Dunántúli Napló, 1967. augusztus (24. évfolyam, 179-205. szám)

1967-08-15 / 191. szám

1967. AUGUSZTUS 1! 4 napló MAI minőt Jövőre: Bánk bán, Aida, János vitéz SZÍNHÁZ Nemzeti Színház Nyári szünet. MOZI Park: A kalózkapitány (szv., szí., 4, 6, 8). Az utolsó előadás a kertben! Petőfi: A kalózkapltány (szv., szí., fél 5, fél 7. fél 9). Kossuth: A bokszoló (10. fél 3, fél 5). Hófehérke és a 7 vagány (szv., szí., fél 7, háromnegyed 9). Híradó Mozi: Magyar híradó. Építünk. A költő felel. Mérhetet­len gazdagság. Tengerszemek. (Előadások folytatólagosan 12-től 2 óráig). Gyárváros: Az utolsó vérbosszú (szv.,» 6). Meszes: Láthatatlanok (szv., 6). Mecsekalja: Senki sem akart meghalni (szv., 7). Vasas H.: Amerika—Amerika I—II. (szv., 7, dupla helyárral). Vasas I. Puskin K. O.: Vanina Vanini (szv., szi., 6). Boly: Pipák (szv.. szi., 8). Csak 16 éven felülieknek! Beremend: Változó felhőzet (szv., 8). Harkány: Fantomas visszatér (szv., szi., 7). Mágocs: Nyugodj meg, kedves! (szv., 8). Mohács: A kis potyautas (6, 8). Az utolsó előadás a kert­ben! Pécsvárad: Utánam, gazfic­kók! (szv.. szi., 8). Sellye: Fény a sötétben (8). Siklós: Hívjátok Martin felügyelőt! (8). Szentlőrinc: Zorba. a görög (szv.. 8). Csak 16 éven felülieknek! Szigetvár: Gól! (szv., szi., 8). Az utolsó premier PÉCSI RADIO Erzsébet — Moldovan Stefánia, Don Carlos — Angelo da Törésé 17.30: Magyar nyelvű műsor: Zenélő levelezőlap. 17.55: Válasz a hallgatóknak. 18.00: Az új mezőgazdasági terme­lői árakról. — Jegyzet. 18.05: Népszerű melódiák. Közben: Akiknek sok munkát adót a kánikula. A Villamos­ipari Ktsz hűtőgépjavító üzemé­ben. 18.40: Dél-dunántúli híradó. Műsorismertetés. 19.00: Szerb-horvát nyelvű műsor: Az ifjúság hullámhosszán. — összeállítás. — Táncdalok, szó­rakoztató zene. 19.30: Német nyelvű műsor: Hans Urbitsch kommentárja. Népzene. Hírek. A tudomány és technika világá­ból. Vidáman, frissen. 20.00: Műsorzárás. A pérsvámdi ételmérgezés kórokitzója: Salmonella typhi murium TELEVÍZIÓ Budapest: 16.23: Műsorismertetés. 16.25: Bp. Honvéd—Anderlecht labdarúgó-mérkőzés közvetítése Kispestről. 18.15: A jó lovas katonának ... — Palló Imre műsora (ism.). 18.55: Uj könyvek. 19.00: A döntő ejőtt . . i 15K50: Esti mese. 20.00: Tv-híradó. 20.20: Emlékezetes éjszaka. — Ma­gyarul-beszélő angol film. 22.10: Tv-híradó — 2. kiadás. Belgrádi 17.30: Heti szemle, albán nyelven. 18.00: Hírek. 18.10: Névjegy. Szó­rakoztató zenés műsor. 18.30: Te­lesport. 19.10: Ébresztőtől taka­ródéig. 19.40: Hirdetések. 19.54: Jó éjszakát, gyerekek! 20.00: Tv-hír­adó. 20.30: Hirdetések. 20.38: Do­kumentumfilm. 20.50: Játékfilm. 