Dunántúli Napló, 1966. június (23. évfolyam, 128-153. szám)

1966-06-01 / 128. szám

Dunámon napiö Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és q Megyei Tanács lapja ________ X XUI. ÉVFOLYAM, 188. SZÄM ÄRA 50 FILLÉR 1966. JÜNIUS 1., SZERDA Világ proletárjai, egyesüljetek ! < : -* íXÍwSí Szovjet parlamenti küldöttség Pakisztánban .4 Pakisztánban tartóz­kodó szovjet parlamenti küldöttség hétfőn délelőtt részt vett a nyugat-pakisz­táni törvényhozó gyűlés ülé­sén. A délutáni órákban a nemrég megalakult Pakisz­tán—Szovjet Kulturális Társaság fogadást adott a szovjet parlamenti képvise­lők tiszteletére az Ambas­sador szállóban. Hétfőn az esti órákban a szovjet parlamenti kül­döttség tagjait Hábibulláh Khan, a nyugat-pakisztáni törvényhozó gyűlés elnöke látta vendégül. A törvény­hozó gyűlés elnöke megje­gyezte: Pakisztán számára rendkívül fontos, hogy a Szovjetunió mélységesen ér­dekelt a világ e térsége békéjének fenntartásában és kihangsúlyozta a szov­jet kormány pozitív közre­működését a taskenti talál­kozó eredményes létrehoza­talában. Megkezdte munkáját a CSKP XIII. kongresszusa Kedden reggel Prágában a Julius Fucik parkban levő kongresszusi palotában meg­nyílt a CSKP XIII. kongresz- szusa. A hatalmas előadóter­met már jóval kilenc óra előtt megtöltötték a küldöttek és az erkélyen helyetfoglaló meg­hívott vendégek, a kül- és bellöldi újságírók. A falat Le- nin-kép, valamint vörös és nemzeti színű zászlók díszítik. Az ülésterem díszítésé és be­rendezése is tükrözi, hogy a XIII. kongresszus látványossá­gok nélküli munkakongresszus lesz; Néhány perccel kilenc óra előtt viharos taps köszöntötte a terembe lépő csehszlovák vezetőket és a meghívott kül­földi delegátusokat. A kong­resszus Antonin Novotny be­vezető szavaival kezdte meg tanácskozását. A CSKP KB első titkára köszöntötte a de­legátusokat és vendégeket, majd üdvözölte a részvevő mintegy 70 kommunista, mun­kás- és más haladó párt kül­dötteit. A delegátusok nagy tapssal köszöntötték a kül­Televízió a Kossuth Lajos utcában Már megszoktuk, hogy ilyenkor, a könyv ünnepén a művek „kivonulnak” az utcá­ra. Tegnap délután azonban a már évről évre hagyomá­nyosan megjelenő sátrak mel­lett egy hosszú pavilon épült az SZMT-székház előtt, hogy helyet adjon a könyvnapra megjelent különböző művek­nek. A könyvutca tegnap a vá­ros központja volt. Háromnegyed hat. A Ma­gyar írók Könyvesboltjában már minden kész. A kis asz­tal előtt Csanády János Jó­zsef Attila-díjas költő ül Bánffy György színművész társaságában. Néhány pilla­nat múlva Balogh Mária tv- riporter köszönti a nézőket s ezzel megkezdődik az egye­nes közvetítés, amely az or­szág különböző tájaihoz viszi közel városunk könyvhéti hangulatát. Kint az utcán a korzó for­galma bonyolódik le és csak ott. a pavilonsor előtt tömö­rülnek össze az emberek, keskeny utat hagyva a járó­kelők számára. Egyelőre még nem a kamerák varázsa tart­ja vissza őket. nagy érdek­lődéssel figyelik a Bóbita bá­bosainak utcai produkcióját A paraván mögül feltűnnek a mesék kedvelt alakjai: kedves színfolt, remek ötlet volt idehozni őket. Egy idős nénike kíváncsian topog a paraván körül, meg­próbál lábujjhegyre ágaskod­va mögéje pillantani. A jár­dáról sikerül is a szándéka, egy ideig nézi, aztán fejcsó­válva fordul hozzánk: — Nem is tudom, mit néz­nek ezen, hiszen a kezük mozgatja azokat az alako­kat ... Átmegy a másik oldalra és befurakodik a tömeg közé. A Kossuth Könyvkiadó he­lyi kirendeltsége részlege előtt most már gyérül a for­galom. Mondják, hogy dél­után nagy szeretettel fogad­ták itt Szilvási Lajos írót, aki műveit dedikálta az olva­sóknak. Kinek a sorsa? cí­mű most megjelent kötetét sokan vásárolták és más könyvek is szép számmal ta­láltak gazdára. Negyed hét körül két ka­mera fogja be a pavilont és Kiskunfélegyháza, Budapest után újból Pécs jelentkezik. Kende Sándor beszél a mű­vekről, olvasókról. A kamera „felnéz” a magasba, egy pil­lanatra még megörökíti az egyik feliratot s azután ki­hunynak a lámpák. Az emberek elindulnak, az utca ismét visszakapja meg­szokott hangulatát. A köny­vek azonban ottmaradtak, mai vásárlókat várva. — b. — j. — döttségeket és vezetőiket, köz­tük Leonyid Brezsnyevet, az S7.KP KB főtitkárát. Walter Ul brich tot, az NSZEP KB első titkárát, Edward Ochabot, a LEMP Politikai Bizottságá­nak taeiát. Nemes Dezsőt, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagját és a többi küldöt­tet. Antonin Novotny mesmvitó szavai után a kongresszus megválasztotta az elnökséget és a különböző bizottságokat, majd jóváhagyta a napiren­det. A napirend elfogadása után Antonin Novotnv tartotta meg a Csehszlovák Kommu­nista Párt Közoonti Bizott­ságának beszámolóiát. Beszámolója elején Anto­nin Novotny rámutatott ar­ra. hogy a párt munkája ered­ményeként győzött és meg­szilárdult Csehszlovákiában a szocialista rendszer, emelke­dett a dolgozók életszínvona­la. Közben bizonyos arányta­lanságok következtében átme­netileg megállt a feilődés, de — néniink nagy erőfeszítései és a Központi Bizottság által foganatosított intézkedések ar­ra vezettek, hagy fokozatosan leküzdöttük az átmeneti stag­nálást és 1964 második felé­től kezdve a népgazdaságban újra megkezdődött a lassú fejlődés. Novotny hangsúlyozta, hogy a népgazdaság pozitív fejlő­dése idén is folytatódik, már kezdi éreztetni hatását az új gazdasági irányítási rendszer. Az ipari termelési tervet az év elejétől április végéig 2,2 százalékkal túlteljesítettük. Novotny ezután hat pontban foglalta össze a párt politiká­jának alapvető irányvonalát és feladatait a legközelebbi időszakra. Ez a hat pont a következő: 1. Tevékenységünk célja to­vábbra is a szocialista társa­dalom erősítése és sokoldalú fejlesztése. 2. A szocialista társadalom további fejlődése szempontjából döntő jelentő­ségű az anyagi-technikai bá­zis, a szocialista termelőerők további kibontakoztatása. 3. Társadalmunk vezető ereje továbbra is a munkásosztály, az állam politikai alapja pe­dig a munkásosztály szövetsé­ge a termelőszövetkezeti pa­rasztsággal és a szocialista értelmiséggel. Az állam fej­lesztésében és a szocialista demokrácia elmélyítésében a fő feladat, hogy megvalósít­suk azokat az intézkedéseket, amelyek a nemzeti bizottsá­gok szerepének és hatásköré­nek fokozására irányulnak. 4. Ideológiai téren fő felada­tunk továbbra is, hogy a marxizmus-leninizmus, a szo­cialista hazafiság és a prole­tár nemzetköziség szellemé­ben neveljük dolgozóink tö­megeit, különösen a növekvő nemzedéket. 5. Társadalmunk sikeres fejlődésének fő felté­tele a párt vezető szerepének további elmélyítése a társa­dalmi élet minden területén, a politikában, a közgazdaság­ban és az ideológiában. 