Dunántúli Napló, 1966. december (23. évfolyam, 283-308. szám)

1966-12-01 / 283. szám

Világ proletárjai, egyesüljelek! Dunámon napló Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Magúéi Tanács jqpjq ________ x xm. ÉVFOLYAM, 883. SZÁM 1 ARA M PILLÉR 1966. DECEMBER I.. CSÜTÖRTÖK Számunkra a Népfront nem taktika, hanem politikánk szerves része Kállai Gyula elvtárs felszólalása a szilárduló szocialista népi-nemzeti egységről A kongresszus csütörtökön reggel folytatja munkáját Senki sem támadhat büntetlenül a néphatalom ellen Tiszteüf Kongresszus! Kedves Elvtársak! A magyar kommunisták és a többi magyar hazafi önfel­áldozó harcainak eredménye­ként sikerrel megoldottuk a szocialista forradalom két nagy szakaszának — a mun­káshatalom megteremtésének és kiépítésének, továbbá a szo­cialista termelési viszonyok létrehozásának — történelmi feladatait. Most forradalmunk harmadik nagy szakaszában vagyunk, amelynek célja a szocializmus teljes felépítése hazánkban. Ezt tűzte népű m elé pártunk VIII kongresszu­sé: ezen munkálkodtunk az elmúlt négy évben: jelenlegi kongresszusunknak is ez a fő jelszava. Társadalmunk döntő több­sége magáénak vallja pár­tunknak a szocializmus teljes felépítésére irányuló célkitű­zéseit és odaadóan munkál­kodik megvalósításán. Ennek az egyetértésnek az alapján formálódik a legszélesebb Kc- •ű nemzeti egység. Leninnek a proletárdiktatú­ráról szóló útmutatásai azt is tartalmazzák, hogy a inunkashatalom egyben a legszélesebb osztályszövet- ség is a munkásosztály ve­zetésével. Fejlődésünk je­lenlegi szakaszában mi ezt az osztálvs7Övétséget a nem­zeti egység politikájával valósítjuk meg. A formálódó erősödő szo­cialista nemzeti egvség azon­ban nem jelenti azt. hogv az osztálvharc már befejeződött hazánkban. Természetesen az osztálvharc nálunk már nem a tőkések, a földesurak, a ku­lákok ellen folyik és nem ut­cai tüntetésekben, sztrájkok­ban nyilvánul meg, hanem abban, hogy milyen sikerre) vezeti és irányítja pártunk a legszélesebb tömegeket a zo- cializmus teljes felépítésére. Ennek megfelelően az osztály­harc eszközei és módszerei is tovább változnak az admi­nisztratív és hatalmi eszkö­zöktől és módszerektől gazda sági, ideológiai, szervezési es nevelési irányban. A szocialista nemzeti egység megszilárdításáért folytatott küzdelmünk szempontjából nagy fontossága van a Haza­fias Népfront-mozgalomnak. Többször elmondtuk már. de kongresszusunkon ismét hangsúlyozni kívánom: szá munkra a Népfront nem tak­tika, hanem politikánk szer­ves része, amelyet nélkülöz­hetetlennek tartunk az osz­tály nélküli társadalom meg­teremtéséért folytatott küz­delmünkben — mondotta Ka lai Gyula majd igy folytatta: A szocializmus építése több párt együttműködésével is >e­A szocializmus alapjainak lerakásával kiszélesedett a nemzeti összefogás társadabm bázisa. Megnövekedtek tehat a lehetőségek arra. hogy a szocializmus teljes felépítésé­nek szakaszában a Népfront­mozgalom még szélesebb kör­ben. még eredményesebben te­gyen eleget feladatainak vá­rosban és falun egyaránt. A Hazafias Népfront az utóbbi időben mind nagyobb hetséges. Sajátos történelmi körülményeink folytán nálu.ik 1948 után megszűnt a több- párt-rendszer, s fejlődésünk ugyancsak sajátos vonása von az. hogy a többpárt-rendszer visszaállításához mindig a ha­zai és a nemzetközi reakció fűzte reményeit Ezzel szemben dolgozó né­pünk nagy történelmi győ­zelmét, a szocializmus alap­jainak lerakását egy párt a mi pártunk, a Magyar Szocialista Munkáspárt ve­zetésével vívta ki! A töme­gek odaadó, alkotó munká­ja és pártunk iránt meg­nyilvánuló mélységes bizal­ma igazolja, hogy népünk túlnyomó nagy többségében nincs semmiféle társadalmi vagy politikai igény más pártok létezésére! A magyar nép a szocializ­mus teljes felépítésének nagy művét is eg, párt a mi pár­tunk, a Magyar Szociálisra Munkáspárt vezetésével fogja megvalósítani! fontosságú közjogi funkciót ii betölt. A kormány összetéte­lére. nagy jelentőségű törvé­nyek megalkotására pártunk Központi Bizottságával és Népköztársaságunk Elnöki Ta­nácsával együtt tesz javasla­tot az országgyűlésnek. A Népfront közjóéi felada­tai különösen meenövekednek most amikor az országgyűlési választások is egyéni válasz­tókerületekben történnek Megállapodás az állam és egyház hozott nyugati országban most van kialakulóban katolikusok és kommunisták között. Ez a párbeszéd nálunk lényegéien már befejeződött, s az együtt­működés közös munkává ér­lelődött. A szocializmus építésének nagy munkájában a vallásos meggyőződésű emberek is De- esülettel részt vesznek, mert alapvető érdekeik őket is a szocialista társadalomhoz bí­zik, egyetértenek azokkal a célokkal, amelyeknek elérésé­ért a szocialista állam küzn Két évtized tapasztalatai az egyházi vezetők többségét is elvezették ahhoz a felisme-1 réshez, hogy az állam és az egyházak közötti együttműkö­dés az egyetlen reális űt. Az állam és a katolikus egyház között kialakult nor­mális viszony hozta magá­val azt is, hogy államunk és a Vatikán megállapodást kötött. A Vatikán — törie- nelme során először — Se jure elismerte egy szocialis­ta állam létét és a Magyar Népköztársaságban az állam és a katolikus egyház kö­zött kialakult viszonyt. 4 létrejött megállapodás nép- köztársaságunk nemzetközi sikere volt. Népünk éljen aktívabban a demokratikus jogokkal Baranya megyei küldöttek i tanácskozás szünetében. Bitró! Pajj^ Sándor, dr. Tigyi József, dr. Csendes Lajos és Fáy Mihály lom? A hatalom nálunk s munkásosztályé, amely ezt a parasztsággal és az értelmi­séggel szövetségben gyakorol­ja, vagyis a népé, s az öve marad a jövőben is! Azt akarjuk elérni, hogy dolgozo népünk még közvet­lenebbül jobban, aktívab­ban éljen a demokratikus jogokkal, mindenki kivegye részét üzeme, vállalata, ter­melőszövetkezete ügyeinek, de egyben községe, városa, megyéje, hazája országos nagy ügyeinek intézéséből is. és Ily módon a gyakor­latban az eddiginél is job­ban valósuljon meg az az igazság, hogy a nép a na- talom birtokosa. Az új gazdasági mechaniz­mus bevezetése — többek Kö­zött — a szocialista demok­rácia kiszélesítését is szolgál­ja. A dolgozóknak több joguK ’esz arra hogv a helvj oá-t- és szakszervezeti szervek út­ién de közvetlenül is beie- ’zólianak a termelés iránvt- tásába. a problémák megoldá­sába. Az állami és társadalmi szerveknek ellenőrző és ren­delkező jogkörükkel élve biz- ‘osítaniok kell. hogy az üze­(folytatás a 2. oldalon) majd. A Népfront-szerveknek nagy munkát kell végezniök a jelölőgyűlések megszervezé­sével és a választások lebo­nyolításában. Arra törekszünk, hogy a Népfront még nagyobb mér­tékben járuljon hozzá szocia lista államéletünk demokra­tizálódásához. Kedves Elvtársak! A szocialista építésben el­ért eredmények és az erősö­dő szocialista nemzeti egység az alapja az állam és az egv házak között kialakult vi­szonynak is. A Központi Bizottság beszá­molója üdvözli és helyesli azt a párbeszédet, amely több Népünk egyre szilárduló nemzeti egysége nem jelenti azt, hogy hazánkban a szocia­lizmusnak már nincsenek el­lenségei. Vannak, sőt az utób­bi néhány évben valamelyes! élénkült is a tevékenységük főként amiatt mert úgy vé­lik. hogy a nemzetközi he:» zet éleződése őket támogatja De ezek ma már nem képez nek szervezett osztályéról csupán egyedekről. kis cso- portocskákról van szó. Politi­kai muníciójuk vagy a hagv>- mányos antikommunizmus kel­léktárából kerül ki. vagy be­dig — s ez a veszélyesebb — saját hibáink, problémái”« felnagyításából, eltorzításából áll. Ezek a csoportok erős oo- litikai és számos esetben köz­vetlen anyagi támogatást is kapnak a nemzetközi imperia­lizmustól. E helyről lg kijelentjük senki sem támadhat bűnt»» lenül a nép állama, a neu hatalma ellen! Népünk el lenscgeivei szemben tovább ra is a törvény teljes szigo rát alkalmazzuk! Tisztelt Kongresszusi Kedves Elvtársak! A demokrácia alapkérdése volt és marad: kié a hata­An Építők Rózsa Ferenc Művelődési Házában szerdán reg­gel • órakor folytatódott Magyar Szocialista Munkáspárt IX kongresszusa. A délelőtti tanácskozást Ajtat Miklós az MSZMF Politikai Bizottságának póttagja, az Országos Terv­hivatal elnöke nyitotta meg. Kantán Kállai Gyula, a Politikai Bizottság tagja, a Minisz- ] tertanáee elnöke emelkedett szólásra. '

Next

/
Oldalképek
Tartalom