Dunántúli Napló, 1966. január (23. évfolyam, 1-25. szám)

1966-01-27 / 22. szám

6 napló »M. JANKÁK SC ' Mi lesz a motorosokkal? Gyenge évük volt a labdarúgó DIB 11-cs pécsi csapatoknak zavarokat Okoztak a csapat egy­ségében. Gyökeres változás csak akkor következett a csapat sze­replésében, amikor Kresz Sándor vette át a szakvezetői teendőket. Az új edző módosításokat eszkö­zölt az edzésrendszeren, játék- felfogáson és oly stílus kialakí­tására törekedett, mely a legjob­ban „feküdt” a rendelkezésre ál­ló Játékosanyagnak. A lehető­ségekhez képest — kivéve az utolsó négy mérkőzést, amikor több fiatal Játékost próbáltak ki — a játékosok mindig egy sze­repkört töltöttek be. Az őszi lé­nyegesen jobb szerepléshez dön­tő Jelentősége volt a küzdő és kollektív szellem helyreállításá­nak, mellyel az első félszezon- han hibák voltak. A Bányász, a FVSK és a Pécsi BTC labdarúgói nem sok örömet szereztek szurkolóiknak, az NB II-ben elért helyezéseik nem öregbítették a pécsi labdarúgás hírnevét. Mindhárom együttes messze elmaradt múlt évi tel­jesítményétől. Az elmúlt bajnoki évben 15 NB XI-es csapat háromszor for­dult meg Pécsett. Nos, a csoport mezőnye erősen felhígult, és va­lamennyi csapat — kivéve a Ka­posvári Honvéd együttesét, gyen­gébb játékerőt képviselt mint az előző bajnoki évben. Az NB in­ból felkerült Várpalotai Bányász szinte végig kétessé tudta tenni a bajnokság kimenetelét és az ú'oncok közül egyedül csak az Ikarus esett ki. A mérkőzések többsége alacsony színvonalú, iram és küzdelem nélküli talál­kozókat hozott, csak néha-néha láthattak a szurkolók elfogad­ható játékot. 8. Pécsi Bányász 34 13 8 13 47:54 34 tavasszal: 17 5 4 8 17:28 14 ősszel: 17 S 4 5 30:2« 2* Az 1*64. évi — úgyszólván már a tarsolyban lévő — bajnokság elvesztése után letörés követke­zett a Bányász-Játékosoknál. A szakvezetésben bekövetkezett vál­tozás — Molnár László helyett Kertész Tibor vette át az edzé­sek vezetését — sem szolgált a cwoat előnyére, az új edzőnek nem állt elegendő Idő az új csa­pa ‘ kialakítására. Az első fordulőkban az erősebb csapatok — Székesfehérvár, Bu­dai Spartacus, Várpalota — kel­lett felvenni a küzdelmet, a bal­sikert hozó mérkőzések további I. Pécsi VSK tavasszal: ősszel: 34 13 8 13 42:51 34 17 7 4 « 2*:27 18 ti * « 7 16:24 1« Teljesült az iszol kívánsága Megírtuk, hogy a Tanárképző főiskola uszodáját a főiskolai téU szünetben január 20-tól február 1-iar zárva tartják. Az úszók nagy 'c.ndban voltak, hisz a téli bő- ’okban Pécsett csak a főiskola fedett uszodája biztosít edzési le­hetőséget számukra. A főiskola "'•igatóságához fordultak, «• ’ária be kapuit a téli Iskolai -'ünetben a fedett uszoda. Nos, ■ kérés megértésre talált, a főis­kola Igazgatóságának rendelke­zésére zavartalanul folytathatják i- Hkövetkezendő két hétben 1» 'ízeseiket az úszók, a főiskola --lett uszodája Ismét megnyitotta kapuit. EDZÖMÉRKÖZÉS Az év első edzőmérkőzését a l'ccsl Bányász labdarúgói Játszot­ták. szerdán délután Pécsbányán. V Bányász 2:1 arányban győzte ic ellenfelét az Oroszlányi Bá­nyászt. A pécsi NB n-es csapatok kö­zül kétségtelenül a PVSK-t érte a legnagyobb veszteség — eltá­vozott