Dunántúli Napló, 1966. március (23. évfolyam, 50-76. szám)

1966-03-18 / 65. szám

2 napló 196«. MÁRCIUS 18. A szó szoros értelmében hősi munkát végeznek a dél­vietnami szabadságharcos egységek fiai és lányai. Résztvesz- nek a jenki betolakodók elleni fegyveres ellenállásban, el­szánt rohamaikkal újabb és újabb területeket szabadítanak fel, s kilátástalanná teszik a katonaruhába öltözött idegen gengszterek helyzetét. Ezek a DNFF harcosok azonban nemcsak az öldöklő üt­közetek tüzében állják meg a helyüket. Pihenőórájukban, a dzsungel mélyén, hallatlan találékonysággal, kezdetleges technikával ugyan, de mégis százszázalékosan eredményes munkával — hadianyagot készítenek társaiknak és — ön­maguknak. Képünk a DNFF egyik hadianyagot gyártó tele­pén készült. A harcoló munkások gránátokat, aknákat gyár­tanak a-, front számára. (Rádiótelefoto — MTI Külföldi Képszolgálat) Az arab kormányfők értekezletének határozatai Megkezdte munkáfát a Béke-Világtanács Elnöksége Az arab kormányfők, akik március 14-e óta üléseznek Kairóban, a csütörtök reggel megtartott plenáris ülés után nyilatkozatot adtak ki tanács­kozásukról és az azokon elfo­gadott határozati javaslatok­ról. A nyilatkozat szerint a kor­mányfők a napirenden szerep­lő valamennyi kérdésről egy­hangú határozatokat hoztak. A kormányfők kijelentik, továbbra is hűen kitartanak az arab szolidaritási egyez­mény) mellett. Szilárdan eltö­kélték, hogy egységesen áll­nak szembe az imperialista és belső reakciós kísérletekkel, amelyeknek célja az arab or­szágok egységének aláakná- zása. A kormányfőik elítélik a megtorló akciókat, a terroriz­must, a tömeges letartóztatá­sokat, amelyeket a brit ható­ságok a dél-arábiai megszállt területeken hajtanak végre, durván megsértve e térség né­pének törvényes jogait, sikra- szá.Unak Omán jogainak vé­delmében és készek segíteni az Arab-öböl emirátusait, a függetlenségért és haladásért folytatott harcukban. A nyilatkozat hangsúlyozza, hogy az értekezleten részt vett országok továbbra is tá­mogatják Afrika és Ázsia fel­szabadító mozgalmait. Az értekezlet résztvevői az Arab Liga főtitkára beszámo­lójának tanulmányozása után úgy döntöttek, hogy nem mó­dosítják. eddigi álláspontjukat az NSZK-val való kapcsolatok kérésében. Határozatot fogadott el az értekezlet az Izraelnek szóló amerikai fegyverszállítások ügyében, A határozat erélye­sen elutasítja a közép-keleti erőegyensúly-politikát, ame­lyet ürügyül használnak fel arra hogv fegyvert szállítsa­nak Izraelnek. Megállapítja a jiaK/rnzst, hogy e fegyverszál­lítások károsan hathatnak az arab—amerikai kapcsolatokra. dunántúli napló a Magyar Szocialista MunKávjín Baranya megyei Bizottsága éa a megyei tanács lapla p^sz-rkesztő- Vasvári Ferenc Pécs. Hunvadl út n Te’ 13-32 15-13. 11-50. 25-22. 50-11 BsloolieVnl "(ivat! 11-68 Kiadla: h Bsranva megyei Lapkiadó Vállalat Fe'eld« kiadd- Braun Károly triedA>-i,.«,ai Pécs Hunvadt út 11 T»1 • 15-32. 15-33, 21-50. 26-22, 50-11 SZIKRA NVOMEá ....... Vunkácsv Mihály u to •“ T> r1«*s7t1 a Matfyír Posta • «*,r 7 » h«iyi oostahivatalok nój és kézbesítőknél, eiflflzetésl dij 1 hónapra 12.— F» Indexszám: 25 054. hangsúlyozva, hogy a Paleszti­nái kérdésben Izrael az ag- resszor, és felfegyverzésének fokozása nem más, mint az agresszió erősítése. A nyilatkozat megismétli, hogy az ENSZ főtitkárát meg­bízták, látogassa meg a/ Pa­lesztinái menekültek táborait annak megállapítása céljából, hogy az UNRRA költségveté­sének csökkentése milyen sú­lyos következményekkel járna. E kérdésre vonatkozó memo­randumot megküldik az ENSZ valamennyi tagállamának. A nyilatkozat szerint a kor­mányfők meghallgatták ás jó­váhagyták az egyesített arab fegyveres erők főparancsno­kának beszámolóját, nem kü­lönben az Arab Liga Főtitkár­ságának jelentését a Jordán- fölyó vizeinek felhasználásá­ról készített arab terveik vég­rehajtásáról. Az arab kormányfők az ér­tekezleten hozott döntés ér­telmében szeptember 5-én ül­nek újból össze Algírban. Az értekezlet előtt szeptember 2- án a külügyminiszterek ta­nácskoznak. Csütörtökön a Gellért-szálló- ban a Béke-Világtanács El­nökségének ülésével megkez­dődött a Béke-Világmozgalom vezérkarának budapesti ta­nácskozás-sorozata. Részt vet­tek az ülésen; Isabelle B.u- me, a Béke-Világtanács ügy­vezető elnöke, továbbá Alber­to J. Casella, Romesh Chand­ra, Diwan Chaman Call, Ja­mes G. Endicott, Enrique Lister, William E. Gollan, az elnökség tagjai. Ott volt több távollevő elnökségi tag szemé­lyes képviselője. Ezenkívül számos meghívott vendég is helyet foglalt a tárgyalóasz­talnál. A magyar békemozga­lom képviseletében dr. Sík Endre és Darvasi István, vett részt az ülésen. Dr. Sík Endre, az Országos Béketanács elnöke a béke ma­gyar munkásai, egész népünk nevében köszöntötte a testű' letet, majd Isabelle Blume nyitotta meg a tanácskozást Ezután Romesh Chandra, az Indiai Béketanács elnöke, az első napirendi pont előadó­ja terjesztette elő a Béke-Vi­lágtanács szervezeti kérdései­vel foglalkozó referátumát, majd vita következett A Béke-Világtanács Elnök­ségének csütörtöki ülésén a nemzeti békemozgalmak veze­tőinek pénteken kezdődő ér­tekezletét készítették elő. A jelenlegi nemzetközi helyzet, a világban lezajlott változások tükrében sokoldalúan elemez­ték a Béke-Világtanács és a békevilágmozgalom feladatait és lehetőségeit. Felmérték, hogy a mai kor követelmé­nyeinek megfelelően hogyan tehetnék még erőteljesebbé, hatékonyabbá, sokoldalúbbá a békeszerető embermilliók ak­cióit, kezdeményezéseit, ame­lyek az egész haladó emberi­ség akaratának megfelelően a háborús tűzfészkek kioltását, a nukleáris fegyverek elterje­désének megakadályozását, az atomfegyver-kísérletek teljes megszüntetését, Európa, az egész világ biztonságát, a kül­földi katonai támaszpontok fel számolását, valamennyi vitás kérdés, nemzetközi konfliktus békés rendezését szolgálják. Ezenkívül egyebek között a nemzeti függetlenségi mozgal­mak helyzetével és további támogatásával kapcsolatos kér. déseket is megvitatták. A Béke-Világtanács szerve­zetének és munkamódszerei­nek korszerűsítésére, tovább­fejlesztésére előterjesztett re­ferátum és az ezt követő vé­leménycsere azt a tanácskozás sorozatot folytatta, amely a múlt év derekán J. A. Bernal profeszornak, a Béke-Világta­nács akkori elnökének me­moranduma alapján bontako­zott ki a helsinki béke-világ­kongresszuson, majd a nem­zetközi békemozgalom legkü­lönbözőbb fórumain. A Béke- Világtanács Elnökségének bu­dapesti ülése előtt a legkü­lönbözőbb szervezetek, moz­galmak és személyiségek fo­galmazták meg és juttatták el észrevételeiket, javaslataikat a Béke-Világtanács Titkárságá­hoz. Az indítványok a legkü­lönbözőbb szempontok figye­lembevételével körvonalazták a békevilágmozgalom vezető testületéi, legkülönbözőbb szer­vei korszerűsítésének, meg­újításának útját, módozatait. Valamennyi állásfoglalás azt a célt szolgálta, hogv a jelen­legi nemzetközi helyzetben, amikor az imperialista agresz­sziók Vietnamban, több af­rikai országban és egyebütt is, az egész világ békéiét is ve­szélyeztetik, új lendületet ad­janak a béke-világmozgalom munkájának, s ezzel egyidejű­leg megfelelő kereteket is te­remtsenek a sokrétű és szer­teágazó feladatok megoldásá­hoz. Az elnökség ülésén ajánlá­sokat f 4» Itak el, amelyeket további megvitatásra a Béke­világtanácshoz tartozó nemze­ti békemozgalmak vezetőinek értekezlete elé terjesztenek. Pénteken és szombaton meg­hallgatják a legkülönbözőbb mozgalmak képviselőinek vé­leményét, majd vasárnap és hétfőn újra az elnökség fó­rumán folytatják a tanács­kozást. Zorin a francia—szovji Kapcsolatodról Valerian Zorin, a Szovje unió párizsi nagykövete est törtökön a Külpolitikai U; ságírók Szövetségének ebác jén válaszolt a sajtó képví selőinek kérdéseire. A szovjet nagykövet hang súlyozta, hogy a Szovjetuni és Franciaország viszonyába az utóbbi időben jelentős ja vulás mutatkozik, amit Grc miko párizsi, Couve de Mur vilié moszkvai látogatása gazdasági, kulturális és mű szaki egyezmények aláírás Is bizonyít. De Gaulle terve zett szovjetunióbeli utazás; újabb kiemelkedő esemény ; két ország kapcsolatában. T> Gaulle találkozása a szovje vezetőkkel, mindenesetre hoz zájárul majd a nézetek tisz tázásához és a kölcsönös meg értéshez a német kérdésber és az európai biztonság ügyé 1 ben — mondotta Zorin. Indonéziai helyzetkép Erhard a NATO-válságról Erhard nyugatnémet kancel­lár szerda este televíziós in­terjú keretében foglalkozott a legutóbhi francia lépés nyo­mán a NATO-ban előállt új helyzettel. Erhard kijelentet­te: Franciaország NATO-part- nereinek nem lehetnek illú­ziói De Gaulle azon - szándé­kának határozottsága felől, hogy visszavonja a francia erőket a közös parancsnok­ság alól. Hozzátette, hogy a francia tervek nem érték meg­lepetésként a Nyugatot, mivel azok beleillenek egy általános irányvonalba. Egy kérdésre válaszolva Er­hard kijelentette: „Szilárd meggyőződésem, hogy a jelen körülmények között is ed le­het érni megegyezésit, ez azon­ban minden bizonnyal nem az lesz, amire De Gaulle gon­dol”. A kancellár vitába szállt De Gaulle-nak azzal a véle­ményével, hogy Európa többé nincs kitéve közvetlen fenye­getésnek. Erhard ezzel szem­ben azt állította: „mindaddig, amíg a megosztott Németor­szág megoldatlan problémája fennáll, nem mondhatjuk, hogy semmi sem fenyegeti Európát”, ra Ion pattanásos, zsíros • rcbőrre! A djakartai suhancok csü­törtökön megint ellepték az utcákat és lármás tüntetése­ken követelték a baloldali miniszterek kizárását a kor­mányból. Szerdán hasonló tűn tetés volt Subandrio háza előtt és a fegyelmezetlen tö­meg a munkaügyi miniszté­riumot is megrohanta. Csü­törtökön a djakartai helyőr­ség alakulatai szögesdrót-aka- dályokkal zárták el a forgal­mat a villamosipari miniszté­rium. az alsóoktatásügyi mi­nisztérium, a külügyminiszté­rium, valamint a Merdeka- palota felé vezető útvonala­kon. Mindez néhány órával az­után történt, hogy — amint már jelentettük — Sukamo elnök rádiónyilatkozatban tisz­tázta álláspontját. A nyilat­kozatban, amelyet Chaerul Sa­leh mlnlszterelnökhelyettes olvasott fel, Sukamo elnök leszögezte, hogy továbbra Is gyakorolja a hatalmat, ame­lyet a parlament ruházott rá, s csak a parlamentnek fele­lős. Szabad kezet követelt minisztereinek megválasztásá­ban, de egyszersmind meg­ígérte, hogy meghallgat min­den javaslatot, amelyet fegyed me zetten terjesztenek elé. Dr. Subandrio azóta, hogy Suharto hadseregügyi minisz­ter szombaton bejelentette a politikai hatalom gyakorlását, a legkülönbözőbb hírügynök­ségi találgatások tárgya és már korábban Jelentették állí­tólagos háziőrizetét. A letar­tóztatásáról szóló újabb hírt — mint a Reuter írja — most sem lehet megerősíteni. A jobboldali Dpák-kilengé- sek csütörtökön délután is folytatódtak Djakartában. Reuter-jelentés szerint több száz felhecceit középiskolás diák betört a közoktatási- és művelődésügyi csúcsminiszter, Prijono professzor hivatalába. Más zavargók a munkaügyi minisztérium épületébe hatol­tak be és életre-halálra ke­resték Sumtomo minisztert. Két órán át tartotta körül­zárva a szitkozódó tömeg a bankügyi minisztérium épüle­tét és harsogva követelte Da- lam miniszter lemondását, aki egyébként éppen Sukamo el­nökkel tanácskozott. A diákok, akik különböző jobboldali szervezetekhez tar­toznak, Subandrio miniszter- elnökhelyettes és külügymi­niszter ellen is tüntettek az utcákon. Az AP amerikai hírügy­nökség „rendkívül hitelt ér­demlő” singapore-i források­ra hivatkozva csütörtökön azt írta, hogy Sukamo elnök,, szer dai megnyilatkozása ellenére, továbbra is a hadsereg ellen­őrzése alatt van. Az AP djakartai rádióra hi­vatkozva azt is jelenti, hogy Sukamo csütörtökön ismét szólt Indonézia népéhez. Kér­te, működjék együtt a fegy­veres erők vezetőivel, s ugyan akkor tegyen eleget az ő uta­sításainak Is. A katonai veze­tőknek stabilitásra van szük­ségük az elnöki utasítások végrehajtásához — mondotta az AP szerint Sukamo. Koszigin-Demirel üzenetváltás Alekszej Koszigin, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnöke és Süleyman Demirel törők miniszterelnök üzen»' tét váltott abból az alkalom­ból, hogy negyvenöt évvel ez­előtt írták alá a szovjet—tö­rök barátsági szerződést. A kubai párt határozata A Granma című lapban csütörtökön megjelent a Ku­bai Kommunista Párt Politi­kai Bizottságának határozata, amelynek értelmében Efigenio Ameijeras őrnagyot, a kubai fegyveres erők miniszterének helyettesét, a Kubai Kommu­nista Párt Központi Bizottsá­gának tagját megfosztották rangjától, a pártban és a had­seregben betöltött minden­nemű tisztségétől és katonai bíróság elé állítják. A határozat megállapítja, hogy az Intézkedés odra „az Az űrhajós orvos fájéli ózta tója az őrkutyákról A világűrben 22 napos uta­zást tett Vetyerok és Ugoljok csütörtökön került első ízben orvosok és laboránsok elé. Az első benyomásokról a csoport vezetője, Borisz Jegorov űr­hajós orvos tájékoztatta az újságírókat. Elmondta, hogy az űrku­tyák ugyanazokban a tartá­lyokban érkeztek Moszkvába, amelyekben az űrhajón is tartózkodtak. Igen érdekes volt megfigyelni, hogyan tet­ték az első lépéseket a ku­tyák a háromhetes súlytalan­sági állapot után. A kísérlet eredményeiről egyelőre nehéz beszélni, de már az első megfigyelések Is megengedik azt a következte­tést, hogy élő szervezet hosz- szú Ideig tartózkodhat a súly­talanság viszonyai között. Egy kérdésre válaszolva Je­gorov elmondta hogv a Koz­mosz 110, amelyben az űrku­tyák helyetfoglaltak, áthaladt a Földet körülvevő egyik su­gárzási övezeten és a vizsgá­latok derítik majd ki, volt-e ennek valamilyen hatása az állatokra. Első pillantásra nem lehet semmi károsodást felfe­dezni az űrkutyákon. említett elvtárs felelőtlen ma­gatartása”. Ameijeras szoros baráti kapcsolatban állt „tár­sadalomellenes és korrupt ele­mekkel”. Ezek barátságát „sa­ját érdekükben használták ki és szinte állandóan vele vol­tak, hogy ilymódon bejuthas­sanak sok hivatalos helyre és intézménybe”. Az Ameijerast leggyakrab­ban látogató kebelbarátok közé tartozott Rolando Cube- las, akit nemrég ítéltek el hazaáruó tevékenységéért. Mindamellett Ameijeras „egy­általán nem állt kapcsolatban a Rolando Cubelas által szőtt összeesküvéssel”. „Ezek a baráti kapcsolatod­éi a környezet, ez az állás­pont azokkal szemben, akid rágalmazzák a forradalmat éc egészében véve ez a maga­tartás összeegyeztethetetlen r kubai forradalmi hadsereg őr­nagyi rangjával, a forradal­mi fegyveres erők mini^te'- helyettesének tisztségével ér különösen a Párt Köznonti Bizottságának tagságával" — mondja a határozat. Sztrájkok Franciaországban mert a kormány elutasított;' bérköveteléseiket a néhán1 héttel ezelőtt lezajlott mun­kabeszüntetés után. A pedagó­gusok, gáz- és elektromosipa­ri dolgozók, banktisztviselők- állami hivatalnokok, a párizsi autóbusz- és metróalkalrrazot- tak szakszervezetei is űlabb sztrájkokat helyeztek kilátás­ba, ha a munkaadók nem tel- iesitik a dolgozók követeléseit- Két napja sztrájkolnak egyetemi hallgatók és tanárok Is, akik tüntetnek a kormánf „oktatási reform tervei” elleti Franciaországban csütörtö­kön hajnalban — e hónapban már másodszor _ csaknem az eg ész országra kiterjedő sztrájkba kezdtek a vasuta­sok. Magasabb fizetést, jobb munkakörülményeket követel­nek. A veszteglő munkásvonatok pótlására négyszáz katonai te­hergépkocsit állítottak be. Sztrájkok bénítják meg a vegyipar, az építő-, vas- és fém-, valamint a textilipar egy részét Is. A postás dolgo­zók ismét sztrájkba lépnek,

Next

/
Oldalképek
Tartalom