Dunántúli Napló, 1967. augusztus (24. évfolyam, 179-205. szám)

1967-08-04 / 182. szám

napló 1967. AUGUSZTUS 4. Folytatja munkáját a hhartoumi értekezlet Az arab az világ nem tárgyal agresszorral Khartoum: ~mi — | Az arab külügyminiszterek szerda éjszaka is folytatták ta­nácskozásukat. A nap folya­mán három, egyenként két- kétörás ülésen vitatták meg az arab világ helyzetét, s ezen belül behatóan tanulmányoz­ták az egyes arab országok­nak az ENSZ-közgy ülésen tanúsított magatartását. Értekezlet! források szerint Egyiptom, Szíria és Irak kül­dötte sürgette valamennyi js-fráb országot, szakítsák meg kapcsolataikat az Egyesült Ál­lamokkal, Nagy-Britanniával, Nyugat-Németországgal és vonják ki betéteiket ezen or­szágok bankjaiból. Bisti líbiai külügyminiszter beszámolt arról, hogy augusz­tus 10-én kezdődnek a tár­gyalások az Egyesült Álla­mokkal a hatalmas wheelusi légitámaszpont megszüntetésé­ről. Elmondotta, hogy noha Líbia fenntartja az olaj em­bargót Angliával és az Egye­sült Államokkal szemben, a kapcsolatokat nem szakíthat­ja meg velük. Az értekezlethez közelálló íórrások úgy tudják, hogy a már sokat vitatott jemeni probléma nem kerül napi­rendre. A Reuter értesülése szerint az arab külügyminisz­teri értekezlet elutasította az Izraellel folytatandó tárgya­lások minden formáját. Bndnyánszky István, az MTI kiküldött tudósítója jelenti: Az arab külügyminiszterek csütörtök délelőtti ülésén az egyiptomiak javasolták, a je­Űjabb késés az Ápollo-tervben Cape Kennedy: A NASA (az Egyesült Ál­lamok Űrkutatási Hivatala) Szerdán bejelentette, hogy újabb probléma merült fel az amerikai hold-rakéta építésé­nél. Az Apollo 1. űrhajóban január 27-én keletkezett tűz, mély három űrhajós életébe került, már kerek egy évvel Vétette vissza a programot. A hiba ezúttal abban az 2587 kilogrammos szerkezetben van, amelynek feladata lenne az űrhajósokat a Hold körül ke­ringő űrhajóról a Hold felszí­nére, illetőleg onnan az űr­hajóra juttatni. A szerkezet hibája miatt az első űrhajós kísérleti repülést jövő tavasz­ra halasztották, de a tudósok szerint, ha a probléma nem Oldódik meg gyorsan, további eltolódásokkal kell számolni. meni probléma rendezését, minthogy ez a konfliktus meg mérgezi a légkört az EAK és Szaud-Arábia viszonyában, s megnehezíti az arabközi bi­zalom helyreállítását Az MTI tudósítójának érte­sülései szerint a külügymi­niszterek az eljárási vita ke­retében két fő álláspontot foglaltak el: az egyik szerint csak azokról a kérdésekről kell tanácskozni, amelyekben egyetértésre lehet juta! és egyáltalán nem kell hozzá­fogni a jelenlegi megoldatlan problémák tanulmányozásá­hoz. A másik irányzat szerint a napirenden szereplő vala­mennyi kérdést meg kell vi­tatni, függetlenül attól, hogy létrejöhet-e az egyetértés vagy sem, de nem kell szavazni és határozatok helyett csupán ajánlásokat kell az államfők elé terjeszteni. Szudán! politikai vezetők nyilatkozatban mutatnák rá a khartoumi értekezlet jelentő­ségére. Abdel Khalik Mahgub, a Szudáni Kommunista Párt főtitkára kijelentette, hogy az agresszió az arab népi for­radalmi mozgalom lerombolá­sát célozza. Amin El Tóm, a Safek El Mahdi Vezette Umma párt főtitkárhelyette­se kijelentette, hogy az ara­bok az ENSZ-ben elvesztették a diplomáciai csatát is. Vi­lágosan, egyértelműen meg kell mondaniok, mit akar­nak, mert csak így nyerhetik el a nemzetközi közvélemény támogatását. Tel-Avlv: Abba Eban izraeli külügy­miniszter szerda este kije­lentette: „Véleménye szerint az Izrael és az arab orszá­gok közötti tárgyalásokat — úgymond — megkönnyítené, ha a csapatvisszavonásak kér­dését összekapcsolnák a hatá­rok megvonásának problémá­jával.” Az izraeli külügymi­niszter nyilatkozatát áz Eu­rópa—1 francia adó egyenes­ben közvetitette Tel-Avivból. Damaszkusz: A szíriai tájékoztatási szol­gálat szerint szerdán lemon­dott Khaled El Dzsundi, a Szíriai Szakszervezeti Szövet­ség elnöke. A lemondást a libanoni sajtó összefüggésbe hozza a sziriai kormány, il­letve a Baath párt vezetősé­gében folyó nagyarányú sze­mélycserékkel. Princcton 65 amerikai állampolgár, akiknek családi vagy üzleti kapcsolatai vannak a Közel- Keleten, szerdán levelet in­tézett Johnson elnökhöz. A levél sürgeti Johnsont, has­SAIGONs ÚJABB partizán raj t a ütés són oda, hogy Izrael vissza­vonja erőit a háború előtti határokra. Tel Aviv: Csütörtökön — már a har­madik egymást követő napon — újabb golyóváltás volt Iz­rael és jordániai katonák kö­zött Az incidensről egyelőre csak az izraeli katonai szó­vivő közölt jelentést, amely szerint a húsz perces lövöl­dözés a Jordán folyón át­vezető Dania hídtól hat kilo­méterre északra zajlott le. Jeruzsálem: Mint hivatalosan jelentik, Egyiptom hozzájárult Odd Bull tábornoknak, U Thant főtitkár személyes képviselő­jének ahhoz a javaslatához, hogy egy hónapon át nem közlekedtetnek hajókat a Szuezá-csatomán. Mint már jelentettük, csü­törtökön a kora hajnali órák­ban a szabadságharcosok he­ves ágyútűzzel árasztották el a dél-vietnami fővárostól 12 kilométerre délkeletre fekvő Nha Be kikötőt. A támadás során találat ért több benzin- tartályt. amelyek közül egy teljesen megsemmisült. A par­tizánok egyidejűleg rakéta- támadást intéztek a rakpart közelében fekvő amerikai ha­ditengerészeti támaszpont, va­lamint katonai épületek ellen. Bár a mintegy félórás táma­dás kezdetekor valamennyi őrnaszád és aknaszedő hajó sietve elhagyta állomáshelyét, egy hajó súlyosan megrongá­lódott. A támaszpontról fel­szálló helikopterek ellentáma­dást intéztek. A szabadsághar­cosok egy helikoptert lelőttek. A rakparton tomboló tüzet csupán a támadás megkezdése után három órával sikerült1 megfékezni. Egy saigoni ame­rikai szóviő szerint harminc amerikai katona megsebesült. Da Nangtól 35 kilométerre nyugatra szerdán dél-vietnami szabadságharcosok egy na­gyobb egysége rajtaütésszerű támadást hajtott végre ame­rikai tengerészgyalogosok el­len. Tizenöt amerikai életét vesztette. Dél-Vietnamban csütörtökön hivatalosan is megkezdődött az egyhónapos választási kam pány. A tizenegy elnökjelöltön kívül négyszáznyolcvanan ver­sengenek hatvan szenátori he­lyért. Mint ismeretes, Nguyen Van Thieu elnök és Ky mi­niszterelnök együtt indul az elnöki, illetve az alelnöki cím megszerzéséért. Erandt Romániában Bukarest: Willy Brandt, a Német Szövetségi Köztársaság al- kancellárja és külügyminlaa- tere csütörtökön hivatalos látogatásra Romániába ér­kezett, hogy viszonozza Ma- nescu román külügyminisz­ter bonni látogatását. Csütörtökön délután Ma- nescu fogadta nyugatnémet kollégáját és megkezdődtek a hivatalos tárgyalások. Brandt később találkozik Maurer miniszterelnökkel, Chivu Stoicával, az Állam­tanács elnökével és Ceauses- cuval, az RKP főtitkárával is. /Hindenfelót — mindenről KARACHI Nyugtalan éjszaka New York. Szerdán a nap folyamán viszony­lagos nyugalom honolt az amerikai nagyváro­sokban. Az esti órákban azonban újra fegyverek ropogtak és a Wisconsin- állambeli Milwaukee-ban a rendőrség súlyosan megsebesített egy néger fiatalembert. A városban az éjszaka folyamán 4800 nemzeti gárdista cirkált az utcákon és géppisz­tolysorozatokkal válaszolt a szórványosan lövöldö­ző négereknek. Henry Mater polgármester az éjszakai órákra ismét visszaállította a kijárási tilalmat. Detroitból ki­vonták a Johnson elnök személyes parancsára ide- küldött ötezer ejtőer­nyőst. Ítéletidő dúlt az elmúlt hé­ten a pakisztáni Hyderabad állam területén. Tizenötezren váltak hajléktalanná, a ha­lálos áldozatok számát negy­venre becsülik. KINSHASA Mint a kongói hírügynök­ség jelenti, a kongói hadse­reg előőrsei megérkeztek a kelet-kongói Lubutu és Pu- nia városokba. E városokban tartózkodnak azok a zsoldo­sok, akik Kisanganiból el­menekültek. TEL-AVIV „Úristen! Lelőtték!” Volt az utolsó mondata egy hir­telen befejeződött rádióinter­júnak az izraeli Kiriatban. Az áldozat a riportalany volt, a tettes: Eli Amer 28 éves izraeli katona, aki dü­höngő őrültségében három embert lőtt agyon, négyet pe­dig súlyosan megsebesített. WOOMERA Ezúttal tizedszer halasztot­ták el — technikai okokból — az Európa—1 űrrakéta ki­lövését a Woomerai (Dél- Ausztráüa) kísérleti telepen. LA PAZ A bolíviai kormány szer­dán este felfüggesztette a jú­nius 6-án elrendelt ostrom- állapotot. VALPARAISO A valparaisoi (Chile) ka­tolikus egyetem hallgatói és a rendőrök között heves ösz- szecsapások folytak le, amelynek következtében több mint 20 ember megsebesült. Az egyetemi hallgatók több mint egy hónapja sztrájkol­nak az egyetem megreformá­lására irányuló követelésük kiharcolását. MOSZKVA Moszkva és Leningrád kö­zött hamarosan bekapcsoló­dik a menetrendszerű utas- forgalomba a kalinyini va­gongyárban készült „Aurora” expressz, amely a próbaút során nagyobb útszakaszokon 180 kilométeres óránkénti se­bességgel száguldott. VIENTIANE Valóságos „ópiumháború’' tört ki Laosz észak-nyugati részében az itt élő hav törzs tagjai és a Csang Kaj-sek- féle hadsereg Kínából an- nakidején ide menekült ka­tonái között. A háborúságof az indította el, hogy a hegyi törzs harcosai vámot vetet­tek ki az áthaladó ópium­karavánokra. PRAGA A MOGÜRT képvisel® a közelmúltban kezdték meg Rajkán az ez évben Cseh­szlovákia részére szállítandó 300 Ikarus autóbusz első szál­lítmányának átadását. Nyolc nap Finnországban t n. Magas életnívó kemény munka árán Harmati Sándor, a magyar küldöttség vezetője mondotta beszédében: „Büszkék va­gyunk önökre, mint roko­nainkra, mert vasszorgalom­mal és kiváló tehetséggel az amúgy is gyönyörű északi tájat még szebbre varázsol­ták, és rajta fejlett mező- gazdaságot, magasszínvonalú kultúrát és ipart teremtet­tek." Igen, ezek a szavak jól jellemzik a finn nép életét. A finneknek hosszú évszáza­dok alatt nemcsak a svéd és az orosz cári elnyomatással kellett megküzdeniök, hanem a természettel is. Mindössze 900 000 hold művelhető föld­területtel rendelkeztek, de ugyanennyit sikerült kemény, megfeszített kétkezi munká­val elhódítaniok az erdőktől, a vizektől, majd gépi erővel szintén hasonló nagyságú földterületet tudtak termővé változtatni. Ma a mezőgaz­dasági termelés magasfokúan gépesített, de a kedvezőtlen időjárási és talajviszonyok miatt nem rentábilis és az állam különböző szubvenciók­kal támogatja a termelőket. A finn nép életszínvonalát a különböző statisztikák vi­lágviszonylatban is igen elő­kelő helyre sorolják. Az áru­házakat, üzleteket figyelve gazdag választékot találha­tunk ipari és élelmiszercik­kekben egyaránt. A brazil kávétól a japán magneto­fonig, a nyugatnémet gép­kocsitól a magyar barackig, szinte minden országból va­lamilyen termék megtalálha­tó. Árubőség, nagy választék, de az üzletek nem zsúfoltak. Finn barátaink mondották el, hogy minden márkáért alaposan meg kell küzdeniök, ezért alaposan meggondolják mire fordítsák a keresetüket. Ahhoz, hogy a dolgozó réte­gek megfelelő körülmények között éljenek, minden csa­ládból legalább két személy­nek kell dolgoznia. A laká­sok bére rendkívül drága, a házépítés nagy összegekbe kerül. Az élelmezési költsé­gek is igen magasak a ma­gyar viszonyokhoz képest. Hasonlóan meglepett bennün­ket a mozik, színházak ma­gas helyára. Nyilván ebből ered a szórakozóhelyek kis látogatottsága. Az utóbbi években megindult nagy au­tóvásárlás következtében népszerűek az utazások. Je­lenleg minden 8 és fél la­kosra jut gépkocsi, amelyek­nek típusai szintén változa­tosak. A szovjet Moszkvics­tól a nyugatnémet Mercé­deszig szinte a világ vala­mennyi autómárkája látható Finnországban, nemcsak az Helsinki: A felvétel a finn parlament előtti lépcsősorról mutatja be a finn főváros egyik részletét, a nagy áruháza­kat és az utcákon lévő nagy autóforgalmat. utcán, hanem a különböző nagyszámú autószalonokban is. A magas életnívó valóban kemény, vasszorgalommal végzett munkát kíván a finn dolgozóktól. Büszkék is ar­ra, hogy eredményeiket első­sorban fáradhatatlan tevé­kenységükkel érték el. De azt is látják, hogy még nagyon sok tennivaló van, hiszen je­lenleg kb. 40 ezer a munka- nélküli és mintegy 70 ezer finn munkás Svédországban dolgozik. Mindez nyomasztó­an hat a gazdasági és a köz­életre is. Kerkay László (Folytatjuk) «

Next

/
Oldalképek
Tartalom