz töredék, valamint egy kínai porcelán findzsa ma­radványai, amelyekhez ha­sonlót a régész tudomása sze­rint nem találtak még eddig a pécsi ásatások során. — p — gy — * Bemutatjuk BALATINECZ MÁRTÁT Legutóbbi Llszt-termd hangversenyén aratott meg­érdemelt sikert, ahol lebi­lincselő erővel, átéléssel ad­ta elő Schumann: Frauen Liebe und Leben dalciklu­sát. Balatinecz Márta, a pé­csi művészeti szakközépis­kola és a főiskolai tagozat énektanára, fiatal kora elle­nére hogyan jutott el a dal­éneklésnek e magaslatára? Erről faggatom, mindenek­előtt arról, mikor és hogyan kezdődött? — Mindig nagyon szeret­tem az éneklést, — mondja — habár az óvodából gyak­ran megszöktem, mert gyű­löltem parancsszóra énekel­ni. Szülőfalumban, Nagyatá­don másodikos elemista ko­romban zongorát kaptam. Attól kezdve szüleim érez­ték. hogy csak zenész lehet belőlem. Próbáltak ugyan lebeszélni róla, de már nem lehetett. Elvégezte hát a zeneisko­lát. sokáig zongora tanárnő­nek készült. — Miért másította meg elhatározását? — Egy sikertelen szegedi felvételi vizsga után döb­bentem rá, hogy nem va­gyok szólista típus. Türel­metlen gyakorló voltam, szí­vesebben blattoltam, bön­gésztem a kottáim között — Mikor került kapcso­latba az énekléssel? — A gimnáziumban, ahol egy kis kamarakórus tagja lettem. Az volt a célunk, hogy minél több madrigált megismerjünk. Néha szóló­kat is kaptam, közben több helyi rendezvényen szerepel- gettem. — Az első komolyabb si­ker? — 1959-ben nagy izgalom­mal indultam a Helikonon. Nem nagyon bíztam a siker­ben, az eredményhirdetésre el sem mentem. Ügy hozták utánam a hírt, hogy harma­dik lettem. Alig hittem el. Talán akkor döntöttem el végleg, hogy képeztetem a hangomat. Érettségi után kerültem Pécsre a szakisko­lába. Itt három év múlva ismét kudarc várt rám: a tanárképzőben megszüntet­ték az ének szakot. Kétség­beesésem nagy volt, de még­is sikerült megkapnom a miniszteri engedélyt a to­vábbtanuláshoz. — Ezen a pályán hozzá kell edződni a kudarcokhoz is... — Volt is bennük részem bőven. Hányszor jöttem ki sírva egy-egy óráról. Majd csúfos növendékkoncertekre emlékszem, amikor még nem sikerült pódiumon megol­danom azt, ami órákon már jól ment. Soha nem nyu­godtam bele. Kitartóan pró­báltam, kerestem a megol­dást. Előfordult, hogy csak fél év múlva találtam rá. Tanárnőm, Rumi Emma mindig megvigasztalt és visszaadta az önbizalmamat. Most néha mosolygok ma­gamban, ha hasonló elkese­redést látok egyik vagy má­sik növendékemnél. Jó jel­nek tartom, mert az ének­lést nem szabad csak az ösztönökre építeni. Tudato­sítani kell. Meg kell tanulni gazdálkodni a levegővel, arányokat, színeket létrehoz­ni, természetesen mindezt a mondanivalón és az érzelmi skálán belül. — Mi nyújtja a legna­gyobb örömet? — Ha egy-egy új dal ke­rül a birtokomba. Ilyenkor nem tudom elégszer eléne­kelni, mindig újabb szépsé­get és érdekességei találok benne. — Tehát a daléneklést kedveli leginkább? — Mindent szívesen ének­lek, de a dal áll hozzám legközelebb, meg az orató­rium, ami izgalmas terület számomra, örültem. hogy énekelhettem Bach-kantátá­kat, Kodály Te Deumjának és Mozart Requiemjének szoprán szólóját. — No és az opera? — Szeretem azt is, de szí­nesebbnek találom a dalo­kat. Az operában nagyob­bak • kontrasztok, forte- piano hatások és az énekest segíti a zenekar, a karmes­ter, a partnerek, díszletek és ami sok gátlást, izgalmat felold: a mozgás. Ezzel szemben a dalénekes egy- szál hangszer mellett hol tragédiát, hol egy aforizma- szerű gondolatot juttat ki­fejezésre. — Mióta foglalkozik a koncertjén hallott Schu­mann dalciklussal? — Tanárképzős voltam még, amikor elkezdtem ta­nulni. Ez a ciklus 8 dalból áll és egy életutat mulat be. Nagy fantázia kell hozzá minden szituációt el kell képzelni és érzelmileg átél­ni. Emlékszem az utolsó dallal sokáig nem tudtam mit kezdeni. Csak most, évek múltán, amikor újra elővettem, értettem meg. Ügy érzem, már nem kerül le repertoáromról, — Most milyen dalokkal foglalkozik? — Liszt-dalokat tanulok s sokat foglalkoztat Schu­bert—Goethe Erlkőnigje. A technikai nehézségek meg­oldása mellett lényeges fel­adat a három szereplő: az apa, a gyermek és a tündér hangszínének érzékeltetése. — Fellépésekkor szokott Izgulni? — Azt hiszem, ritka az az énekes, aki nem izgul. Erős akarattal és gyakori fellépéssel le lehet győzni belőle annyit, ami zavar a koncentrálásban. A többi kell a hangulathoz és a si­keres előadáshoz. Balatinecz Márta, az ének- tanár és az énekesnő, még csak az első lépéseket teszi sok reményre jogosító pá­lyáján. Növendékeitől és sa­ját magától is megkívánja a maximális igényt és ér­deklődést a zene iránt. — Mert ezen a pályán megállni és megelégedni nem szabad — mondja bú­csúzóul, majd hozzáteszi: — Szeretnék még nagyon so­kat tanulni és sok szép mű­vet elénekelni, — ni — a

Next

/
Oldalképek
Tartalom