Dunántúli Napló, 1968. március (25. évfolyam, 51-77. szám)

1968-03-01 / 51. szám

Ära: TU Hitéi vn&g proletárjai, egyesüljetek » DuncmiQii napio XXV. évfolyam, 51. szám Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja 1968. március 1., péntek 0“ / Uj tanműhelyt létesít * _ a MÁV Pécsi Igazgatósága A néhány évvel ezelőtt még korszerűnek mondott régi MÁV tanműhely, ha nagy erőfeszí­tések árán is, de mind a mai napig megoldotta a szakem­ber utánpótlásit, hiszen éven­te nem kevesebb mint 40 la­katossal, esztergályossal, ka­zánkováccsal és hegesztővel látta el az igazgatóság terü­letéhez tartozó fűtőházak mű­helyeit Ami a számbeli utánpótlást illeti ma sem nagyobbak a követelmények, de a szak­mánkénti megosztásban és kvalifikáltságban már maga­sabbak az igények. Például néhány évvel ezelőtt még 40 ipari tanulóból harmincat ké­peztek ki jármű- illetve moz­donylakatosnak és a további tíz az akkori szükségleteknek megfelelően tanulta ki a fen­tebb említett szakmákat. — Azonban a vasút dieselesítés időközbeni térhódítása, — no­ha a forgalmat többségében még ma gőzmozdonyokkal bo­nyolítják le, — alaposan meg­változtatta a vasút szakem­ber igényét. Például az 1968— 1969-es évre már fele-fele arányban iskolázták be a jár­mű, illetve Diesel-lakatos ta­nulókat, és a jövő évben még inkább a dieselesek javára billen a mérleg. Az új, a több mint két és félmillió forintos beruházás­sal épülő tanműhely termé­szetesen helyet ad még jó ide­ig a járműlakatosoknak is, de korszerű technikai felsze­reltségével modern gépműhe­lyével, már a dieselesítés igé­nyeinek kielégítésénél is több­re képes. Tervezői ugyanis már a jövőre gondolva úgy konstruálták meg, hogy al­kalmas legyen a legújabb lé­pés, a vasútvillamosítás ma­gasabb igényeinek kielégíté­sére is. Nincs komoly akadálya, hogy az év végére összehívják a kommunista és munkáspártok világértekezlelét Jack Woddis sajtókonferenciája Bányászati műszerbemutató és előadássorozat A Bányászati és Kohászati Egyesület mecseki csoportja, az Energiagazdálkodási Tu­dományos Egyesület pécsi cso­portja, a Méréstechnikai Tu­dományos Egyesület, valamint a Műszeripari Kutató Intézet közös rendezésében március 4-én és 5-én műszerbemuta­tóval egybekötött előadásso­rozatot tartanak Pécsett, a Technika Házában. A programban egyebek mellett Lakatos Sándor tudo­mányos laborvezető „A bá­nyászati gázelemzés p robé- mái” című előadása szerepel. Ezt követően — ugyancsak március 4-én délután —, Fi­scher László tudományos osz­tályvezető „A MIKl-ben ki­dolgozott gázelemző-készülé­kek” címmel tart beszámolót. Alexander Gábor tudományos munkatárs és Szomor István tudományos osztályvezető „Gázkromatográfiás elemzés” címmel számol be tudomá­nyos munkájuk legújabb j eredményéről. Este Halmos Imre osztályvezető a „Légned­vesség távmérése és regiszt­rálása” címmel tart előadást. Március 5-én, délelőtt 9 órakor, Lukács József tudo­mányos osztályvezető az „Automatika-elemek dinami­kus vizsgálatai”, Koczur Kál­mán tudományos munkatárs pedig az „Univerzális szinusz jelgenerátor” című témák idő­szerű kérdéseiről beszél. Az ankét második napjának délutánján Nagy Levente, a nyomásmérőkről, dr. Horváth János kandidátus pedig a fél­vezetőkről beszél a megye szakemberei előtt. A rendez­vényt Halász Miklós tudomá­nyos munkatárs a „Villamos- energia-gazdálkodás műszerei” című előadása zárja. Cjabb provokációk a washingtoni szoijet nagykövetség ellen Szerdán a késő esti órák­ban a washingtoni szovjet nagykövetség épületének észak keleti oldalánál robbanás, vagy lövés zaját hallották, amelyet 20—25 perces időn­ként további három robbanás követett. Körülbelül egy óra múlva, az épület nyugati ol­dalánál, a faltól mintegy másfél méternyire ötödször is robbanás zaja hallatszott. A nagykövetségi tisztviselők az utolsó robbanás helyén egy kisebb gyújtórakéta füstölgő maradványaira bukkantak. Ugyancsak csütörtökre vir­radó éjjel egy Virginia ál­lambeli rendszámot viselő gépkocsi hajtott a nagykövet­ség kapuja elé. A kocsi két ismeretlen utasa megpróbált behatolni az épületbe. A washingtoni külügymi­nisztérium a február 21-i bombarobbanás után biztosí­totta a szovjet nagykövetség tisztviselőit, hogy biztonságuk és sérthetetlenségük érdeké­ben mindent elkövetett. Ugyan akkor semmi jele annak, hogy : a hatóságok az épület rendőri őrzésének biztosításán kívül valami mást is tettek volna. 150 FBI-ügynök és detektív még mindig keresi a február 21-i merénylet tettesét. Jack Woddis, Nagy-Britan- nia Kommunista Pártja Vég­rehajtó Bizottságának és Po­litikai Bizottságának tagja, csütörtökön ellátogatott a Magyar Sajtó Házába és nem­zetközi sajtókonferencián vá­laszolt az újságírók kérdései­re. Egyebek között hangsú­lyozta; megítélése szerint nincs komoly alcadálya annak, hogy az év végére összehív­ják a kommunista és mun­káspártok világértekezletét. A konferencia időpontjával, na­pirendjével. céljával kapcso­latban vannak ugyan bizo­nyos véleménykülönbségek, ezek azonban érdemlegesen nem gátolják a tanácskozás megtartását. A továbbiakban nyomaté­kosan aláhúzta, hogy a bu­dapesti konzultatív találkozót a legteljesebb demokratizmus jellemzi. A kommunista és munkáspártok mindegyike maga döntötte el, hogy el­fogadja-e a Budapestre szóló meghívást, s a jelenlevő de­legációk mindegyike korláto­zás nélkül adhat hangot né­zeteinek, álláspontjának. — Egyik delegáció sem próbálja véleményét rákényszeríteni a többiekre. A demokratizmus jegyében kapott helyet min­den küldöttség képviselője a titkárságban, ahol valameny- nyiüknek egyenlő értékű és jogú szavazatuk van. Nagy- Britannia Kommunista Párt­ja annak a híve, hogy Moszk­va lenne a legalkalmasabb a világértekezlet megtartására, s az időpontot még erre az esztendőre tűzzék ki, — fej­tegette; s nagy derültség kö­zepette hozzátette: azt sem elleneznék, hogy Washington­ban találkozzanak a világ kommunista és munkáspárt­jainak vezetői, ha az Egye­sült Államok kormánya sza­vatolja az értekezlet zavarta­lan lebonyolítását és a részt­vevők személyi biztonságát Utalt arra, hogy a konzul­tatív találkozón résztvevő kommunista és munkáspár­tok korábbi állásfoglalásai és az egyes delegációk eddigi budapesti nyilatkozatai azt bizonyítják: a többség azt he­lyesli, hogy az idén, Moszk­vában tartsák meg a világ­értekezletet. Véleménye sze­rint — mondta — a konzul­tatív találkozón határozott megfogalmazású ajánlást fo­gadnak el ebben a kérdésben. A továbbiakban arról szólt, hogy a konzultatív találkozó Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első tit­kára szerdán este az Országház Gobelin-termében vacsorát adott a kommunista és mun­káspártok konzultatív találkozója alkalmából Budapesten tartózkodó testvérpártok elnö­kei, főtitkárai és első titkárai tiszteletére. ­A képen: William Kashtan, a Kanadai Kommunista Párt főtitkára, G. A. Dange, az Indiai Kommunista Párt elnöke, Kádár János, az MSZMP KB első titkára. résztvevőinek nem céljuk va­lamilyen párt, vagy pártok megbélyegzése, vagy kiközö­sítése. Nem ideológiai kérdé­seket vitattak meg, hanem ar­ra törekednek, hogy a véle­ménycsere eredményeként tettekben megnyilvánuló ak­cióegységet alakítsanak ki az imperializmus elleni küzde­lemben. Az újságírók kérdéseire el­mondta, hogy Angliában is nő azok száma, akik a viet­nami béke megteremtése mel­lett foglalnak állást, a közel­múltban a lordok házának tíz tagjával együtt 80 parlamenti képviselő és számos egyházi, szakszervezeti vezető, vala­mint egyéb közéleti személyi­ség kezdeményezte közös fel­hívásban, hogy a legkülönbö­zőbb társadalmi és tömegszer­vezetek fogjanak össze, s lép­jenek fel a Wilson kormány vietnami politikájának meg­változtatásáért. Korábban a legnagyobb szakszervezetek, a ■ Munkáspárt, a Liberális Párt, az ENSZ társaság és természe­tesen a Kommunista Párt is követelte, hogy „Wilson von­ja meg támogatását az ame­rikai politikától”. Hasonló ér­telmű megnyilatkozásokra ke­rült sor még az ifjú konzer­vatívok kongresszusán is. Szé­Titkári crtckczle! a Vöröskeresztben Csütörtökön a Vöröskereszt Székházában Rostás István­nak, a Magyar Vöröskereszt főtitkárának elnöklésével ér­tekezletet tartottak a Vörös- kereszt megyei titkárai és j gazdasági vezetői. A tanács­kozáson megvitatták az új ' gazdasági mechanizmusból adódó feladatokat és lehető­ségeket. Aranyláz Párizsban A párizsi tőzsdén csütörtö­kön megnyilvánult aranyvá­sárlási láz következtében a lebonyolított kereskedelmi ügyletek értéke 11,7 ^ millió frankra rúgott. Ehhez hason­ló mértékű tranzakció január I elején volt észlelhető 3 pari- ! zsí tőzsdén, . 1 leskörű összefogás kibonta­koztatása a cél, — hangsú­lyozta —, s kifejezte meg­győződését, hogy a közvéle­mény határozott fellépése vé- gülis rákényszeríti a Wilson kormányt' a vietnami kérdés­sel kapcsolatos külpolitiká­jának megváltoztatására. Ráfordítások nélkül milliós megtakarítások A Kereskedelmi Munka- és Üzemszervezési Intézet csü­törtökön a Belkereskedelmi Minisztériumban tartott sajtó­tájékoztatót, amelyen dr. Kázsmér István igazgató is­mertette a gazdasági reform elvei alapján már egy eszten­deje működő intézet eredmé­nyeit, tevékenységét, s idei terveit Az intézet eredményesen dolgozott, „termékei” a szer­vezési tanulmányok, piacké­pesnek bizonyultak, racionali­zálási terveiket jól megfizet­ték a vállalatok. Tavaly pél­dául 32 szervezési tanulmányt készítettek, s munkájuk ered­ménye, minden anyagi ráfor­dítás nélkül 6 millió forintos költségmegtakarítást jelentett a megbízó vállalatoknak. To­vábbi hatmillió forint takarít­ható meg szinte jelentéktelen beruházással tanulmányaik felhasználásával. A vállalatok egyébként ma­guk is érzik a szervezésben* az ésszerűsítésben rejlő lehe­tőségeket, amit bizonyít, hogy már most mintegy 60 racio­nalizálási megbízást kapott az intézet. Megbízóik közé lé­pett maga a minisztérium ifi, amely — miután csökkentett apparátussal működik __ kü­l önböző kereskedelempolitikai kérdések részletes kidolgozá­sára veszi igénybe az intézet munkáját. Nemcsak kereske­delmi, hanem ipari és mező- gazdasági üzemektől is elfo­gad kereskedelmi vonatkozású megbízásokat. Pszichológiai laboratóriumot is létre hozott, amely korsze­rű műszerekkel és módsze­rekkel például alkalmassági vizsgálatokat végei Meghalt Voronov tüzérségi főmar sail A kommunista és munkáspártok konzultatív találkozó­ján résztvevő Einar Olgeirssen. az Izlandi Szocialista F.gy- ségpart elnöke sajtotajékoztaton válaszolt a* újságírók kérdeseirs, Szerdán, életének 69. évé­ben elhunyt Nyikolaj Voro­nov' tüzérségi főmarsall, a Szovjetunió hőse. Voronov a második világ­háború alatt tevékeny szere­pet vállalt a leningrádi, a vo­ronyezsi, a brjanszki és a sztálingrádi frontokon folyó hadműveletek irányításában. Érdemei elismeréséül Vo­ronov hatszor kapta meg a Lenin-rendet, négyszer a Vö­rös Zászló érdemrenddel, há­romszor pedig a Szuvorov- érdemrend első fokozatával tüntették ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom