Dunántúli Napló, 1966. október (23. évfolyam, 232-257. szám)

1966-10-01 / 232. szám

Világ proletárjai, egyesüljelek! Dunámon napló "^'JglLL. - - J—M1LO... .1.1 -_i_ . ■ - L.n *i . ■■■ ■ n JW! m, mi i mjinmmmnw» „ n „ Az MSZMP Bararega megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja XXIII. ÉVFOLYAM, S3& SZÁM ÁRA M FILLÉR 1966. OKTOBER 1„ SZOMBAT Jó lenne ifibb hasonló alkotást látni VB» ft Tanárképp Főiskolán. Előtérben nkn Pál elvtár* A mai program 10.30: Közönségtalálkozó a Művészklubban c Minden kezdet nehéz ét « Buta­ságom története című filmek mű­vészeivel. 14.00: Közönség-művéé»- találkozó « Min­den kezdet nehéz című fűm művé­szeivel a Pécsi Hőerőműben, a Butaságom törté­nete művészeivel pedig « Mecseki Szénbányászati Trösztnél. 14.00: Zártkörű vetítés a Kossuth film­színházban csak meghívottak ré­szére. tS.ÍO: Záródiszelőadás ft Petőfi filmszín­házban. A társa­dalmi és a szak­mai zsűri dijai­nak átadása. A díszünnepség második részében bemutatják az Aranysárkány cí­mű új magyar filmet 23.00: Zárógálaest az Olimpia étterem­ben. Tegnap délután « Kossuth filmszínházban második alkalommal ke­rült sor zártkörű vetí­tésre. A Balázs Béla Stúdió hat kisfilmjét mutatták be, Elégia, Le­velek Júliához, Kíván­csiság, Egy gyávaság tör­ténete, Három történet a romantikáról és a Szonett címmel. Pénteken „nagyüzem” volt a Kamara-színház­ban, ahol a külföldiek­nek mutattak be régeb­bi magyar filmeket. Ez alkalommal a Gyerek­betegségek, a Pacsirta, az Oldás és kötés, a Nehéz emberek, a Ház a sziklák alatt és a Megszállottak című al­kotásokat vetítették le. .fancső Miklós rendező a Szegénylegények filmjéről beszól (Jobbszélen), a kép közepén Ácsa György elvtár* Mai yendégeink Pénteken délután és ras ismét sok vendég érkezett ft játékfilmes nemiére. Tompa Sándor, Szirtes Adása, Bánky Zsuzsa, Kállai Ferenc, Sztan- kay István, Polónyi Gyöngyi* Men sáros T Aszló, Béres Ilo­na, Tolnai Klári, Nagy Anna* Linka György, Tahi Tóth László, Leiszen Antal Almás­ai Éva, Görbe János, Izsói Vilmos, Koncz Gábor, Kállai Ilona, Solyom Ildikó, Csáká­nyi László és Spányik Éva részt vesznek a mai közönség- művésztalálkozókon és a zá­ró-díszelőadáson; A pécsi ját^i filmszemle vendégeként pénteken Pécsre érkezett Ilkn Pál elvtárs, a Magyar Szocialista Munkás­párt Politikai Bizottságának póttagja, művelődésügyi mi­niszter. Délután részt vett a Tanárképző Főiskolán rende­zett közönsóg-művésztalálko- zón, majd este a Szőlőskert kisvendéglőben szűk körű vacsora-megbeszélésen talál­kozott a megye párt-, állami és kulturális életének veze­tőivel. Tegnap délután a Tanár- ! képző Főiskolán rendeztek közönség-művész találkozót. A Gyerekbetegségek alkotói — Kardos Ferenc és Rózsa János rendezők, Sára Sándor operatőr, Kassai Tünde, az egyik gyermskszínész, vala­mint Páger Antal, Bánhidi László színművészek vendé­geskedtek a tanárjelölték kö­zött Megjelent a találkozón Illett Pál, az MSZMP Politi­kai Bizottságának póttagja, művelődésügyi miniszter is. Van abban valami jelképes, hogy a tót fiatal rendező film­jéről éppen a jövő tanáraival rendeztek beszélgetést Érthe­tő, ha az üdvözlő szavak után nyomban élénk és nagyon közvetlen vita alakult ki. Igaz-e, hogy a film azok szá­mára is példát ad, akik a lát­tatott gyerekcsínyeket nem követnék el, tehát, hogy bizo­nyos utánzásra nyújt lehető­séget? Többen kifejtették, hogy az alkotók valóságos gyerekeket ábrázoltak, akik ebben a korban ilyenek s bi­zonyára sokan a film nélkül is kitalálnának hasonló csí­nyeket vagy teljesen másokat. A gyerekek rendkívül gazdag fantáziája természetesen meg­ragadhatja az eseteket, de ezek átmenetiek, később túl­esnek rajta. Bánhidi László szerint a film tükröt tett a gyerekek elé: ilyenek vagy­tok, okuljatok belőle, bízunk bennük, m becsüljük te gon­dolkodási képességüket. Egy kérdésre válaszolva Kasus1 Tünde mamája elmondotta, hogy a kislánya a Címszerep- lés után jobb bizonyítványt szerzett, magatartására sem volt rossz hatással, még sár nésznő sem akar lenni... Egy másik vitatott problé­ma volt a film műfaja, mert többen ekletikusságáí kifogá­solták. Kardos Ferenc kifej­tette hogy a Lírai burleszk alcím utal egy újszerű kez­deményezésre. Nehéz a ket­tőt, a lírát és a burfeszket egyesíteni, tartottak is attól, hogy egységes lesz-e a film vagy csak csipegették innen is, onnan is. Az élet is sok­féle dolgot produkál, miért ne lehetne ezt a filmművészet­ben is így ábrázolni. Sára Sándor a szép képi megfogal­mazással kapcsolatos dicsére­tekre visszatérve ugyanide jutott: a film stílusához al­kalmazkodva dolgozott és hoz­zátette, hogy nagyon szeret elsőfilmes rendezőkkel dol­gozni, mert ez már több, mint operatőri munka. Természetesen sokan meg­kérdezték a rendezőiket, hogy első filmjük után megmarad­nak-e a gyermekvilágban? Ró­zsa János felelevenítette a film elkészítésének előzményeit, hónapokat töltöttek el (Folytatás a 3. oldalon) Mától kezdve Szigetvár város A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa október el­sejétől nyilvánította város­sá Szigetvárt, Ezzel a minő­sítéssel Moháé* éa Komló után Szigetvár lett Baranya harmadik Járási Jogú vá­rosa. Október S-ta, hétfőn, ün­nepi tanácsülést rendeznek ebből az alkalomból Sziget­varolt. Ezen as ülésen ala­kul meg » vára* tanfteaa. Az ünnepi alakuló tanács­ülésen részt vesz és ünnepi beszédet mond Kiss Károly elvtárs, az Elnöki Tanács titkára, aki személyesen nyújtja át a város tanácsá­nak a várossá nyilvánítás szimbólumaként a kutyabőr­ből készült díszes okleve­let. Közönség művész találkozó a Tanárképző Főiskolán és a Porcelángyárban Félmillió tonna terményről van szó A z őszi Idény a mező- gazdaság legfontosabb termelési periódusa, mert a szántóterület mintegy 25—30 százalékáról kell betakarí­tani a terményt és emellett a terület 60—70 százalékán vetni, szántani kell. Az őszi betakarítás rend­kívül egyszerű lenne, ha a négy főnövény — silókuko­rica, cukorrépa, burgonya, szemeskukorica — termésé­nek betakarítása egymástól elkülönítve, szakaszonként zajlana le. Ez a lehetőség azonban eleve kizárt, hisz a silókukorica és burgonya betakarításánál éppúgy „át­fedések” vannak, mint ahagy csaknem egybeesik a cukor­répa és a kukorica betaka­rítása is, Ellentétben a nyári mun­kákkal, az őszi betakarítási munkák technológiailag nin­csenek még megoldva —> egyedül a silózás komplex gépesítése történt meg, a kukorica, cukorrépa és bur­gonya betakarítása jelenleg még úgynevezett részleges gépesített módszerekkel tör­ténik. Azaz, ezeket a növé­nyeket ma még zömmel kézi erővel szedik és gépekkel szállítják be. Mégis az el­múlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy nem annyira a szedés, mint inkább ft szállítás okoz zökkenőket. Ez ami figyelmeztet, hogy a szállításra ezen az őszön nagyobb figyelmet kell for­dítani. A termelőszövetkeze­tekben 101 teherautó, 1103 közúti forgalomra levizsgáz­tatott gumikerekes traktor — s a hozzá tartozó, mint­egy 1237 pótkocsi, — vala­mint négyezer lófogat áll rendelkezésre. Ezekkel a járművekkel a következő termésmennyiséget kell be­szállítani: kukoricából 180 ezer tonnát, silókukoricából 4620 tonnát, cukorrépából több, mint 77 ezer tonnát és végül takarmányrépából 52 ezer tonnát. Ez összesen kö­zel félmillió tonna árn. Nem szabad figyelmen kívül hagy­ni azt a tényt, hogy zömmel földutakról, különösen esős időben nehezen megközelít­hető helyekről kell ezeket a terményeket rendeltetési he­lyükre eljuttatni. A legsúlyosabb szállítási gondok a cukorrépa és ku­korica betakarítása idején szoktak jelentkezni Bár a cukorrépát a nagyüzemek igyekeznek a közűtak, vas­utak szomszédságában elvet­ni, ez mégsem oldotta meg teljesen a problémát, hisz sok olyan község van, mely­nek nincs még kövesútja, ■ a MÄV új intézkedése foly­tán több apró vasúti rakodó állomást ez év nyarán meg­szüntettek. Az intézkedés ésszerűségéhez kétség sem fér, néhány termelőszövet­kezetet mégis súlyosan érint. Ezt belátták a felsőbb szer­vek, s ezért indokolt eset­ben engedélyezik egy-egy helyen és egy-egy alkalom­mal a rakodást. Ez azonban lényegesen nem változtat azon a tényen, hogy a tava­lyinál több terményt kell közutakon elszállítani. A rendelkezésre álló gép­parkkal — a lófogatok zöm­mel a háztáji terményeket szállítják — ezt a tsz-ek nem tudják megoldani. Bogy ez sikerű jön, ehhez az szük­séges, hogy a kritikus idő­pontokban a szántótraktorok — elsősorban a D4K-ra és az 50 lóerős gumikerekes traktorokra gondolunk — be segítsenek a szállításokba. Ezeket a traktorokat ket­tős műszakban célszerű üze­meltetni, olymódon, hogy nappal betakarítási, szállí­tási munkát végezzenek, éj­szaka pedig szántsanak. A másik lehetőség, mely- lyel a tsz-ek élhetnek a TEFTJ teherautók igénybe­vétele. Ez azonban kisebb lehetőség, mint a kettős mű­szak. Hisz a teherautók sá­ros földutakra nem mehet­nek be, a terményt előbb ki kell közelíteni a fogatoknak vagy traktoroknak, az or­szágúinál lerakni és a teher­autóra újra felrakodnL Ez a többszöri átrakás megdrá­gítja a szállításokat. A kocsi igényt jó előre be kell je­lenteni s ha közbejön va­lami, nem biztos, hogy mun­kát tudnak adni a gépko­csiknak. Körültekintő szer­vező munkát igényel mind­ez, s az anyagiak mérlege­lését. Mert az igaz, hogy legfontosabb tényező az, hogy a termény mielőbb fe­dél alatt legyen, de az sem mellékes, hogy milyen áron. Mégis élni kell ezzel a lehe­tőséggel és mindenütt, ahol csak mód van erre. Az első lehetőség a kettős műszak szervezése azonban sokkal kézenfekvőbb. Fél­millió tonna terményről van sző. Ennek sorsáról kell ezekben a napokban és he­tekben dönteni Művészeink Komlón és Sásdon Négy bemutatón vettek részt tegnap a filmszemle ven­dégei. Pécsett a Petőfi mozi­ban a Minden kezdet nehéz előadásán Szepesi György, La­tinovi ts Zoltán, Révész György rendezőt, Illés György operatőrt és Vujicsics Tiha­mér zeneszerzőt mutatta be. Hangulatos percek voltak, mikor Vujicsics Tihamér a vetítővászon előtt furulyázott. Ugyanitt a Butaságom törté- uete előadása előtt Poór Klá­ra tv-riporter bemutatta Ke­leti Márton rendezőt, Gyár­fás Miklós írót és Ruttkai Éva művésznőt. Utána közös fel­vételt készítettek a mozi elő­csarnokában Hegyi Barnabás szobra előtt, aki a Butaságom története, a Fügefalevél és az Iszony című szemlefilmek operatőre volt. Este két autóbusz indult el két vidéki premierre. Sásdra Keleti Márton, Gyárfás Endre és Ruttkai Éva utaztak, az őket bemutató Poór Klára ri­porter kíséretében. Ezen a járási székhelyen a Buta- j ságom története című filmet vetítették. Komlóra a Minden kezdet nehéz bemutatójára népes művészgárda indult: Révész György rendező, Illés György operatőr, Arató János hangmérnök, Vujicsics Tiha­mér zeneszerző, Latinovits Zoltán, Soós Edil. Balogh Emese, Moór Mariann, Avar István. Demjén Gyöngyvér, Pókay István színművészek és Szepesi György riporter.

Next

/
Oldalképek
Tartalom