Dunántúli Napló, 1966. május (23. évfolyam, 102-127. szám)

1966-05-05 / 105. szám

Világ proletárjai, egyesüljetekí Dunántúli napló Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács tapjcs ______ X XIII. ÉVFOLYAM, 105. SZÁM ARA 50 FILLÉR '950- MÁJUS 5.. CSÜTÖRTÖK Megkezdte tanácskozását a KISZÖV Icözgyülése Falvak mint önelszámoló üzemegységek Vállalati jellegű irányítás a belvárdgyulai tsz-ben Tegnap délután 20 szövet-1 kezét 171 küldöttjének rész­ételével megkezdődött a KI­SZÖV küldöttközgyűlése. A ifi gyűlésen részt vett dr. A úgy József, a Megyei Párt- bizottság titkára, Horváth La­jos, a Megyei Tanács elnök­helyettese, Kelenhegyi Emil, az OKISZ elnöke, Rdcz János, az ORK1SZ elnöke, Szikszai Tibor, a Megyei Pártbizottság ipari osztályának vezetője, dr. Bánki Nándor, a Városi Párt­éi zotlság ipari osztálya veze­tője. valamint a megyei, a Pécs városi és a járási taná­csok ipari osztályának veze­tői, illetve iparügyi előadói, s más megyék KISZÖV kép­viselői. A KISZÖV vezetőségének beszámolóját Tárnái Ferenc, a KISZÖV elnöke ismertette. A négy év munkáját érté­kelve elmondotta: A két köz­Három Multicar 22-es, kis­méretű, NDK-gyártmányú autós létrát vásárolt a kö­zelmúltban a Déldunántúli Áramszolgáltató Vállalat. A létrák közül egyet Keszthe­lyen, egyet Siófokon, egyet pedig Pécsett helyeztek üzembe. A tíz méter magas létrásautó igen mozgékony és az úttestből csak kis he­lvet foglal el munka közben. KHhengcrcs Diesel V-mo- torjával maximálisan 23 ki­lométeres óránkénti sebessé­get tud elérni a kisautó. A termékek hatvan százalékát külföldre szállítja a Pécsi Kossuth Cipész Ktsz. Az exportkövetelmények magasabb mércét állítanak a minőség elé. A Dózsa-brigád feladatai között első helyen a minőség javítása szerepel. gyűlés óta eltelt idő alatt ta­núi és szerény résztvevői vol­tunk a szocialista építő mun­kában elért jelentős eredmé­nyeknek. Négy évvel ezelőtt nagy célkitűzések valóravál- tásáért indultunk munkára, amit a IV. küldöttközgyűlés határozatai tűztek ki elénk: a megye szövetkezetei ipará­nak továbbfejlesztése, a ren­deltetés szerinti tevékenység növelése, a gazdasági, a poli­tikai és a szervezeti javulás elősegítése volt a legfőbb fel­adatunk. — A határozatnak megfe­lelően 1963-ban javasoltuk a választmánynak, majd annak egyetértésével a szövetkezetek közgyűléseinek a megye szö­vetkezetei iparának átszerve­zését, ami 35 szövetkezetei, s mintegy 3500 szövetkezeti dol­gozót érintett. Az átszervezést követően megszűntek a vidéki vegyesipari szövetkezetek, me­gyei szövetkezetek jöttek lét­re. Az építőiparban pedig já­rási szintű vertikális szövet­kezetek alakultak. Ezután Tárnái elvtárs rá­tért a szövetkezetek eredmé­nyeinek részletes ismertetésé­re, s többek között ezeket mondotta: — Az elmúlt öt év alatt a lakosság részére 419,7 millió forint értékben végeztünk kü­lönböző ipari és személyi szol­gáltatást méretes és építőipari tevékenységet. A belkereske­delem részére 334 900 000 fo­rint értékben szállítottunk bú­tort, cipőt, textilruházati és vasipari cikket. A külkereske­delem részére pedig 120,6 mil­lió forint értékben különböző exporttermékeket készítet­tünk. Bővült a szót" általán — A helyiipari tevékeny­ségünk fejlesztése terén is eredményes szervező munkát végeztünk. Négy év alatt 120 új egységgel bővült a szemé­lyi szolgáltató hálózat, ami zömmel vidéken jött létre. Napjainkban a háztartási gép, egyéb vasipari termék és ci­pőjavítás begyűjtése a megye valamennyi közúttal rendel­kező községére kiterjed. Az elmúlt 3 év alatt 20 310 rá­diót, tv-t és háztartási gépet, 25 030 pár cipőt javítottak a szövetkezetek a földműves­szövetkezeti hálózat begyűj­tése révén. Ismertette az építőipari te­vékenység efedményeit, a be­Szemle a legelőkön számoló rámutatott arra, hogy a szövetkezetek a második öt­éves terv időszakában 1140 la­kást építettek, ezen belül 112 lakást a tavalyi mohácsi ár­vízkárok helyreállításának idején példátlanul rövid ha­táridőn belül adtak át a la­kóknak. A párt lakásépítési programjának megfelelően az építőipari termelésen belül a lakosság részesedése az 1960. évi 19,6 százalékról 58 száza­lékra, volumenben pedig négyszeresére nőtt. Méltatta a beszámoló azt az erőfeszítést, melyet a szö­vetkezetek az export termelés terén végeztek, majd a beru­házások kérdésével foglalko­zott. Az elmúlt négy évben átalakítási, beruházási mun­kákra 46 248 000 forintot for­dítottak, ennek 50 százaléka a helyiipar politikai tevékeny­ség fejlesztését célozta. Nagyobb önállóság, több felelősség A beszámoló részletesen is­mertette a szövetkezetek gaz­dasági helyzetét, méltatta a szövetkezeti tagság szorgal­mát, elismerését fejezte ki a párt a tanácsi és a különböző társadalmi szervek segítségéért. A hiányosságokkal foglal­kozva a beszámoló rámutatott (Folytatás a 3. oldalon.) Baranya megye legnagyobb szövetkezeti gazdaságában — az országos hírű belvárdgyulai Közös Ut Tsz-ben — érdekes módon valósították meg az üzemegységek hatékonyabb, vállalati jellegű irányítását. A 8500 holdas gazdaság sajá­tos helyzetben van: hat falu — Belvárdgyula, Birján, Hás- ságy, Lothárd, Magyarsarlós és Olasz — tartozik hozzá, amelyek mindegyike egy-egy üzemegységként működik. Emellett különálló egységnek számít az állattenyésztés, a gépüzem és a kertészet is. Ek­kora és ennyire szétágazó me­zőgazdasági nagyüzemet le­hetetlen volna a hagyományos — a kisebb termelőszövetke­zetekben bevált — módszerek­kel irányítani. Az idei tavasz­tól kezdődően a Közös Ut Tsz- hez tartozó minden falu és üzem önelszámoló üzemegy­ségként gazdálkodik a rendel­kezésére álló munkaerővel és a rábízott anyagi eszközökkel. Az üzemegységek függetle­nített, felelős vezetői megkap­ták a kötelező hozamtervet és az annak megfelelő költségke­retet az egész esztendőre, ami nek megvalósítását, illetve fel- használását a központi veze­tés természetesen állandóan ellenőrzi. Az üzemköltséghez minden vezető még tíz száza­lékos biztonsági pótkeretet i abban, hogy növeljék a hoza- kapott, ehhez azonban csak mókát és csökkentsék az különleges, indokolt esetben üzemköltségeket, mert ily mó- nyúlhatnák hozzá: például, ha dón nagyobb jövedelemhez a tervezettnél nagyobb hoza- I juthatnak, mókát érnek el. vagy pedig valami természeti csapás sújt­ja a területüket. A munkaerő­vel ugyancsak minden üzem­egység maga gazdálkodik, de a nagyobb, sürgősebb felada­tok végrehajtására „vendég- munkás”-okat fogadhat a töb­bi faluból, akiket persze fizet­nie is kell. A Közös Ut Tsz ez évi ho­zamterve mintegy harminc- millió forint. Ennek megvaló­sítására az év folyamán 7,2 millió forint alapbért fizetnek ki az üzemegységek a dolgo­zóiknak és ugyanekkora ösz- szeget terveztek év végi nye­reségrészesedésül is. Termé­szetesen a jó szervezés, a gon­dos munka eredményeként egyik-másik üzemegység a ter­vezettnél nagyobb hozamot érhet el vagy kevesebb költ­séget használhat fel a terme­léshez, s akkor több lesz a kiosztásra kerülő részesedés. Ha viszont valahol keveseb­bet termelnek vagy túllépik a költségkeretet, az az illető üzemegység nyereségrészesedé sének rovására történik. A termelőszövetkezet tagjai te­hát messzemenően érdekeltek MOHÁCSI SZÖLÖHEC/Y U árom évvel ezelőtt még a legmostohább, leg­elhanyagoltabb művelési ág volt a legelő, melyből fő­képp a dombosabb részeken, de az ormánsági síkon Is Ba­ranyát jócskán ellátta a ter­mészet. Haszna azonban nem sok volt, nem Is csoda. Hisz egy jó részét évszázadok óta alig érintette gondoskodó emberi kéz. Júliusra már úgy kisültek, hogy még a birka is éhen fordulhatott fel raj­tuk, a mélyebb részeken meg a víz pusztította a füvet, tá­pot adva a iépfene meg sok más állatbetegség elterjedé­sének. Mígnem 1964-ben az állam 4,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást adott Baranyának is a tsz legelők rendbehozására, mlntalegelők kijelölésére. Abban az évben még kevés tsz-ben vették ko­molyan a dolgot, olyan is volt, hogy ezt a pénzt má« célra használták fel, mégis a legelők 3 százalékát rend­behozták, mintalegelővé ala­kították. A következő évben az állami támogatás 5.8 mii Hó forint volt. s 1965 végére a mintalegelők aránya máf elérte a 12 százalékot. A I? százalék 6000 hóinak feleli meg, s ezen a hatezer holdon az átlagos szénatermés hol­danként 16,3 mázsa volt. ke­reken 10 mázsával több. mint a megyei átlag. Ebben az évben az állam újabb 7 millió forinttal já­rult hozzá a baranyai tsz le­gelők rendbehozásához, s je­lenleg 84 mintalegelő van a megyében, 12 000 katasztrá'is hold s ez a legelő terület pgv harmada. Ánrilis utolsó nap­jaiban szakbizottságok vizs­gálták meg minden járásban a mintalegelőket és a még nem mintalegelőket is. Ez utóbbiaknál a helyzet csak­nem változatlan. A minta­legelők azonban általában szépek, gondozottak. Az anya­gi támogatást a tsz-ek ma már zömmel rendeltetéssze­rűen használják fel, kivétel persze akad. A szemlebizotl- ságok megállapították, hogv a legelők felületi munkál v tait, — fogasolás, rétgyaln- lás stb. — mindenütt elvé­gezték, kivéve a véméntü, görcsönydobokai, dunafalvai. dunaszekcsői, mattyi és gor- disai termelőszövetkezeteket. Ez utóbbiak annak ellenéi?, hogy a pénz meg volt rá e munkákat elmulasztották A tavaszi ápolási munká­kat is rendben elvé-»»-»-'*- mintalegelőkön, rendbehoz­ták a felhajtó utakat, i ku­tak környékét, a karámokat. Tavaly ta vasszal ;v szaka dm - lan esőzések miatt nem tn ták elvégezni a tisztító ka­(Folytatas a 2. oldalon) Jugoszláv katonai delegáció érkezett hazánkba A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban járt magyar katonai küldöttség látogatásának viszonzásaként Ivan Gosnjak hadseregtábomok, a Jugoszláv Fegyveres Erők fő- parancsnokának helyettese, nemzetvédelmi miniszter vezetésé­vel szerdán délelőtt jugoszláv katonai küldöttség érkezett Bu­dapestre, baráti látogatásra. A vendégeket a zászlókkal, üd­vözlő feliratokkal díszített ferihegyi repülőtéren katonai tisz­teletadással, ünnepélyesen fogadták. A küldöttség fogadására megjelent Czinege Lajos vezér- ezredes, honvédelmi miniszter, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának póttagja, Erdélyi Károly külügyminiszter-helyettes, Gá­bor István, a Magyar Partizán Szövetség főtitkára, a Magyar Néphadsereg tábornoki és parancsnoki karának sok tagja, a Honvédelmi Minisztérium és a Külügyminisztérium több ve­zető beosztású munkatársa. Az ünnepélyes repülőtéri fogadtatás a díszszázad dísz- menetével ért véget. IMo: M Maos

Next

/
Oldalképek
Tartalom