6. Külpolitikai téren előtérbe nyomul a harc az imperializ­mus agresszív akciói ellen, különösen az Egyesült Álla­mok vietnami agressziójának beszüntetéséért. Előtérbe ke­rülnek az erőfeszítések a le­nini békés együttélési politi­ka megvalósításáért, a béke megszilárdításáért, a népek kölcsönös megértéséért; A nagyharsányi dombokon a zöldborsó helyén készítik elő a talajt és vetik már a szudáni füvet. Véget ért a választási kampány Dominikában Santo Domingo: Kis Csaba, az MTI kiküldött tudósítója jelenti; Feszült hangulatban ért vé­get a választási kampány a Dominikai Köztársaságban. Az utolsó napon több helyütt összecsapásokra került sor a különböző politikai pártok hí­vei között, néhány városban lövöldözés is volt. A főváros­ban, Santo Domingóban nagy­gyűlést rendezett a Forradal­mi Szocialista Keresztény Párt nevű szervezet, s a gyűlésen verekedés tört ki a párt hívei és az úgynevezett június 14. mozgalom képviselői között. Bár mind a két csoportosulás Juan Bosch elnökjelöltségét tá­mogatja, a helyi jelöltek miatt nézeteltérés áll fenn. A vere­kedés során ismeretlen egyé­nek fegyvert is használtak, de komolyabb sérülés nem tör­tént. Az ország második leg­nagyobb városában, Santiago de Los Caballerosban is vere­kedés tört ki, ezúttal Bosch és a jobboldali Balaguer hívei között. Mind a dominikai katona­ságot, mind pedig az úgyne­vezett amerikaközi békefenn­tartó erők egységeit kedden a laktanyákba vonták vissza. Santo Domingo környékén új állomáshelyre vezényelték őket, azzal az indokolással, hogy szükség esetén a hely­színen akadályozhatják meg a rendzavarás okát. Az MTI különtudósítójának alkalma volt beszélgetni több baloldali politikussal, így Hec­tor Aristyvel, Caamano ezre­des egyik legközelebbi munka­társával, aki jelenleg egy po­litikai csoportosulás vezetője és Manuel Tavarezzel, a jú­nius 14. mozgalom vezetőjével. Valamennyien kijelentették, hogy a választáson Bosch győzelme várható. Merényletet terveztek Castro ellen A kubai belügyminiszté­rium kedden közleményben ismertette a vasárnap esti partraszállási kísérlet hátte­rét. A közlemény elmondja, hogy vasárnap az éjszakai órákban hat személlyel a fe­délzetén egy motoros bárka kísérelt meg kikötni Havan­na egyik külvárosánál. A kubai fegyveres erők a kísér­letet azonnal észrevették és beavatkoztak. Két szeme ly, akit már partra tettek, a tűz­harcban életét vesztette. Ku­bai őrhajók és repülőgépek űzőbe vették a menekülő bárkát és tizenhat kilomé­ternyire a parttól elsüllyesz­tették. A fedélzetén tartóz­kodó négy személy közül ket­tő meghalt, kettőt élve lóg­tak el. Ezek vallomást ietu Egyikük, a csoport vezetői", elmondotta, hogy az Amer - kai Központi Hírszerző Hiv - tál, a CIA utasítására indul­tak el Floridából Utasításuk és céljuk az volt, hogy meg­gyilkolják Fidel Castro kubai miniszterelnököt. Csanádi János költővel beszélget Bá’ ffy György közreműködésével a 4 es kamera előtt a Televízió riportere, Balogh Mária Uj borpalackozó épül Pécsett Nemrégiben megkezdték a korszerű borpalackozó építését az Állami Pincegazdaság Mecsekvidéki Pincészeténél. Az új borpalackozót Pécsett, a Batthyány utcába épít’k fel. A '«>)- jesen gépesített borpalackozóhoz már megérkeztek a gépek -'-s berendezések a Német Demokratikus Köztársaságból. A nagy- kapacitású palackozó üzem még ebben az évben megkezdi működését és az évi kapacitása százezer hektoliter bor pa­lackozása, ami tizenötmillió palackot jelent. A korszerű pa­lackozó építése az idén nem fejeződik be, sőt, 1970 a végleges beruházási határidő és harmincegymillió forint felhasználásá­val pincét építették, raktárakat alakítanak ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom