Dunántúli Napló, 1966. június (23. évfolyam, 128-153. szám)

1966-06-01 / 128. szám

2 napló J966. JÚNIUS J. Kállai Gyula fogadta az UNESCO hazánkban tarlézkodő vezetőit Kedden a délutáni ülésen Ali Vrioni, (Oloszország) az UNESCO osztályvezetője vá­laszolt a vitában elhangzott felszólalásokra. Veriil René Maheu, az UNESCO főigazgatója szólalt fel. majd szavazásra bocsátot­tak, s egészében egyhangúlag elfogadták a határozati javas­latot. A határozat jőváhagvia a jY>vr*v»1£Vek és egvób knt+nt*á- lis i ayok jn0<,őrzé<!éről és a rri'-m’^k’^olem H°pe,"tnr'«<l_ mi vonotkozásairől szőlő plő- tertpsztést. Hangsúlyodra, how a munkaterv kiindulása lehet egy későbbi széleskörű tevéi'-envsé'mek, amelv hozzá­járulhat a béke megőrzéséhez és az emberiség szellemi és erkölesi szolidaritásának nö­veléséhez. A határozat méltatja a ma­gvar kormánv kimagasló mun­káiét a műemlékek és kultu­rális iavak megóvásában, be­mutatásában s köszönetét mond Magvarország kormá­nyának. a Magyar UNESCO Bizottságnak és Jóború Mag­dának, a Végrehajtó Tanács tagjának a szíves vendégsze­retetért, amelvben a tanácsot részesítették Budapesten. A határozat befejező részé­ért Jóború Magda mondott köszönetét, majd az elnöklő El-Fazi bezárta az ülésszakot és zárt ülés kezdődött. NATO-válság Párizs: Franciaország at­lanti társasországainak képvi­selői e héten összeülnek Pá­rizsban, hogy a június 6-án Brüsszelben megnyíló külügy­miniszteri értekezletre kidol­gozzák a NATO-válság megol­dását célzó javaslataikat. A 14-ek egységes álláspontot akarnak kialakítani Francia- országgal szemben. Az atlanti külügyminiszte­rek jövő héten Brüsszelben összeülő tanácsa végleg el­dönti. hogy hova kerül a Shape, a NATO jelenleg Pá­rizs közelében székelő vezér­kara. A tagállamok többsége azt kívánja, hogy a katonai szervezet főhadiszállása Brüsz- szelben legyen. Washington Londonnal és Bonn-nal egyet­értésben szeretné, ha az at­lanti szervezet politikai köz­pontja, az állandó tanács is Belgiumba költözne. A tagállamok egy része azon­ban attól tart, hogy ezzel Franciaországot elidegenítik az Atlanti Szövetségtől. A fran­cia kormány ugyanis azt kí­vánja, hogy a szövetség poli­tikai székhelye Párizsban ma­radjon. Kállai Gyula, a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke kedden a parlamentben fogadta az UNESCO Végrehajtó Taná­csának budapesti ülésszaka al­kalmából hazánkban tartóz­kodó világszervezett vezetőket: Mohnmmcd El Fazi-t, a Vég­rehajtó Tanács elnökét, René Mahéut, az UNESCO főigaz­gatóját, Athanase Jaját, Dame Mary Guillan Smíetont, Bed- reddin Tuncelt, a Végrehajtó Tanács alelnökeit, Prem Kir- palt, a programbizottság elnö­két és Gian Franko Pompeit, az adminisztratív bizottság el­nökét. Jelen volt llku Pál mű­velődésügyi miniszter, vala­mint a Magyar UNESCO Bi­zottság több vezetője. A fogadáson élénk eszme­cserét folytattak a világszer­vezet tevékenységéről, a Ma­gyar UNESCO Bizottság mun­kájáról, s kölcsönösen kifeje­zésre juttatták azt a meggyő­ződést, hogy az UNESCO ha­tékonyan szolgálhatja a né­pek közötti közeledést, a kul­turális kapcsolatok bővítését, az egyetemes béke ügyét. A fogadás szívélyes, baráti lég­körben folyt le. Tárgyalások Saigonban a Miisiák és a kormány között választásokon. A bizottság közlése nem csinál titkot ab­ból, hogy ezzel a kommunista párt volt tagjaira és a kom­munistabarát politikai szer­vezetek híveire akarnak le­sújtani. Egy katonai bíróság ked­den Léopoldville-ben halálra ítélt négy volt kongói minisz­tert, akik a Mobutu tábornok elleni sikertelen összeeskü­vést