Dunántúli Napló, 1968. május (25. évfolyam, 101-126. szám)

1968-05-01 / 101. szám

I to* 1968. május 1. ÄRA Különös tűzvész Újvidéken Belgrádi Félelme lesnek látszó tűzvész rémítette még a hét végén a jugosz­láviai Üjvidék lakóit. A Duna pár ján, a ka- menicai parkban pén­tek este vörösen izzó sűrű füstfelhő tört a magasba, majd tűz­esőt szórva óriási lángoszlop tört fel. A lángokat robbanások sorozata követte. A városban szombatra virradóig tartott a ré­mület. A tűzet — mint ki­derült — a második világháborúban ját­szódó. a „Kastély vé­dői** című jugoszláv— amerikai koprodukció» film készítői okozták, akik a rendőrséget is elfelejtették értesíteni arról, hogy ezen az estén készítik el a film nagy jelenetét. A jelenet azonban túlsá­gosan is élethűen si­került. Az eredeti terv szerint csak a díszlet­kastélyt körülvevő vi­zesárkot átívelő hidat kellett volna felrob­bantani. A hidat 1600 liter benzinnel és nyersolajjal öntötték le és aknázták alá 20 dinamittöltettel. A fil­mesek piro-techniku- sa, Lee Zavitz azon­ban állítólag elszámí­totta magát és a de­tonáció szétvetette az egész díszlet-kastélyt, a tűz pillanatok alatt átterjedt a környező erdőre is. Az újvidéki tűzoltóság 7 órás mun­kával tudta csak meg­fékezni a tűzvészt. Súlyosabb sebesülés nem történt, az anya­gi károk azonban becslések szerint meg­haladják a 200 ezer dollárt. Ami azonban a filmesek számára a legszomorúbb: a rob­bantási jelenetet meg kell ismételni, tehát a kastélyt is újból fel kell építeni — mert a felvétel nem sikerült. Üzembe helyezték az osztrák—magyar elektromos távvezetéket Az osztrák és a magyar villamos energiaipari szervek között 1965. április 5-én aláírt egyezmény értelmében 123 kilométer hosszú, 220 kilovoltos távvezeték épült Bécs és Győr között. A távvezeték és a transzformátor állomás üzembehelye­zésére kedden került sor. ♦ MOSZKVA: Kedden el­utazott Moszkvából Joszip Broz Tito, a Jugoszláv Szo­cialista Szövetségi Köztársa­ság elnöke, a Jugoszláv Kom­munisták Szövetségének főtit­kára, aki Leonyid Brezsnyev- nek — az SZKP Központi Bi­zottsága főtitkárának meghí­vására rövid, baráti látogatást tett a Szovjetunióban.-f NEW YORK: A New York-i rendőrség kedden hajnalban be­hatolt a Columbia egyelem terü­letére. hogy megkezdje az ott egy hete ülősztrájkot folytató 500- nál több egyetemi hallgató eltá­volítását. 4- PRÁGA: A csehszlovák külügyminisztérium bejelen­tette, hogy szombaton életbe lépett az a csehszlovák—ro­mán megállapodás, amelyet a két ország viszonylatában a vízumkényszer megszüntetésé­ről 1968, január 26-án kötöt­tek Prágában. A ANKARA: A tőrök fóváros­ban hétfőn 55-en sebesültek meg az amerikaiak vietnami háborúja ellen tüntető diáitok, jobboldali ellentüntetők és a rendőrség ösz- szecsapasal során. A rendőrség 70 diákot vett őrizetbe, 4- MONTEVIDEO: Jorge Pacheco Areco uruguayi ál­lamelnök hétfőn este új kor- . rriány megalakítása céljából tárgyalásokba kezdett az el­lenzéki „Blanco” párt képvi­selőivel, miután a kormány benyújtotta lemondását. A válságot az a nagyméretű sztrájk robbantotta ki, ame­lyet az e hónap elején folyta­tott általános sztrájkban részt vett 250 ' kikötőmunkás elbo­csátása miatt hirdetett meg több szakszervezet. Vigyázat, fasizmus!“ 4 ISTANBUL: Hét paraszt meghalt, 17 súlyosan megsé­rült, amikor a közép-anatóliai Sivas közelében egy folyóba zuhant az a traktorvontatta pótkocsi, amelyen munkába mentek. A MADRID: A spanyolországi munkásbizottságok által május 1 alkalmából meghirdetett harci na­pok előestéjén a spanyol rendőr­ség Madridban mintegy 50 mun­kást és diákot tartóztatott le. A külvárosban több üzemben tün­tettek a letartóztatások ellen. Ma­lagában a munkásbizottságok 24 tagját vették őrizetbe és a rendőr­ség lefoglalt egy Illegális nyom­dát. Barcelonában 11 személyt tartóztattak le. Leleményes igazgató New York: A Brod- way egyik színháza eredeti rendszert vezetett be, hogy a nézőket becsalogassa a színházba. Az I. felvonás­ért nem kell semmit sem fizetni. Ha a néző a foly­tatásra is kíváncsi az első felvonás után jegyet kell hogy váltson arra a hely­re, amelyet elfoglalt A színház ígazgátója * meg van elégedve az elért' ered­ménnyel» Harcoló Vietnam A világ közvéleménye ezek­ben a napokban visszafojtott lélegzettel figyeli: lesz-e vég­re béke Vietanamban? Az Egyesült Államok kormánya Johnson elnök nyilatkozata óta is szemmelláthatóan min­dent elkövet, hogy elodázza a tárgyalások megkezdését. S ha a világ népei óhajt­ják a békét Vietnamban, mennyivel inkább várja ezt a vietnami nép, amely úgyszól­ván két és fél évtizede sza­kadatlanul harcban áll hazája békéjéért, függetlenségéért és szabadságáért. A vietnami nép azonban megtanulta, hogy az impérialista agresszoroktól nem remélhet békét, azt csak rájuk kényszerítheti. Elszánt harccal és hősi helytállással. A vietnamiak — Délen és Északon egyaránt — megta­nulták a leckét és változatla­nul, határtalan önfeláldozás­sal harcolnak a betolakodók ellen. Képünkön a Dél-vietna­mi Nemzeti Felszabad! tási Front egyik fegyveres egysé­ge, a front lobogója alatt in­dul hősi rohamra az ellen­ség ellen, Quang Nan tar­tományban. Husszein meglepetés szerű látogatása Londonban A kedd reggeli varsói saj­tó élénken kommentálja az NPD újabb, minden eddi­ginél nagyobb választási si­kerét. Kiesinger úrnak most az a fő gondja — írja a Trybuna Ludu —, hogy mit fog mondani a külföld. Nos, a külföld már régen megmondta a ma­gáét. Most arról van szó, hogy Bonn-nak és a nyu­gatnémet politikai pártok­nak a legkomolyabban meg kell vizsgálniuk az NSZK- ban kialakult helyzetet. Az NPD Bonn felé menetel — írja kommentárjában a Trybuna Ludu. „Vigyázat, fasizmus V* — cím alatt a Standar Mlo~ dych kommentálja a ba den-württemberg-1 válasz tások eredményét, amely a neonáci erők aggasztó előretörése miatt — írja — mélységes nyugtalanságot kelt a világon és megdob benést az NSZK-bane A MANAGUA: Mint jelen­tettük, Emest Neumann nica- raguaí nyugatnémet ügyvivőt szombaton lakásán halva ta­lálták. A látszat öngyilkosság­ra mutatott, de a vizsgálat mégállapította, hogy a diplo­matát meggyilkolták. A golyó­ütötte három seb közül ugyanis csak egyik környékén állapí­tottak meg lőpor-nyomokat, ami arra mutatott, hogy két gyilkos lövést nagyobb távol­ságról adtak le. A nyomozás megindult. 4 BRAUNSCHWEIG: A braun- schweigi műszaki egyetem egyik kutató intézete veze'őjének, dr. Paul Schorningnak sikerült a fa felületét elektromosságot vezetővé tenni. A fa ezáltal — a fémekhez , hasonlóan — galvanikus eljárá­soknak vethető alá. Az ül ejárás | a famegmunkálás .szempontjából Igen nagy jelentőségű. 4 ATHÉN: Jólértesült for­rások szerint a görög hatósá­gok Kréta-szigetén a közel­múltban egy földalatti ellen­állási szervezet mintegy 30 tagját tartóztatták le. A ROMA: Az Európa Parlament Politikai Bizottsága Rómában tar­tott hétfői ülésén határozati ja­vaslatot fogadott cl, amely he­lyesli az atomsorompó-egyez- ményre vonatkozólag az ENSZ elé terjesztett szovjet—amerikai párhuzamos javaslatot. 4 MAKCH, légitámaszpont: Eisenhower volt amerikai el­nököt hétfőn éjszaka helikop­teren a légierők márchi tá­maszpontjának a kórházába szállították, miután mellkasi bántalmakról panaszkodott. Eisenhower, akinek korábban két súlyos szívrohama volt, hétfőn délután hosszú ideig golfozott és ezután lett rosz- szul. A BONN; Wfflj Brandt nyugat­német külügyminiszter tunéziai látogatásáról hazaérve hétfőn rendkívüli megbeszélést hívott össze az NDK-nak azokkal az in­tézkedéseivel kapcsolatban, ame­lyekkel korlátozta nyugatnémet politikusok utazásait Nyugat-Ber Un és az NSZK területe között. 4 MOSZKVA: Az 1968-as Tudományos és Technikai Le- nin-dijat annak a mérnök- csoportnak ítélték, amely a Bratszki Vízierőművet tervez­te és építette az Angarán. A VARSÓ: Prágában szerződési Írtak alá, amelynek értelmében Lengyelország cukorgyárat épit Csehszlovákiában, Morvaország déli részén. 4 ,VARSÓ: Vasárnap a Gdyniai Hajógyárban egy 24 ezer tonnás épülő hajón tra­gikus baleset következtében négy munkás életét vesztette, hármat pedig életveszélyes sé­rülésekkel szállítottak kórház­ba. 4 PÁRIZS: A Pan American Airways légitársaság bejelentette, hogy megvásárolta Párizs egyik i legféuyüzőbb és legnagyobb szál­lodáját. a Continental szállót. A | hírek szerint 40 millió frankért, 4 PÁRIZS: A kommunista képviselő csoport törvény ja ] vaslatot nyújtott be a francia. nemzetgyűlésben a foglalkoz-, tatottság biztosítására és a munkások önkényes elbocsá­tása ellen, Husszein, jordániai király hétfőn este sajátkezüleg a londoni repülőtérre vezetett egy Caravella-típusú repülő­gépet A király tíznapos ma­gánjellegű látogatásra az an­gol fővárosba érkezett. Érke­zése nemcsak a brit külügy­minisztériumot, hanem Jordá­nia londoni nagykövetségét is .meglepte, hiszen a királynak a programja szerint ezen a héten Líbiába kellett volna látogatnia. Úgy tudják, hogy az udvar hivatalos gyógykezeléssel in­dokolja a király látogatását (állítólag , gyomorbántalmai vannak), de megfigyelők biz­tosra veszik, hogy Husszein meg akarja győzni az angol kormártyköröket a Jordánia melletti határozott kiállás szükségességéről. EAK-;e«yzék Izrael akcióiról Kairó: Az A1 A hr am je­lentése szerint az EAK kor­mánya jegyzéket nyújtott át a Biztonsági Tanácsnak, amelyben felsorolja a leg­utóbbi agressziós cselekmé­nyeket, amelyeket Izrael Jor­dánia és Egyiptom ellen kö­vetett el. Utal arra, hogy az izraeli haderő akadályoz­ta meg a Szuezi-csatorna megtisztítását a hajóroncsok­tól. Meghalt Clovis Roblain Párizs: Kedd délelőtt meghalt Clovis Roblain. a francia szívműtétes beteg —, jelentette be dr. Mercadier, a Pitié-kórház sebészfőorvo­sa, egy külön erre a célra összehívott sajtóértekezleten. Mint mondotta „bekövetke­zett az esemény, amelytől mindnyájan tartottunk, Clo­vis Roblain 10.30 órakor el­hunyt”. Robert Kennedy támadja Johnson kormányát W ashington: A Fehér Ház szóvivője sze­rint Johnson elnök felhívta kormányának tagjait és a közvetlenül az elnök által ki­nevezett vezető tisztviselőket, ne foglaljanak nyilvánosan ál­lást az elnökválasztási hadjá­ratban. Robert Kennedy szenátor az Kézigránát a csomagban Washington: téssel szolgáljanak, tatokat aknakutató Égy Vietnamban például éles páncél- műszerekkel fogják szolgálatot teljesítő törő gránátot, gép- ellátni, amelyek al- amerikai katona fegyvert küldtek sze kalmasak lehetnek nemrég ajándékot tetteiknek. a csomagba rejtett küldött haza az Az ameríleai had- robbanóanyagok és Egyesült Államokba ügyminisztériumban fegyverek felkutatá- barátnőjének. A éso közölték az UPI tu- rsrn a, iUie<rfnita mag két éles kézi- dósítójával, hogy küJdeménuek tel gránátot tartalma- néhány héten belül u e yeK >el~ zott. Más katonák, az összes vietnami adóira a jövőben hogy igazi meglepe- katonai postahiva- hadbíróság vár. Indiana állambeli Valparaisó­ban hétfőn újabb éles táma­dást intézett az Johnson-kor- mányzat politikája ellen. A szenátor, aki az Indianában május 7-én tartandó pótvá­lasztáskor korteshadjáratában vesz részt, ezúttal kijelentet­te, hogy amíg az amerikai kormány külföldi országoknak juttat élelmiszersegélyt, oda­haza nem száll szembe „az éhség kihívásával”. — „A világtörténelem leggazdagabb nemzetének tagjai közül mil­liók vannak lassú kiéhezésre ítélve” — állapította meg Ro­bert Kennedy. Rockefeller, New York-i kormányzó kedden váratlan bejelentést tett: pályázik a republikánus párt elnökje­löltségére. Rockefeller alig egy hónapja visszalépett s választási harctól, most vi­szont az utóbbi betek drámai fejleményeire hivatkozva, másította meg döntését. A világ kommunista pártjai Sorsz. Ország 1. Albánia 2, Algéria 3 Amerikai Egye­sült Államok 4. Argentina 5. Ausztrália 6. Ausztria 7. Belgium 8. Bulgária 9. Bolívia 10. Brázília 11. 12. 13. 14. Párt nett Megalakulás Időpontja* Helyzet« IMI Burma Ceylon Chile Ciprus 15. Costa Rica 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 33. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Csehszlovákia Dánia D-Afrikai Közt. Dominika Ecuador É-lrország Finnország Franciaország Ftilöp-szigetek Görögország Guadeloupe Guatemala Haiti Hollandia Honduras India Indonézia Irak Irán Írország Izland Izrael Japán Jordánia Jugoszlávia Kanada Kambodzsa Kína Kolumbia Koreai NDK Kuba Laosz Lengyelország Lesotho Libanon Luxemburg Albán Munkapárt Algériai Szocialista Elcsapat Pártja — Amerika! Egyesült Államok Kommunista Pártja 19t9 Argentin Kommunista Párt 1918 Ausztráliai Kommunista Párt 1920 Ausztria Kommunista Pártja J9t$ Belga Kommunista Párt 195.1 Bolgár Kommunista Párt 1891 Bolíviai Kommunista Párt 1920 Brazil Kommunista Párt 1922 Burmái Kommunista Párt 1946 Ceyloni Kommunista Párt t942 Chilei Kommunista Párt 1921 Ciprusi Dolgozó Nép Haladó Pártja 1941 Costa Rica Népi Élcsapat Pártja 1930 Csehszlovákia KP 1621 Dán Kommunista Párt 1.919 Dél-Afrikai KP. 1921 Dominikai KP. — Ecuadori KP. 192* Eszak-Irország KP. — Finn Kommunista Párt 1918 Francia KP. 1920 l tilöp-szigeti KP. 1930 Görög Kommunista Párt 1918 Guadeloupe! KP. 1958 Guatemala! Munka Párt 1922 Haiti Nép Egység Pártja 1934 Holland Kommunista Párt 1919 Honduras! Kommunista Párt 1926 indiai Kommunista Párt 1925 indonéz Kommunista Párt 1920 Iraki Kommunista Párt 1934 Iráni Néppárt 1926 fr Dolgozók Pártja 1935 Izlandi Szocialista Egységpárt 1930 Izraeli Kommunista Párt 1.946 Japán Kommunista Párt 1952 Jordánia Kommunista Pártja 1951 Jugoszláv Kommunista Szövetség 1919 Kanadai Kommunista Párt 1922 Khmer! (Kambodzsa) Néppárt —• Kínai Kommunista Párt 1921 Kolumbiai Kommunista Párt 1930 Koreai Munkapárt 1945 Kubai Kommunista Párt 1661 Laoszi Néppárt 1949 Lengyel Egyesült Munkáspárt 1648 Lesotho Kommunista Pártja 1661 Libanoni Kommunista Párt 1924 illegalitásba» Illegalitásban illegalitásban Illegalitásba» illegalitásban Illegalitásban illegalitásban illegalitásban Illegalitásban illegalitásban illegalitásban illegalitásban Illegalitásban Illegalitásban illegalitásban illegalitásban féllegális féllegális illegalitásban féllegális 52, Magyarország Luxemburgi Kommunista Párt Magyar Szocialista Munkáspárt vm Sorsa. Ország Párt neve Megalakulás időpontja* Helyzete 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. Malaysia Marokkó Martinique Mexikó Mongólia Nagy-Britannia NDK NSZK Nyugafc-BerUn Nepál Nicaragua Norvégia Olaszország Pakisztán Panama Paraguay Peru Portugália Puerto Rico Réunion Románia Salvador San Marino Spanyolország Svájc Svédország Szíria Szovjetunió Szudán Thaiföld Törökország Tunézia Üj-Zéland Uruguay Venezuela Vietnami DK Malajföldl Kommunista Párt 1930 illegalitásban Marokkói Kommunista Párt 1920 Illegalitásban Martinique! KP. 1957 Mexikói Kommunista Párt 1919 Mongol Népi Forradalmi Párt 1921 Nagy-Britannia RP-ja 1920 Német Szocialista Egységpárt 1946 Német Kommunista Párt 1918 illegalitásban Német Szocialista Egységpárt — Nyugat-Berlin — Nepáli Kommunista Párt 1949 illegalitásban Nicagarguai Szocialista Párt 1925 illegalitásban Norvég Kommunista Párt 1923 Olasz Kommunista Párt 1921 Pakisztáni Kommunista Párt 1948 illegalitásban Panamai Néppárt 1930 illegalitásban Paraguayi Kommunista Párt 1933 illegalitásban Peru Kommunista Pártja 1928 illegalitásban Portugál Kommunista Párt 1921 Illegalitásban Puerto Rico Kommunista Pártja 1934 Illegalitásban Réunoni Kommunista Párt 1959 Román Kommunista Párt 1921 Salvador! Kommunista Párt 1930 Illegalitásban San Marino Kommunista Pártja 1921 Spanyol Kommunista Párt 1920 Illegalitásban •Svájci Munkapárt 1921 Svédország Baloldali Pártja — Kommunisták 1917 Szíria Kommunista Pártja 1930 Szovjetunió Kommunista Pártja 1303 Szudán Kommunista Pártja 1946 Thaiföldi Kommunista Párt 1942 illegalitásban Török Kommunista Párt 1920 illegalitásban Tunézia Kommunista Pártja 1920 illegalitásban Üj-Zélandi Kommunista Párt 1921 Uruguayi Kommunista Párt 1920 V enezuelai Kommunista Párt 1937 illegalitásban Vietnami Dolgozók Pártja 1930 első kommunista páít megalakulásának időponttá V

Next

/
Oldalképek
Tartalom