Dunántúli Napló, 1967. szeptember (24. évfolyam, 206-231. szám)

1967-09-27 / 228. szám

3 Reform és céltudatosság napló 196ד. SZEPTEMBER VL nyabban a különböző társa- dalmi szervezeteket, a konst- ruktívebb munkára, a na- gyobb következetességre. A kommunistáktól mindenütt azt igénylik a feladatok, hogy legyenek kezdemény ezőek, 1 mutassanak példát a külön- böző szövetkezeti bizottságok- bán, tanácsokban és szak- szervezeti bizottságokban. Erősítsék, szilárdítsák a gazdasági vezetőkkel való — a dolgozók véleményének pon tos ismeretén nyugvó — élv- szerű együttműködést, ami a szakszervezetek munkájában új módszereket követel, ugyan akkor új normákat alakít ki e munka végzőivel szemben. A pártszervezeteknek báto- rltani, erősíteni kell az uta- kát, módszereket kereső tő- megszervezeteket. Kezdemé‘- nyező politikai munkával el lehet és el is kell érni, hogy a különböző társadalmi szer- vezetek tudjanak, merjenek, s akarjanak is élni jogaikkal, reálisan határozzák meg fel- adataikat, s az emberekkel való foglalkozásban magas- fokon biztosítsák az anyagi és erkölcsi hatások egységét. A politikai követelfnények mellett gazdasági igényként is jelentkezik egész közéletünk- ben a dolgozók erkölcsi ne- velése. Az időszerű reform- munkák szerves része az egyenlősdi, a munkanélküli jövedelemszerzés, az ánya- gi ösztönzés eltorzítása, a munkaverseny lebecsülése, a vállalati ügyek társadalmi kéé■ désekké való nagyítása elleni fellépés. Számolni kell a párt- szervezetnek azzal is, hogy a termelői árak rendezésével szükségszerűen megváltozik egyik, vagy másik vállalat ed- digi minősítése. Előfordulhat, hogy az eddigi árarányok miatt mindig nagy nyerésé- get realizáló vállalatnak a jövőben sokkal többet kell dolgozni hasonló eredményes- ség eléréséért. Világos vá- laszt kell adni arra, hogy az új árrendszerben a társada- lom értékelése érvényesül,׳ s nem az irányító szerv — a vállalatot rövidítő — elgon- dolása. Mindezek olyan sorónlévő politikai feladatok, amelyek megoldása nélkül egyetlen te- fületen sem vezethetnek tény- leges eredményre a gazdasági- technikai intézkedések. Ágoston László megszüntetéséhez. E munkát óhatatlanul viták kísérik. És ez nem baj. Fontos, hogy a pártszervezetek ügyeljenek e viták elvi megalapozottságára, a jelent és a jövőt jobbító kö- vetkezményeire. Ha vállala- taink ilyen szellemben fog- nak hozzá a jövő évi mun- kák előzetes átgondolásához, rendszerezéséhez —, az csak hasznára lesz az ügynek. Vállalataink legtöbbjénél folyik a belső mechanizmus korszerűsítése, az új követel- ményekhez való igazítás. Mint minden területen, úgy itt is meghatározó jelentőséggel bír az előzetes elemzés és a cél- tudatosság. Határozottan ér- vényt kell szerezni annak az elvnek, hogy a reform beve- zetésének nem az átszervezés a legfőbb eleme. Nincs szűk- ség semmiféle öncélú, s el- sietett átszervezésre —, de a tétlenségre sem. A tanácsadók körét, a közgazdasági osztá- lyokat, a műszaki fejlesztési osztályokat úgy kell kiépí- teni, az embereket úgy kell megválogatni, hogy munkájuk a legrövidebb időn belül anyagi erőként hasson az egész vállalat tevékenységé- ben. Ennek érdekében minden területen pontos munkarendet kell megkövetelni. Azt, hogy ki-ki ismerje a feladatát, munkakörét, rendelkezzen an- nak ellátásához szükséges fel- tételekkel, ismerje a követel- ményeket, de a számonkérés formáit is. Az új irányítási rendszer egyik alapvető jellemző vo- nása, hogy minden eddiginél szélesebb lehetőségeket teremt a tömegek alkotókészségének kibontakozásához, a dolgozó tömegek beleszólásához, a szó- cialista demokrácia erősítésé- hez. A vezetőkben és a dől- gozó emberekben egyaránt megvan az akarat és törek- vés a közös kezdeményezés- re, a tapasztalatok többoldalú elemzésére, a különböző el- gondolások gyakorlati kont- rolljára. Mindezzel együtt a szocialista demokrácia haté- konyább kibontakozásának út- jából még számos elméleti, szokás- és munkastílusbeli akadályt kell elhárítani. Ein- nek egyik legfőbb módja a demokratizmus különböző tár- sadalmi intézményeinek szilár dítása, erősítése. A pártszer- vezet bátoríthatja, ösztönöz- heti, segítheti a leghatékó­Indulnak az új eszperantó- tanfolyamok reggel 8 órakor pedig a va- sárnapi napokra jelentkezett kezdő és haladó levelezők konzultációjára kerül sor. A Megyei Eszperantó Bizottság felhívja az érdeklődők figyel- mét. hogy a nyelvtanfolya- mokra való jelentkezést októ־ bér 10-én lezárja. Jelentkezni lehet még a kezdő esti tanfo- lya mokra, illetve vidéki pe- dagógusok és haladó hallgatók a levelező tanfolyamokra is. A Nevelők Házában napónta 17 és 19 óra között fogadják el a jelentkezéseket, továbbá napközben telefonon a 49-20 számon. Mindéá eddiginél nagyobb érdeklődés nyilvánul meg Pé- esett és megyénkben az esz- perantó nyelv iránt. Az idei őszön több kezdő és haladó tanfolyam indul, mint bár- melyik előző esztendőben. A pécsi—baranyai eszperantis- ták a nerhzetközi nyelv tér- jesztésével adóznak az eszpe- rántó jubileumának, a nyelv megszületése 80. évfordulójá- nak. A Nevelők Házában szép tember 30-án reggel 8 órakor tartják az első konzultációkat a szombati napokra jelentke- zett levelező hallgatók számá- ra, október 1-én, ugyancsak Három hónap választja el népgazdaságunkat a gazda- ságirányítás általános reform- jának bevezetésétől. Az elő- készületi munkák új, minő- ségileg magasabb szakasza kö- vetkezik: a vezetők mellett a dolgozó emberek által is el- fogadott, szükségesnek ítélt általános elvek, s az ezekre épülő jogszabályok vállalati szintű konkretizálása. Hama- rosan az összes, a tényleges önállóságot biztosító új gaz- dasági év előkészítéséhez, meg tervezéséhez szükséges alap- vető információknak s ren- delkezóseknek a birtokában lesznek vállalataink. És ahogy a több mint másfél éve tartó eddigi előkészületek során nem nélkülözhették egyetlen órára sem az üzemekben és a falvakban a pártszervezetek és a kommunisták kezdemé- nyező készségét, előrelátását, dinamizmusát —, ugyanúgy nem nélkülözhetik az elkö- vetkező hetekben, hónapokban sem. A párt nemcsak kezde- ményezte a reformot, de so- játos eszközeivel szervezi, ve- zeti annak megvalósítását is. A reform nem egyszerűen technikai-gazdasági, hanem ei- sősorban társadalmi-gazdasági kérdés. Minden egyes intéz- kedést ennek szellemében kell előkészíteni és foganatosítani. Egy vállalat belső életét, mű- ködési mechanizmusát lénye- gesen érintő változás, érthető feszültséggel, nyugtalansággal járhat Az egész reform szem pontjából nagyfontosságú a jelentkező gondok gyors és érdemi elrendezése. Az élet igazolja, hogy to- vábbra is a kommunisták, a pártszervezetek feladata az új viszonyok feltárása, s az ak- tív gazdasági, kereskedelmi, s műszaki kezdeményezésekre való ösztönzés, tehát olyan légkör kialakítása, melyben ki-ki a saját területén tervez, számol, keresi a jobbat, a ha- tékanyabbat. Több pártszer- vezetnél máris nagy lendü- lettel hozzáfogtak az alacsony színvonalú műszaki fejlesztés okainak megvizsgálásához, a termékkorszerűsítés tárgyi és személyi akadályainak feltá- rásához, a vállalati és társa- dalmi szempontból egyaránt egészségtelen ״nyugalom” Piackutatást végeznek és felülvizsgálják gyártmányaik műszaki színvonalát a Mohácsi Öntödében gépparkunkat, finomítsuk gyártási technológiánkat. A gazdaságos munka ugyancsak fontos követelmény. Üzem- szervezési intézkedésekkel, dolgozóink anyagi érdekeltsé- gének fokozásával igyekszünk gazdaságosabbá tenni gyártá- sunkat. Üzemrészeink számá- ra kidolgozzuk az önálló el- számolás feltételeit, a költ- séggazdálkodás új módszereit valósítjuk meg üzemen belül. Csak így biztosítható, hogy áraink szempontjából is ver- senyképesek legyünk majd. Uj feladataink szempontjából egyedül az okoz ma problé- mát, hogy még kevés konkrét intézkedés látott napvilágot. Csak azt tudjuk biztosan, hogy évente 4 százalékkal fejleszthetjük majd a bér- alapot... A Mohácsi Öntöde mégis jó alappal indul, hiszen felada- taik lényegét helyesen látják és bizonyára segíti majd őket nagyvállalatuk is, melynek támogatását eddig sem nél- külözték. Az sem mellékes, hogy kitűnő gazdasági ered- ményekre számíthatnak az idén. Önköltségük 1 száza- lékkai jobb a tervezettnél és már most 23 napi keresetük- nek megfelelő nyereségnél tartanak a Mohácsi Öntöde dolgozói. Lőrincz János Móri bornapok Móron a hagyóiilányokhoz hí- ven, ebben az évben is nagysza- bású ünnepségsorozatra készül- nek: szeptember 29-én és 30-án, október 1-én rendezik meg a móri bomapokat. Az ünnepségeken képzőművészeti, fotó- és kézimun- ka kiállításokat nyitnak meg, —־ ankétot rendeznek a szőlészetről, a borászatról. Szombaton, szép- tember 30-án rendezik meg a Dunántúl 10 városa társastánc- klubjának versenyét, amelyen pé- csiek is szerepelnek. A termé- szeti szépségekben gazdag Vértes, a vendégszerető móriak szeretet- tel várják a vendégeket az ״Ezer- jó** hazájában. miből, mennyit termeljünk. Jövő évre ugyanis a kapaci- tásunk 90 százalékát már le- kötötték. —- • Gyártmányaik összetéte- lében tehát nem lesz váltó- zás7 — Jövőre még csak elenyé- sző változásokkal számolunk. Azt azonban látjuk, hogy fő gyártmányunk, a vízhálózati szerelvény lassan kihaló pro- fiit jelent. Uj vízmű már mind kevesebb épül, s a fenn tartás nem igényel nagyobb szerelvény-mennyiséget. Mi azonban szeretnénk fejlesz- teni kapacitásunkat, s ezért újabb munkák után kell néz- nünk. Piackutatást végzünk. Olyan öntvényféleségeket, gyártmányokat igyekszünk be sorolni cikkeink listájára, melyek ma még a ״hiánycik- kék” között szerepelnek^ — Melyek lesznek az új gyártmányok? — Elsősorban szivattyús kerti kutak gyártására készü- lünk — válaszolta Gerbecz Tivadar. — Tervezzük egy szivattyúskút család kialakí- tását. Foglalkozunk kéziszer- számok, bádogosipari szer- számgépek fejlesztésével is. Olyan újfajta szelepek, szűrők gyártására készülünk, melye- két a hazai vízművek eddig nem használtak, mert ilye- nek nem álltak rendelkezésre. Ezekkel fokozhatnák az üzembiztonságot, megelőzhet- nék a hálózat idő előtti meg- hibásodását Gondoltunk arra is, hogy vízhálózati szereivé- nyeinket alkalmassá tesszük gáz- és olajvezetékekhez való felhasználásra. — Ennek nyilván van né- hány előfeltétele ... — Ezek közé tartozik első- sorban a minőség javítása. Az új gazdasági mechanizmus erre fokozottan serkent ben- nünket. Márkánk jóhíréről van szó ... Ezért arra törek- szünk, hogy korszerűsítsük Útburkolat-érdesítés pécsi módszerrel Nagyüzemi, folyamatos, olcsóbb — Nagyobb íékhatás Télen vizsgázik A siklósi Magyar—Bolgár Testvériség Termelőszövetkezet 24 holdas tábláján Polgár Sándor és Piski János vetik az őszi­árpát. Folyamatos rhunkát biztosít, kis létszámot követel, nincs gépállás. S nem utolsó sorban olcsóbb. Kalkulációjuk szerint durván 10 forint/négyzetmé- tér költségcsökkenéssel szá- molva az új módszer az Asz- faltútépítő Vállalatnál, amely országos vállalat, évj 700 ezer forint megtakarítást eredmé- nyezne. A Széchenyi tér kérdésés oldalán már meg is tartották áz első főpróbát. Az út fék- hatása kitűnő. Egy hatvan ki- lométeres sebességgel haladó, öt személyt szállító Wartburg személygépkocsi fékezés után 4—5 méteren belül megállt. Az aszfaltútépítők annak ide- jén közölték aggályukat, csak attól félnek, valamelyik köz- mű megbontja a burkolatot és esetleg gondatlanság esetén víz kerülhet a kiskockák és az aszfalt közé. A kiskocka burkolatot ugyanis — jó alap lévén — ném bontották meg. Költségesebb lett volna fel- szedni, s különben is. mire használják? Ha a pécsiek módszere be- válik, végig a Hunyadi úton, a Széchenyi tér másik olda- Ián, a Nádor előtt és minden hegyi úton alkalmazni fogják. Az érdeklődés máris nagy, itthon is és külföldön is. Ami- kor Pécsett ülésezett a KGST közlekedési állandó bizottsá- ga, a résztvevők érdeklődéssel szemlélték a munkát, s sze- retnék látni jövőre az ered- ményt. Az új technológiai el- járással érdesített pécsi aszfalt ugyanis télen vizsgázik: fagy- állónak is kell lennie. Miklósvári Zoltán Miből áll a pécsiek mód- szere? Az Aszfaltútépltő Vál- lalat módszerével az érdesítő réteg anyagtechnológiájában és a kötés módjában tér el. Az úgynevezett impregnált zúzalékot a régi módszert kö- vetve az aszfalthabarcsba nyomják. Az új módszer: nincs ragasztóréteg, a zúzáié- kot az eredet! alapanyagba melegen nyomják. Az újítók, a Széchenyi té- ren a legjobb változatot pró- hálták ki, itt az impregnált zúzalékban habarcsképző anyag is van. Az impregnált zúzalék szemvastagsága 12— 22 milliméter, s az érdesítés akkor megfelelő, ha a zúzalék kétharmad része van beágyaz- va az aszfaltba. Kézzel terí- tik, a bedolgozás nagy gon- dosságot kíván. A szemek be- süppedését állandóan ellen- őrizni kell, s az még kikísér- létezésre vár. milyen hőfokon kezdjék meg a behengerlést. A Széchenyi téren az út- építők egyébként még egy ér- dekes újítást alkalmaztak: ed- dig a zebra sávok helyét kéz- zel vágták ki és utána öntöt- ték belé a fehér aszfaltot. Most az előre elkészített sab- Ionokat — a sablon téglalap alakú, vékony lemez, amely- nek elcsúszását a szögvas-bor- dák akadályozzák meg — nyomják az aszfaltba az út- hengerek segítségével. Ezek után könnyedén felhelyezhe- tők a burkolati jelek. Egyre több hengereltaszfalt- utat építenek, s a régi mód- szerhez képest a pécsiek új érdesítési módszere lényegesen gyorsabb, amelyre üzemsze- rűen be lehet rendezkedni. Sok nézője akadt nemrég, amikor aszfaltozták a Széche- nyi tér nyugati oldalán az út- szakaszt. A munkára Dalos József, a Pécsi Városi Tanács építési osztálya mérnökének és az Aszfaltútépítő Vállalat két szakemberének. Ferenczi Gábor mérnöknek és Pillér Antal technikusnak az újítá- sa nyomán került sor. A ״la- vinát” az indította meg, hogy tavaly a Széchenyi téren egy személygépkocsi beleszaladt a tér alján lévő újságos bódé- ba. A közlekedésrendészet át- írt a Városi Tanácsnak: rossz Időben az erős lejtésű, elfé- nyesedett. kikopott kiskockás burkolat csúszós, veszélyes, a járművek nem képesek fékez- ni, találjanak ki valamit. Először a fővárosban néztek szét. A pestiek az öntött asz- faltot úgy érdesítik, hogy még melegen tüskés hengerrel já- ratják meg. Hátránya, hogy a felület nagyon hamar kisi- múl. ״aszfaltosodik”. emellett az eljárás meglehetősen drá- ga. Az Aszfaltútépítő Vállalat is javasolt egy módszert. Ez Pé- esett eredeti formájában nem vált be, meg kellett tehát vál- toztatni az érdesítő réteg anyagtechnológiáját. A kikí- sérletezést Ferencz! Gábor és Pillér Antal vállalta. Addig variáltak, míg sikerült hasz- nálható változatot kidolgoz- niuk. A módszer kipróbálására a komlói út egy rövid szaka- szán került sor, majd a Me- gyeri út mintegy 60 méteres szakaszán. E ״kellő” gyakor- lat után fogtak hozzá a Szé- chenyi tér nyugati oldalán lé- vő útszakasz aszfaltozásához. Az önjtödék sorában kis- üzemnek számit a Mohácsi Öntöde, az Öntödei Vállalat 7-es számú gyáregysége. S mégis számottevő ez a gyár a hazai vaslpar szemponttá- ból, másszóval ״jegyzik” a piacon. Ez annak köszönhető, hogy gyártmányai speciálisak, többségük csak Mohácsról szerezhető be. Főként vízháló- zati szerelvényeket, csőbék- lyókat, szívókosarakat, toló- zárakat, ejektoros kutakat gyártottak eddig. — Sokat törtük a fejünket azon, mit tehetünk az új gaz- dasági mechanizmus megva- lósításáért a magunk terüle- tén — mondotta Gerbecz Ti- vadar, a Mohácsi Öntöde igaz- gatója, akivel a gyáregység terveiről beszélgettünk. — Mit gyártanak jövőre? Vannak-e már megrendelő- teik? — kérdeztük. — Számunkra kissé szokat- lan ez a kérdés — válaszolta az igazgató. — Eddig a mi- nisztérium gondoskodott ró- lünk... Meghatározta, hogy kinek, miből, mennyit gyárt- sunk. Nekünk csak a pontos végrehajtást kellett biztosíta- nunk. Alaposan le is szoktunk az önállóságról. Az eddigiek szerint jövőre, az új mecha- nizmus első évében még nem lesz problémánk azzal, hogy Elkészült a távfűtés uj csohidja Keddre virradó éjjel az ÉVM Baranya megyei Állami Építőipari Vállalat IV/3-as mélyépítés építésvezetőségé- nek dolgozói leszerelték az állványzatot az új csőhfdról, amely a nagyárpádi elágazás- nál 6 méter magasan íveli át a Siklósi utat. A Hőerőműből a Tüzér utcai hőközponthoz a forróvíz-távvezeték eddig az országút alatt haladt át ezen a ponton. A távvezeték út alatti elhe- lyezése nem vált be. A gon- dós szigetelés ellenére már erősen rozsdásodtak az 1962- ben földbe fektetett csövek, melyek a magas talajvíznek nem tudtak ellenállni. Az épí- tőipariak a csőhíd szeptember 25-én történt átadásával ha- táridőre teljesítették feladatú- kát. Most az ÉVM Csőszerelő- ipari Vállalat dolgozóin a sor, hogy október 15-ig üzembe helyezhető állapotba hozzák a távvezetéket. A most folyó átépítés során megkétszerezik a forróvíz-távvezeték kapaci- tását. A jelenleg meglévő két, egyenként 300 mm átmérőjű csővezeték mellé egy 457 mm átmérőjű vezetéket szerelnek fel a tartóoszlopokra, így a hőközpont fedezni tudja az idei télen Ujmecsekalja meg- növekedett fűtési igényét. < *ץ 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom