Dunántúli Napló, 1966. július (23. évfolyam, 154-180. szám)

1966-07-24 / 174. szám

Köszöntő A z öreg város köszönti ifjú vendégeit. A 2000 éves Pécs üdvözli a 22. Eszperantó Ifjúsági Világkongresszus részvevőit, azokat a fiatalokat — lengyel ekeit és japánokat, bolgáro­kat és norvégokat — akik sok száz, sőt több ezer kilométert utaztak, hogy lát­hassák Magyarországot és találkozhassanak barátaikkal. Pécs mindig is jelképe volt egy kicsit a különböző anyanyelvű emberek békés, alkotó együttélésének. Hiszen Jelenleg is magyarok, délszlávok és németek élnek, dolgosnak itt a legnagyobb egyetértésben. Különös öröm te­hát, hogy a vili« ifjú eszperantistái, akik a népeket elválasztó nyelvi akadályok át­töréséért harcolnak, éppen Pécsett találkáé­nak egymással. Városunkban korán gyökeret vert a samen- hofi gondolat, nagy múltja, gazdag hagyo­mánya van az eszperantó mozgalomnak amely napjainkban — a kongresszussal öse- szefonódva — reneszánszát éli. Ezért örülünk, hogy az Eszperantó Ifjúsági Világszervezet itt tartja kongresszusát és örülünk, hogy erre a találkozóra számos országból oly sok fiatal jött el. Kívánjak vendégeinknek: érezzék magokat oly jól nálunk, mint amilyen szeretettél, barátsággal vártuk és fogadtuk őket. Erez­zék azt, hogy otthon vannak és tagjai a város nagy családjának. Szeretnénk, ha sok szép emlékkel, kedves élménnyel térnének majd vissza hazájukba. S ha valóban jól érezték magúkat nálunk, látogassanak el újra a Mecsek aljára. Saluto L a malnova nrbo salutas s9ajn Jnnajh gastojn! La dumiljara Pécs bonvenigas Iá partoprenantojn de la 22-a Inter- nacia Junulara Kongreso, tiujn ge- junulojn — polojn kaj japanoj, bul- garojn kaj norvegojn — kiuj veturis kelk- cent ec keikmil kilometrojn por viziti Hun­it árion kaj rekoiuijji kun siaj geamikoj. Pécs ciam estis iomete simbolo de la paca, konstrwa kunekzisto de la homoj havanta] diversajn gepatrajn lingvojn, ja ankatí nun vivas kaj la boras ci tie en la plej grandar konkordo hungaroj, germanoj kaj jugoslavoj. Aparta gojo do estas por ni ke la jnnaj csperantistoj de la mondo batalantaj por la forigo de la lingvo-bariloj disigantaj la na- eiojn, guste en nia nrbo renkontigas unó kon la alia , En nia nrbo jam frue enradiki$is lm Zamenhofa ideo, longan pasinteeon kaj rican tradíción havas ei He la Esperanto-movado kis nuntempe . — brak-en-brake kun la Kongreso — travivas sian ren es ancon. Pro tio ni fojas ke la Tűi monda Esperantista Junulara Organlzo ci He arangas sian Kong- reson kaj ni estas gojantaj ke t* estas vizi- tata de tiom múlté dagejunuloj el pli ol dudek iandoj. Ni dezlras al niaj gastoj: vi íluj fartő bone « ni, Horn bone knn kiom da unó, anji- keco ni atendis kaj akceptis vin. Ni deziras elkore ke vi ciuj sentu vin hejme fi He kaj senti ke vi ciuj estas anoj de la granda familio de la urbo. Nia firma intenco estas ke vi post la Kongreso knn mnltaj rememoroj be laj, knn agrablaj travivafrj reirn al viaj proksimaj au malproksimaj Iandoj Kaj se vi vere sentis vin bone ce ni, ni proponas denove reveni al ni, al la gas- tama urbo. A 22. Eszperantó Ifjúsági Világkongresszus programja JŰUUS 24. (VASÁRNAP) 10 órakor: A kongresszus ünnepé­lyes megnyitása a Szabadtéri Szín­padon, Baranya megye és Pécs vá­ros vezetőinek részvételével. 14 órakor: A TEJO-bizottság ülése a Kongresszus Házában. 20 óra 30 perckor: A vendég és a vendéglátó eszperantisták közös lam- pionoe felvonulása a 48-ag térről, a Rákóczi úton és a Bem utcán át a Széchenyi térre. JŰUOS 25. (HÉTFŐ) 9 órakor: Kirándulás a Tettyéne, il­letve a Misinára. 11 órakor: A Pécs várnai Tanács Végrehajtó Bizottságának fogadása a nemzetek képviselői részére az Olim­pia Étterem presszójában; 14 árakor: A kongresszus részvevői nek látogatása Pécs gyáraiban, üze­meiben. intézményeiben. 16 órakor: Vtta-délután a Kong­resszus Házában, téma: Az eszperan­tó mozgalom szervezeti kérdései. 18 órakor: Az Eszperantó Park fel­avatása, a Zamenhof-emlékmű lelep­lezése és rózsaliget ültetése a kong­resszus emlékére a Hunydi úti park­ban. Az avatóbeszédet dr. Laki Ist­vánná tartja. 20 óra 30 perékor: Csehov „A med­ve” című színműve a Zágrábi Esz­perantó Színház előadásában a Sza­badtéri Színpadon. JŰUUS 26. (KEDD) 9 óraikor: A TEJO-bizottság ülése a Kongress zug Házában. 11 órakor: Vita-délelőtt a Kongres­szus Házában, téma: A nemzedéki kérdés. 16 órakor: A kongresszus részve­vőinek baráti találkozója a város KISZ-fiatalságával, műsoros délután keretében, a Szabadtéri Színpadon. 20 óra 30 perckor: A kongresszusi fiatalok és a város ifjúságának kö­zös szórakozása (utcabál) a Felső- sétatéren. jrüuros 27, (SZERDA) 9 órakor: Városnézés eszperantista idegenvezetőkkel. 14 órakor: A TEJO-bizottság ülése a Kongresszus Házában. 15 órakor: Eszperantó szónoki ver­seny a Kongresszus Házában. 17 órakor: Labdarúgó mérkőzés a kongresszusi csapat és a pécsi ifjú­sági csapat között a Postás sport­pályán. 20 óra 30 perckor: Nemzetközi eset- eádanűsor, Ifi ország eszperantista fiataljainak közreműködésével, a Sza­badtéri Színpadon. JŰUUS 28. (CSÜTÖRTÖK) 8 órakor: Egész napos autóbusz- kirándulás Villány—Siklósi Á. G. KISZ-leánytáborába, valamint Sik­lósra és Harkányba. 20 óra 30 perckor: A szovjet esz­perantista művészeti együttes előadá­sa a Szabadtéri Színpadon. JÚLIUS 29. (PÉNTEK) 9 órakor: Kirándulás a Tettyére, 1- letve a Misinára. 15 árakor: Felolvasás a Kongresz- szus Házában. 16 óra 30 perckor: a TEJO-bizott­ság ülése a Kongresszus Házában. 19 órakor: Búcsúest az Olimpia Ét­teremben: közös vacsora, tánc és s „Misa Esperanto” megválasztása. JŰUUS 36. (SZOMBAT) 10 órakor: A kongresszus záróünne­pélye a Szabadtéri Színpadon. 13 órakor: Sajtótájékoztató a kong­resszuson részt vett magyar és kül­földi újságírók számára a Kongres­szus Házában. Délután: Különvonattal indulás Bu­dapestre. Megjegyzés: A Kongresszus Hátó­nak címe: Pécs, Janus Pannonius u, 15. (Technika Háza). _ A „TEJO” az Eszperantó Ifjúsági Világszervezet — Tutmonda Esperantista Junulara Or- ganizo — rövidítése. A pbcÁ Világkongresszus alkalmából számos olvasó fordult a szerkesztőséghez azzal a kér­déssel: mi is az eszperantó és ki volt ZamenbofT Maga a szó — Esperanto’* — azt jelenti, hogy „remény­kedő”. Annak, hogy a világ- mozgalom ezt a nevet viseli, érdekes oka vám Dr. 2a- menhof Lázár Lajos, az esz­perantó nyelv megalkotója, álnéven adta ki első nyelv­könyvét. „Doktoro Esperan­to” néven. A könyv a világ minden tájára elkerült, s a nyelvészek, tanárok, diákok, de az egyszerű dolgozó em­berek is nagy érdeklődéssel fogadták. Valamilyen nevet adni kellett az új nemzetközi zi nyelvnek, kézenfekvő volt, tehát, hogy a szerző álneve­ként használt, könnyen ki­ejthető, dallamos hangzású szóra esett a választás. így lett egy szerzői álnévből egy egész világot átfogó mozga­lom neve. Zamenhof a lengyelországi Byalistokban született 1859- bem. Apja nyelvtanár volt, ő maga is több nyelvet is­mert — nyelvtehetségnek számított A Zamenhof-csa­lád később Varsóba költö­zött, itt fejezte be Lázár Lajos az egyetemi tanulmá­nyait, majd szemorvos lett Gyermekkora óta foglalko­zott egy nemzetközi nyelv megalkotásának gondolatá­val. Diák volt még — mdnd- ösze 13 éves — amikor dol­gozni kezdett az eszperantó nyelv rendszerén és másfél évtized alatt készítette el élete nagy művét. 1887-ben jelent meg eszperantó nyelv­könyve, amely csupán negy­ven oldal volt és alig több mint 960 szógyököt tartal­mazott. (Az eszperantisták lényegében ma is a zamen- hofi alapszőkincset használ­ják.) Még ugyanabban az évben több nyelvre fordítot­ták és ezzel az eszperantó elindult világhódító útjára. Az emberiséget sok ezer éve foglalkoztatta á gondo­lat, vajha volna olyan ál­talános nyelv, amely lehe­tővé tenné a különböző nemzetek közötti közvetlen érintkezést. A középkorban ilyen volt a latin nyelv Közép- és Nyugat-Európá- ban, legalábbis az értelmi­ségi réteg számára. Ké­sőbb a diplomácia nemzet­közi nyelveként a francia emelkedett kk A gondolko­dók és a nyelvészek azon­ban olyan nyelv megalko­tására törekedtek, amelyet mindenki könnyen és gyor­san megtanulhat, azok a dol­gozó emberek is, akik nem rendelkeznek magasabb is­kolai képzettséggel. Évszáza. 450 Az élő eszperantó ayétvterve«* született « mi, magyarok is hozzájárul­tunk ehhez egy tucattal «— közülük azonban csak az eszperantó maradt fenn és terjedt ei világméretekben, s terebélyesedik, fejlődik ál­landóan — immár nyolcvan esztendeje. Sokan felvetik a kérdést; ha már meg kell tanulni az anyanyelvűnkön kívül egy másik nyelvet, nem volna-e hasznosabb — közmegegye­zéssel valamelyik nagy élő­nyelvet kiválasztani a nem­zetközi érintkezés eszközéül, például az angolt vagy a franciát, az oroszt vagy a spanyolt, amelyeket már most sok millió ember be­széli Bizonyos, hogy egyet­len nagy nemzet sem egyez­ne bele, hogy egy másik nemzet nyelve váljék ural­kodóvá és nem az övé. A latin nyelv visszaállítása eb­be a szerepkörbe, aminek ugyancsak számos híve van, szintén képtelenség. Nemcsak a nyelvtanának közismert nehézsége miatt, hanem azért is, mert a modern fo­galmakra az új szavak ez­reit kellene kitalálni, tehái tulajdonképpen ez esetben is műnyelvet kellene alkotni. És mi a helyezi az esz­perantóval? Bárczj Géza akadémikus, a neves nyelvész, aki maga is régi eszperantista, ezeket irja: „... Az eszperantó rend kívül könnyű, igen gyorsan, kevés fáradtsággal sajátít­ható el. Nyelvtanának lénye­ges része, az alaktan, órák alatt megtanulható gramma­tikai előképzettség nélkül is. S míg ahhoz, hogy egy élő idegen nyelven akár csak fe­lületesen eltársalogjunk, 2500 —3000 egymástól független szót kell elsajátítanunk is ekkor még egyáltalán nem tudjuk azt a nyelvet), az eszperantó a maga rend­kívül ügyes, egyszerű, lo­gikus és mégis rugalmas szóalkotási rendszerével le­hetővé teszi, hogy 500—600 szó elsajátításával a minden napi élet változatos társal­gási követelményeinek kifo­gástalanul megfelelhessünk”. Mind az öt világrészben számtalan — különböző jel­legű és tartalmú — eszpe­rantó újság és folyóirat je­lenik meg. A különféle tu­dományok és szakmák ré­szére összeállított szakszó­tárak száma meghaladja a másfélszazat «“ 0 at wwt nemzeti nyelv tudja felmu­tatni Jelenleg dl rádióál­lomás gugánaz rendszeresen eszperantó nyelvű műsort köztük a Magyar Rádió 3» Az u tóbbi években 32 or­szág iskoláiban vezették be a nemzetközi nyelv oktatá­sát sőt harminc egyetemen eszperantó lektorátus, Sietve tanszék is működik. Az eszperantó azonban nemcsak nyelv, hanem esz­me, világmozgalom is. Dr. Zamenhof ugyanis kettős célt tűzött maga és köve­tői elé: egy semleges, nem­zetközi nyelv létrehozását és elterjesztését s e nyelv ré­vén elősegíteni a világ bé­kéjét a népek közötti barát­ságot és a különböző anya­nyelvű emberek közelebb- hozását egymáshoz. E gondolatok szellemében tevékenykedik az UEA — az Universala Esperanto-Asocio, magyarul Egyetemes Eszpe­rantó Szövetség — amelynek székhelye a hollandiai Rotter­dam városban van. Elnöke dr: Ivó Lapenna professzor, a Londoni Egyetem tanárai nemrégiben Pécsett járt és előadást tartott a mozgalom­ról. Az UEA-nak több mint nyolcvan országban működik nemzeti szervezete. Nálunk a Magyar Eszperantó Szövet­ség irányítja az eszperantó mazgalmat amelynek me­gyei bizottságai vannak. A Baranya megyei Bizottság — tizedikként az országban — ez év januárjában ala­kult meg. A világon ma körülbelül 30 millió eszperantistat tar­tanak számon. Ha egy he­lyen élnének, akkora nagy országot alkotnának, mint például Lengyelország vagy Spanyolország. De az a tény5 hogy „eszperantó ország*’ kiterjed az egész világra és „állampolgárai” megtalál­hatók minden földrészen, minden országban, minden nagyobb városban, még je­lentősebbé teszj a mozgal­mat. Hiszen bárhoá téved az ember — hajtókáján eszpe­rantó jelvénnyel: az ötágú zöld csillaggal, amely az öt világrészt jelképezi, a zöld szín pedig a reményt — min denütt barátokra, társakra, vagy ahogyan az eszperan­tisták mondják: eszmetár- sakra lel. A kongresszus részvevői La partoprenantoj de la kongreso nemek szerint laű sekso Ország Lando öss zesen En tute Nő Virino Férfi Viro Anglia (Anglio) 1 —. 1 Ausztria (Austrio) 7 1 6 Belgium (Belgio) 6 2 4 Bulgária (Bulgario) 154 90 64 Csehszlovákia (Csehoslovakio) 19 8 11 Dánia (Danlando) 3 — 3 Egyesült Államok (Usono) 5 2 3. Franciaország (Francio) 31 16 15 Hollandia CN’ederlando) ­9 3 <5 . Izrael (Izraelo) 1 — 1 Japán (Japanio) 18 12 6 Jugoszlávia (Jugoslavio) 21 10 11 Lengyelország (Pollando) 406 254 152 Magyarország (Hungario) 125 71 54 Mali (Malio) 1 — 1 NDK (GDR) 67 33 34 NSZK (GFR) 21 7 14 Norvégia (Norvegio) 2 — 2 Olaszország (Italio) 18 8 10 Románia (Rumanio) 20 9 11 Svédország (Svedio) 8 3 5 Szovjetunió (Sovetunío) 56 24 32 Törökország (Turklo) 1 — 1 100« Életkor szerint Laű vivago 553 16 év alatti 16-20 20—30 30—40 40 év feletti éves között 79 336 504 47 84 I I

Next

/
Oldalképek
Tartalom