Dunántúli Napló, 1966. március (23. évfolyam, 50-76. szám)

1966-03-18 / 65. szám

"'V Világ proletárjai, egyesüljelek J Dunámul! napló _________Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja XXIII. ÉVFOLYAM, 65. SZÁM ÁRA 50 FILLÉR 1966. MÁRCIUS 18.. FfiNTER Az űrhajózás történetének első kényszerleszállása A Mason romboló felvette a Gemini 8. utasait A Gemini 8. a felbocsátás pil­lanatában Kis Csaba, az MTI washing­toni tudósítója jelenti: A tervezett 71 helyett már a 7. fordulatban visszatért a földre a Gemini 8 amerikai űrhajó. Az űrutazás során sú­lyos problémák merül tele tel, s az űrhajó átmenetileg kor- manyozhataüanná vált. A/, űrhajó kényszermegol­dásként a Csendes-óceánra, Japán deli partjaitól kb. 1000 kilométerrel dclrc szállt le. A Gemini 8 csaknem pontosan a megadott körzetben szállt le és egy perccel később felfe­dezte egy C—54-es típusú re­pülőgép, az egyetlen. amely •ebben az időpontban már a leszállás körzetében tartózko­dott. A repülőgépről három békaember ejtőernyővel vízbe ugrott s az űrhajéira erősített egy hatalmas úszóövet. Neil Armstrong és David Scott szerencsésen.. túlélte az űrhajózás történetének első kényszerleszállását. A Leonard. F. Mason rom­boló fedélzetére vette az asztronautákat. Ez három órá­val a leszállás után történt. A Houstonból érkezett je­lentésék szerint az űrhajósok épek és egészségesek. Jelenleg a teljes gőzzel Okinawa felé tartó Mason romboló fedélze­tén vannak, ahol tüzetes orvo­si vizsgálatnak vétók alá őket. A Gemini 8-kísérlet felada­ta az volt, hogy Armstrong az űrhajót összekapcsolja a korábban fellőtt Atlas Agena rakéta körpályán keringő ré­szével, tartós együttes renülést hajtson végre, majd Scott hagyja el az űrhajót, több mint két órán át szabadon le­begjen a világűrben, s köz­ben különböző bonyolult fel­adatokat hajtson végre. Az űrséta után az űrhajót el kel­lett volna távolítani az Agena rakétától, s a későbbiek során, az űrutazás harmadik napján visszahozni a földre. Bár a kísérlet rajtját ki­sebb zavarok miatt 24 órával elhalasztották, szerdán mind az Atlas Agena. mind pedig a Gemini 8-at szállító Titan rakéta ’rajtja tökéletesen si­került. Armstrong az előre begyakorolt módon., sikerrel hajtotta végre az űrhajó pá­lyájának módosítását és az Agena jnegkpzelílését, majd az űrutazás hatodik órájában a bét objektum összekapcsolá­sát. A Gemini orr-részét pon­tosain sikerült beillesztenie az Agena rakéta végén kiképzett nyílásba. Az űrutazás hetedik órájá­ban az űrhajósok megkezdték a kijelölt kísér]etsarozat vég­rehajtását. Első kísérletként a két összekapcsolt kozmikus objektumot a haladási irány­ra 180 fokkal kellett elfordí­tani a Gemini kormányraké- tái segítségével. Mivel a kísér­let során zavar jelentkezett és a kozmikus objektum irá­nyítása nem sikerült, Arm­strong szétkapcsolla az űrha­jót a rakétától, ekkor azon­ban az űrkabin saját hossz­tengelye körül kezdett kerin­geni s a konriányraké Iákkal i nem sikerült ezt a Pörgő | mozgást megállítani. Arm- i strong a visszatéréshez szük­séges fékezőrakéták üzem­anyagának egy részéi felhasz­nálva, ellenőrzése alá vonta ugyan az űrhajót, de a hous­toni Irány ítóközpont haladék tálamul úgy döntött, hogy fél­beszakítja a kísérletet és az űrhajót visszatéríti a földre. A pálya alakulása lehetetlen­né tette, hogy a Gemini 8 az előre kijelölt körzetben száll­jon le, így a Csendes-óceánon, Japán déli részétől csaknem ezer kilométerre kellett vízre .szállni a. Az első kommentá­rok nem tudják pontosan meg­magyarázni a kísérlet során fellépett hibát, ami a kény­szerleszállást szükségessé tet­te. Máris hallatszanak azon­ban olyan hangok, amelyek hibáztatják az amerikai űr­kutatási program propaganda- célokból történt meggyorsítá­sát. Johnson elnök éppen szerdán délben, a Gemini 8 rajtját követően tett olyan niylatkozatot, hogy Amerika „utolérte a Szovjetuniót az űrkutatásban, s az első ember a holdon amerikai lesz, még­pedig a 60-as években”. A Gemini 3-lusérlct kudarca visszavetheti az egész Gemi- ni-prograrnot, g ezzel az úgy­nevezett Apollo-tervet is, amellyel Amerika embert akar juttatni a hold felszínére. A Reuter hírügynökség el­mondja, hogy a hivatalos szervek nem hozzák nyilvá­nosságra azokat a magneto- fonfelvételeket, amelyek á veszély perceiben elhangzott rádióbeszélgetéseket rögzítet­ték; Iljicsov szövet külügymin szter-helyettes Kádár Jánosnál Kádár János, a Magyar j Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára szerdán fogadta a ha­zánkban tartózkodó L. F. Ilji- csovot, a Szovjetunió külügy­miniszterhelyettesét és meg­beszélést folytatott vele idő­szerű nemzetközi kérdésekről. L. F. Iljicsovot csütörtökön hivatalában fogadta Péter Já­nos külügyminiszter is. KOZMOSZ 112. A Szovjetunióban csütörtö­kön felbocsátották a Koz­mosz—112 mesterséget holdat. A szputnyik fedélzetén tu­dományos berendezést helyez­tek el, amely a TASZSZ ál­tal 1962. március 16-án is­mertetett programnak megfe­lelően folytatja a kozmikus térség kutatását. A szputnyik pályáját a kö­vetkező adatok jellemzik: kez­deti keringési idő 92,1 perc: a Földtől való legnagyobb tá­volság (apogeum) 505 kilomé­ter; a Földtől való legkisebb távolság (perigeum) 214 kilo­méter; a pálya síkjának az Egyenlítővel bezárt hajlás­szöge 72 fok. A tudományos berendezésen kívül a szputnyikon elhelyez­tek egy rádióadót, amely 19.994 megahertz frekvencián működik, egy rádiórendszert a pályaelemek pontos méré­sére, valamint egy rádió-táv­mérő rendszert, amely adalé­kát sugároz a Földre a ité- j- lékek és a tudományos le­rendezés munkájáról. A szout- nyikon elhelyezett berendrís normálisan működik. A beér­kező adatokat koordinációs számítóközpont dolgozza fel. Lakást igényelt 290 cigánycsa'á J Június 12-én választásúit a Sznvjeluniúban Moszkvában közzétették a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének rendeletét, amelynek értelmében az or­szág fő államba talmi szerve, a Legfelső Tanács választásait június 12-én tartják. Az építésügyi miniszter ót a pénzügyminiszter 2/1965. ÉM—PM. számmal együttes rendeletet hozott a szociális követelmény elmek meg..- nem felelő telepek felszámolásáról. Ezeket a telepeket a 15 éves lakásfejlesztés) terv keretében folyamtosan fel kell számolni és az olt elő lakosokat megfe­lelő lakásokban kell elhelyez­ni. Ennek a rendeletnek meg­valósítási lehetőségeit tár­gyalták szerdán délelőtt a Me­gyei Tanács és az Országos Takarékpénztár Baranya me­gyei fiókjának vezetői. Baranyában 14149 cigány- származású lakos él telepeken, barlanglakásokban. Hogy ezek megfelelő lakáshoz, jussanak, vagy részt vesznék az állami kölcsönnel támogatott lakás- építési akcióban, vagy magán­tulajdonban levő házingatla­nokat vásárolnak. Az előbbiek hez 6» ezer, az utóbbiakhoz I 40 ezer forint kölcsönt kap- I halnak az igénylők, ha két éve folyamatos munkaviszony­ban állnak, s az építéshez, il­letve a vásárlásihoz szükséges összegnek legalább tíz száza­lékával rendelkeznek. A tanács és a/. OTP már ta­valy élt a rendelet adta le­hetőségekkel, s 80 cigány csa­ládot megfelelő lakáshoz jut­tatott. Az idén 482 házingat­lant ajánlottak fel tulajdono­saik eladásra. Komlón 3, a mohácsi járásban 16, a sásdi- ban 93. a siklósiban 101, a szigetváriban 189 és a pécsi járásban 75 házat vettek fel a tanácsok az eladandólc lis­tájára. A kétéves munkavi­szonnyal és a 4500 forint alap tókével rendelkező cigánycsa­ládok száma — akik igényel­hetnek új lakást, illetve házat — Komlón 3. a mohácsi járás, ban 19. a sásdiban 53. a sik­lósiban 110, a szigetváriban 51 és a pécsiben 49. Ez a 290 család, melynek 2500 tagja van, jogosult a házigénylésre. Az OTP megyei fiókja meg­kapta az eladandó házak jegyzékét, és munkatársai a közeli napokban meg is kez­dik az eladásra felajánlott há­zai; értékének felmérését. Ezt követően tájékoztatják a ci­gánycsaládokat arról, hogy melyik házat mennyiért kap­hatják meg. Ha a felajánlott ház megfelel az igénylőnek, a szerződéskötés, következik az OTP járási fiókjainál. Ezúton is kéri a Megyei Tanács, hogy a lakásigény lók a községi ta­nácsoknál jelentkezzenek, il­letve a szerződéskötésre az OTP járási fiókjait keressék fél! A telepek felszámolása es az ott élő lakosoknuk a l'akó- házépítési és vásárlási akció­ban való lőizvétele clőfellé- teleinek biztosítása érdekében a tanácsok végrehajtó bizott­ságai. az illetékes szakigazga­tási szervek fokozott mérték­ben támogassák a telepi . la­kosokat abban, hogy őket az állami (tanácsi) vállalatok, gazdaságok és üzemek. to­vábbá a kisipari szövetkeze­tek és a mezőgazdasági terme­lőszövetkezetek állandó jellé- gü munkaviszony létesítésé' cl a termelő munkába bevonják. A tanácsnak és az OTP- nek volt egy olyan elképze­lése, mely szerint egyezerre egy-egy telepet számoljanak fel, ezzel is csökkentsék a te­lepek számát. Ez azonban amiatt, hogy a telepeken nem mindenki dolgozik. illetve nem mindenkinék van meg a kétéves folyamatos munkavi­szonya és a vásárláshoz való alaptőkéje, nem sikerülhet. A munka azonban emiatt nem áll meg. a telepek felszántó1 á- sa — ha nem is egy év alatt, hanem évek sora alatt történik, de — megtörténik! —■ b — Terepjáró tűzoltókocsik próbaúton Katonaegyü’tesek a vietnami nép megsegítéséért A helyőrségünkben állomá­sozó alakulatok legjobb önte-r vékony együttesei és szólistái vasárnap délelőtt 10 órakor a Fegyveres Erők Klubja szín­háztermében mutatják be mű­sorukat a város fiataljainak. A műsor bevételét a viet­nami nép liarcának támoga­tására fordítják, a 'eljes ösz- szeget befizetik a vietnami számlára. A vasárnapi bemutató ér­dekességét fokozza, hogy a műsorban helyet kapnak a már városszerte ismert táoc­zenekarok, tánedalénekesek, i lársastáncos-párok is. Emel­lett azonban a más műfajok kedvelői is ízelítőt kapnak az Irodalmi színpad produkciói­ból. a versmondók művésze­téből és a többi énekes és haiugszerszólista tudásából. A színes, érdekes és válto­zatos műsor megtekintése nyilvános, meghívó nélkül nezheük r égig az érdeklődök kedvezményes belépőjegyek kel, 3 forintos áron, amelyet elővételben és a helyszínen F meg lehet váltani. A 0-os út mentén, Bonyhád és Ercsi között lussan már két hete., hogy mindennap át­halad a falvakon egy különös karaván. Hét piros autó. Fur­csa alakú, szokatlanul erős zúgású jármüvek. Lassan, szinte méltóságteljesen húz­nak cl a bámészkodók előtt, s aztán egyszeresük lekanya­rodnak a betonúiról: neki a sáros, meredek dűlőulaknak ... A földeken dolgozók megáll­nak. „Na. ezeket megette a fene, ki nem mennek innen ... Zúgnak a motorok, egy kicsit talán hangosabban mint az előbb, más változás azonban nines: a kocsik méltóságtelje­sen. zavartalanul nyelik a ki­lométereket ... Az Ikarus gyár a közel­múltban bocsátotta ki új rend szerű, terepjáró tűzoltóautói­nak első sorozatát. Hatvan összkerékmeghajtású. legkor­szerűbben felszerelt, nagy- sebességű kocsi kezdte meg a probau lakat. A Bonyhád—Er­csi között naponta megjelenő kocsik, a 3000 kilométeres bejáratás után Tolnába. So­mogy ba es Barmijába kerül­nek. A kocsi rendkívül modern vonalai melleit műszaki ada­laival is elismerést kelt. A 96 lóerős motor ..'15 fokos dombo­kat zavartalanul maga mögött hagj% sót ennél meredekebb lejtőkre is felkapaszkodik. Ilyenkor tolatva halad, hogy a tartályban elhelyezett 2060 liter víz ..fejre ne állítsa”. A tűzoltóság eddigi legnehezebb feladatát a sáros, meredek utakon megközelíthető mező­gazdasági és erdőtüzek okoz­j ták. Gyakran néhány száz mé- | térré a lűztől akadlak el. A/ | Ikarus terepjáró most meg ; oldja u gondokat. Közúton ! U0—90 kilométeres sebesség­gel ..utazik”, dombokon, dűlő- I utakon 30—40-nel — telje» 1 biztonsággal. A kocsikat URH | adóvevővel szerelték fel. A kivonuló egység állandó üsz- szekültetést tarthat állomás­helyével. A személyiéi ben 11 tű zol Fi fér el — teljes felszereléssel. Az ajtó nyitása egyetlen moz­dulat; ugyanígy a szivattyúk indítása is. A segédeszközé1; műanyag-redőnnyel zárt tá­rolótérben vannak, s egyaránt alkalmassá teszik ko-xi'-ut \ áros! és mezőgazdasági terü­leten az eredményes bea\at- i kozásra S)

Next

/
Oldalképek
Tartalom