22.20: Hríek. — A MÁV a Barcs—Nagykani­zsa viszonylatban közlekedő 2435. sz. vonat menetrendjét augusztus 15-től kezdődően az alábbiak sze­rint módosítja: Barcsról indul: 14.20, Gyékényesre érkezik 15.43, indul 15.45. Nagykanizsára érke­zik 16.27. órakor. E menetrend­módosítás folytán a Nagykanizsa —Pécs viszonylatában közlekedő 2416. sz. vonat örtilosról 15.57 és félkor indul, Gyékényesre 16.09 órakor érkezik, további menet­rendje változatlan. — Pécs város IH. kerületi Taná­csa augusztus 23-án délelőtt 9 óra­kor a Ságvári Kultúrotthonban (Ujmecsekalja) ülést tart. Az ülé­sen a községfejelesztési alap I. félévi mérlegbeszámolója, a kerü­let közrendje és közbiztonsági helyzete, és a Lakásgazdálkodási Társadalmi Bizottság munkájáról szóló beszámoló a fő napirendi pontok. Mint többször beszámoltunk, tömeges ételmérgezés történt másfél héttel ezelőtt Pécsvá- radon és a környező közsé­gekben. Végleges adatok sze­rint összesen 193-an beteged­tek meg, köztük 47 gyermek. Szerencsére haláleset nem tör tént, a két súlyosan mérge­zett személy állapota kielégí­tő. A betegek nagyobb része már elhagyta a kórházat. — (Több egyészségügyi intézet­ben: az I-es és a Il-es bel­gyógyászati klinikán, a Me­gyei Kórház fertőző és bel osztályán, a Gyermekkórház­ban, a mohácsi járási és a pécsbányatelepi kórházban he­lyezték el őket.) A Megyei KÖJÁLL labora­tóriumában egy hétig, szinte éjjel-nappal folytak a vizsgá­latok, az állomás 20 munka­társa 500 anyagból mintegy 5 ezer vizsgálatot végzett. Egyértelműen bebizonyosodott, hogy a krémes okozta az étel- mérgezést, és hogy a Pécs- váradi Fmsz cukrászüzemében következett be a fertőzés. Azt nem tudták bizonyosan meg­állapítani, hogy melyik nyers­anyag okozta, feltehetően a tojás, a nyersanyagok közül ez jöhet számításba. Valószí­nűleg az egerek közvetítésével került a krémesbe a kóroko­zó: a salmonella typhi mu­rium. A Megyei KÖJÁLL vélemé­nye szerint nem állapítható meg egyértelműen a Pécsvá- radi Fmsz cukrászüzemének felelőssége. Az ügyet átadták a rendőrségnek, ahol a nyo­mozást tovább folytatják. Tizennyolc riasztás „Rekordforgalmat” bonyolí­tott le szombaton és vasárnap a megyei Rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti • osztálya 18 alkalommal hívták őket balesethez. A 18 közlekedési baleset közül 3 végződött sú- lyes sérüléssel, mindhárom vasárnap történt. Stroh István szigetvári lakos oldalkocsis motorkerékpárjával haladt Hó­ból környékén, egy földúton. A hátsó ülésen édesanyja fog­lalt helyet. A rossz úton a motorkerékpár oldalkocsijának tengelye eltörött, felbuktak. A baleset következtében Stroh Istvánná súlyos, Stroh István könnyű sérülést szenvedett. Puskás István komlói lakos motorkerékpárral haladt a A ruházati „Nyári Vásár66 közleménye ! MINDENFAJTA LEÁNYKA ÉS NŐI kartonruha A MAI NAPTÓL 30 °/o helyett 40 %-kal olcsóbban VÁSÁROLHATÓ A B. M.-I RUHÁZATI KERESKEDEL­MI VÁLLALAT SZAKÜZLETEIBEN! „ELEGANCIA” Pécs, Széch enyi tér. „IFJÚSÁGI ARUHÁZ” Pécs, Kossuth L. u. 13. „BELVÁROSI ÁRUHÁZ” k onfekció részlege Pécs, Kos­suth Lajos u. 6. ..DUNA” ÁRUHÁZ. Mohács. GYERMEK-KONFEKCIÖ, Mohács. IFJÚSÁGI ÁRUHÁZ, Komló. továbbá KOMLÓ, SIKLÓS és SZÁSZVÁR KONFEKCIÓ BOLTJAIBAN. pécs—szentlőrinci útvonalon, a pótülésen Bogdán Margit hi- ricsi lakos foglalt helyet. A 215-ös kilométerkő közelében a motoros a lezárt sorompó­nak hajtott. Puskás István az utolsó pillanatban a sorompó előtt fejét lehúzta, ő nem sé­rült meg, ellenben a pótutasa súlyos sérülést szenvedett. Patai Károly diósberényj lakos a 6-os úton a 186-os ki­lométerkő közelében egy álló autó előtt át akart menni az úttest másik oldalára, — ami­kor kilépett az útra egy sze­mélygépkocsi elütötte. A gya­logos súlyosan megsérült, a személygépkocsi kőkorlátnak ütközött és az autóban 10 000 forint anyagi kár keletkezett. Az 1967-es szegedi feszti­vál utolsó premierjéhez érke­zett. Kilenc év sikerekben gazdag operaelőadásai után most újabb Verdi mű, a Don Carlos került színpadra. Az augusztus 13-: premiert né­hány kellemetlen momentum zavarta: két külföldi énekes szerepeltetésétől el kellett te­kinteni, az utolsó pillanatok szerencséjére azonban a fesz­tivál igazgatósága tudott meg­felelő szólistákról gondoskod­ni. így II. Fülöp központi sze­repére Nicolai Ghiuselevet, a Szófiai Operaház rendkívül tehetséges basszistáját római lemezfelvételéről sikerült egye nesen Szegedre hívni, hasonló­képpen Angelo Lo Foresét, a Római Operaház két éve Bu­dapesten már előnyösen be­mutatkozott tenoristáját is. Az előadás sztárja Nicolae Herlea volt, a bukaresti ope­ra vezető baritonistája, a Mi­lánói Scala és New York-i Metropolitan állandó vendég- művésze. A hazai közönség budapesti fellépése mellett lemezeiről egyébként is elő­nyösen ismerte már, de az a rendkívüli muzikalitással, spe­ciálisan lírai színű hangi adottságokkal megformált Po- sa márki, amit Szegeden pro­dukált — sokáig emlékezetes marad. Ugyancsak előnyösen debütált a fesztiválon Gyur- gyevka Csakarevics, a Belgrá­di Operaház mezzoszopránja, Eboli szerepében. A szerkezetileg, díszletrend­jét tekintve kitűnően temp­lomtérre alkalmazható és ki­fejezetten oda tervezett opera karmestere Vaszy Viktor, ren­dezője Szinetár Miklós volt, aki a belső lélektani folyama­tok és külső cselekmények logikailag helyes felépítésére helyezett súlyt Fülöp Zoltán egyetlen hatalmas alapdíszletbe (az Escorial palotába) kompo­nált színpadán. A szegedi fesztiválon elké­szült a jövő évi műsorterv is, így 1968-ban a Bánk bánt, a János vitézt, az Aidát mutat­ják be, és a Magyar Állami Népi Együttes, valamint egy külföldi művészegyüttes ven­dégszerepei. H ! R E E AUGUSZTUS 15 KEDD Mária napja. A Nap kél 4.39, nyugszik 18.57 órakor. A Hold kél 16.22, nyugszik 23.56 órakor. — Leningrádi turisták Pé­csett. Ma este Pécsre érkezik a leningrádi Szovjet—Magyar Baráti Társaság aktivistáiból álló 35 fős turista csoport. A turisták között több építész- mérnök is van —, akik ta­pasztalatcsere jelleggel ellá­togatnak a Baranya megyei Tervező Vállalathoz. A cso­port tagjai megtekintik a vá­rost, majd Harkányba utaz­nak, 17-én pedig a Balatonhoz folytatják útjukat. — A Pécsi Kesztyűgyár képzőművészeti szakkörének hat tagja Remecz Béla veze­tésével két hetet tölioit a fes­tői óbányai völgyben. Ez idő alatt sokat dolgoztak, a mű­vekből októberben és decem­berben rendeznek kiállítást. A vállalat anyagilag is támogat­ta a táborozást. A tervek sze­rint jövőre Bulgáriában tölte­nek el két hetet. — Parkosítanak Mohácson. A Mohácsi Városi Tanács VB augusztus 16-án napirendre tűzi a város parkosítását. A tervekben újabb játszóterek, pihenőparkok kialakítása sze­repel, a Csele-patak mellett pedig egy kempinget kíván­nak létrehozni. — Női és bakfis kartonruhák engedményes áron a Leértékelt Aruk Sallat utcai boltjában, női kartonruha 63 forinttól 90 forintig, bakfis kartonruha 59 forinttól 66.50 forintig vásárolható. (x) Időjárásjelen tés Várható időjárás kedden estig: változóan felhős idő, újabb esők­kel. Mérsékelt, időnként élénk szél. Az évszakhoz képest hűvös idő. Várató legalacsonyabb éjsza­kai hőmérséklet 9—14, legmaga­sabb nappali hőmérséklet 20—25 fok között. A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 20 fok voltj — A Megyei Tanácson szombaton délelőtt kiváló nép­művelőket tüntetnek ki több­éves munkásságuk elismerése­képpen. Dolgozókat felvesznek A Posta Központi Járműtelep pécsi kirendeltsége autószerelőt vesz fel azonnali belépéssel. Je­lentkezés: Pécs, Jókai u. 10. 90442 k A B. m. Állami Építőipari Vál­lalat fűtésszerelő részlege, érett­ségizett fiatalokat alkalmaz, szak­munkás-segítőként. Megfelelő gya­korlat megszerzése után lehető­ségük nyílik szakmunkásvizsga letételére. Jelentkezés a Munka­erőgazdálkodásnál, Pécs, Rákóczi út 56. 90257 k A Pécsi Fémipari Vállalat lakatos és esztergályos szakmunkásokat keres felvételre. Jelentkezés: Fel­sőmalom u. 13. 90154 — Tfiz Nagynyárádon. Teg­nap hajnalban tűz ütött ki a nagynyárádi Kossuth Tsz 43 méter hosszú és 8 méter szé­les nádfedeles épületében, melyben dohányt szárítottak. A tűz eloltására kivonult a mohácsi tűzoltóság és a nagy­nyárádi önkéntes tűzoltóság. Az épület tetőszerkezete le­égett, a kár mintegy 50 ezer forint. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. — Kirabolták, majd kidobták a robogó vonatból. Felháborító bűncselekmény történt Apavása és Püspökladány között közleke­dő személyvonaton. Pataki Károly 26 éves, Pataki István 39 éves, Berki Dezső 25 éves és Dózsa De­zső 24 éves segédmunkások, bak- talórándházi lakosok, megtámad­ták a velük egy kupéban utazó Hankovszki István 38 éves kőmű­vest, nyíregyházi lakost, 850 fo­rintot tartalmazó pénztárcáját és aktatáskáját — amelyben ruhane­mű volt — elrabolták és a sze­rencsétlen embert kidobták a ro­bogó vonatból. Hankovszki Ist­vánt életveszélyes sérüléssel szál­lították a mentők a kórházba. A tetteseket a rendőrség elfogta és előzetes letartóztatásba helyezte. — M. S. Enverga, a fül szigeti parlament külügyi zottságának elnöke és kíséi elutazott Budapestről. A v dégeket nem hivatalos r gyarországi tartózkodásuk kaiméból fogadta dr. Bért tóczy Miklós, az országg lés alelnöke. — Az alkotmányünnepi 6 ménysorozatnak Budapes egyik látványos aktusa 1 az állami zászló felvon; amire az ünnep előestéj szombaton 18 órakor ke sor a Kossuth Lajos téren. 1 tonai tiszteletadás közben. Gellért-hegyi felszabadul emlékműnél a magyar nem ti lobogót és a nemzetk munkásmozgalom hagyor nyos vörös zászlaját von fel. ugyancsak szombaton c után. Augusztus 20-án, vas nap délben 12 órakor az lami zászlónál zenés őrség\ tás lesz. — Holnap kezdi a költ ködést a Városi Művelőd Ház. A bútorok egy rés Nagyárpádra, az újonnan készült művelődési térén szállítják, a művelődési 1 vezetése és irodája, valam néhány szakkör, a klub, Technika Házában kap helj — A hétvégi rendőrségi lentés aggasztó adatokat zöl: 221 közlekedési balé történt, ebből 7 halálos, életveszélyes, 52 súlyos és könnyű sérüléses. — 20—60 százalékos engedmé nyel vásárolható ruházati árufi ség a Leértékelt Áruk Sallai cai boltjában. — Tragikus gyermekszer« csétlenség történt Komáro bán. A vasútállomás köze ben lévő homokbányában j szott Virrasztó József 6 é1 és Lelovics Ferenc 10 éves 1 máromi gyerekek. A laza 1 mokpart leszakadt és maga temette őket. Tóth Ferenc 1 máromi lakos észrevette balesetet, azonnal megkez« a gyermekek mentését, de r re kiszabadította őket, ír nem éltek. — Áramszünet lesz 15, 16, 17-én 7—17 óráig a L. utcában a Sörház utcától Márton utcáig terjedő szakasz Az áramszünetet szakaszosan ta juk meg. — Augusztus 16-án 7- óráig áramszünetet tartunk há zatfenntartás miatt Pécsújhegy Panelszereléshez váltott műszak­ban való foglalkoztatásra kere­sünk, szakmai gyakorlattal ren­delkező villanyhegesztőket újme- csekaljal munkahelyünkre. A si­keres próbahegesztést bemutató szakmunkások keresete 2000—2400 forint között mozog. Jelent­kezés a B. m. Állami Építőipari Vállalat munkaerőgazdálkodásánál Pécs, Rákóczi út 56. 90101 * A Pécsi Kertészeti és Parképítő Vállalat üzemi konyhája azonnali belépéssel konyhai dolgozót ke­res. Jelentkezés: Megyeri úti zöld­ségtermelő üzemében az üzem­vezetőnél. (Lőtér mellett). 590 14—18 éves fiúkat felveszünk i faiskolai munkára, pécsi munka­helyre. Rátermettség esetén szak­munkássá képeztetiink. Jelentke­zés: Kertészeti Vállalat, Pécs, Le­nin tér 5. L em. Munkaügy. 589 k A Pécsi Bőrgyár felvesz lakato­sokat és segédmunkásokat. Jelent­kezés a munkaügyi osztályon. 90124 k Gépkocsivezetőket, autószerelő­ket és segédmunkásokat azonnali belépésre felveszünk. Tejipari I Szállítási Vállalat, Pécs, Szigeti út j 69. sz. 90370 Könnyűipari Szerelő és Épület- karbantartó Vállalat felvételre ke­res jó kereseti lehetőséggel vil­lanyszerelő, gép-, lemez-, szerke­zeti lakatos, csőszerelő szakmun­kásokat. A segédmunkások részé­re átképzési lehetőséget biztosí­tunk. Továbbá felveszünk: kazán­hegesztő, hidegburkoló, festő, épü­letlakatos, bádogos, vasbetonsze­relő, ács, kőműves, elektro- és mechanikai műszerész szakmun­kásokat, szerelő, valamint építő­ipari segédmunkásokat budapesti és vidéki munkahelyekre. Jelent­kezés: Budapest, X., Jászberényi út 24—36. Munkerőgazdálkodási csoportnál Pécsett: Bőrgyár, Kre- tovics József szerelésvezetőnél, szerdán, csütörtökön. 90204 Halálozás Köszönet Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett fiúnk, testvé­rünk, unokánk és kedves ro­konunk, PANDÚR ISTVÁN dí­szítő festő tanuló 17 éves ko­rában, tragikus körülmények között elhunyt. Temetése 15- én, kedden fél 4 órakor lesz a komlói új temetőben. A gyá­szoló család. Ezúton értesítjük mindazo­kat, akik ismerték és szeret­ték, ÖZV. SZENTENDREI FE- RENCNÉ Molnár Erzsébet, Pécs, Jókai tér 3. sz. alatti (volt barcsi lakos) hosszú szen­vedés után elhunyt. Temetése augusztus 16-án, szerdán fél 2 órakor lesz. Gyászolják: test­vérei, Molnár István, Molnár József, Bátorfi Sándorné és Bátorfi Sándor sógora, vala­mint a széleskörű rokonság. Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férj, édesapa, gyer­mek, testvér, MESZARICS ER­NŐ nyugdíjas bányász elhunyt. Temetése aug. 16-án du. 4 órakor lesz a pécsbányatelepi temető­ben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó édesapánk, apósunk, nagyapánk, SZŐKE ISTVÁN MÁV nyugdíjas, 84 éves korá­ban elhunyt. Temetése augusz­tus 16-án 2 órakor lesz a pécsi köztemetőben. A gyászoló csa­lád. Ezúton mondunk köszönetéi mindazoknak, akik felejthetet­len, drága halottunk, BÖDd JÓZSEF temetésén részt vet­tek, koszorúk, virágok küldé­sével mélységes bánatunkai enyhítem igyekeztek. Külön köszönetét mondunk a Zobák- aknai pártbizottságnak, szak- szervezeti bizottságnak, az üzem dolgozóinak, valamint a bányászzenekarnak. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik FISCHER KÁL­MÁN temetésén megjelenésük­kel, koszorúk, virágok küldé­sével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás köszönetét mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, DR. HETEY OTTO- NÉ Eötvös Márta Franciska temetésén részvétüket bármi módon kifejezték. Külön kö­szönetét mondunk a Megyei Könyvtár vezetőjének és dol­gozóinak őszinte, mély rész­vétükért és a megható, szép A gyászoló búcsúbeszédért, család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KIS FARKAS JÓZSEF MÁV nyugdíjas, kertvárosi lakos 63 éves korában hosszú szenve­dés után elhunyt. Temetése augusztus 16-án fél 3 órakc^ lesz a pécsi köztemetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyám és nagymamánk, ÖZV. BALATO- NYI LAJOSNÉ kovácstelepi lakos elhunyt. Temetése au­gusztus 16-án du. 4 órakor lesz a pécsi köztemetőben. A gyá- | szoló Balatonyi család. Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik szeretett halot­tunk, STEPAN JÓZSEF teme­tésén megjelentek, koszorúk, virágok küldésével fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. Kü­lön köszönetét mondunk a Szénbányászati Tröszt dolgo­zóinak. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik szeretett halot­tunk, GAAL GÉZANÉ temeté­sén megjelentek, koszorúk, vi­rágok küldésével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mondunk a pécsbá­nyatelepi bányaműszaki dol­gozóknak és az SZTK dolgo­zóinak. A gyászoló család.

Next

/
Oldalképek
Tartalom