Dunántúli Napló, 1967. szeptember (24. évfolyam, 206-231. szám)

1967-09-01 / 206. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja _____ X XIV. ÉVFOLYAM, 206. SZÁM ARA: 50 FILLÉR 1967. SZEPTEMBER 1״ PÉNTEK Mini-szuperettet nyitott Borbála telepen tegnap délelőtt a B. m. Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat. Két esztendővel ezelőtt ugyan felújították a meglévő élelmiszer boltot, de az aláfestések miatt ez az épület is — több családi házzal együtt — szanálásra kerül. Ezért a Mecseki Szénbányák, saját költ- ségen — mintegy 450 ezer forintos beruházással — teljesen új kis élelmiszer-áruházát építtetett saját építési részlegével. Oiést tartott a Minisztertanács Ma kesdodik a jelentkezés a pécsi óvodákban Zsúfoltság várható — Űj feladatok a nevelésben jául szolgáló főbb célkitűzé- seket és irányelveket. A pénzügyminiszter és a mezőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszter javaslatai alapján a kormány határoza- tot és rendeletet hozott a me- zőgazdasági üzemek jövede- lemszabályozási rendszeréről, továbbá a földadóról, vala- mint a mezőgazdasági terme- lőszövetkezetek jövedelemadó- járói. ? A mezőgazdasági és élelme- zésügyi miniszter jelentést tett a nyári mezőgazdasági mun- kák végrehajtásáról és az őszi munkákra való felkészülésről A kormány a jelentést tudó- másul vette. Elismerését és köszönetét fejezte ki a mező- gazdasági üzemek, a felvásár- ló vállalatok dolgozóinak és mindazoknak, akik odaadó munkájukkal elérték, illetve előmozdították, hogy a búza holdankénti átlagtermése meg haladta a 14 mázsát, s bár a vetésterület a felszabadulás előttihez képest kereken 1 millió holddal kevesebb, ez a termés újig fedezi a lakosság teljes ellátását. A kormány kötelezte az illetékes minisz- tereket és az országos hatás- körű szervek vezetőit, hogy az őszi munkák sikeres elvég- zéséhez szükséges intézkedé- seket tegyék meg. Felkéri a mezőgazdaság és valamennyi érintett vállalat, intézmény és szervezet dolgozóit: tegye- nek meg mindent a kapásnö- vények, a szőlő és a gyümölcs eredményes betakarításáért és feldolgozásáért, s az őszi mun- kák gondos elvégzésével biz- tosítsák a jövő évi megfelelő termés feltételeit. A Minisztertanács az or- szágos műszaki fejlesztési bi- zottság elnökének előterjesz- tése alapján módosította a bi- zottság szervezetéről és mű- ködéséről szóló. 1962-ben ki- adott határozatát. Kiújultak •־־ !»arcok l»ukav!i au Bukavuban. ahol hétfő óta viszonylagos nyugalom uralko- dott, szerdán reggel ismét ki- újultak a harcok a várost bir- tokukban tartó lázadó zsoldo- sok és a kongói hadsereg egy- ségei között. Az első jelenté- sek szerint a hadsereg egysé- geinek többszöri próbálkozás után sem sikerült behatolniuk a városba. A Kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtö- kön ülést tartott. A mezőgaz- dasági és élelmezésügyi és az igazságügyminiszter előter- jesztette a mezőgazdasági tér- melőszövetkezetekről, valamint a földtulajdon és a földhasz- nálat továbbfejlesztéséről szó- ló törvények tervezetét. Ezé- két a kormány június 22-i ülésén már megtárgyalta, majd az országgyűlés állandó bizottságainak javaslatait és észrevételeit figyelembevéve az előterjesztők több vonatko- zásban módosították. A tkor- mány a két törvény terveze- tét megvitatta, elfogadta, s úgy határozott, hogy az or- szággyűlés elé terjeszti. A pénzügyminiszter benyúj- tóttá a gazdasági és pénzügyi ellenőrzés rendjének szabá- lyozásáról szóló törvényerejű rendelet tervezetét. A Minisz- tertanács úgy határozott, hogy a tervezetet a Népköztársaság Elnöki Tanácsa elé terjeszti. Az Országos Tervhivatal el- nőkének előterjesztése alapján a kormány megvitatta és el- fogadta az 1968. évi népgazda- sági terv kidolgozásának alap­Pécsett is érvényesül az az általános városi tapasztalat, hogy a kisgyermeknek otthon nincs beszélgető partnere. A gyermekkultusz általában csak anyagi kérdésekben nyilvánul meg, holott a ruha, a csoko-. Iádé mellett nevelni is kell a gyermeket, otthon is, nemcsak az óvodában. Reggelenként, ha felteszik a kérdést, hogy: ״Mi- ről beszélgettetek az este apu- kával, vagy anyukával?” Az óvodások sok esetben nem tudnak mit mondani. Ezért az óvónőknek olyan feladatot is adnak, hogy a szülőkkel ke- ressék a kapcsolatot, támo- gassák, szorgalmazzák a csa- ládi nevelést. Ezt a célt szol- gálja például az az új rend- szer, amit mostantól vezetnek be a pécsi óvodákban: ha- vonta két alkalommal nyilvá- nos óvodai napot tartanak, ahová a szülők is elmehet- nek, s megfigyelhetik, hogyan nevelik a gyermekeket. Feladat a gyermekek eddigi szoros nevelésének kissé 01- dottabbá tétele is. így például ebédkor az óvodások az eddi- gi gyakorlat szerint egyszerre nyúlhattak csak a leveshez, amikor mindenkinek a tá- nyárjába belemerték már. Ho- lőtt későbbi életük során ezt sehol sem kell így betartani. Az ilyen merev megoldásokat a jövőben megszüntetik. A pécsi óvodai férőhelyek- ről különösebb szó nem esett, mivel a jelentkezések ma kéz- dődnek, s szeptember hatodi- kán fejeződnek be. Utána tű- nik majd ki, hogy hogyan alakult a zsúfoltság. Egy bi- zonyos, zsúfoltság azért lesz, ellentétben egyes megyei, fő- leg falusi óvodákkal. Ezen ugyan némileg enyhít majd a most meginduló Építők útjai új óvoda. Végül egy érdekes hír: 1969-től kezdődően mint egyik megoldást, országos viszony- latban tervezik, hogy az óvó- dai alsó korhatárt, ami eddig három év volt — a gyermek- nevelési segély igénybevételé- vei összefüggésben két és fél évre szállítják le. Ennek azon- bán sajátos tárgyi és személyi feltételeket kell még terem- teni az óvodákban. a kisgyermek fázik a levegő- tői, hanem a szülő ״fázik” a gondolattól, hogy beteg lesz a gyermeke. Most a testi neve- lés Pécsett is előtérbe kerül a város óvodáiban. Ezért e nevelés objektív feltételeinek felmérése céljából kerületen- ként bizottságokat szerveznek. Ezek a bizottságok óvodán- ként megvizsgálják majd a konyha, a mellékhelyiségek, játszóudvarok, szellőzőberen- dezések helyzetét, fogyatékos- ságait. Utána a kerületi ta- nács végrehajtó bizottságától kérnek majd pénzügyi segít- séget e hiányosságok felszá- molására. Növekedett a hűségjutalom teljes összege a Mecseki Érc- bánya Vállalatnál is. Tavaly 17 millió 600 ezer forintot osztottak ki, az idei bányász- nap alkalmából 20 millió 200 ezer forint kerül kifizetésre. Mindkét vállalatnál jelentős összegben pénzjutalmakat is kapnak a termelésben kitűnt fizikai és szellemi dolgozók. tások, nagy nemzetközi elis- mérés és érdeklődés mellett. Ez a kutatás Pécsett mind szélesebb mederben történik, s mind az élettani, mind az anatómiai, mind pedig a szü- lészeti klinikán új generáció nőtt fel ennek művelésére. Tegnap délután megtartót- ták a pécsi óvodák tanévnyitó értekezletét. A város négy- venkét óvodájában összesen kétezemyolcszáz kisgyermeket nevelő vezető óvónők megvi- tatták az új óvodai rendtar- tás tapasztalatait, s általában az elmúlt év munkáját, vala- mint az új tanév feladatait. A feladatok során a szülők számára is érdekes, figyelem- re méltó kérdésekről esett szó. így elsősorban a kisgyer- mekek testi neveléséről. Meg- állapították: még mindig sok szülő nem viszi eleget sza- bad levegőre a gyermekét. Ál- talános tapasztalat, hogy nem A kellemes hagyományok­hoz híven az idei bányászna- pon is kifizetésre kerülnek a hűségjutalmak. A nagy lét- számú Mecseki Szénbányák dolgozói között 61 millió 325 ezer forintot osztanak ki szombaton a fizetéssel együtt. Ezenkívül a brikettüzem dől- gozóinak hűségjutalma 971 ezer forint, a Tanbányáé pe- dig 404 ezer forint. Tegnap délelőtt megkezdő- dött Pécsett az Endokrinoló- giai és Anyagcsere Társaság vándorgyűlése. A három na- pos rendezvényre százötven szakember érkezett, köztük nyolc ország — az Egyesült Államok, Anglia, Szovjetunió, Franciaország, Csehszlovákia, Német Demokratikus Köz- társaság, Románia és Len- gyelarszág több szakembere. Az orvosak mellett továbbá szép számban vesznek részt a kongresszus munkájában gyógyszerkutatók is. A kong- resszuson a gyógyszeripar ki- állítás formájában mutatja be legújabb termékeit. Bár az endokrinológiai és anyagcsere fiatal tudományág, a Pécsi Orvostudományi Egye temnek vezetőszerepe van az e téren folytatott kutatások- bán. Itt másfél-két évtizede folynak ilyen jellegű kuta­Apró Antal látogatása az országos mezőgazdasági kiállításon Apró Antal, az MSZMP Po- lítikai Bizottságának tagja, a kormány elnökhelyettese, csü- törtökön ellátogatott az orszá- gos mezőgazdasági kiállítás és vásárra. A vendéget Szőke Mátyás, a kiállítás igazgatója fogadta és kalauzolta a vásár területén. A Pécsi Dózsa már az első percben megszerezte a vezetést a Bp. Vasas elleni merközé- sen. Dunai dl•, beadást! dr. Györkö kapta. Mathesz hibázott. A Kenderesiről kipattant labda ismét dr, Györköiűz kerüli, a csatár felismerte a helyzetet és a hálóba lőtt" Fotó: Erb János Közel 83 millió forint a baranyai bányászok idei hűségjutalma Az Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság vándorgyűlése Pécsett ÚJ TANÉV Ma tanévnyit&s, holnap pe­dig birtokába veszi az isko- lát több, mint 66 ezer álta- lános iskolai és középiskolai tanuló. Ünnepélyes és biza- kodó a hangulat. Pedagógus és diák jobb eredményekben, nagyobb teljesítményben bi- zakodik, a szülők pedig szór- galmas tanulásra, jó maga- tartásra intik gyermekeiket, megtervezik, elhatározzák a rendszeres ellenőrzést és szá- monkérést. Igen, most pedagógus, diák, szülő egy-egy ״tabula ráza”, (tiszta tábla), amiről a szüm- idő, a pihenés letörölte a kellemetlen ״feliratokat”, a fáradtság porát Tanár és diák életelemébe kerül, ahol hivatását, kötelességét telje- siti. A szülő viszont meg- osztja gondját az iskolával és bízik abban, hogy az is- kóla segítségével ismeretek- ben gazdag, szocialista em- bérré neveli gyermekét, aki majd minden erejét, teljes tudását a maga és szocialista társadalmunk javára haszno- sitja. A célok eléréséhez adottak a feltételek. A tavalyihoz képest társadalmunk, népi államunk megint valamivel többet adott. Megyeszerte ja- vult az szakos ellátás, csők- kent a szükségtantermek száma, növekedett a kollégiu- mi és a napközi otthonos férőhelyek száma. Szeptern- bérré új objektumokat adtak át, középiskolát, általános iskolákat, kollémbimokat, központi műhelyeket. A tér- vezettnél több mint 1 milliót fordítottak szertárfejlesztésre, különböző iskolai felszereié- sekrat Minden tehetőségünk adva van az oktató-nevelő munka hatékonyságának, eredmé- nyességének növeléséhez. A hatékonyság növekedésével azonban növekedtek a fel- adatok is. Az oktatási re- form tartalmi realizálásában csak a kezdeti lépéseket tét- tűk meg. A tavalyi iskolai évben még sok volt a bizony- talankodás, a régi oktatási és nevelési normákhoz való makacs ragaszkodás. Ennek az oktatási évnek az új fór- mák mellett tartalmában sok újat kell hoznia. Következe- tesebben gyakorlattá kell ten- ni az oktatási reformban le- fektetett helyes alapelveket, általánossá kell tenni a kőnk- rét társadalmi igényeknek megfelelő szocialista oktató- nevelő munkát. Pedagógusaink jól dolgoz- tak és biztosak vagyunk ab- bán,, hogy a jövőben is jól dolgoznak. Túlnyomó többsé- gük megértette társadalmunk objektív igényét és ennek az igénynek eleget akar tenni, — tanulóinkat jól félkészt- teni az életre; hogy képesek legyenek saját és környeze- tűk ismereteit, képességeit szakadatlanul továbbf ejlesz- teni; hogy megszeressék a munkát, mint a fejlődés és jólét forrását. A megértés és a gyakorlat azonban nem mindig és nem mindenkinél találkozott. Természetesen nem könnyű évtizedes tani- tási és nevelési gyakorlatot feladni, nem könnyű függet- leníteni magukat a kollégák ilyenirányú felfogásától és szokásaitól, nem könnyű le- mondani egy esetleg jó szán- dékkál kialakított pedagógiai ösztönösségről. Az oktatás-nevelés nem kizárólag pedagógus-feladat. A legszervezettebb, legegysé- gesebb nevelőtestület sem érhet el kimagasló eredmé- nyékét, ha célkitűzéseiben, feladatai megvalósításában nem támaszkodhat a szülői (Folytatás a 2. oldalon♦ 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom