Dunántúli Napló, 1968. május (25. évfolyam, 101-126. szám)

1968-05-01 / 101. szám

Ara: 1 forfe# Világ proletárjai, egyesüljetek! DunanTQll naplö XXV. évfolyam, 101. szám Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja 1968. május 1., szerda Szabadság, hűség, emlékezés A virág, ami ma hajnalra kibomlott: májusi virág, s a virágba borult fák: májusi fák, égő lobogók. A kert, a hegy, a város má­just köszönt. Lobogókkal — tépett, foszló, öreg zászlókkal és feszülő mai selymekkel. És a réteken, tereken örvendez­ve májusfák állnak. Szalagok­kal díszítjük, virágfüzérekkel, ágakkal. Májusi jelekkel: sza­badsággal, hűséggel, emléke. zésseL De mi volt, ki is adta meg ezt az első májusi — a május elsejére mondjuk csak így: májusi — jelt? Talán az a párizsi határozat 79 ével ez­előtt, amely a n. Intemacio- nálé első alakuló kongresszu­sán kimondta: „Egy bizonyos időpontban nagy nemzetközi tüntetést kell szervezni, még­pedig oly módon, hogy egy­idejűleg minden országban és minden városban egy megha­tározott napon, a munkások követelik a hivatalos szervek­től a napi nyolcörßi munka­idő bevezetését és a párizsi nemzetközi kongresszus többi határozatának megvalósítá­sát ... Egy ilyen tüntetés ren­dezését 1890 május elsején, ezt az időpontot fogadjuk el a nemzetközi tüntetés napjá­ul A május egyet mun­kásosztály avatta nemzetközi ünneppé. De a májusi jel — a sza­badság jele — az első május, fák dacoló és diadalmas fel­állításai, jeladásai már régebb­ről hirdették a májust. Az ül­dözésben. a rabságban szület­tek ezek a májusfák, „Sza­badságfa” is lett hát az első nevük: L’ arbe de la liberté. Az első májusfát — de ki tudja pontosan, hogy a világ minden táján a szabadságért szót és fegyvert emelő népek hol emelték pontosan a legel­sőt — talán az Angliából me­nekülő üldözöttek hajója, a May Flower vitte át oromdí­szében, az új világba. Innét is a hajó neve — Májusvirág —, s Kossuth Lajos 1852-ben visszatérve amerikai körútjá­ról a plymouthi kikötőben így beszélt róla: „Az önök szabad­ságfája, a May Flower: a mi­énk az osztrákok akasztófája”. A májusok a szabadságért harcoltak, a szabadságot kö­szöntötték. A latin eredetű szó is. május is azt jelenti: virágnyitás, újjáéledés. Az első szervezett május el­sejét — miként az a határo­zat Párizsban meghozatott — 78 évvel ezelőtt ünnepelte a világ és egyetlen esztendővel sem maradtunk el mögötte. 1890-ben, május elsejére nagy­arányú felvonulást terveztek, de ezt a rendőrség nem enge­délyezte. Azért május 1. virá­gai akkor is kibomlottak. Ki­sebb csoportokba vonultak fel a Városligetbe a munkások, végülis hetvenezerre növeke­dett számuk. A fővárosban ez addig soha nem látott, hatal­mas tömeg volt. Az akkori gyűlésen felolvasták a szent­pétervári munkások üdvözlő táviratát is. A májusi menetben ma sok helyen öreg, tépett zászlók is vonulnak. Harcok, küzdelmek, győzelmek zászlóveteránjai. Az idei májusi zászlók rengetegé­ben egy öreg lobogó 77 éves születésnapját üli. Jártam „ná­la” Orosházán, történelmünk e zászlótanúja emléke előtt tisztelegni: ez a foszló, öreg selyem adta az első jelet a parasztság csatlakozásának a munkásokhoz, ez vezette az első, szervezett viharsarki földmunkás-megmozdulást. Fe­hér selyme egyik oldalán pi­rossal hímezve a három 8-as, a másikon: „Föld! Kenyér! Szabadság!” 1891. májú? * “n bontották ki először - tűz is dörrent ekkor, a riadt hatalom, a főszolgabíróság, a főispánnak „orosházi zendü- lés”-ről táviratozik. Májusi zászló történelme — csendőrségi, katonasági ulasitá sokban, statáriumban, ügyész­ségi végzésekben, bírósági íté­letekben is olvashatjuk. És a történelmet, életünket mara­dandóvá rögzített költői so­rok. Juhász, Gyula „Május ünnepe” így kezdődik: „A hatalom kiadta a parancsot: Ne legyen ünnep május elsején! Zászló ne lengjen és ének ne zengjen Csak robotoljon csöndben a remény!” ... V onulnak a májusi zász­lók, a történelmet írják és róluk az időt mara­dandóvá jegyző „ripor­terek” örökítik meg. Ady Endre a 65 év előtti május 1-ről így tudósít: „Vörös lo­bogók alatt rengeteg ezer em­ber ünnepel ma Magyaror­szágon. Belereszket a gyönge- szívű annyi... Forradalom zúg a világon, nálunk azon­ban nem vulkánok tüzelnek, hanem lappangó, fojtó házi­tűz pusztít..A májusi zászlókba a történelem szele kap. Egy pillanatra, csak egy rövid idézetre még álljon meg a krónikás, az 1919-es eszten­dőnél. Csak egy háromsoros rendeletet idézzünk, amelyet a forradalmi kormányzótanács adott ki. „A magyarországi Tanácsköztársaság május 1-ét, a világ forradalmi proletá- riátusa nemzetközi egységé­nek emléknapját, a proletár­állam ünnepévé avatja. E na­tion minden munka szünetel”. Vonulnak a zászlók, virág­gal, májusfákkal köszöntjük május 1-ét Köszöntjük most az ünnepet, az örömöt, a vi­rágnyitást, az újjáéledést. A vidámságnak, szép hagyo­mánynak se szeri, se száma. Sokágú a májusfa, vagy ahogy egyes vidékeken mondják: hajnalfa, zöldág, májfa. A szerelemnek is van rajta ága. A legények állították kedve­sük háza elé. Vannak olyan községek, ahol csak egy kö­zös fát állítanak a legények, s arra a sok ajándékot. Van olyan hagyomány is, ahol csak a falu szépe kap májusfát. Hagyományok, s mai vidám ünnepi szokások: zene, tánc, bál. De épp ezért is, mielőtt a megkezdett Ju­hász Gyula verset befejez­nénk, idézzük legalább emlé­keztetőül az első két sorát: „A hatalom kiadta a paran­csot: / Ne legyen ünnep má­jus elsején!” De így emelkedik magasba a vers, mint ahogy a májusi zászlók is emelkednek: M ... Mint győzedelml zászló, égbe lendült A jegenye s ezer pacsirtadal Hirdette boldogan és büszkeséggel, Hogy Itt vám májas és m diadal!" .4 munka ünnepén Szocialista munka vállalata A fennállásának húsz éves i évfordulóját köszöntő Bara­nya megyei Állami Építőipari Vállalat kedd délután a Pé­csi Nemzeti Színházban ren­dezett ünnepséget a Szocia­lista munka vállalata kitün­tető cím elnyerése és má­jus elseje alkalmából. A vál­lalat mozgalmi és gazdasági vezetői ■ mellett az ünnepi gyűlés elnökségében láttuk lengyel, csehszlovák és ju­goszláv testvérvállalataik kép­viselőit Az elnökségben fog­lalt helyet dr. Nagy József, az MSZMP Baranya megyei Bizottságának titkára, Ambrus Jenő, a Pécs városi Partbi­zottság első titkára, Szikszaí Tibor, a Megyei Pártbizott­ság ipari osztályának veze­tője, Kiss József, az Építők Szakszervezetének megyei tit­kára. Berki József, a vállalat szakszervezeti ■ bizottságának titkára nyitotta meg az ün­nepséget, majd az Építési- és Városfejlesztési Minisztérium képviseletében Tóth Gábor osztályvezető köszöntötte az építőket. Felolvasta Bondor Jó­zsef építési- és városfejlesztési miniszter és Gyöngyösi Ist­vánnak. az Építők Szakszer­vezete főtitkárának levelét, amelyben gratuláltak a kitün­tető cím elnyeréséhez és di­et éretben részesítik a Baranya megyei Állami Építőipari Vál­lalat valamennyi dolgozóját. Ezután átadta a Szocialista munka vállalata cím elnyeré­sét tanúsító oklevelet Nemes­kéri László igazgatónak. A megyei, valamint a Pécs városi Pártbizottság nevében dr. Nagy József, az Építők Szakszervezete nevében Kiss József köszöntötte a Szocia­lista munka vállalatának dol­gozóit. Kettős ünneplés a Porcelángyárban A hagyományokhoz híven, április utolsó napján délután két órakor május elsejei ün­nepségre jöttek, össze a Por­celángyár dolgozói. Tulajdon­képpen kettős ünneplés volt, mert a Finomkerámiaipari Vállalat nyolc gyára között lezajlott múlt évi munkaver­senyt a Pécsi Porcelángyár nyerte meg. E szép teljesít­mény elismerése jeléül mint­egy 170 ezer forint jutalmait osztottak ki a dolgozók kö­zött Harmincnégyen a „Kiváló Dolgozó” jelvényt is megkap­ták, és a kitüntetéssel járó két heti fizetést. A tegnapi ün­nepségen átnyújtották a Ki­váló újító kitüntetés két arany, illetve egy bronzfoko­zatát Gross Béla és Ludas Mihály vegyészmérnököknek, illetve Bauer Mátyás mecha­nikusnak. Komszomol­delegáció megyénkben Tegnap délelőtt Baranyába érkezett a Ivovi Komszomol hat tagú küldöttsége Anton Petrovics Kalinovszkij, a Lvov megyei Komszomol-bizotlság titkárának vezetésével, hogy a KISZ szervezési és nevelési módszereit tanulmányozza. A vendégeket a Megyei KISZ- Bizotlságon Lukács János, a Baranya megyei KlSZ-Bizott- ság első titkára fogadta. A de­legáció tagjai részt vesznek a május elsejei felvonuláson. Holnap a Mecseki Szénbányák vendégeként Komlóra látogat­nak, május 3-án pedig Cser­háton és az. újpetrei tsz-ben tesznek látogatást Szombaton Budapesten megnézik a két ország labdarúgó válogatott­jának összecsapását, majd visszautaznak Lvovba. Politikai gyűlés Szigetváron Jövőre elkészül a Görcsönyi Téglagyár Megkezdték az egyenként 3,5 tonnás panelek felrakását a Pécs—Görcsönyi Téglagyár 170 méter hosszú nagycsar­nokának tetejére. A nagycsar­nok belsejében már készítik az ikercsatornás alagutkemen- ce és a több csatornás mű­szárító berendezés alapjait. Épül a munkásszállás és a szociális létesítmény falazását is megkezdték. A két iker­házban épülő négy szolgálati lakásnál már rövidesen el­érik a falegyent. Elkészült a 85 millió fo­rintos beruházással épülő téglagyár villamos távvezeté­ke is. Jelenleg még ideigle­nes transzformátor állomás segítségével történik az áram­szolgáltatás. A vizet ugyan­csak bevezették az évi 48 ihillió tégla előállítására épü­lő korszerű téglagyár terüle­tére. A munkálatok megfe­lelő ütemben haladnak ahhoz, hogy a jövő év második fe­lében üzembehelyezhessék az új gyárat. Sütőipari szaküzlet nyílt Pécsett Kedden reggel nyitotta meg első saját kezelésű szaküzle­tét a Perczel utca 23 szám alatt a Pécsi Sütőipari Válla­lat. A csinos portállal és mo. dern berendezéssel felszerelt üzlet 32 féle áruval, a pék­sütemények gazdag választé­kával fogadta a vásárlókat — kellemes meglepetés volt a munka ünnepének előestjén. A szaküzlethez, melyet bíz­vást nevezhetnénk mintabolt­nak is, s amely reggel 6 órá­tól este 8 óráig friss áruval várja a vásárlókat, vegyes péksüteményt előállító sütő­üzem is tartozik. Itt szerelik fel a vállalat első gázfűtésű gőzkemencéjét. A higiénikus üzemeltetést és a kemence egyenletes fűtését biztosító automatikus gázadagoló bérén dezés a Dunaújvárosi Sütő­ipari Vállalat újítása. A sü­tőüzemben, amelynek üzembe helyezése június folyamán várható, tizen dolgoznak majd két műszakos beosztással. — Nemcsak a szaküzletet, ha­nem a belváros valamennyi élelmiszerboltját ez az üzem látja el friss péksüteménnyel. A munkavédelmi és szociá­lis követelményeknek is ki­tünően megfelelő Perczel ut­cai részleg létesítésére össze­sen 300 ezer forintot fordít a Pécsi Sütőipari Vállalat. Politikai gyűléssel köszöntik Szigetvár dolgozói május 1-ét, a munka ünnepét. A gyűlés délelőtt 10 órakor, a város párt-, állami- és társadalmi vezetőinek részvételével veszi kezdetét a művelődési Ház udvarán. A Vár barát ok Köre este 8 órai kezdettel emlék­ünnepséget rendez a költő Zrínyi születésének 348. év­fordulója alkalmából. :A fe!vonulók ; gyülekezőhelyei Pécs város dolgozói öt csoportban gyülekeznek a ma délelőtt 10 órakor kezdődő felvonuláshoz. Az 1. számú gyülekező­hely a Rákóczi úton van a Hal tértől a 48-as térig, itt háromnegyed tízig be kel) fejezni a gyüleke­zést. A II. számú gyüle­kezőhely a Bajcsy-Zsi- linszky út és a Piac tér között lesz, itt legkésőbb negyed tizenegyig kell megjelenni. A III. számú gyülekezőhelyet a Jókai utcában, a József Attila utca új szakaszán és a j Móricz Zsigmond téren jelölték ki, a gyülekezés befejezésének időpontja háromnegyed tizenegy. A IV. számú gyülekezőhely a Rákóczi útnak a Kór­ház tér és a Zsolnay-szo- bor között levő szakasza, ijt legkésőbb 11 órára kell megjelenni, végül az V. számú gyülekezőhe­lyen, tehát a Rét utcá­ban, a József Attila ut­cában, a Köztársaság té­ren és a Semmelweis ut­cában, legkésőbb fél ti­zenkettőkor be kell fe­jezni a gyülekezést. Délután 4 órakor kez­dődik és este 7 óráig tart május 1-én a színes mű- j sor a balokányi szabad- \ téri színpadon. Ugyaneb- > ben az időben adnak mfi- \ sort az Olimpia étterem , előtt is. A Vidámpark \ szabadtéri színpadán a tánczenei műsor délután 5 órakor kezdődik, este 7 órától táncmulatságo­kat rendeznek a városi művelődési házak. Miniatűr halastó a bikali parkban Kedves ünnepség színhelye volt tegnap este az a városi­nak is beillő park, amely Bi­kái központjában nyújt kelle­mes pihenést a lakóknak. Zámbó István elvtárs, a me­gyei párt-végrehajtóbizottság tagja, az állami gazdaság igazgatója adta át az általá­nos iskolás diákoknak a park­ban épített miniatűr halasta­vat. A felnőttek, a szülők tár­sadalmi összefogásával hozták létre a 800 négyszögöles ha­lastavat, mintegy jelképezve hogy a községben immár ha* gyománya van a halászmesH térségnek. Szeretnék, ha a gyerekek megismernék és ki­csinyben is gyakorolnák ezt a szakmát. A halastó közepén szigetet képeztek ki, híd köti össze a szomorú fűzfákkal övezett parttal. Az állami gaz­daság halakkal telepíti bej csónakázni is lehet rajta. A felügyeletet a hetedikes diá­kokból alakult brigádok lát­ják el. Korszerűsítik a panelüzemet A lakásépítő program gyor­sabb ütemű megvalósítása ér­dekében kezdte meg az idén panelüzemének bővítését a Baranya megyei Állami Épí­tőipari Vállalat. Az új panel­tároló .terület kialakításával indultak a munkálatok. Ed­dig elszállítottak a területről 6000 köbméter földet, elvé­gezték a kavicságyazat terí­tését és a terület betonozásá­nak már több mint 70 szá­zalékát. A panelek szállítására al­kalmazandó toronydaru futó­pályájából már 20 méter hosz szúságú rész elkészült, a töb­bit szerelik. A tárolóhely be­tonozása után a programnak megfelelően az útépítés, vala­mint a panelüzemet az új pa­neltároló területtel összekötő tíz méteres vasbeton híd meg­építése következik. Ha a mun­kálatok az eddigi jó ütemben haladnak, akkor július elején megkezdődhet a paneiüzemí csarnok bővítése is. ÜJMECSEKALJA PANORAMAJA (Foto: Erb Jáno4 *

Next

/
Oldalképek
Tartalom