Dunántúli Napló, 1967. szeptember (24. évfolyam, 206-231. szám)

1967-09-01 / 206. szám

196T SZEPTEMBER V napló így kezdődött... Ma 28 éve tört ki a második világháború: a fasiszta Németország orvul megtámadta Lengyelországot nan sem kaptunk, halottainfc és sebesültjeink voltak. Szem- ben velünk pedig hatalmas náci túlerő... Hét nap és hét éjszakát tartó szakadat- lan harc után véget ért itt* a Westerplatten a háború. De csak néhány évre! Mert 1945 tavaszán az Uraiban gyártott harckocsikon lengyel katonák törtek be a íélszi- getre és megtisztították a né- metektől ezt a kicsiny len- gyei területet is, ahol elő- szőr folyt a második világ- háború kezdetén a lengyel katonák vére a nácik ágyú- tüzében. — Nézze! — mutat az ősz hajú veterán az emlékmű felé. — Ez a harckocsi Maszk vából verekedte ide magát és mi gránitalapzatra állítottuk. Az itt harcoló lengyel harc- kocsizó egység pedig a ״Wes- terplatte hősei” nevet viseli azóta is... A harckocsit virágágyak ve- szik körül és előtte márvány- lap őrzi azok nevét, akik Itt áldozták életüket a lengyel nép ־szabadságáért. Iskolás gyerekek és felnőttek, len- gyelek és külföldiek látogat- nak szinte a nap minden órájában az emlékműhöz. Vi- rágot hoznak és rövid időre megállnak a márványtábla előtt. Hangtalanul olvassák a rávésett neveket, csak az aj- kuk mozog. Michal Gawlicki szerényen, kézben tartott kalappal áll kissé távolabb egy tölgyfa alatt Ahol állok, az a Wester- platte. Harminc holdnyi sár- ga homok fákkal, bokrokkal, gyér fűvel és emlékművel. A népi Lengyelország egyik zarándokhelye. Aki mellettem áll, Michal Gawlicki, a len- gyei hadsereg egykori őrmes- tere. Amit elmondott, az tör- ténelem. Oravec János A jugoszláv külügyminiszter Washingtonban Marko Nikezics jugoszláv külügyminiszter szerdán Wa- shingtonha érkezett. Johnson elnök szerda este fogadta Tito jugoszláv elnök külön- megbízottját, aki átadta a Fehér Házban a jugoszláv köztársasági elnök személyes üzenetét. A Johnson—Nikezics meg- beszélés több mint égy órán át tartott, közleményt nem adtak ki. Ami előttem van, az a ten- ger. A Balti tenger. A part közelében, ahol végetér a hullámok élete, sötétzöld, a távolban, ahol néhány fehér hajó mozdulatlannak tűnik, sötétlila a víz. Az erős szél esőcseppeket vág a homlo- komra, az arcomra és ״mű- repülésre” kényszeríti a han- gos sirály sereget. Ahol állok, az a —Wester- platte. Kis félsziget a gdanski öbölben, a kikötő bejáratá- nál. A tenger és a kikötő- csatorha határolja. Csak egy kétszáz méter széles földsáv köti össze a várossal, Gdansk- kai. A Westerplatte 30 hold- nyi sárga homok, fákkal, bokrokkal, gyér fűvel. és még valami... Aki mellettem áll, közép- termetű, erős testalkatú, ősz ember. Michal Gawlicki, a lengyel hadsereg egykori őr- mestere. Most 68 esztendős. Kabáthajtókáját magas kato- nai kitüntetés díszíti. Bár szi- tál az eső, fekete kalapját kezében tartja. Tovább folyik a szabadságharcosok offenzívája Vietnami jelentések rikai veszteség 12 730 halott és 78 591 sebesült. * Csütörtökön Hanoiban tu uo- szőr is légiriadót rendelteit el, mivel amerikai repülőgé- pék 30—50 kilométer távol- ságra közelítették meg a fő- várost — jelenti a TASZSZ. Az állandó légiriadók ellené- re a város lakossága nyu- godt, és a szokott módon vég- zi munkáját. Truong Chinh a VDK nem- zetgyűlése elnökségének el- nöke szerdán fogadást adott a jelenleg Hanoiban tartóz- kodó Stokely Carmichael tisz- teletére.' A fogadáson, ame- lyen részt vett az Afroázsiai Szolidaritási Szervezet VDK- beli bizottságának elnöke is a vendég és a vendéglátó kölcsönösen méltatta a viet- nami nép és a négerek bá- tor harcát az amerikai im- perializmus ellen. Áttekinthetetlen a nigériai helyset dió csütörtöki adásában nem tesz említést a repülőtér bőm- bázásáról. A biafraiak által indított szárazföldi és légi offenzíva eredményeképp — a rádió jelentése szerint — Nsukka térségében szétrom- bolták az ellenfél aknavető- állásait és súlyos károkat okoztak a különböző anyag- raktárakban is. A rádió ismé- telten cáfolta azokat a jelen- téseket, amelyek szerint kül- földi zsoldosok harcolnak a biafraiak soraiban. A nigériai hadihelyzetről érkező jelentések — a har- coló felek ismertetése alap- ján — továbbra is ellent- mondóak. A lagosi rádió csütörtöki jelentésében arról ad hírt, hogy a nigériai légierő bőm- batámadása következtében használhatatlanná vált a be- nini repülőtér. A biafrai erők B—26-os gépei innen száll- tak fel bombatámadásaik végreha j tására. Ugyanakkor az enugi rá­A saigonl amerikai főhadi­szállás szóvivője szerint a fővárostól 22 kilométernyire északra szerdán az amerikai 25. hadosztály helikopteren szállított egységei ellen a szabadságharcosok ratjaütés- szerű támadást intéztek, amelynek során nyolc ameri- kai katona meghalt és 34 megsebesült. Csütörtökre vir- radó éjjel a felszabadító had- sereg aknával lőtte a Sai- gon tói 160 kilométernyire ke- letre fekvő Phan Tiehiet tar- tományi székhelyet. Az amerikai légierő szer- dán Hoa Lac repülőterét, az északvietnami három Mig- támaszpont egyikét támadta. Hanoi közlés szerint a VDK felett szerdán a polgárőrség lelőtt egy amerikai repülő- gépet A saigoni amerikai parancs- nokság közlése szerint a dél- vietnami demilitarizált öve- zet közelében az amerikai lé­gierő szerdán két vadász- bombázóját elvesztette. Az egyiknek a pilótáját megta- látták, a másikat eltűntnek nyilvánították. Az amerikai parancsnokság csütörtökön kiadott heti ősz- szefoglaló jelentésében közöl- te a hivatalos adatokat az amerikaiak veszteségeiről au- gusztus 21 és 26 között. Az adatok szerint a katonai mű- veletekben 125 amerikai meg- halt, 1078 megsebesült és 27 eltűnt. Az előző héten a ha- lottak száma 108, a sebesül- teké 883 volt. A dél-vietnami kormánycsapatok 101 kato- nája halt meg ugyanezen idő alatt és 367 megsebesült A jelentés szerint a háború kéz- dete óta elszenvedett ame­A SERI Magyarországot fej­lett és gazdaságilag stabil or- szagnak tekinti. Nemcsak a SERI tervezővállalat vélemé- nye ez, hanem az érdekelt francia biztosítási intézeté is. Csak a gazdaságilag stabil, iparilag fejlett országokkal kö- tött üzlet élvezi a legalacso- nyabb, egyszázalékos biztosi- tási rátát. — A SERI, ahogy a tájé- koztatóban hallottam, számos országgal van kapcsolatban. Ezért érdekelne, hogy egész tevékenységében milyen ará- nyú a győri gyár tervezése és a gépeknek a készítése? Seher Serge erre a kérdés- re is készséggel felelt: — A győri motorgyárért a magyar állam 110 millió 449 ezer francia frankot fizet. Eb- bői a francia Renault SERI 69 millió frank értékű terve- zői és gépszállítói kötelezett- séget vállal. Ez a SERI tér- vezö egész évi forgalmának 20 százaléka és egyesztendei ex- portjának 40 százaléka. Az adatok tehát önmagukért be- szélnek annak igazolására, hogy van okunk a szerződés gondos teljesítésére, a ma- gyarországi partner szükség- letelnek megfelelő kielégítésé- re. Lányai Sándor Az Eiffel-toronytól a Schwarzwaldig III. SERI Amit elmond, az történe- lem: — Huszonnyolc évvel eze- lőtt is ilyen borús sötét volt az ég, mint most. Csak akkor 1939. szeptember 1-én nem esőre, hanem háborúra éb- redtünk. Olyan háborúra, amilyen még a világtörténe- lemben nem volt. És ennek a háborúnak az első ágyú- lövése minket, lengyel kato- nákat ért itt, Westerplatten. Augusztus 25-én, amikor a gdanski kikötőbe érkezett a Schleswig-Holstein nevű né- met páncélos hajó úgyneve- zett ״udvariassági” látogatás- ra, még nem sejtettünk sem- mit. Itt zárta le a csatornát — mutat az ősz veterán egy nem is távoli pontra, ahol most séta-, kiránduló- és ke- reskedelmi hajók úsznak el egymás mellett. — Aztán eltelt néhány nap és 1939. szeptember 1-én, 4 óra 35 perckor eldördültek a német csatahajó ágyúi. A második világháború első grá- nátjai itt, a Westerplatten robbantak. Ezután hét napon át tartott az egyenlőtlen küz- delem. Mi 185-en voltnuk egy kisöbű ágyúval, egy aknave- tővel és nyolc géppuskával a kézi fegyvereken kívül. A több mint négyezer jól felfegyver- zett német katonát csataha- jók, tüzérség és repülőgépek támogatták. Támadásba len- dűltek a nád tengerész- rohamosztagok is. Egymást érték a szüntelenül ismétlő- dő rohamok. Az utasítás sze- rint legalább 12 órán át kel- lett volna kitartanunk, mert a felsőbb vezetés ekkor még remélte, hogy Franciaország és Anglia közbeavatkozik. Ebből persze nem lett semmi. És mi hét napig tartottunk ki... Michal Gawlicki elhallgat. Nézi a hajó keltette hullá- mök pusztulását a csatorna kővel kirakott partján. Hátat fordít a szélnek, cigarettára gyújt, aztán így folytatja: — A hatodik napon egy benzintartályokból álló sze- relvényt próbáltak beguríta- ni a félszigetre a németek azzal a céllel, hogy az ágyú- tűzzel felgyújtott benzinben égjenek el állásaink és mi magunk is. A tűz ellen tűz- zel, fegyvertűzzel védekez- tünk. Meghiúsult a hitleris- táknak ez az elképzelése is. A hetedik nap reggelén még sikerült visszavernünk egy náci rohamot, de aztán ... — Gawlicki eldobja a cigaret- tavéget és a vizes homokba tapossa. — Ezen a terepen — mutat körül — kevés lehető- ség volt a rejtőzésre. Az erő- dítmények romokban hever- tek, fegyvereink egy része megsemmisült, a lőszer fogy- tán volt, összeköttetésünk megszakadt, segítséget sehon­Hetvenkét kisdiák ötven lány és ötven fiú részé- re. De csak 72 gyerekre szá- mítunk Aranyosgadányból, Dinnyeberkiből, Kánból, Go- ricáról, aztán Siklósbodonyból, meg a sásdi járás déli közsé- geiből. Közben megérkezik a 160 ezer forintos szállítmány, ágyak, ágynemű van benne, ezt nem kell hazulról hozni. A gyerekek csak ruhát és tan- szereket, könyvet hoznak. — Az étkeztetés? — Naponta négyszer, reg- gél, tíz órakor, délben és este. Egy gyerek napi élelmezési normája 13 forint. Ebből már jó ellátást lehet biztosítani, hetente háromszor lesz főétel- ként hús. Persze fontos kérdés, hogy mindez mibe kerül. Déri An- tál és Kovács Nándor gyors számvetést végez: — Egy gyerekre havonta 1400—1600 foriptot költ az állam. Nagy pénz ez, sokba kerül a szakosított oktatás érdekében létrehozott kollé- gium. Ehhez jön még a szü- löktől kapott térítés, ami 50— Először nagyon' könnyű- nek és bizakodónak ígérkezett ez a riport. Itt a tanév, pon- tos szabályok határolják körül az igazgatók, nevelők köteles- ségeit, s a létszámok és jelent- kezési időpontok zárt rend- szerében úgy tűnt, csak le kell írni, hogy mi van. Aztán a legidőszerűbb feladat: a szak- rendszerű oktatás is biztató- nak látszott a megye legfris- sebb, immár negyedik általá- lános iskolai diákotthonának malterillatú falai között. Az új falak illata egyébként is valahol rokon a bizakodás érzetével: új házban nehéz dolog nem bizakodni. Ahogy itt Szentlőrincen Déri An- tál iskolai és Kovács Nándor kollégiumi igazgató átlépdelt velem a szétrakott vakolóka- nalak és parkettaszélek bök- rain, láttam a hálótermeket, ahol a káni, goricai gyerekek cserépkályhák melegében al- szanak majd, az ebédlőt, a melegvízbojleres mosdót. — Hány gyerekük lesz? — kérdem Kovács Nándort. — Száz férőhelyünk van, megkezdődött. A Pert-sistém- mel a szükséges tervezési időt és a készültség ütemét már a tárgyalások idején elkészí- tettük. Ennyi kockázatot szűk- séges vállalni. Bár ezt mi nem is tartottuk rizikónak — teszi hozzá. — Biztosra vettük, hogy ajánlatunkat a győri gyár ve- zetősége elfogadja. — A SERI szerződésben azt vállalta, hogy a 200—230 HP-s Diesel-motorból évente, egy műszakos tevékenységgel a győri gyár 13—14 ezret készít- hét. A szükséges 10 százalékos pótalkatrész folyamatos készí- tésére is alkalmas lesz a gépi berendezés kapacitása. Évi 14 000 200—230 HP-s Diesel- motor kifizetődővé teszi a technika korszerű alkalmazd- sát. — A SERI bizonyosan szá- mos exportüzletet kötött már. Ezek közé tartozik a magyar- országi is. Erre vonatkozik a következő kérdésem: Mi a ma- gyarországi üzletkötésről a vé- leménye? A világ minden táján talál- kozhatunk a Renault személy- gépkocsikkal. Azt azonban már kevesen tudják, hogy a Renault nemcsak személygép- kocsik gyártásával foglalko- zik, hanem a legkülönbözőbb üzemek tervezésével és építé- sével is. Az 1967. év elején aláirt szerződésben, amely szerint Győrött a' MAN-licenc alap- ján hathengeres, 200—230 HP-s Diesel-motort készítő gyárat építenek, a Renault cég is ér- dekelt. Pontosabban a fran- cia nemzeti konszern tervező vállalata. Párizs mellett, Melmaison- bán található a Renault tér- vezö intézete, a SERI, teljes francia nevén: a Societé d’ etudes et de reálisations in- dustrielles Renault enginee- ring. A korszerű intézet sok- ágú tevékenységet végez. A leendő győri Diesel-motor- gyártó üzemmel összefüggő magyar—francia—NSZK üzlet- nek műszaki tervező tévé- kenységében a SERI az első számú külföldi partner. Ez az alább következő beszélge- tésből válik teljesen világossá. — A SERI — magyarázza Seher Serge, az intézet külke- reskedelmi igazgatóságának helyettes vezetője — az üzlet- kötés francia lebonyolításának első számú irányítója. Mi vé- gezzük a gyártó berendezések tervezési munkáit, és a tér- vek alapján készülő gépeket mi rendeljük a konszern bou- logne—billancourt-i gyárától. Az elkészült gépsorok Győrbe szállítása és az ottani üzem- behelyezés is természetesen a mi feladatunk. — Mikor kezdődött és je- lenleg hol tart a győri üzem tervezése? — Lehet, hogy hihetetlen — hangzik Seher Serge válasza —, de a tervezés előkészítése már a szerződés aláírása előtt 2-------------­Ú J TANÉV (Folytatás az 1. oldalról) házra. A világért sem általá- nősítünk, de sok szülő fellé- legzik ilyenkor szeptember *lején. Azt gondolja átadta gyermekét az iskolának, át- adta a nevelést, az ellenőr- zést, a felelősséget. Most mindjárt az elején, a tanév- nyitás és az első szülői ér- kezleteken kell elmondani a szülőknek, hogy semmit sem adhattak át, csak megosztot- ták a tanítás, a nevelés fel- adatát és felelősségét az is- kólával, másképp szólva, a társadalom a maga és az egyén érdekében magára vál- 1 alja azt a többletet, amit csak szervezett keretek kö- zött, intézményesen lehet megoldani, — az iskolai ok- tató-nevelő munkát. Nagyon sok szülő csak ak- kor keresi fel az iskolát, ha hbaj van”. Ilyenkor megy a nevelőhöz, panasszal fordul fühöz-fához, bibliai átkokat szór nevelőre, iskolára, okta- tási rendszerünkre, mert sze- rinte mindenki hibás, felelős a ״baj”-ért, csak ő nem, — ő az áldozat. Persze nagyon sok szülő valóban áldozat, mégpedig saját felelőtlensé- gének, kötelességmulasztásá- nak áldozata, amihez hozzá- járulhat más ok, az iskola kötelességmulasztása is. Az iskolának és a szülői háznak közös célkitűzései, közös feladatai vannak. Az intenzív kapcsolat, a szoros kontaktus nélkülözhetetlen, még csak a szülői értekezle- tekre sem korlátozódhatnak, — a tanuló, a szülő, az isko- la, a társadalom érdekében rendszeres beszélgetésekre, konzultációkra van szükség, amik kiterjesztik az iskolai munka hatékonyságát, de a szülői ház nevelési eredmé- nyességét is. Az iskolai és a családi ne- velésnek nélkülözhetetlen társadalmi segítőtársa a KISZ, és az úttörőmozgalom. Munkájukat nehezen tud- ifjúnk túlértékelni. A világ- |nézeti és erkölcsi nevelésben olyan feladat hárul az ifjú- sági szervezetre, amit mással nem pótolhatunk és ami egy- ben meghatározza a KISZ és az úttörő-mozgalom fele- lösségét is. E felelősség nagy, de egyben megtisztelő is, — segíteni a pártnak, az iskolá- nak, a szülői háznak az if- júság szocialista nevelésében, a tudatformálás hallatlanul bonyolult tevékenységében. A párt ifjúsági szervezete képes megoldani feladatát, de joggal elvárhatja, hogy az Iskola, a szülői ház igényelje segítségét, méltányolja mun- káját, eredményeit. Mindkét- tő törekedjen összehangolni nevelési célkitűzéseit, gya- korlátát a KISZ-szel, illetve az úttörő-csapatokkal, mert enélkül sem az iskola, sem a szülői ház lényeges előreha- ladást nem érhet el a neve- lésben. Jó ezt tudni a szü- löknek, az iskolának, mert különösen a középiskolákban fiataljainkat ״minden más ifjúsági rétegnél intenzívebb nevelési hatások érik, ugyan- akkor az átmeneti kor konf- liktusaival szemben ez a leg- kevésbé felvértezett korosz- tály”. (KISZ KB irányelvei). Most még időben vagyunk, van időnk még egyszer jól átgondolni oktatási, nevelési feladatainkat, összehangolni a munkát az iskola, a szülői ház, az ifjúsági szervezet és a tanuló ifjúság között. Bí- zunk abban, hogy a most kezdődő tanév diáknak, szü- lőnek és pedagógusnak egy- aránt örömökben, eredmé- nyékben gazdag munkáséve lesz. Csorba Tivadar Adeni jelentés A Nemzeti Felszabadítási Front szerda este bejelentet- te, hogy ellenőrzése alá vett egy, az adeni államhatártól mintegy 890 méterre fekvő községet. Egy másik adeni hír szerint a Flosy vissza- vonta kedden kiadott három- napos sztrájkfelhívását. L A SERI áV l Írrvezíit Renault tlsinc 11 i új gyár bejárati homlokzata.

Next

/
Oldalképek
Tartalom