vezették. A négy személy a követ­kező: Evariste Kimba, aki egy ideig miniszterelnök is volt, továbbá Jerome Anany, Alexandre Mahamba és Emanuel Bamba. Justin Bomboko kongói külügyminiszter kedden kö­zölte, hogy kormánya nem- kívánatos személynek minő­sítette Alain Rens belga diplomatát, a léopoldville-1 belga nagykövetség első tit­kárát, akiről bebizonyoso­dott, hogy része volt az ösz- szeesküvésben. A külügyminiszter közölte, hogy az elítéltek a francia, a nyugatnémet, az amerikai és a belga nagykövetséggel léptek kapcsolatba, majd hoz­záfűzte, hogy a szóbanforgó személyek vallomása szerint Nyugat-Németország és az Egyesült Államok, valamint Franciaország elzárkózott az összeesküvés támogatásától. A Reuter jelentése szerint az ügybe belekeveredett Alain Rens-nek 24 órát adtak, hogy elhagyja az ország területét. A léopoldville-i rádió sze­rint Rens pénzösszegekkel tá­mogatta Kimbát és társait. Forrongó kontinens Latin-Amerika szüntelenül hallat magáról. A hatalmas kontinenst átfogó megmozdu­lások oka a gazdasági és po­litikai alárendeltség. A la­kosság túlnyomó többségét, a fizikai dolgozókat árgus szemekkel figyelik a kizsák­mányolok és minden formá­ban sanyargatják. Ez az oka annak, hogy Latin-Amerika dolgozó népének nagy része a létminimum körüli „jövedel­mekkel” tengeti életét. Csak kötelességeik vannak, jogaik alig. Miért van ez így? Hiszen Latin-Amerika csak­nem valamennyi országa nagymennyiségű természeti kincsekkel rendelkezik. Ve­nezuela olaja, Chile reze és salétroma, Bolívia ónja, Bra­zília dús érclelőhelyei, a kö­zép-amerikai köztársaságok hatalmas banánültetvényei mind-mind jólétet biztosít­hatnának a népnek. Hogy mégsem ez a helyzet, azért elsősorban az Egyesült Álla­mok monopolistái felelősek. Azok, akik az egyes országok nemzeti tőkéjét bekebelezve, egyeduralomra jutottak. A nagy északi ország latin-ame­rikai tőkebefektetései jelen­leg több mint 12 milliárd dol­lárra emelkedtek. E befekte­tések profitja pedig kétszer akkora, mint magában az Egyesült Államokban. Ért­hető. hiszen a kevésbé szer­vezett dolgozókat sokkal több munka elvégzésére kénysze­rítik, mint az Egyesült Álla­mok munkásait, s ugyanak­kor lényegesen kevesebb bért fizetnek. Elsősorban ebből származik az évi 2 milliárdos extraprofit, amelyet az Egye­sült Államok monopolistái latin-amerikai tőkebefekteté­seik után zsebrevágnak. Ehhez járulnak a szándé­kosan eltorzított kereskedelmi kapcsolatok. A Costa Rica-i A hat Mystére misztériuma Párizs: A francia és a spanyol katonai hatóságok harmadik napja kutatják a ti­tokzatos körülmények között lezuhant hat francia katonai repülőgép katasztrófájának okát. A Bordeaux mellől felszállt Mystére—IV. típusú vadász­gépek — mint ismeretes — nem találták meg gyakorló repülésük célpontját, a San- Pablo-i repülőteret. Amikor Habsbur» Olló megkapta útleve ét Habsburg Ottó és családja már megkapta osztrák útleve­lét, amellyel bármikor beutaz­hat Ausztriába. Ottó első rö­vid, „kísérleti jellegű” látoga­tását június második jelére tervezi — jelenti néppárti saj­tókörökre hivatkozva a Volks­stimme. Az Orszrák Kommu­nista Párt lapja ugyanezekből a jorrásokból úgy értesült, hogy Ottó megbízottjai és osztrák kormányszervek kö­zött befejezés előtt állnak azok a tárgyalások, amelyeket az egykori Habsburg-kasté- lyok, s a hozzájuk tartozó bir­tokok visszaadásáról folytat­tak. A Habsburg-kérdés „meg­oldását” ünnepelte az osztrák monarchista mozgalom veze­tősége legutóbbi ülésén. „Egyik fő célunkat elértük: Habsburg Ottó és családja előtt nem maradnak immár elzárva a haza határai” — írja a Die Krone, a mozgalom lapja. Indonéziai jelentés Sujono a bíróság előtt Mint a Reuter jelenti, a dj akartai különleges katonai bíróságon a vád képviselője követelte, hogy halálbünte­téssel sújtsák Sujono repülő- őrnagyot, a halimi légitá­maszpont egykori parancsno­kát. A vád szerint Sujono részt vett Untung alezredes puccs­kísérletében és köze volt a hat jobboldali tábornok ki­végzéséhez. Sujono a perben — mutat rá a Reuter — minden felelős­séget elhárított, és cseleke­deteiért az ugyancsak őrizet­ben tartott Omar Dhanit, a légierő volt vezetőjét okolta. Más hírügynökségi jelenté­sek arról tájékoztatnak, hogy a KAPPI szélsőjobbol­dali középiskolás diákszerve­zet tagjai kedden behatoltak a parlament épületébe és kényszerítették a képviselő­ház tagjait, eresszék félár­bocra az épület lobogóját az előző napon agyonlőtt diá­kok emlékére. A jobboldali diákok ugyan­akkor tömeggyűlést is tartot­tak, másrészt kisebb csopor­tok gépkocsin száguldották be a fővárost, röpcédulákat szórtak szét. Az észak-szumátrai M ed ári­ból keltezett hírek azt mond­ják, hogy a diákok behatol­tak a városi tanács ülésére és nyolc tanácsos lemondá­sát kényszerítették ki. A ta­nácsosokat azzal vádolták, hogy „együttműködtek a kom­munistákkal”. A diákok uta­sítására a „megmaradt” ta­nácsosok új elnököt válasz­tottak. Az Antara hírügynökség jelenti, hogy másfél év után ismét megjelent a Berita Indonesia című lap, a betil­tott Murba-párt szócsöve. üzemanyagkészletük kimerült, a pilóták ejtőernyővel elhagy­ták a gépeket. A katasztrófá­nak nincs áldozata — a gépek nem estek lakott területre —, az anyagi kár azonban nyolc­millió frank. A szakértők megmagyaráz­hatatlannak tartják, hogy a legkorszerűbb rádió felszere­léssel felszerelt hat Mystére— IV. vadászgép egyszerre vesz­tette el az összeköttetést a repülőtérrel. A katasztrófa okának ki­vizsgálása a legnagyobb diszk­récióval folyik, az újságírók nem beszélhetnek a pilóták­kal. Egyes francia lapok azon­ban arról írnak, hogy a rá­diókapcsolatot a Moron-i és a Rota-i amerikai légitámasz­pontok zavaróberendezései szakították meg. Más változat szerint a rádióérintkezést az bénította meg, hogy a fran­cia gépek túl alacsonyan re­pültek. kormánypárt balszámyához tartozó közgazdászok egy csoportja erre utalva jelen­tette ki, hogy az Egyesült Államoknak a gyengén fej­lett országokkal folytatott kereskedelmi cseréje arány­talan és igazságtalan. Az aránytalanság abból fakad, hogy Latin-Amerika orszá­gainak termékeit olcsón ve­szik meg, az amerikai ipar­cikkeket viszont méregdrá­gán adják. Az efféle kere-ke- delmi kapcsolatra — előnyte- lensége ellenére — azért rá­utaltak, mert az észak-ame­rikai monopóliumok kivált­ságos helvzetet élveznek és ők diktálják az árakat. Az eredmény? A gyengén feil°tt országok tőkehiány miatt fő­képp csak a mezőgazdaságba tudnak beruházni és ezért nem képesek kilépni a mind fájdalmasabban szorító gaz­dasági béklyóból. Ezt tapasztalva a hazafiak számos latin-amerikai or­szágban mind határozottabb eszközökhöz nyúlnak. A békés és a fegyveres harc vala­mennyi formáját rugalmasan alkalmazzák, hogy lerázzák magukról a neokolonialista jellegű igát. Argentínában, Chilében és több más or­szágban a haladó szakszerve­zetek lépnek sorompóba, Ve­nezuelában, Peruban, Kolum­biában a békés eszközök mel­lett a fegyveres harc is je­lentős szerephez jutott. E harc eredményeképp példá­ul Kolumbiában számos fel­szabadított paraszti körzet alakult. A monopolisták természete­sen foggal-körömmel ragasz­kodnak pozícióikhoz. Ennek egyik bizonyítéka a Domini­ka elleni fegyveres beavatko­zás volt. Az akció sikerétől vérszemet kapva a múlt év augüsztus 20-án az amerikai képviselőház példátlanul álló döntést hozott: az Egyesült Államok kormánya a jövő­ben bármely latin-amerikai ország belügyeibe fegyvere­sen is beleavatkozik, ha an­nak szükségét látja. A latin­amerikai hazafiak azonban keményen tiltakoztak. Erre a taktikázás időszaka követke­zett, amely máig is tart. Növekszik a népek haragja Latin-Amerika népeinek ébersége azonban növekszik. Követelő szavuk immár a legfelső állami posztokig el­jut. A Szövetség a Haladásért- program gazdasági szakértői­nek csoportja pár nappal ez­előtt ezért mondott le. A szakértői csoport nyílt láza­dása ily módon derített fényt a latin-amerikaiak elégedet­lenségére. Növekvő haraggal ellenzik, hogy az Egyesült Államok a Szövetség a Hala- dásért-programot és az Ame­rikai Államok Szervezetét saját latin-amerikai politikai és gazdasági céljaira használ­ja fel, s az említett országok „segélyezése ürügyén” az Egyesült Államok monopolis­táinak nyújtson „zsíros fala­tokat”. Június t’töl közvetlen légijárat Budapest és Kiev között kedden, szerdán, pénteken és szombaton. Egyszeri út447,— Ft, menettérti út 849, b> Felvilérosítás, helyfoglalás, ieryefadás: MALÉV Budapest V., Dorottya u. 2. Telefon: 187-687 valamin! az IBUSZ irodáklian Halálra ítélték Kongóban az összeesküvő exminisztereket Kiutasítottak egy belga diplomatát Az Egyesüli Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének, az UNESCO-nak végrehajtó tanácsa Budapfesten tartotta ülését. Képünkön: Ilku Pál művelődésügyi miniszter, , Mohammed cl Fazi, az UNESCO végrehajtó tanácsának elnöke és M. Jimenez, a végrehajtó tanács titkára. Saigonban kedden délután meglepetésszerű találkozó jött létre a katonai kormány kép­viselői és a buddhisták veze­tői között. A megbeszélés szín helye Nguyen Van Thieu ál­lamelnök palotája volt. Meg­figyelők szerint a találkozó az első lépést jelenti a dél-viet­nami belpolitikai viszály kom- pronrsszumos rendezése felé. A tárgyalásokról, amelyen a buddhista intézet négy meg­bízottja vett részt a kormány hat képviselőjével, köztük Ky miniszterelnökkel, nem adtak ki hivatalos közleményt. Az elnöki palotából távozó buddhista vezetők elmondot­ták, hogy a kétórás megbeszé­lésen nem sikerült konkrét eredményeket elérni. A budd­histák megismételték követe­lésüket hogy az uralkodó ka­tonai junta mondjon le és írjanak ki általános választá­sokat. Az AP közöl olyan meg nem erősített jelentéseket, amelyek szerint a kormány egyes tagjai kérni akarják a miniszterelnököt, hogy a budd histák megbékéltetése ked- véár‘ mondjon le hivataláról. Az AFP jelent’ hogv Sai­gonban a választási törvény kido'gozására alakult bizott­ság úgy határozott, hogy mind azok a vietnamiak, akik köz­vetlenül vagy közvetve a kom­munizmus vagy semlegesség hívei nem lehetnek jelöltek a Johannesburg: Hírügynöksé­gi jelentések szerint a dél­afrikai Johannesburg egyik külvárosában hétfőn este a csúcsforgalom idején súlyos vasúti szerencsétlenség történt. Két, afrikai munkásokkal zsú­folt szerelmény, melynek uta­sai a nagyvárosból, munkahe­lyükről elkülönített lakóhe­I lyeikre utaztak vissza, isme­retlen okoból összeütközött. A sötétben az egyik álló vonat végébe rohant bele a másik oly sebességgel, hogy az utol­só kocsikat pozdorjává zúzta. Az összeütközés következmé­nye: 12 halott és 107 sebesült. Legtöbbje férfi munkás. Vasúti szerencsetlenseg Johannesburgban

Next

/
Oldalképek
Tartalom