Dunántúli Napló, 1966. április (23. évfolyam, 77-101. szám)

1966-04-01 / 77. szám

VUdg proletárjai, egyesüljetekí Dunámon napló Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja ________ x xiii. Évfolyam, h. szAm Ara so fillér ioos. április i., péntek Tanácskozik az SZKP XXIII. kongresszusa-----------------------------------------------------------——-------------- i ! F ellőtték a Lima 10-el A Hold további kutatása programjának megfelelően 1966. március 31-én. moszkvai idő szerint 13.17 órakor , a Szovjetunióban a Hold irá­nyába kozmikus rakétát' lőt­tek fel. . A rakétán található a Luna 10 uiíomatikus űrállomás. Az állomás fő feladata olyan rendszerek kidolgozása, amelyek a Hold mesterséges holdjának létrehozását bizto­sítják a holdkörüli kozmikus térség kutatása céljából, vala­mint az -állomáson elhelye­zett rendszerek kidolgozása az űrállomásnak szelenocentri kus (holdkörülié pályára juttatása céljából. Á Luna 10 űrállomáson el­helyezett valamennyi készülék szabályszerűen működik. A 1 koordinációs számítóközpon l ban folyik a beérkező Inf mációk feldolgozása. téktartás és a meggondoltság jellemzi. A küldöttek tudatá­ban varinak annak, hogy kongresszusuk nagy jelentősé­gű évforduló küszöbén ta­nácskozik: a Szovjetunió jö­vőre ünnepli fennállásának 50. évét, majd pedig 1970-ben Vlagyimir Iljics Lenin, a szov­jet állam megalapítója szüle­tésének 100. évfordulóját. Ta­nácskozásukat áthatja az a törekvés, hogy az SZKP és a szovjet nép méltó módon fo­gadja e történelmi évforduló­kat. ■íádár János és az SZKP XXIII. kongresszusán résztvevő magyar küldöttség a Kreml kongresszusi palotájának előcsarnokában a március 30-t ülés egyik szünetében. Az SZKP XXIII. kongresz- szusa csütörtökön délelőtt, magyar idő szerint nyolc óra­kor folytatta tanácskozásait a Kreml kongresszusi palotájá­ban. A küldöttek a Központi Bizottság beszámolója feletti vitában'■elemzik a szovjet bél­és külpolitikát, a népgazda­ságfejlesztés soron lévő fel­adatait, a népjólét, a kultúra és tudomány, a pártépítés és az ideológiai munka kérdé­seit, A kongresszust a lenini szellem, a realizmus, a mér­NY. POPGORMJ: Az SZKP a lenini úton vezeti a szovjet népet Nyíkolaj Podgornij, az SZKP Központi Bizottsága el­nökségének tagja kijelentette, hogy a Szovjetunió Kommu­nista Pártja a jövőben is bé­keszerető külpolitikát folytat, visszaveri az agresszorok tá­madásait, minden lehetőséget felhasznál, arra, hogy előbbre vigye a szocializmus ügyét. Podgornij elítélte az ameri­kai imperializmusnak a Viet­nami Demokratikus Köztársa­ság és Kuba ellen elkövetett agresszióját és emlékeztetett arra, hogy a Szovjetunió gaz­dasági segítséget nyújt a viet­nami népnek és fegyverekkel is segíti. A Szov jetunió poli­tikai tekintetben is támoga­tást nyújt Vietnamnak, he­lyesli a VDK kormányának és a Dél-vietnami Nemzeti Fel­szabadítása Fron Inak azokat a javaslatait, amelyeket a viet­nami probléma rendezésére vonatkozóan előterjesztettek. Ezután rámutatott, hogy a gyarmatosítók igyekeznek visszaszerezni elvesztett pozí­cióikat, és hangsúlyozta, hogy nem lehet lebecsülni azt a veszélyt, ami ennek következ­tében a békét fenyegeti. Podgornij kijelentette, hogy a nemzetközi kommunista mozgalom egysége és összefo­gása állandóan az SZKP Köz­ponti Bizottsága figyelmének középpontjában áll. A Szovjetunióban követke­zetesen valóraváltják az SZKP XX. és XXII. kongresszusá­nak határozatait, teljesítik a párt programját. Az SZKP a lenini úton, a kommunista társadalom felépítésének út­ján vezeti a szovjet népet és ezzel internacionalista köte­lességének tesz eleget. Leonov űrhajós alezredes Magyarországra látogat Alekszej Iruiiov űrhajós- alezredes, a KISZ Közpouti Bizottsága vendégeként áp­rilis 2-án Magyarországra érkezik és rcsztvesz a fel- szabadulásunk évfordulója alkalmából rendezett buda­pesti ünnepségeken. majd látogatást tesz Kaposvá­rott és Szombathelyen, s fogadja Kállai Gyula, a Mi­nisztertanács elnöke is. A. NOVOTNY: Tömöri!*iik erőinket a világreakeiő támadásaival szemben A délelőtti ülésen Antonin Novotny, a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára üd­vözölte a kongresszust. Be­szédében felhívást tett a nem­ges fellépése útján” — jelen­tette ki Novotny. A szocialista államok egy­sége, a Varsói Szerződés Szer­vezetének további erősítése, az összes forradalmi erők tö­mörítése és közös akciói' ké­pesek lennének megállítani' a világr.eakctó támadását: Látin- Amerikában, Ázsiában, Afri-j . kában és - Európában — mon­dotta Novotny. Hangsúlyozta, hogy ,,az imperializmus ag­resszív erei a nemzetközi kommunista mozgalomban lé­vő nézeteltéréseket és a szo­cialista országok egységének hiányát saját ellenforradalmi WALDECK feÖCHÉT: * i és agresszív terveik megvaló­sítására használják ki”.. Ebben a helyzetben. — foly­tatta Novotny .—, nem állják ki a kritikát azon kísérletek, amelyek „a nemzetközi' kom­munistái mozgalommal fenn­tartott kapcsolatok megszün­tetését”, valamint „az impe­rializmus ellen a többi párt­tal és országgal való közös fellépés elutasítását”, az „egyik-másik politikai vagy elméleti kérdésben fennálló nézeteltérésekkel . indokolják, még ha azok a legkomolyab­bak is”. A kommunista pártok fejlesszék kölcsönös kapcsolataikat zetközi kommunista mozgalom tömörítésére, amely a béke és a haladás összes erőinek alap­ját képezi. „Azt a politikai és. erkölcsi támogatást, amelyet a Szov­jetunió, a mi köztársaságunk és a többi szocialista ország a Vietnami Demokratikus Köztársaságnak, a védelemhez nyújt, meg kell sokszorozni valamennyi szocialista ország az egész nemzetközi kommu­nista mozgalom közös, egysé­Ltaiin pártjának kongresz- szusai nagy nemzetközi ese­ményeknek számítanak orszá­gunkban és az egész világon — mondotta Waldeck Ro­chet, a Francia Kommunista Párt főtitkára. „A szocializ­mus sikerei a társadalmi ha­ladás élvonalába helyezték a Szovjetuniót” — jelentette ki, Az FKP főtitkára közölte, hogy a francia nép elismerést sei adózik a Szovjetuniónak, amiért „olyan nagy támoga­tásban részesíti az ázsiai, af­rikai. és latin-amerikai népek nemzeti felszabadító mozgal­mát, s kiváltképpen , a hős viet­nami népet. A francia—szovjet jóvi­szony megteremtése ;— foly­tatta —, megfelel mindkét nép érdekeinek, s egyúttal az uró- pai biztonság és a világbéke érdekeinek is. A francia kom­munisták „nagy megelégedés­sel fogadták azt a hírt, hogy a Francia Köztársaság elnöke ellátogat a Szovjetunióba”. Az FKP főtitkára kijelen­tette, hogy a francia kommu­nisták teljes szolidaritást vál­lalnak a Vietnami Dolgozok Pártjával és a Dél-vietnami Nemzeti E’elszabadítási Front­tal. Waldeck Rochet kijelentet­te, hogy a francia kommunis­ták a marxista—leninista pár­(Folytatás a 2. oldalon) Kádár János elvtárs felszólalása az SZKP XXIII. kongresszusán Tisztelt Kongresszus! Ked­ves Elvtársak! Küldöttségünk, a Magyar í Szocialista Munkáspárt nevé- 5 ben szívből köszönti a Szov- > jelunió Kommunista Pártja XXIII. kongresszusát. Átad­< juk a kongresszusnak és a < kommunizmust építő nagy ^szovjet népnek a szocializmust 5 építő magyar nép forró, test- ) véri üdvözletét és őszinte jó- ■ kívánságait. | Elvtársak! i Még nincs ötven éve an- í nak, hogy az orosz proletá- , rok, a cári birodalom elnyo- >. mott népeinek fiai és leányai ( 1917-ben, Lenin, a bolsevikok szavát követve felkeltek és kivívták a hatalmat. Romok­éban heverő országban, meg- : gyötört és véráztatta földön ) fogtak hozzá egy új világ, -a szocialista társadalom fel­építéséhez. Azóta á párt-ve- zette szovjet nép a régi világ romjait eltakarítva, szinte a semmiből hatalmas gazdasá­got, virágzó kultúrát terem­tett. A Szovjetunió ma a fej­lett tőkés országokat megelőz­ve, élen jár a rakétatechnika, az űrkutatás, az elektronika, valamint a tudomány és az alkotómunka számos más te­rületén. A szovjet nép az emberiség ú ttörő jeként, példátlan ne­hézségekét leküzdve, tör elő­re céljai felé, s ma már a kommunista társadalom meg­teremtésén dolgozik. A Szov­jetunió hatalmas eredményei méltán vívták ki a haladó emberiség legnagyobb elisme­rését. Ezen a történelmi úton mérföldkő volt a Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. és XXII. kongresszusa és nyil­vánváló új fejlődés kezdete és lendítő ereje lesz a mostani, XXIII. kongresszus is, amely­nek munkájához sok sikert kívánók. Elvtársak! Á kongresszus bonyolult nemzetközi helyzetben végzi munkáját. Történelmileg az imperializmus hanyatlik, a szocialista világrendszer ereje, a népek szabadságharca, a vi­lág kommunista pártjainak és haladó mozgalmainak befolyá­sa növekszik. Ugyanakkor a nemzetközi helyzet éleződik, mert a vesztüket érző impe­rialisták fokozzák agressziói­kat, különösképpen az USA- imperilaizmus, amely durva támadások sorozatál köve' te és követi el a dél-vietnami nép és a Vietnami Demokra­tikus Köztársaság ellen. Ebben a helyzetben éberség­re, az imperialista-ellenes erők összefogására, Vietnam. s más megtámadott népek hét ;- kony megsegítésére van szük­ség. Mindezt figyelembe véve. a Magyar Népköztársaság — két- és többoldalú megai'a- podások alapján — állan­dóan szilárdítja egységét és együttműködését, mindenek­előtt a Szovjetunióval. » szocialista országokkal. Támogatjuk a szocializmus és a béke szempontjából oly nagy fontossággal bíró nem­zetközi szervezetek — a Var­sói Szerződés szervezete és a Kölcsönös Gazdasági Segítség • Tanácsa — hatékonyságának növelését. Elítéljük a Vietnam népe elleni ameri Imi agressziót, kö­veteljük annak beszüntetését, segítjük az agresszió ellen harcoló vietnami testvérein­ket, s az imperialisták ellen harcoló más népeket. Azt tart­juk. hogy az imperialistákra kudarc vár, a világháború megakadályozható, mert a ha­talmas Szovjetunió, a szocia­lista országok, a szabóságu­kért harcoló népek, a világ haladó mozgalmainak együttes '■eje legyőzhetetlen. (Folytatás i 2. oldalon) Megérkeztek az Lkaregok A t (Tudósítás a 3» oldalon,

Next

/
Oldalképek
Tartalom