Garami, Köves I. és Kö­ve» XL, Búza, Abrahám, Tölgye­si, Opova. Az együttestől azon­ban Joggal várhat Jobb szerep­lést a szurkolótábor. A rendelke­zésre álló Játékosanyag ragyogó­an kezdett, 5 mérkőzés után 9:1 gólarárinyal és t ponttal a baj­nokság élén álltak a vasutasok. Ezután azonban fokozatosan visz- azaesett a PVSK éa végül a ki­esés veszélyeztette' a gárdát. Két­ségtelenül sok volt a sérült Já­tékos (Csányl, Kutas. Varasdl, Mihály, Hollóvári). öt Játékos idény közben házasságot kötött, ez 1» kieséseket okozott. Hason­lóan a Bányászhoz Itt Is bajok voltak a küzdőszellemmel és he­lyenként fegyelmezetlenségek Is «elütötték fejüket. A szakvezetésnek hosszú időre volt szüksége ahhoz, hogy a ko­rábbi beldegződött játékstílusról áttérjen a 4—1 4 rendszerre, mely a legtöbb esetben nem váltotta be az alkalmazásához fűződő re­ményeket. Az év folyamán 20 Já­tékos szerepelt, közülük többen azonban csak egy, esetleg két mérkőzésen Játszott. Az "őszi Idényben — és ekkor szerépeit gyengébben te a PVSK — hétről hétre 3—4, sőt 5 helyen te meg­változott az összeállítás. Huzamo­sabb Ideig tartó ló formát csak egy-két Játékos árult el. Na­gyobbá ra csak fellángolásal vol­tak a csapatnak, mint az első öt tavaszi mérkőzés, a Székes- fehérvár, a Budai Spartacus el­len nyújtott Jó játékok és szép győzelmek. 18. Pécsi BTC 34 ( 1» 1« 37:«« M tavasszal 17 3 « 3 15:28 13 ősszel IT I 4 ( 2208 14 A nem te olyan régen még nagyhírű éa jó játékerőt képvi­selő pécsi zöld-fehéreknek ebben az esztendőben Igen kevés babér termett. Egész éven át „egyen­letesen” gyenge teljesítmény nyújt va a kiesőjelöltek között foglalt helyet az együttes és végered­ményben az utolsó helyen vég­zett és az NB m-ba esett visz- sza. A bőrgyári labdarúgók gyen­ge szereplésében közrejátszott: a Játékoshiány, nem megfelelő hoz­záállás. akaraterő hiánya. Szekeres, Vámosi és Kincsei tényleges katonai szolgálatra vo­nult be. Horváth, Kázmér, Ma­gyar és Konti visszavonultak. A hat játékos kiesésével felbomlott valamennyi csapatrész. addig ola­jozott gépezetként működő szer­kezet akadozni kezdett. A pótlás­ként csapatba került új Játéko­sok — Illényl, Ben esik és Speigl — nem tudták pótolni a régie­ket. A csapat elvesztette stílusát, a Játék kapkodóvá, szétesővé vált. A kapusokon ldvül nem volt stabil embere az edzőnek, a bajt tetézte a sok sérülés, betegség. S mint ilyenkor lenni szokott, baj volt a közösségi szellemmel, előfordult olyan eset is, hogy az egyéni érdeket a csapat érdekel elé helyezték. A Győri Dózsa el­leni találkozó előtt még mutat­kozott némi remény a bentma­rad ás kiharcolásához. A döntő mérkőzésen azonban az Idegek mondtak csődöt és végképp meg­pecsételődött a PBTC sorsa. MEDOSZ sportkor alakult Vajszlón Az Ormánság központjában, Vajszlön is megtartották a sport­kör vezetőségválasztó és beszá­moló taggyűlését. A közgyűlésen határozatot hoztak, hogy a sport­kör a jövőben mint MEDOSZ sportkör működik. Az egybegyfllt tagság a sportkör elnökéül Ung­vári Lászlót választotta. Az új vezetőség a közgyűlés után azonnal munkához látott. Uj tagok szervezéséhez kezdtek, az egyes szakosztályokban tagtoborzást tárta nak, s kidolgozták a vajszlói tö­megversenyek programját. A tél folyamán több sporttém&jú elő­adást, filmvetítést szerveznek, Bencslcs József, a PVSK labda­rúgója a közeljövőben élménybe­számolót tart. Bencslcs annak­idején a magyar válogatott csa­pat Játékosaként részt vett a lab­darúgó világbajnokságon. A vajszlói labdarúgó sport hí­vei örömmel nyugtázták a hírt, Szűcs elvt&rs, a Gépállomás Igaz­gatója a labdarúgó szakosztályt segíti, támogatja a csapat műkö­dését. Az együttes Január SO-án kezdi meg felkészülését az ÚJ edző. Kovács István Irányításá­val. A vajszlói labdarúgók a leg­utóbbi évben elég mérsékelt ered­ményekkel szerepeltek, most Jobb helyezéssel akarják kiérde­melni a szurkolók és a vezetők bizalmát. Új versenyző a PVSK ökölvívó-szakosztályánál * Pécsi Dózsa közgyűlésén •r*- megelégedéssel és örömmel nyugtázták a megjelentek, a motoros szakosztály az el­múlt évben a legjobb vidéki szakosztály címét harcolta ld, versenyzői az országos baj­nokságon Is a legjobbak közé kerültek, Hoffmann, Takács és a többiek eredményeikkel bebizonyították, hogy Jobb lehetőségek között még többre lennének képesek, még ma­gyar bajnokság elnyeréséért Is küzdhetnének. A Dózsa motoros szakosztá­lyának versenyzői azonban Igen mostoha körülmények között dolgoznak. Gépeik el­használódtak, tönkrementek. De alkatrészekhez sem tud­nak jutni, új gépekről pedig álmodni sem mernek. Egy-egy külföldi versenygép beszerzé­se több százezer forint értékű valutát igényel, ezt pedig a Dózsa saját erejéből biztosíta­ni nem tudja. Az Újpesti Dó­zsa is azért szüntette meg gyorsasági motoros szakosz­tályát, mert nem tudták meg­felelő minőségű versenygépek­kel ellátni a szakosztály tag­jait, és alkatrészekhez sem Ju­tottak. A pécsiek éppen az újpestiektől kapták meg ver­senygépeiket, de azok már alig használhatók. A Dózsa elnöksége nagyra tartja a motorosok eredmé­nyeit de egyedül nem képes megoldani a problémát. Az elnökség az MHS-sel Is felvet­te a kapcsolatot, de az MHS sem tud a külföldi gépekhez jutni, és alkatrészeket sem tudnak biztosítani. Ezért gyor­sasági motorverseny-sporttal az MHS nem Is foglalkozik, csak a motocrosst fejleszteni. A pécsiek most Budapesten próbálnak tárgyalásokat kez­deni a szakosztály problémái­nak megoldása érdekében. Sok sikert nem várnak, hisz országos probléma, külföldi versenygépeket nem tudnak biztosítani a szakosztályok motorosainak, ezért mind ke­vesebb lesz a gyorsasági mo­torsporttal foglalkozó szakosz­tályok száma, s alig Jut In­duló egy-egy futamra. Pedig a motorsport nagy népszerű­ségnek örvend, nemcsak kül­földön, de nálunk Is, meg van a közönsége a motorver­senyeknek. Mi lenne a megoldás? Ho­gyan lehetne a motorsportot egyenesbe hozni? A z ország Jelenlegi gazdasá- gl helyzete nem teszi le­hetővé. hogy sok százezei rintokat adjunk ki drága var lutában egy-egy külföldi ver- senygépért. Az viszont eleve egyenlőtlenné teszi a verseny­zést, hogy egy-két „kiváltsá­gos” motoros külföldi nagy­teljesítményű versenygép nyer­gében rajtol, mások pedig el­használt, félig lerobbant mo­torokkal próbálják felvenni a küzdelmet. A pécsi motorosok Javaslata, gyártsanak nálunk is versenygépeket és azokkal lássák el a szakosztályokat. Ez nem megoldhatatlan, hisz a Pannónia motorkerékpárok gyártásakor lehetőséget tudná­nak biztosítani a speciális, na­gyobb teljesítményű verseny­gépek előállítására Is. Es még valamit. A hazai versenyeket, a magyar baj­nokságokat ezekkel a gépekkel rendezzék. Ezzel az Intézkedéssel Ismét lendületbe lehetne hozni a már-már haldokló gyorsasági motorsportot. Kár lenne, és a motorsport szinte teljes meg­szűnését eredményezné, ha nem intézkednének Időben a sportág vezetői. — hl — mezét, és ötször győztesen hagyta el a szorítót, egyszer pedig dön­tetlenül mérkőzött. Annak elle­nére, hogy súlycsoportja a köny- nyilklsváltó, az országos utánpót­lás bajnokságokon váltóeúlyban Indult és nem kis meglepetésre Itt bajnokságot nyert A fiatal ökölvívó támadószellemű, minden helyzetből ütő technikás verseny­ző, aki elsősorban sokoldalú kép­zettsége révén aratta sorozatos győzelmeit. Eddigi eredményei, és sikeres bemutatkozása után nem hiába bíznak benne a PVSK vezetői: az új fiú az ökölvívó NB 1. B-ben la helyt fog majd állni. 240 aktív sportoló Bolyban Evek óta a Bólyi MEDOSZ Ba­ranya legeredményesebben dol­gozó falusi sportköre. Büszkék & sportolóikra a bólyiak. 540 tag­gal rendelkeznek, köztük 240 ak­tív sportoló. Azt hisszük, nem­csak Baranyában, de szerte az országban kevés falusi egyesület dicsekedhet ezzel. Hét szakosztályban találnak sportolási lehetőséget a bólyi INNEN—ONNAN E heti totótippfeink Népsaab. Népszava Népsport D. Napié 1 Brescia—Fiorentin* x S i z 1 X 2, Catania—Napoli 2 1 Z X Z 2 2 • Foggia—Milan 2 x 3 z I 2 4. Inter.—Lanerossi I 1 1 1 5. Juventus—Atalanta l 1 z 1 X lí r.azlo—Torino l Z I X 1 z 1 z 7. Sumpdnrla—Cagliari 1 1 z t 1 z z 8. Spal—Róma 1 2 1 1 z 1 9. Angers—Nantes z S Z I 1 z 2 2 Z 10. St. Francais—Bordeaux X 1 z 1 1 2 1 11. Nlmes—Sedan X S I z 1 3 z 12. Strasbourg—Valenetennes l 2 1 1 1 13. Lyon—Rouen 1 1 z 1 1 14. Etienne—Toulouse 1 1 I Z 3 z 2 Az NB I. B-ben versenyeznek ebben az évben a vasutas ököl­vívók. A magasabb osztályban nehezebb ellenfelekkel Jobban felkészült versenyzőkkel találkoz­nak majd a PVSK ökölvívói. A vezetők nem egy ökölvívóval erő­sítették meg a szakosztályt. Hazucha bemutatkozása sikert hozott. Pécsről került Kiskunfél­egyházára. A megyei egyéni baj­nokságok során két klubtársát — Gombkötő Bélát és Fodor Lászlót — legyőzve szerezte meg az első­séget. Vasárnap pedig Budapesten az országos I. osztályú versenyen a válogatott újpesti Hajnal tudta csak legyőzni, és Így a nagyon erős mezőnyben, könnyüsúlyban a második helyet jelentő ezüst érem nyertese lett. Hazucha Mihály 23 éves, Makón született, ott te Ismerkedett meg az ökölvívással. Tényleges kato­nai szolgálatát Kiskunfélegyhá­zán töltötte, ahol az NB n. kele­ti csoportjában bajnokságot nyert Kun Béla HSE egyik legeredmé­nyesebb versenyzőjének bizonyult Az elmúlt Idényben hat alkalom­mal húzta magára a honvédek Több mérkőzés maradt el a Me­cseki Bányász Terem kézilabda Kupa-mérkőzések harmadik for­dulójában. A legfurcsább volt a Komlói Bányász női csapatának távolmaradása, az együttes az első két fordulóban vereséget szenve­dett, s a harmadik forduló egyik összecsapására nem állt ki. Egy­két érdekesebb eredmény: Férfi első osztályú csapatok: Komlói Bányász—ITSK 21:10, Vízmű- Gimnázium 17:14, Vízmű—Kocsola 32:19, Vörös Meteor—Kocsola 23:22. Női I. osztályú csapatok: Sásd— Gimnázium II. 12:8, Komlói Bá­nyász—Szakközépiskola 10:5. * Szén tannal József, a PVSK volt csatára, aki legutóbb a PEAC színeiben játszott, vette át a me­gyei I. osztályban szerepló Vasas I. Bányász labdarúgó-csapatának Irányítását. Szentannai vezetésével heti három alkalommal tartanak edzést a Bányász-játékosok, első edzőmérkőzésüket február l«-án Játsszák a Vasas II. BAnyás* el­len. * A sakk NB XT. nyugati csoport­jában a vártnál gyengébben sze­repelt az Ércbányász SC csapata. A csoport állása: VTSK 56.5, FTC 53 (1), Testvériség 50.5, Győri MÁV 40.5 (1). Belker. Min. 40.5, Tatabánya 48.5, Bp. Előre éa Veszprém 47—47, Pécsi Ércbányász SC 48. Turbó 45.5, Izzó 43 (13), KISTE XT 42.5 (12), Viscosa 34.5 (12). Dunaújváros 34 (12). * Ab év válogatott mérkőzéseire készülődnek a legjobb magyar kosárlabdázók. Több új fiatal Já­tékost hívtak meg a szakvezetők a válogatott keret edzéseire. A legjobb magyar játékosokkal edz Gyurasits, a PVSK tehetséges Já­tékosa Is, akit számításba vesznek a magyar válogatott összeállítá­sánál. * A Megyei Labdarúgó Szövetség vezetőinek nem kis gondot okoz évről évre az NB II-ben és NB Ill-ban szereplő csapatok második garnitúrájának szerepeltetése Az elmúlt évben Somogy ée Tolna megyék bekapcsolásával próbáltak tartalékbajnokságot szervezni, de az nem sikerült, mivel a szom­széd megyék csapatai sorra vlsz- szaléptek. Ebben az évben ismét kiírták a tartalék-bajnokságot. A Szövetség vezetői a Komlói Bá­nyász, a PVSK, a BTC, a Bá­nyász, a PEAC, az Ércbányász SC, a Helyllpar és a Mohácsi TE tartalék-csapatainak Játékára szá­mítanak. fiatalok. Az asztaUtenlszezők, ké­zilabdázók, labdarúgók, sakko­zók, teniszezők a megyei I. osz­tályban szerepelnek. Rendszere* sen Indulnak a versenyeken at atléták és az úszók. Főleg fiatal versenyzőkkel rendelkezik a két szakosztály, különösen az atlé­táknál bontogatják tehetséges fia­talok szárnyaikat. A súlylökó Szabó Józsefet országos tehetség- kutató versenyre is meghívták. A labdarúgó I. csapat a fel­szabadul ás utáni 555. mérkőzésé­vel zárta a múlt évben a baj­noki évet, s kiharcolta a megye­bajnokságban a legjobb vidéki csapat címét. A kézilabda lány és fiúcsapat veretlenül szerezte meg a megyei szpartakiádon sz­élsőségét. Horváth Mária atlét* egymaga öt sportköri csúcs birto­kosa. A megyei szpartakiádon * 100 m-es slkutásban a legjobb­nak bizonyult. De helytálltak s* asztalitentszezők, sakkozók és * teniszezők Is a különböző verse­nyeken. Régi, kipróbált sportemberek vezetik a bólyiak sportkörét. A* újonnan megválasztott sportköri elnök, Lajosbányal István, 1953. i óta látja el tisztségét. Abal fH renc elnökhelyettes pedig I9iá óta dolgozik a község sportjának fejlesztésén. A megválasztott új elnökség programjában új sportköri tagok szervezése, az utánpótlás neve1 lésének biztosítása, a tömegspoi kiszélesítése, üzemi, üzemek kö­zötti bajnokságok rendezése. * korábban szerkesztett egyesületi sporthíradó újbóli megjelenés* szerepel. A Bólyi Állami Gazda­ságnál és a Kossuth Tsz-nél. va­lamint a Mezőgazdasági Szakk'H zéplskolánál Jól sportoló, jól dol­gozó, Jól tanuló brigádokat szer­veznek. A bólyiak nem ülnek ha­báraikon. Még jobb eredmények elérésére tőrnek. 1IIII4 rusói «erbatet, a o a • r a táraimra 8IKUITRI III VÁJT* tsrpitoe Pécs. >5 •« itta rt-ion. Déryné utca 11. Telefon: 11-11, Húmatcrl állást ke­rekek lakáseai. „Ni sürgős” Jeligére A lnl u. hirdetőbe. Kifogástalan állapot­ban lóvd komplett, mo dere ebédlfigarnitúru helyszűke miatt l_. gyón olcáón eladó. — Pécs. Sollst u. 44. I. om. sate « óta után. Príma, rövid, béad zongora eladó. vagy "tanítóra kicserélhető, óim Pécs. Sállal u. 44 I. em. alsó csen­gő. este « óra ntán. 1 db keveset núlt igy betéttel 4a egy nagyméretű gyer­mekig:' olcsón eladó. Pécs, Knvá-atelep, 8ar kantyú u, 7, K --síi 4«. sírná háa SZOC rali bekaltftséasal eladó Kút, iWte reolt, vsgr bá­lát*! ryertnek- tiáraspár Utká- llartaoa. ..Oonő­r at „Konzol“ táskaírógép kapható a 34. az. papírboltban (Kossuth Lajosa. 15. sz.) Ára: 2600,— Ft ■wwiii "'íJNní Petőfi n. IS. emlia bái mellékhalylaéggal. 800 négv«őgöl telek kel eladó. Kit hMwWUt, 4 dumm eladó, kácer Mihály a. I. em. 5. ■att. . . ___. fo rtos, tárffltéaee la­kást! oMrétnénk 1 agy ■sóba, Nasrknmfnrt 4a lakán. -Ti tUr-títva, heilt?» re­izet Sellel m. 40. rém easv környékén háuht. vagy házreszt vmatok kénzpéra Hő­lessel. életjáradékra. .. Hóvirág 80” Jellgé­re Ha te a. bírd»­tőbe. te.»a. konyháé hás­réiwt. vagy lakást vmmók azonnali vagy t* Vitáin brköltfeémel. 40 000 kp.-eel. .AJ­m. te».- pite«, (a­W * IMMá Hl fry Kisbalokácgr dűlő 10/1 Saétkéttösők flfreleml Így fürdöetóbás gar- rant ée agyszoba fél- komfortot »dók, két- szoba összkomfortért, esetleg házfelügye­lőiért. „Távfűtéses előnyben 71” Jellgé- ». hirdető­A«fd afrelTokt»tás kendőknek, haladók­nak. Kflaéplskolások korrepetálás», fordí­tások. Telefon M-04/87 mellék. _ járná tiv» sashás építésében örök lakás átvehető Érdek­lődni eata 6 ntán. Tamás u 1. Albérleti mohát kere- sQreősen, rana- tyakorl ássál. „Hete- dfl” jeligére Ballal a. hirdetőbe. Távffitéew ban kisgyermek gon­dozását vállalom. — m. Páfrány a. S7/a. tat. 1. Fala*! hí gy Ömölnéd íekedéseel „Megéri 30” Jeligére Ballal a, hirdetőbe. Bátaroaatt saoba 3 diáklánynak kiadó. — ftstú'ojssz ApiéUiidctések Kfllönbejáratú roaott seobát gyermektelen házas­pár. „Sürgős 62” Jel­igére Ballal a. hirde­tőbe. MtoJS *aobéa lakáét Fagy keres házat vennék. „80 ezer kp.” Jeligére u. hirdetőbe. Ballal K «»pontban családi hás eladó. „Róssa” Jeligére Ballal u. hlr­F1» ta| dolgosó házas­pár meleg bútorozott detőbe. albérleti mohát ke-| ~~~ __ ~ reá február 1-tőL — *•}• aégyraögél gyű­„PfltéMel” Jeligére »öl«*«. rajt« lévő teltei a. hirdetőbe. I Pince, villany, meg- _________________ oeztve la, építés en­try 1M kg-oe ée egy íedélymve, betegéé. HÓ kg-oe hízó el adó. Blceérd. 100. has. Helyszínen levágható. Feladó 140—180 kg hí­zott és hat db 30 kg j •4 1 miatt áron alul el­adó. Kulich Gyula u, 19. Nőt fodrászt keresek. w» ..Forgalmas” Jeligére faimstac.‘“Megyeri” üt'8*»»* _«._Mrdetőbe, 4«. I Beleírt»! lakásomon kisgyermek gondozá­Vrnnék Komlón, vagy 1 Pécsett Ui vagy 3 szobás szövetkezeti la­ká*t. ,,Februári be­költözéssel” Jeligére: Sállal u. hirdetőbe. 1 1 bekftttözhető Nyárig bás Következet! lakást átvennék*. „Váza” Ballal a. Hármas ée kombin áltszekrény, kárpitozott garnitú­rák, csőgaroltúrák, fo­telek, székek, reka­mlék, sezjonok, asz­talok. varrógépek, Va­ria bútorok, hálószoba bútor, konyhag ami­túrák, konyhaaszta, lók, televlzlószekrény, asztal, olcsón Bárány­nál. Hal tér 1. Pécs határában 3 hold szőlő + gyümölcsös egészben és róKKben eladó. Cím: Zlmal Győző Bp«it vm„ Üllői út 139-149. 30. Telefon: S mobás összkomfor­tos szabadrendelkeeésfl adókedvezménye* örök lakás azonnal beköl­tözhetően eladó. Ér­deklődni: 41-34 telefo­non. ______________ Né gyvscmélyes alig használt cseh sátor el­adó. Tel.: 59-83. rádió, „ Házhoz megyek, lefon.: 43-38. BOTOR. Kombinált garnitúra, hálóberen- deaé*. konyhabútor, háromajiéa aoekrény, matracok OLCSÓN EL­ADÓK. Alkotmány a. 7. Kisbútor teleiben. — Saabé. Cjmecoekalja! szobás, távfűtéses sző vetkezeti lakásomat el­cserélném 2x1 szoba- konyháéra. „Sürgős 30” a Jókai úti hir­detőbe. Eladó nól príma var­rógép. Jómét Attila U. 33. HALÁLOZÁS Fájdalommal (adatjuk, hogy izcretett, jő férj, édesapa, após, nagyapa, testvér és sógor, KÉTYI PÁL nyugdíjas, 77 éves ko­rában elhunyt. Temetése január 28-án, pénteken fél 2 órakor less a központi temetőben. A gyászoló csa­lád. Fájdalommal (adatjuk, hogy drága, jó édesanyám, anyósom, nagyanyám, OZV. VAJDA OYORGVNB nyug­díjas, életének 71. évében váratlanul elhunyt. Mse január 28-án, pánté ken 18 órakor lesz a kő*" ponti temetőben. A gy»‘ szoló —" " KOSZÖNETNTILV ANITA* Köszönetét mondunk ni In*1' azoknak, akik ÖZV. Bö*' C9A JOZSEFNE temetésé11 megjelentek, a gyász»11 család. Mély köszönetét mondi'lí* mindazoknak, akik Pl?2' KAB GABOR elhunyta **” kannából részvétüknek t> T ml módon kifejezést »- tak. A gyászoló család. helyet, mosógépét, rá- húóetőbe. (ttot. Nova villany tűz- Külön h«jár»tá bútoroJ bolyai, rezsót, total- zott szoba konyhshasz lta—UO kg-os fiatal ziós szekrényt, könyv-! ráláttál Múló. Bartók! sertés eladó. Móré nmki*ny\. Bárány, Hall Béla iát U >«á 4 Beköttöahjetó kétnoba. összkomfortos házrész eladó. Hunyadi János u. 1. Széchenyi tér. Wébel.________________ Gi tár, erősítő, mikro­fon és hangszóró el­adó. Du. 3—4-tg. Dok­tor B. 1. 49/D, n. 7. Vennék egyszob»-tony I ház lakást. „Sürgős 10” JaUgére a Jókai ÚU hirdetőbe________ Ar rmeilUarto vlláfos éa sötét áztatom. TV- állványnak is alkal­mas etedé, réa-.letre Is. Keszthelyi asztali SS. árCklQÓ-1 ruiOp «. 11. Mameri I SWsatt *4 te DON4NTÜU NAPLÓ m MSZMP Baranya megy« Bizottsága ói • megyei tanács lapja. Wszerkesztő: Vasvárt »er-na. Seerkesztösóg: Pécs Husysdl lános At ft. Telefon: 15-37 15-83. B-ÓS. «MB. W-U. Beirtó 11 tikéi rovat: 31-ók Kiadja: a Baranya megvet Le okiadé Vállalat. Felelős kiadó: Braun Károly. Kiadóhivatal: Pécs. Bűnvádi iónná Ót n. Telefon: 15-13 15-33 n-es Pécsi Szikra Nyomda Pócz Munkómv «4 u ik Felette vezető- M-llee Regsó Terjeszti: a Magyar Boám. dfl I hónapra ik— ók

Next

/
Oldalképek
Tartalom