Dunántúli Napló, 1966. szeptember (23. évfolyam, 206-231. szám)

1966-09-22 / 224. szám

1966. SZEPTEMBER 22. napló Uj üdülő-, kirándulóhely Oktober 9-én ünnepélyes keretek között átadják a Pécsi tavat Már a 30-as években ter­vezgették a • pécsi városatyák, hogy valahol, közel a. város­hoz, egy szép, nagy tavat kel­lene építeni, amely már az akkor is vízszegény pécsiek üdülő-, kirándulóhelyévé vál­na. A tervezgetésnél és az ér­iéi szóló néhány újságcikk­nél azonban nem jutottak to­vább. Az első komoly tervek 1963- ba.n készültek, és a következő évben már hozpá is láttak az építéshez. Tekeres és Mecsek- rákos községek határában mintegy 130 katasztrális -hold területen. Orfűn pedig közel 17 hold területen fogtak hoz­zá a pécsi, illetve az orfűí tó létesítéséhez. De nemcsak a környezet szépsége, Pécshez való kö­zelsége adja meg a tó hasz­nát, hanem létesítésével há­rom község — Mecsekrákos. Bános és Tekeres — jut be­kötőúthoz. „Pécs lakosságának, üzemi dolgozóinak közreműködésé­vel, társadalmi munkájává! épüljön meg a tó” — Így hangzott a döntés. A pécsiek mentek építeni, azonban a tár­Sikerrel szerepelt a gyárvárosi úttörőzenekar külföldön Luckában, az új bányavá­rosban jártak a gyárvárosi úttörők nemrégiben. Német vendéglátóik nagy szeretettel fogadták őket, nagy sikere volt a térzenéknek, amelyeket több ízben is adtak a város­ban. Augusztus 22-én a nem­zetközi táborba, Möhren- bachba utaztak, majd Lipcsé­ben fogadták őket az ottani úttörők és a városháza előtt a főtéren adtak hangversenyt, nagy ^ikerrel. Augusztus 25- én ismét Luckában voltak, ahol a betervezett hangver­senyt meg kellett ismételni, mert a jegyek pillanatok alatt elkeltek, és még sokan ki­váncsiak voltak a gyárvárosi úttörőzenekarra. Később Drez­dában a megyei iskolaigazga­tók konferenciáján mutatkoz­tak be, majd pedig egy gyár dolgozóit köszöntötték ebéd­szünetben- az üzem udvarán Rengeteg ajándékkal, néhány róluk készített felvétellel és igen sok baráttal gazdagodva tértek végül haza az úttörők. Lucka város úttörőivel olyan baráti viszony jött létre, hogy az ottani úttörők jövőre Ma­gyarországra látogatnak, s két év múlva ismét a gyárváro­siak hivatalosaik hozzájuk. w Áramszünet — Áramszünet lesz szeptember 14-én 7—IS óráig a Megyeri u„ Mezflszél u., Móré T. u., Istvánffy u., Athinay a. által határolt te­rületen. <JÖ A Baranya megyei Tejipari Vállalat felhívja a* Állami és szövetkezeti kereskedelmet. hogy tejtermékben bőséges választékban, korlátlan mennyiségben a vásárlói rendelkezésére áll, úgy Pécsett, mint a megye egész területén. Külön ajánljuk: VAGOSAJTOKAT: trappista, óvári, edami, ementáli, pannónia ÖMLESZTETT SAJTOKAT: 9 féle dobozos, 2 féle blokk, tehén- és juhtúrót. és ADAGOLT TEAVAJAT Megrendelések leadhatók: pécsi és vidéki tele­peinken Boly, Véménd, Sellye, Bácsbokod. sadalmi munkán kívül forint is kellett a terv megvalósítá­sához. Az Országos Vízügyi Igazgatóság 4 millió forintot, a Megyei Tanács 3 millió fo­rintot adott, mintegy 890 ezer forinttal pedig a megye köz­ségei járultak az építéshez, összesen tehát köze] 8 millió forint állt rendelkezésre. Az elvégzett társadalmi munka értéke pedig 400 ezer forint. A pécsiek új üdülő- és ki­rándulóhelyét ünnepélyes Ke­retek között október 9-én ad­ják át. Ebben az évben már az üdülési szezon végén va­gyunk, de a várostól 14 kilo­méterre lévő Pécsi tó nemcsak üdülési lehetőséget nyújt. Ha­nem egyéb haszna is van. Amellett, hogy Komló vízellá­tásának javításához is jelen­tős mértékben hozzájárulhat majd, ellátja a Komló—Godi- sa vasútvonal árvízvédelmét. A közel 100 000 köbméter víz befogadására alkalmas tó ugyanis a patakok vizének mintegy gyűjtőmedencéjéül is szolgál. A pécsieknek a tó iránti érdeklődésére jellemző, hogy a több mint 30 kialakított parcellából már 20 gazdára lelt, pécsi intézmények, válla­latok vásárolták meg azzal a céllal, hopr oda dolgozóik ré­szére üdülőt építenek. Magá­nosok is vásárolhatnak itt nyaraló építéséhez területet. Vásárolnak is — a 120 ví- kendparcella elkelt, sőt 50— 60 víkendház már fel is épült a tó környékén. Természetes, hogy ezután is lesz lehetőség terület vásárlására. újabb parcellákat mérnek ki. A kellemes üdülést és pi­henést nyújtó tó környéke a jövő években ugyancsak moz­galmassá válik. A KISZ ifjú­sági tábor létesítését tervezi ide —, a tervek közt szerepel egy camping is. Ezeken kívül természetesen újabb üdülők is épülnek. A tó október 9-i átadásá­nak programja már elkészült. A fiatalok műsorában szere­pel a vízi felvonulás — eb­ben a mohácsi evezős klub kajakosai és a nemrég meg­alakult mecsekrákosi vízi út­törők vesznek részt. A megyei úttörőcsapatok nagyszabású harci játékot rendeznek a tó környékén. A Megyei Tanács VB KISZ-alapszervezete eb­ből az alkalomból csapatzász­lót ad a vízi úttörőknek. A programból a felnőttek is kiveszik a részüket. A me­gyei turistaszövetség ezen a napon rendezi meg megyei bajnokságát A megyei hor­gászegyesület pedig itt ren­dezi meg horgászversenyét és a kifogott halakból a halászlé­főzőversenyt. A tó ugyanis halgazdag. A két tóval a megyében lé­tesített mesterséges tavak szá­ma 98-ra emelkedett. A Pécsi tó a jövő nyártól már fürdési és csónakázási lehetőségekkel várja a kirándulókat. Pénteken este évadnyitó előadás Shakespeare: Szeget szeggel Vincentio herceg a város elhagyására készül. Az urál­it odó* ilyenkor nelytartót je lölnek ki, a herceg hűséges és megbízhatónak tartott alattvalóját, Angetót teszi meg távolléte idejére élet és ha.al uravá. A fiatal fóúr nagy meg­tiszteltetésnek tartja a felelős­ségteljes megbízatást és . Ezzel kezdődik Shakespeare színműve, a Szeget szeggel, amelyet a Pécsi Nemzeti Szín­ház társulata pénteken este évadnyitó előadásként mutat be. A színház több éves törté­netében immár hagyomány, hogy az első premier a nagy angol drámaíró valamelyik műve. S ma már azt iß ter­mészetesnek tartja a színházi közvélemény, hogy Shakes- peare-t a kitűnő főrendező. Dobat Vilmos Jászai-díjas ál­lítja színpadra. — A színház műsortervé­nek egyik alappillére az a koncepció, hogy minden év­ben bemutatunk egy Shakes- peare-darabot. Az elmúlt nyolc esztendőben a közönség megismerhette az író legéret­tebb alkotásait, a nagy tra­gédiákat, amelyek a világ nagy színpadjainak állandó repertoár-darabjai. Ennek oka egyszerű: Shakespeare a drá­mairodalom kiemelkedően leg­nagyobb alakja, műveinek Paál László és Galambos György Meszléry Judit és Bálint András mindig nagy visszhangja volt. A műfordítások révén az iro­dalom kimeríthetetlen kincses­tárával ismerkedhettek meg az olvasók, ugyanakkor bizo­nyíthatóan nagy szerepe, ha­tása volt a magyar dráma- irodalomra. — Ennek ellenére mostaná­ban hallani más véleménye­ket is. — Nézetek, viták lehetnek, ám az kétségtelen, hogy a vi­lágban Shakespeare művel­nek reneszánszát látjuk. A társadalmi haladás, fejlődés szempontjából felbecsülhetek ‘ len értékűek ezek a darabok s a mához, a mai emberhez szólnak, amidőn megtaláljuk benne és gondosan kimunkál­juk a kort izgató problémá­kat. Ilyenkor remek és idő­szerű gondolatok tárulkoznak a nézői elé, amelyekből tanul­ni, okulni lehet. A mi statisz- tikánk is arra utal, hogy mű­veinek korszerű bemutatásá­val fokozni lehet a közönség színházszeretetét, vagyis Sha­kespeare nagy közönséget vonz a színházba. — Ez vonatkozik a Szegei szeggel-re is. hiszen ez a mű­ve viszonylag ismeretlen? — Az idei műsorterv ösz- szeállításakor, de távlatban is azon töprengtünk, hogy a nyolcéves múltra visszatekin­tő Shakespeare-sorozatot ho­gyan folytassuk. A Szeget szeggel-ről nagyon sokat ír­tak, méltatták erényeit, de igazi színházi sikere nem volt. Azt hiszem elsősorban azért nem emelkedett többi művé­nek rangjára, mert nem meg­felelően közelítették meg. Mű vét akkor irta. amikor szín­házát és személyesen őt Is kritizálták, az angol társada­lom keményebbé, merevebbé vált. A művében feszülő gon­dolatok sajátos tiltakozás volt az embertelenség ellen, ami­kor a társadalmi cselekvés el­veszti emberi mivoltát. Mi ezen már régen túl vagyunk, de az egész világban aktuá­lis. különösen ha a legutóbbi nemzetközi eseményekre, tár­sadalmi jelenségekre gondo­lunk. Ez a mú választ ad ar­ra. hogy milyen közösségi és belső konfliktusokat kell le­győzni az igaz. emberi tár­sadalom megteremtéséért a szellem erejével. Emellett csupa líra. költészet. Úgy vé­lem. hogv a nyolcéves eWs- kola lehetségessé teszi, hogy utat találjon a közönség sz(- véhez. agyához. Megiegvzem. nincs még egy olyan Shakes- peare-dráma. ahol ilyen vilá­gosan felismerhető a Brecht- tel való rokonság. — Említette a mii megköze­lítését: milyen rendezői kon­cepció vezette munkájában? — Természetesen sokféle felfogásban került színpadra, leginkább vallásos, misztikus szituációban, elsősorban a fő­szereplő alakja, vagy pedig vígjátékként. Mi alapvetően társadalmi oldalról közelítet­tük meg, ez nyújt lehetőséget arra. hogy az értékes gondo­latok világosan, egyértelmű­en jelenjenek meg. Ezt segíti elő az egyszerű díszlet .s. amely végig ugyanaz, jelzé­sek utalnak bizonyos helyze­tekre. A műben sok szép, há­lás szerep van, a prózai tár­sulat valamennyi új tagja be­mutatkozik a közönségnek. Az előkészület, a főpróba érdekes és színvonalas elő­adást ígér. A főbb szerepe­ket Meszléry Judit, Varán Márta. Baracsi Ferenc. Bán+'y György Jászai-díjas, Galamb»' Vajda Márta György, Bálint András. H*<i- mann Péter. Várady Szabni<■» Paál László Jászai-díjas, Kari­kás Péter alakítja Bocz József Foto: Erh .l»» w I «1 ő j árás Je lenlés Várható Időjárás csütörtök estig: j nyabb éjszakai hőmérséklet 4—9 kevés felhő, eső nem lesz. Gyen- j legmagasabb nappali hőmérséklet ge légáramlás. Erős reggeli párás- ! 30—24 fok között, az erősen ttö- ság, többfelé köd. az éjszakai le- dös helyeken néhány fokkal 20 fok hfllés gyengül. Várható legalacso- 1 alatt. Kombináltszekrényeket, modern hálókat, ülőbútorokat rekamiékat, sezlonokat készpénzért Is megvásárol a BIZOMÁNYI ÁRUHÁZ VÁLLALAT Pécs, Bem utca 2. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom