Dunántúli Napló, 1967. szeptember (24. évfolyam, 206-231. szám)

1967-09-27 / 228. szám

1967. SZEPTEMBER *7. napló Folytatódik a szovjet hadgyakorlat dezete alatt történt. Nagy mértékben alkalmazták a bőm bavető tüzérséget és taktikai rakétafegyvereket. Ilymódon a jelenlegi nagy- szabású hadgyakorlat elé tű- zött legbonyolultabb feladat, az átkelés sikeresen megváló- sült. A gyakorlat egyre in- kább kibontakozik, a támadó hadtestek már több irányba nyomulnak előre. helyszínről küldött riportja szerint a ״keletiek” támadó hadtestei kijutottak a Dnye- perre, majd széles fronton át- keltek a folyón és azonnal ״harcba” bocsátkoztak a ״nyu- gatiak” csapataival. Az átkelést különleges pán- célozott járművekkel hajtőt- ták végre. A Dnyeperen való átkelés tüzérségi és aknavető tűz fe­Tsz-pártszervezetek, falusi kommunisták tősége nagyobb, mint valaha. A járás! ellenőrzés elmaradó- sa, illetve csökkent intenzív!- tása egyébként megköveteli, hogy életet ״leheljenek” a sok helyen csak formálisan műkő- dő tsz-ellenőrzési bizottságok- ba. Nem bizalmatlanság ez, hiszen a tsz gazdasági veze- tők többsége 10—14, esetleg még több órát dolgozik na- ponta, tehát még a szabad j ideje nagy részét is a közös- : ségnek áldozza. Akadhatnak azonban gyenge jellemű em- berek is, akiket megszédít az ellenőrzés hiánya. Nem min- denki tudja helyére tenni azt a tényt, hogy az utóbbi évek- | ben előtérbe került az anyagi érdekeltség elve. Bírósági tár- ן gyalások tanúsítják, hogy ן vannak, akik csak az ״anyagi” szót jegyzik meg, az ösztönzés I célját és értelmét, a több és ! jobb minőségű munkát viszont I kihagyják. Bár egyetlen tsz- J elnököt sem kellett bíróság elé | állítani az elmúlt években ! anyagi visszaélések miatt, a nagy port felvert perek tehát más területeket érintettek, mégsem hunyhatjuk be a sze- műnket, mégsem tarthatjuk rendjén való dolognak, hogy a tsz-ekben — az alapszabály- lyai ellentétben — hiányos az ellenőrzés. Az egész tsz-tag- ság. illetve a tsz-vezetésnek is érdeke, hogy javuljon az el- lenőrző bizottságok munkája. ¥7 zek nem apró-cseprő dől­"J gok, az ilyesmi nem je- lent beavatkozást a felelős gazdasági vezetők munkájába. A tsz-pártszervezetek többse- ge ma már nem tart a külön- böző kampánymunkák — ara- tás, őszi betakarítás — előtt rendkívüli taggyűléseket, nem készít — a gazdasági vezetők elképzeléseihez megszólalásig hasonló — intézkedési terve- két. Lassan helyükre kerül- nek az ijgyek, a tsz-ekben dől- gozó kommunisták ma már a politikai munkára — aratás esetén például a kommunista példamutatásra, a szocialista munkaversenyre — koncent- rálják erejüket. Valószínű, sok vita lesz még a falusi pártmunkáról. Ha öt tsz-párttitkár összekerül, élén- ken vitatják egymás munka- módszerét, gyakoriak a bíráló megjegyzések. Egyben azon- bán már valamennyien meg- egyeznek. Ma már sokkal töb- bet tudnak, mint egy évvel ezelőtt, ma már sejtik, látják, hogy mi lesz a pártszerveze- tek helye és szerepe az új gaz- sági mechanizmus időszaká- bán. Nem kevés ez. Magyar László (Folytatás az 1. oldalról) adott posztjukon — jelen eset- ben a tsz-ekben — a népgaz- dasági érdekeket képviseljék, illetve — így a pontosabb! — az össznépi és tsz-érdeket ősz- szehangolják és egyeztessék. Annak hangoztatása ugyanis, hogy a sertéshizlalás népgaz- dasági érdek, önmagában még nem elég hatásos. Ha viszont a pártvezetés bizonyítani tud- ja, hogy ami a népgazdaság- nak jó, az a szövetkezetnek is előnyös — akkor nyert. Csak az alkotó jellegű, konkrét és helyi javaslatokkal lehet ki- alakítani a közös nevezőket. Ebből a példából már az is kiderült, hogy a tsz-pártszer- vezetéknek — minden koráb- bi, kósza tévhittel ellentétben — továbbra is alapvető