Dunántúli Napló, 1966. szeptember (23. évfolyam, 206-231. szám)

1966-09-22 / 224. szám

r 4 napló 1966, SZEPTEMBER 22. m\ FF muA&t SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Nyári szünet. MOZI Park Nikki (szi., 3, 5, '<). Park: A szerelemre szavazok (szv., fél 5, fél 7, fél 9). Kossuth: Az elnök (szv , 10, dup­la helyárral). Békében élni (fél 5). Az elnök (szv., fél 7, dupla hely- árral). Híradó Mozi: Magyar híradó. 66/19. sz. Világhíradó. Ürruhában bolygónk felett. Margaréta. Néma romok. (Előadások 2 órától 3 óráig folytatólagosan). Zsolnay K. O.: A gyilkos halá­la (5, 7). Mecsekalja: Mese a fe­hér mórról iszv., szd., 5). Csendes otthon (7). Pécsszabolcs: Sláger- revü (szv., szi., 5, 7). Vasas: Lót felesége (szv., 7). Szigetvár: A pá­rizsi Notre Dame (szv., szi., 8). Sásd: Az igazság pillanata (szv., szi., 7). Csak 16 éven felülieknek! Mohács: Sok hűség semmiért (szv., 6, 8). Csak 16 éven felülieknek! Siklós: Minden kezdet nehéz (szv., 8). Harkány: A mi házunk (szv., 7). PÉCSI RÁDIÓ 17.3*: Szerb-horvát nyelvű műsor: Rádió híradó. Dalia] és tánocal Szlavónián keresztül. 18.00; Német nyelvű műsor: Bányaüzemeikből jelentjük. Kíváneághangverseny. Jegyzet. 18.30: Magyar nyelvű műsor: Zenélő levelezőlap. 18.55: Országgyűlési képviselőik munka közben. 19.10: Bemutatjuk... — A Pécsi Tanárképző Főiskola vegyeákara énekel. 19.25: Dél-dunántúli híradó. Válasz a hallgatóknak. 19.40: Polkák. Közben; Csalóka látszatok. — Jegyzet. 19.58: Műsorismertetés. 30.00: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ Budapest: 9.00: Iskola-tv. Környezetismeret (ált. Isk. 4. oszt., vidék). Na­gyobb közlekedési létesítményeik. 9.55; Magyar nyelvtan (ált. isik. 5. oszt.). Nyelvtant tanulunk. 10.15: a képzőművészet történebe. Reneszánsz művészet Itáliában (ism.). 10.45: A béke egy napja. — Svéd kisfilm (ism.). 11.10: Kémia (ált. Isk. 8. oszt.). — Az anyagroegmaradás törvénye. 14.30: Környezetismeret (ism.). 15.25: Magyar nyelvtan (ism.). 18.20: Kémia (Ism.). 17.45: Hírek. 17.50: Héfcmérföldes kamera. — Uttörőhiradó (ism.). 18.05: Zenekedvelő gyerekek. 18.55: Telesport. 19.20; Esti mese. 19.30: Tv-hlradó. 19.50: Nótaszó. 20.15: A világ térképe előtt. 20.25: Hat ország, hat Hímje. — Tilos a szerelem. Magyar film. (14 éven felülieknek!) 22.00: Tv-hlradó — 2. kiadás. / Belgrádi __ 9.40: Tskola-tv. 11.00: Angol nyelv­tanfolyam. 14.50: Iskola-tv. 17 .ló: H . ck. 17.40: Száz miért. 18.30: Tv- újdonságok, 18.45: Szemafor. 19.10: Lemeztár. 19.40: Reklámok. 19.54: Jó éjszakát, gyerekek! 20.00: Tv- hlradó. 20.30; Időszerű beszélgeté­sek. 21.15: Az útjelző tábla irá­nyában : Látogatás Duibrovnikíban. 22.15: Tv-újdonságok. Biztosítsa részvételét tár«(ynyeremény­sorsolásán. l felesleges Siá tar ási rongyot adja te a ;'¥“víhelvein. Sorsolás: október 30. A Szovjetunióban ma több, mint ezer óratípust gyártanak. A korszerű szerkezet és az ízléses kivitel a legigényesebb vá­sárlót is kielégíti, holott a szovjet óraipar viszonylag fiatal, alig több harminc évesnél. Ez idő alatt Uzonban hatalmas óragyárak épültek Moszkvában, Leningrádban, Minszkben, Csisztopolban, Jerevánban, Uglicson, Penzában. S ma ezekben az óragyártás legmodernebb technológiáját alkalmazzák. A szovjet óraipar termékeit több, mint 70 európai, ázsiai, afrikai és amerikai ország ismeri, jelentős vásárló Anglia, az Egyesült Államok és Kanada. 1965-ben a szovjet óraipar által gyártott harmincmillió órából hatmilliót külföldi cégek vásá­roltak meg. Országos szövetkezeti fotókiállítás Pécsett Már javában folynak a vá­rosban a Magyar Fényképész Szövetkezetek harmadik or­szágos kiállításának előkészü­letei. Az idén ugyanis a pé­csi Fényképész Ktsz vállalta a nagyszabású seregszemle rendezésének munkáját. Az ország tizenhét fényképész­szövetkezetéből közel 500 foto érkezett a kiállításra. A Ma­gyar Fotóművészeik Szövetsé­ge és a rendezőség tagjaiból alakult bírálóbizottság ebből válogatta ki a bemutatásra kerülő legjobb 170 képet. Ebből az alkalomból nem csupán egy szokványos ki­állításra kerül majd sor, ha­nem ezzel párhuzamosan or­szágos szövetkezeti foto an- kétra, a szakma legjobbjainak találkozójára, tapasztalatcse­réjére is. Október 7-én érke­zik Pécsre az ország minden részéből meghívott közel 150 szakember. Másnap délelőtt műterem látogatások, tapasz­talatcsere szerepel a műsoron, délután pedig a kiállítás ün­nepélyes megnyitójára kerül sor a Pannónia Szálló nagy­termében. Este hat órakor a KISZÖV székházában orszá­gos ankét keretében vitatják meg a fényképész szövetke­zetek helyzetét, szakmai és gazdasági problémáit. Vasár­nap reggel városnéző séta, majd autóbusz körút követ­kezik, amelynek végcélja az Olimpia-étterem, ahol közös ebéddel fejeződik be a talál­kozó. A nagy érdeklődésre szá­mot tartó kiállítás technikai okokból viszonylag rövid ideig, csupán október 8 és 13 között tekinthető majd meg. A rendezőség ezért napi 10 órás nyitva tartási idővel (10—20 óráig) igyekszik lehe­tővé tenni, hogy az érdeklő­dőknek módjuk legyen a ki­állítás megtekintésére. Sugárvédelmi szimpozion Pécsett A napokban érkeztek haza Rómából a Nemzetközi Su­gárvédelmi Társulat első kongresszusának és közgyűlé­sének magyar résztvevői dr. Bozóky László professzor é' Fehér István, a Központi Fi­zikai Kutató Intézet sugárvé delmi osztályának vezetője. / római kongresszuson 37 or­szág 620 tudományos munka­társa vett részt. Előadást tar­tott dr. Bozóky László pro­fesszor is. Azt a korábbi sza­badalma alapján tovább fej- ; lesztett találmányát ismertet- | te, amely az orvosi célú ko­balt-besugárzó berendezések | környezetében védi az embert a veszélyes sugárzástól. A sugárvédelemmel kapcso­latos magyar tudományos munka elismerését jelenti, hogy amikor a közgyűlés meg alakította a szervezet első ve­zetőségét, a 6 tagú intéző bi­zottságba Bozóky professzort is beválasztották. A fizikai társulat jövő hé­ten rendezi meg Pécsett az első magyar sugárvédelmi szimpoziont. A tanácskozás­nak előreláthatólag körülbelül hetven külföldi résztvevője is lesz. HÍREK SZEPTEMBER •2» *] CSÜTÖRTÖK Móric napja. A nap kél: 5.30, nyugszik: 17.43 órakor. A hold kél: 14.45. nyugszik: 22.27 órakor. ■d&l Rajzolt tükörkép Szabolcs-bánya előkészítő és szeneid csarnokában le- és fel szálláskor, eligazításkor, na­ponta többször megfordulnak a bányászok. A falakon a mindenkori legjobbak neve és termelési eredménye mellett mindig van néhány frappáns, csípős karikatúra. A szatíra, éppenséggel egy jól eltalált karikatúra leg­többször hatásos fegyver. — Műszakkezdés előtt a lógós szájából hangzik el: „Márká­mat add le, én majd később jövök..“ A rajz és a mottó telitalálat. Vannak egyáltalán nem szemérmes szituációkat megjelenítő karikatúrák. Cél­táblájuk általában változatos. Ahol lendíteni, vagy csipked­ni kell, a rossz lifttől elkezd­ve a halálraítélt, de az elő- vájási munkahelyeken itt-ott még kipusztíthatatlan talics­káig. Illés Károly főbányamester mondja: félnek a falra kerül­ni az emberek. Szégyellik. Persze a falakon nemcsak ka­rikatúrák sorakoznak, hanem zömmel tablók, termelési ered ményekkel, a legjobbak, a szocialista brigádok eredmé­nyeivel, azután aktuális poli­tikai plakátok. Ahol a kérészéletű üzemi propaganda-anyag készül — a grafikusműhelyben — nagy a tempó. Az eredményeket hamar túlszárnyalják. K ét­három nap múlva friss anyag kell. A hőközpont földszinti szobácskájábán Pintér József kezében fürgén ugrándozik az ecset. Kettőjük munkahelye a kartonokkal és festékekkel teli műhely. Zsongor Gusztáv propaganda felelősé, aki fá­radhatatlanul gyűjti, beszedi, szállítja a bánya, a brigádok termelési eredményeit, muta­tószámait, és aki felöltözteti, rajzolja, betűbe önti a gondo­latokat, a grafikusé, Pintér Józsefé. A pártbizottság, a bánya- vezetőség, a KISZ, a bánya- biztonsági szervek, vagy bárki, csak be'rja óhaját, öt­letét a propagandafüzetbe és a kért munka két nap múl­va kész. A hatás? A lekerülő karikatúrák figuráin nem egyszer ott díszeleg valakinek a neve. Tréfából ráfirkálták, akinek inge, vehesse magára. (mz) Nemzetközi Almanach a költőtalálkozóra Irodalmi folyóirataink kö­zül a „Kritika” és a „Nagyvi- \ lág” külön számmal jelenik j meg az „Elet és Irodalom” I három — egymás utáni — alkalommal terjedelmes részt szentel a lírának, a „New Hungarian Quarterly“ angol fordítású verseket és tanul­mányokat közöl őszi számá­ban, a rádió és a televízió költészeti műsort állít össze, a Szerzői Jogvédő Hivatal több nyelvű verses bulletint bocsát ki — az európai köl­tők budapesti találkozójára. Az októberi konferencia írásos „kíséretéhez” reprezen­tatív albummal csatlakozik a Corvina Kiadó, ahol az író­szövetség költői szakosztályá­nak kezdeményezésére 70 szerző közös tanulmányköte­tét és versgyűjteményét ren­dezték sajtó alá „Árion” cím­mel a napokban elkészült a díszes Almanach. — Az Olimpia felszolgálói már az egyetem 600 éves fennállásának évfordulójára várható idegenforgalomra gon­dolnak. A pincérek osztói nyelvtanfolyamon vesznek részt; angolul, olaszul és fran­ciául tanulnak. — Csinosítják a villany­j rendőrt. A Városi ■ Tanács | J megbízásából a Köztisztasági j Vállalat festő részlege a mai i napon fejezi be a villainyrend- í őr festését. • t zúz éve, 1866. szeptember 22-én született ■* Herbert George Wells, a legolvasottabb, ^sokoldalúbb angol írók egyike. Szülei keres- cdőinasnak adták, de két év múlva hazaszö- i jött. Leckeadással tartotta el magát és elvégezte z egyetemet. Néhány évig biológiai tanár volt, :893-ban végleg az írásra tért át. Eleinte hatal­mas képzelőerőről tanúskodó tudományom. ‘cn- tasztikus regényeket írt. Már első könyve. .Az iaögép” megteremtette nevének hírét. Egy ideig rokonszeere­zett az angol szocialistákkal, de mivel nem értett egyet az osztályharc tanával — szakított velük. Nézeteit társadalom- bíráló regényeinek sorában fejtette ki. A természettudomá­nyos felismerések és a technikai fejlődés következtében „meg­térő”, „megjavuló” kapitalizmus elméletét hirdette és egy jobb, nagyszerűbb társadalom, az általa elképzelt világálla.m meg­valósulását propagálta. írásai érdekesek és olvasmányosak, bár a magyarázatok gyakran háttérbe szorítják a történést. Utolsó éveiben enciklopédikus jellegű műveket írt. közülük a legnevezetesebb Világtörténelme. 1945-ben megjelent bölcseleti s egyben utolsó művében, amely nek a „Szellem lehetőségeinek vége” címet adta, fájdalmas belenyugvással állapította meg társadalmi törekvéseinek kudarcát. — Kracsek János, monte- videói nagykövetségünk ideig- leges ügyvivője átadta meg­bízólevelét Vldal Zaglio, uru­guayi külügyminiszternek. — Fiatal újságírók az MTI- ben. Újságíró-gyakornokok is­merkedtek a hét elején a Ma­gyar Távirati Iroda munká­jával. A látogatóknak Barcs Sándor vezérigazgató tartott tájékoztatót. — Az Egyesült Államok la­kossága 1966. július 1-re elér­te a 195 867 000 főt. A lakos­ság lélekszáma az elmúlt év alatt 2 millióval. 1960 óta pe­dig 16 500 000 fővel gyara­podott — Pécsett a legközelebbi or­szágos állat- és kirakodóvásár október 2-án lesz. Az állat­vásárra csak azok az állatok hajthatók fel, amelyek vész­mentes helyről származnak és szabályszerűen irányított mar­halevelei vannak ellátva, te­kintet nélkül arra, hogy el­adásra szánják vagy sem. — Á Mekong-folyó áradása súlyos károkat okozott Chau Doc és Kien Phong dél-viet­nami’ tartom án yokb an. Eddig több mint 700 családnak kel­lett elhagynia a partok köze­lében fekvő lakóhelyét. — Kováts András és Gaál Mimi Hegedű—zongora-hangversenye szeptember 26-án, hétfőn este fél 8 órakor Pécs város Doktor Sán­dor Művelődési Házában (Déryné u. 18.). Jegyelővétel a művelődési ház Irodájában. (x) — Valóságos vadnyugati történet zajlott le a brazíliai Goias államban, Palmeiras vá­rosban. Három bandita, akit a rendőrség le aliart tartóz­tatni. leütötte a rendőrbiztost és két rendőrét. A rendőrbiz­tos fia azonnal megölte a gyilkosok egyikét, de ő maga percek múlva a két másik bandita golyóitól találva halt meg. Ekkor a tömeg késekkel, széklábakkal és üvegekkel rá­rohant a banditákra, akiket szó szerint szétszaggattak. — A Leértékelt Aruk Sallai u. Boltjába vas tarkötésű gyapjú férfipulóver és női huligán érke­zett 31)—40 százalékos engedmény- nyel. (x) — A napokban tért vissza tizenkétnapos dániai tanul- mányútjáról Kern József, az Állami Gazdaságok Baranya megyei Igazgatóságának főál­lattenyésztője. • Kern József a húsz főnyi magyar küldöttség tagjaként főként a dán ser­tés- és szarvasmarhatartást ta­nulmányozta, s a dán tapasz­talatokból néhányat szeretne átültetni a hazai gyakorlat­ba is. — Beszédes számok. Pé-s népességének mintegy 98 sz - zaléka biztosított, a város, az orvosi ellátottság tekintetében országosan a második helyet foglalja el. A 10 ezer lakosra jutó orvosok száma — az O" vostudományi Egyetemet is beszámítva — 42,5. — Több mint 450 ifjúsági brigádban 3700 fiatal tett vál­lalást a kongresszus tisztele­tére Pécsett. Felajánlási'!; eredményeként anyagtakar — kosságból és újításokból ösz- szesen több mint 1 millió <00 ezer forint megtakarítást ér­ték eL — Több mint 2500 önként s véradót tartanak nyilván Kom­lón. A véradóállomás féléves tervét már áprilisban teljesí­tette, s ez eredményesen do’- gozó aktíváinak munkáját d;- cséri. — Vásároljon a Leértékelt Aruk Sallai u. Ruházati Boltjában 20— 60 százalékos árengedménnyel, (x) Dolgozókat fe'vesznek Az ÉM Építőipari Szállítási Vál­lalat Pécsi Szállítási Üzemegysége felvesz gépkocsi-rakodókat. Je­lentkezés a munkaügyi osztály on. Pécs. Megyeri út 50, 111148 * A Baranya megyei Tanácsi Ma­gas- és Mélyépítő vállalat felvesz kőműveseket, hidegburkolókat, ku­bikosokat és segédmunkásokat pécsi és Pécs környéki munka­helyre. jelentkezés a vállalat mun­kaügyi osztályán, Pécs, Zsolnay Vilmos u. 4—6. sz. alatt. 111435 "k Kályhás szakmunkást keresünk, Munkásszállást étkezési lehető­séggel biztosítunk. Bérezés meg­egyezés szerint. Jelentkezés: Kom­lói Városgazdálkodási Vállalat műszaki vezetőiénél. Komló, Kos­suth L. u. 11. sz. alatt 4154 * A Drávaszabolcsí Lengyár fel­vesz női és férfi dolgozókat Üze­mi és lenköíözési munkákhoz. Üzemi konyhán étkezés és mun­kásszállás biztosítva van. Mun­kakönyvi bejegyzéseket figyelem­be vesszük. 1048 A Pécsi Tanárképző Főiskola vizsgázott és gyakorlattal biró fu- j töket keres. Jelentkezés; Ifjúság ; u. 6. szám alatt a gazdasági ősz- j tályon du. 2—3 óra között. 1071 * I A Mohácsi Farostlemezgyár al- 1 kaimaz azonnali belépéssel lakatos szakmunkásokat. Jelentkezés sze­mélyesen vagy telefonon: 392-114, Munkaügyi osztályon. 1046 * Utburkoló kövező szakmunkást, útkarbantartó segédmunkásokat teljesítménybérrel pécsi munka, helyeinkre felvennénk. AlKalma- ! zunk lóetetőt órabérrel. Jelentke­zés: Pécsi Köztisztasági és Út­karbantartó Vállalatnál. Pécs, Bo- ! zsa Ferenc u. 17. sz. alatt. 106J * \ Dél-dunántúli Vízügyi Igaz­gatóság Főépítésvezetösége keres gyakorlattal rendelkező földmun- I ka gép-kezelőket, v alamint egy éj­jeliőrt. Jelentkezni lehet a mun- I kaügyi osztályon, Pécs, Kulich I Gy. u. 13—15. 2001 A VIDÁMPARK Szabadtéri Színpadán 1966. szeptember 25-én, vasarnap tél 3 órakor a Magyar Rádió és Te­levízió I. táncdalfeszti­válja győzteseinek ven­dégszereplésével győztesek parádéja Fellépnek: Kovács Kati, Toldy Má­ria, Tárkányi Tamara, Bodrogi Gyula. Konferál : Murányi Lili. Zene: ATLANTISZ gitáregyüttes Csempészárut értékesített Gelencsér János, 32 éves elektroműszerész, magyar és kanadai állampolgár, ott au ai lakos, Budapesten egy barát­jától 94 becsempészett orkán- kabátot vett át értékesítésre. Hetet eladott, s amikor a többit egy tételben akarta ér­tékesíteni. leleplezték. A Központi Kerületi Bíróság Gelencsér Jánost hathónap; szabadságvesztésre ítélte és 3850 forint elkobzást helyet­tesítő összeg megfizetésére kötelezte. Ezenkívül elrendelte a lefoglalt 87 orkánkabát, va lamint a Gelencsér által a Vámszabályok megsértésévé’ behozott 54 pár nylon harisnya elkobzását. Halálozás Mélységes fájdalommal tu­datjuk, hogy felejthetetlen jé ságos édesanya, anyós, nagy­mama, ÖZV. FREUND PETEK NE Hrasznik Gertrud csende­sen elhunyt. Temetése szep­tember 23-án, pénteken 3 éra kor lesz a pécsi köztemető­ben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy MULLER JANOS 92 éves ko­rában elhunyt. Temetése 23- án 2 órakor a köztemetőben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy GÁTI JÁNOS életének 46. évé­ben tragikus körülmények Kö­zött elhunyt. Temetése 23-án, pénteken fél 2 órakor a köz­ponti temetőben. A gyászoló család. á l L

Next

/
Oldalképek
Tartalom