Dunántúli Napló, 1966. május (23. évfolyam, 102-127. szám)

1966-05-01 / 102. szám

Dunantaii napio Az MSZMP Baranya meggei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja ®tra. ÉVFOLYAM,!«. SZÁM Ara M FILLÉR 1988. MA.TTJS 1« vasárnap Világ proletárjai, eggesöljetefir! *y Negyedszer is Bolyba került! a Vörös Vándorzászló Fehér Lajos elvtárs hesxéde ax ünnepségen Fehér Lajos elvtárs adta át » Minisztertanács és a SZOT Vörös Vándorzászlaját a Bólyi Állami Gazdaság igazgatójának. Köszöntj fik megyénk dolgozóit! Huszonkettedik szabad májusi ünnepünkön, a nem­zetközi munkásosztály és a proletariátus nagy ünnepé­nek 76. évfordulóján szív­ből köszöntjük Baranya me­gye és Pécs város dolgozóit. Forró üdvözletünket küld­jük a harcos múlttal és az építő munkában példamuta­tóan helytálló munkások­nak, falvaink szocialista úton haladó parasztságának, a szellemi élet alkotó mun­kásainak, a tudomány, a mű­vészet, a kultúra területén, a közös célokért munkálkodó értelmiségünknek, megyénk szervezett dolgozóinak, akik felszabadulásunk óta elért eredményeink hordozói és jövőnk szorgalmas építői. További munkasikereket, szocialista életünk minden napjának gazdagítását kí­vánjuk! SZ AKSZERVEZETEK MEGYEI TANÄCSA Mint már hírűi adtuk, 1985. évi kiváló gazdálkodási ered­ményeiért a Bólyi Állami Gaz­daság — immár negyedízben — elnyerte a Minisztertanács és a SZOT Vörös Vándorzász­laját. A zászlóátadó ünnep­ségre szombat délután 5 órai kezdettel került sor a bólyi filmszínház épületében. Az avató ünnepségen megjelent Fehér Lajos elvtárs, az MSZ­MP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács első elnökhelyettese, Rapai Gyula, a Megyei Pártbizottság első titkára, Palkó Sándor, a Me­gyei Tanács elnöke, Novics János, a Megyei Pártbizottság titkára, Právicz Lajos, a Szakszervezetek megyei Taná­csának titkára. Az ünnepséget Fórt* Kál­mán, a Bólyi Állami Gazdaság párttitkára nyitotta meg. Ez­után Fehér Lajos elvtárs mondott ünnepi beszédet. A kormány nevében köszöntötte a gazdaság dolgozóit és veze­tőit, akik egy év —1964 — ki­hagyásával negyedszer nyerik el a magas kitüntetést. Ok őrzik a párt vörös zászlaját is, melyet a kongresszusi ver­senyben elért eredményeikkel érdemeltek ki. A tizenkétsze­res Élüzem cím is azt bizo­nyítja, hogy a gazdaság dol­gozói folyamatosan évről évre kiemelkedő munkát végeztek. A gazdaság eredményeit méltatva Fehér elvtárs ki­emelte azt a tényt, hogy 1965-ben ez a gazdaság 125 millió forint értékű árut adott belföldi ellátásra és ex­portra. Növénytermesztési eredmé­nyeik különösen kiemelkedőeik. Az elmúlt évben hektáronként 35 mázsa búzát termeltek — ez 20,5 mázsa holdanként —, ami 30 százalékkal magasabb az állami gazdaságok országos átlagánál. Kukorica-termésho­zamaik pedig világviszonylat­ban is jelentősek, hibrid vető­mag-kukoricából több, mint 2000 kőid átlagában 29 mázsás szemestermést értek el, ami közel 50 mázsának felel meg holdanként. Állattenyésztésük­ből különösen a magas tojás­termelést és « tejtermelést méltatta. A tervezett 92 száza­lékos költségszinttel szemben 87.4 százalékos költ.ségszintet értek el Mindezeknek köszön­hető. hogy a gazdaság dolgo­zóinak nyereségrészesedése 24 napi átlagkeresetüknek felel meg, szemben a gazdaságok országos átlagával, amely csak 10.5 nap. A 2500 fős munkás­kollektíva 80 százaléka a törzs gárda tagja. Eddig 700 dolgozó kapott Kiváló dolgozó jel­vényt és oklevelet ebben a gazdaságban, ■ 1965-ben 22 kollektíva versenyzett a szo­cialista brigád címért, s kö­zülük 18 brigád el is nyerte azt Beszéde után Fehér Lajos elvtár» átadta a zászlót Kis- jakab Lajosnak, a Bólyi Álla­mi Gazdaság igazgatójának, majd a földművelésügyi mi­niszter nevében az Állatni gazdaság kiváló dolgozója jel­vényt adta át Pálfi Endré­nek, a gazdaság főmérnöké­nek, Prosz János brigádveze­tőnek, Márton Pál előadónak, Szendró Antal csoportvezető­nek és Téki Sándor esztergá­lyosnak, valamint a miniszter dicsérő oklevelét Haris János­nak és Jakobi Ferencnek, a gazdaság dolgozóinak. A gaz­daság dolgozói közül még to­vábbi 120-an kaptak Kiváló dolgozó jelvényt és oklevelet A magas kitüntetéseket a dolgozók nevében Kisjakab Lajos igazgató köszönte meg, majd elmondotta, hogy a IX. pártkongresszus tiszteletére és a zászló megvédésének je­gyében újabb felajánlást tet­tek a dolgozók. Vállalták, hogy az 1966-ra tervezett ter­méshozamaikat 1 százalékkal növelik, am; 2,5 millió forint plusz eredményjavulást jelent a gazdaságnak. Az avató ünnepség végén a gazdaság és a község fiatal­jai, az úttörők ünnep; mű­sorral köszöntötték a vendé­geket és a kitüntetett Bólyi Állami Gazdaság minden dolgozóját. Ezerilszáz komlói fiatal fáklyás, lampioiios felvonulása A nemzetközi munkásszoli­daritás ünnepségeit Komlón, szocialista bányavárosunkban hagyományosan a fiatalok fáklyás, lampionos felvonulá­sa vezette be: szombaton es­te 1500 bányász- és diákfiatal menete ereszkedett le a kö- könyösi városrész dombjairól a városközpontba, a Lenin térre. A fiatalok színes me­netét a »Május 1”- Művelődési Ház bányászzenekara kisérte, az élén az »Ifjú Gárda’’ ki­szesei haladtak. A Lenin té­ren Hegedűs Sándor, a KISZ komlói városi bizottságának titkára köszöntötte a fiatalo­kat. Pécsett ugyancsak szomba­ton kezdődött a május elsejei ünnepségekhez kapcsolódó programsorozat: a város őt központi terén munkás-fúvós­zenekarok adtak hangversenyt — ugyanezek a zenekarok va­sárnap reggel zenés ébresztő­vel köszöntik a Mecsek alji város dolgozóit. II Faipari ülsz dolgozóinak ünnepsége Szakszervezeti küldöttségek a május elsejei ünnepségeken Családias ünnepséget tartottak a Faipari Ktsz dolgozói; szombaton délután 3 órakor, az Olimpia presszó-helyisé­gében, abból az alkalomból, hogy elnyerték az Országos Kiváló Kisipari Szövetkezet címet és az OKISZ vándor-! zászlaját. Képünkön: dr. Simon Lajos méltatja a szövetkezet! eredményeit. A munkásosztály nemzet­közi ünnepén ebben az évben is számos szakszervezeti kül­döttség-cserére került sor. Magyar szakszervezeti kül­Kitüntctések május 1. alkalmából A SZOT elnöksége a tár­sadalmi munka terén vég­zett eredményes szakszerve­zeti munkája elismeréséül a Szakszervezeti Munkáért — kitüntető jelvény arany fo­kozatát adományozta: Györ- kő Antalnak, Schnatterbach Józsefnek, Szegedi István­nak, Kosztka Gyulának, Varjas Józsefnek, Koberlink Józsefnek, dr. Vastagh Gyu­lának, Tomecskó Jánosnak, Hüffner Józsefnek, Balázs Józsefnek és Várkonyi An­talnak. A kitüntetéseket Právicz Lajos, a Szakszervezetek Baranya megyei Tanácsá­nak titkára adta át — teg­nap, szombaton délelőtt — az SZMT székház klubhe­lyiségében. döttség utazott a Szovjetunió­ba, Bulgáriába, Csehszlová­kiába, Kínába, Kubába, Len­gyelországba, Mongóliába, az NDK-ba, Romániába, az Egye­sült Arab Köztársaságba, Gui­neába, Maliba, Marokkóba és Szíriába. Május elseje megünneplé­sére Magyarországra érkez­tek a szakszervezeti világ- szövetség, valamint a szov­jet, a bolgár, a csehszlovák, a jugoszláv, a kínai, a koreai, a kubai, a lengyel, a mongol, a német, a román és a viet­nami szakszervezetek képvi­selői. Szákszervezeti delegá­ciók érkeztek továbbá Algé­riából, Chiléből, az Egyesült > Arab Köztársaságból, Guineá- ' bői, Maliból, Marokkóból, Nagy-Britanniából, Olaszor­szágból, Svájcból, Szíriából és Szomáliföldről. A külföldi szak szervezeti küldöttségek meg­tekintik a magyar dolgozók május elsejei felvonulást. Szombat este a Szaktanács Elnöksége fogadást adott a külföldi vendégek tiszteletére, Gáspár Sándornak, a SZOT főtitkárának pohárköszöntőjé­re a vendégek nevében V. Porkkala, a Szakszervezeti Vi­lágszövetség képviselője vála­szolt. Éljen május I,, a világ dolg

Next

/
Oldalképek
Tartalom