fel- adatuk marad a termelés párt- ellenőrzése. ,,Csupán” a mód- szerek változtak. Nyilván, el- marad az aprólékos, operatív beavatkozás, a határozatgyár- tás, mert ennek nincs értelme. A pártellenőrzés legfőbb biz- tosítéka a pártszervezet, a pártvezetöség önálló, szilárd elvi alapokon nyugvó szemlé- lete. Az a képesség, hogy — világnézetüknél, magasabb fo- kú marxista—leninista kép- zettségüknél fogva — olyas- mit is megláthatnak, amit a gazdasági vezetés esetleg nem vesz észre. Nyilván, aligha le- hét véletlen, hogy a legtöbb tsz-ben a pártvezetőségek ja- vaslatára tértek át a norma- rendszerre, a premizálásra és más, ösztönző jövedelemelosz- tási formákra. A pártellenőr- zés sajátos — méghozzá alko- tó jellegű, következésképp a legértékesebb — formája nyíl- vánult meg abban is, hogy a himesházi csúcsvezetőség ja- vaslatot tett a fizetett szabad- ság bevezetésére, illetve a tsz ötéves tervének kidolgozására. Nincs olyan kitűnő tsz-agro- nómus, s dinamikus, jó szer- vező tehetséggel megáldott tsz-elnök, aki ne fogadná örömmel az ilyen javaslato- kát. A pártellenőrzés e formája ■‘®־ mellett továbbra is szűk- ségszerű, hogy a tsz-elnök — ha párttag, mint kommunista; ha pedig pártonkívüli, a párt- szervezet kérésére — időnként tájékoztassa a pártvezetést, illetve a párttagságot a tsz helyzetéről, a gazdasági veze- tés munkájáról. Tekintve, hogy a járási tanácsok csak a gyen- ge tsz-ekben tartanak rendsze- rés és átfogó ellenőrzést, a tsz-elnök beszámoltatása a társadalmi ellenőrzés egyik legfontosabb formája. Jelen­Ukrajna és Bjelo- russzia területén tartják az utóbbi évek legnagyobb szovjet hadgya- korlátáit, amelyen valamennyi fegy- vernem részt vesz. A képen: tüzelés- re kész légvédel- mi egység gyakor- lat közben. 2--------------------------------------------------------------------------------------------­Ülést tartott az SZKP Központi Bizottsága Intézkedések a Szovfetunlóban az életszínvonal további emelésére Az Ukrajnában és Belorusz- sziában napok óta folyó szov- jet hadgyakorlat egyre na- gyobb méreteket ölt. A TASZSZ különtudósítójának a A3UB KHAN Moszkvában Ajub Khan, a hivatalos Iá- togatáson Moszkvában tartóz- kodó pakisztáni elnöknek kedden a Kreml nagy palo- tája egyik termében bemutat- ták a Szovjetunióban akkre- ditált diplomáciai képvisele- tek vezetőit. Rawalpindi jelentések sze­rint a pakisztáni államfő szov- jetunióbeli látogatása hazájá- bán a sajtó és a közvéle- mény figyelmének a közép- pontjában áll. Földrengés Makedíniáta Szkopje: Heves földrengés rázta meg kedden hajnalban a Makedóniai Kicsevo falut. Jelen- tések szerint az épületek falai megrepedeztek és több ház ké- ménye leomlott. A lakosság pá- nikszerűen menekült az utcákra, de — eddigi hírek szerint —־ em- beréletben nem esett kár. A kicsevói földrengés ereje megközelítette a hét fokot. Szép- tember 20־a óta e makedóniai helységben már többször észlel- tek földrengést, de a földlökések ereje a keddi napig nem haladta meg a három fokot. és tisztesek rokkantsági nyug- díját fel kell emelni, még- pedig az I.—II. csoportba tar- tozó rokkantaknál havi 15 rubellel a III. csoporthoz tar- tozó rokkantak minimális nyugdíját pedig 1968. május 1-től kezdve havi 21 rubel- röl 30 rubelre. A hasonló körülmények kö- zött rokkanttá vált tisztek rokkantsági nyugdíját az I. és II. csoportban havi 25 rubel- lel, a III. csoport rokkant- jainak minimális nyugdíját pedig 1968. május 1-től havi 40 rubelre kell emelni. A fenti módon szerzett betegség következtében rokkanttá vált katonák öregségi nyugdíjához szükséges korhatárt le kell szállítani, mégpedig a férfiak- nál 60 évről 55 évre, a nők- nél pedig 55 évről 50 évre. ׳ öt évvel, 55-ről 50 évre kell leszállítani az öregségi nyug- díjhoz szükséges korhatárt a textilipari vállalatok egyes szakmáiban azokra a mun- kásnőkre vonatkozólag, akik fokozott intenzitású munkát végeznek: le kell szállítani öt évvel a kolhoztagok öregségi nyugdijának korhatárát is. A munkában szerzett sérü- lés, vagy szakmai megbete- gedés következtében megrok- kant kolhoztagok minimális rokkantsági nyugdíját az I. csoportban havi 18 rubelről 30 rubelrre, egyéb megbete- gedés révén rokkanté vált vált kolhoztagoknál havi 15- ről 25 rubelre, a II. csoport- hoz tartozó rokkantakra néz- ve pedig megfelelően havi 14- ről 20, illetve 12־ről 16 rubel- re kell emelni. Be kell ve- zetni a kolhozparasztok rok- kantsági nyugdíj biztositásá- bán egy III. csoportot a mun- kában szerzett sérülés, vagy. szakmai megbetegedés követ- keztében megrokkantak szá- mára. Havi 16 rubel segélyt kell bevezetni az I. és II. csoport- bán sorolandó, 16 évet elért gyermekkortól fogva rokkant személyek számára. L. BREZSNYEV az SZKP Központi Bizottsá­gának főtitkára A. KOSZIGIN a Szovjetunió Miniszter- tanácsának elnöke Tervbizottság elnöke, minlsz­terelnökhelyettes beszámolóját az 1968-as állami népgazda- ság fejlesztési terv, valamint az 1969-es és az 1970-es nép- gazdaságfejlesztési terv tér- vezeteiről. továbbá Vaszilij Garbuzov pénzügyminiszter expozéját az 1968-as állami költségvetés tervezetről. A plénum résztvevői alap- jában elfogadták az 1968, to- vábbá az 1969 és az 1970-es évekre szélé népgazdaságfej- lesztési tervek előirányzatait, valamint az 1968-as állami költségvetés tervjavaslatait. A hivatalos közlemény sze- rint a plénum Alekszandr Selepint, felmentette a Köz- ponti Bizottság titkárának teendői alól, mivel ez év jú- niusában a Szovjet Szakszer- vezetek Központi Tanácsának elnökévé választották meg. Moszkva: (TASZSZ) Kedden Moszkvában kibő- vített ülést tartott a Szovjet- unió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. A plénumon meghallgatták és megvitatták Leonyid Brezs- nyevnek, a Központi Bizottság főtitkárának beszámolóját ״A ezavjet nép életszínvonala to- vábbi emelkedését biztosító intézkedésekről.’’ A plénumról kiadott hivata- los közlemény szerint az ülé- sen teljes egészében elfogad- ták azokat az intézkedéseket, *melyeket az SZKP Központi Bizottságának Politikai Bi- sottsága dolgozott ki a szovjet nép életszínvonalának továb- bi emelésére. A plénumon meghallgatták és megvitatták továbbá Nyi- kolaj Bajbakov, az Állami Határozat kalmazottai számára, akik ré- szére eddig nem járt, a Szov- jet Távol-Keleten és a Szov- jetunió más északi részében bérpótlékot kell bevezetni. c) A magas északon és a környező helyeken dolgozó személyek számára nyújtott kedvezményeket ki kell bőví- teni. d) Tizenöt munkanapra kell emelni a szabadságidőt olyan munkások és alkalmazottak számára, akiknek jelenlegi szabadsága általában 12 mun- kanap. e) Tovább kell csökkenteni és megszüntetni a munkások és alkalmazottak kereseti adó- ját. E célból átlag 25 száza- lékkai kell csökkenteni a havi 61—80 rubel összegű bérek ke- reseti adóját. f) Átmeneti munkaképtelen­ség esetén a nyolc évnél hosz- szabb szolgálati Idővel rendel- kező munkások és alkalmazót- tak táppénzét keresetüknek 100, az 5—8 évi szolgálattal rendelkezők táppénzét pedig keresetüknek 80 százalékára kell emelni. g) A nyugdíjellátás Javí­tása céljából: A Szovjetunió védelme, vagy egyéb katona] szolgálat teljesítése során rokkanttá vált, közkatonák, őrmesterek, Az SZKP XXIII. kongresz- •zusán a szovjet nép élet- színvonalának további emelé- sére vonatkozólag hozott hatá- rozatok teljesítése céljából az SZKP Központi Bizottsága és a Szovjetunió Minisztertaná- csa elhatározta: 1968. január 1-től az alábbi Intézkedéseket kell megváló- sitan{ a szovjet nép jólétének emelésére: a) A népgazdaság valameny- nyi ágában a munkások és az alkalmazottak minimális mun- kabérét havi 60 rubelre kell emelni. Ebből a célból a munkások és az alkalmazotak számára havi 60 rubelnél nem alacso- nyabb bér, illetve fizetési ka- tegóriákat kell megállapítani, 1'■hagyes kategóriákban pedig ha- VI 70 rubel felső határig tér- jedő bér- és fizetési skálákat kell megállapítani. 1968. első félévében a népgazdaság min- den ágazatában a gépgyártó és fémfeldolgozó vállalatok és üzemegységek munkásainak bérét átlag 15 százalékkal kell emelni. b) A könnyű- és élelmiszer- ipar! vállalatok, közoktatási egészségügyi, lakás- és kom- munális gazdálkodási tudomá- nyos és kulturális intézmé- nyék olyan munkása! és al­A marseille-i halálharsona célokra való használhatóságát. Békés célokra való alkalma- zásáról sajnos eddig még nem volt szó. Mindezek alapján persze elkezdődtek a kísérte- tek az infrahangágyúval az VSA-ban is. tengelye irányában sugározza ki olyasféleképpen, mint a reflektor a fényt. Jelenleg Marseille környékén folynak a kísérletek, melyekkel Gav- reau professzor be akarja bi- zonyitani találmánya hadi A nagy energiájú alacsony rezgésszámú infrahang hulld- mok megrezegtették Gavreau professzor és munkatársai testét, és ennek folytán bel- só szerveik is veszélyes réz- gésekbe kezdtek. Szivük, má- juk és tüdejük, gyomruk egy- máshoz dörzsölődött, ami erős fájdalmat okozott nekik és rosszullétet keltett. Ez a kellemetlen állapotuk elég sokáig megmaradt még azután is, hogy az infrahang forrást kikapcsolták. Ezt az első kísérletet három évvel ez- előtt végezték és azóta a 62 éves tudós szilárdan meg van győ- ződve róla, hogy az infra- hangok segítségével erős, sőt romboló mechanikai hatáso- kát lehet elérni és ebben az irányban folytatta kísérleteit. Mint minden új találmány, úgy Gavreau infrahang gene- rátora is azonnal felkeltette a katonai körök érdeklődését, annál is inkább, mert maga a feltaláló is úgy véli, hogy infrahang generátora olyan csodafegyver, melynek nem hallható ״hangja” akár 6—8 kilométer távolságból is meg- ölheti az embert. Közben ugyanis szakadatlanul tökéle- tesített infrahang generátorait. Legújabb szabadalma szerint egy 23,5 méter hosszú és fél méter átmérőjű betoncsőben ventillátor segítségével kelti az infrahangot, mely másod- percenként mindössze 3,5 réz- gést végez. Ez az ״infrahang- ágyú” az infrahangot a cső Vladimir Gavreau prof esz- szór ״halálharsonáját” nézve, az ember azt gondolja, hogy egy csomó kissé összefonódó, virágcserépszerű tartályba ál- Iitott fémcső darabot lát. Pedig ez a teljesen ártalmatlannak látszó kísérleti berendezés valóban veszélyes szerkezet. Nem egyéb, mint 60 infra- hang síp, melynek romboló hatású hangját nem is lehet hallani. Hallószervünk a levegőben hullámmozgás alakjában to- vább terjedő mechanikai réz- gézeket hang alakjában érzé- keli, mégpedig általában azo- kát a hullámokat, melyeknek rezgésszáma 20 Hz és 20 000 Hz közt van. Sem a 20 000 Hz-nél magasabb rezgésszám ״ultrahangok” sem a 20 Hz- nél alacsonyabb frekvenciájú ״infrahangok” nem váltanak ki bennünk hangérzetet, ha- nem más hatások alakjában nyilvánulnak meg. Gavreau professzor és mun- katársai erős infrahang forrd- sokat keresve már az első ki- serietek alkalmával is na- gyón rosszul lettek az infra- hangtól. Fájdalmakat éreztek, és erős hányinger fogta el őket, a laboratórium falai pedig megrepedeztek, bár az egész szerkezeit mindössze 100 u-att teljesítménnyel dolga- zott. (összehasonlítás kedvé- ért megjegyezzük, hogy a futballbíró sípjának teljesít- wtéhye kb. 1 watt.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom