Dunántúli Napló, 1966. január (23. évfolyam, 1-25. szám)

1966-01-28 / 23. szám

JAJCüAll 28. napló 5 Húszéves az úttörőmozgalom ÚttOrfiolimpia, tűzijáték, kulturális bemutatók A Magyar Úttörők Szövet­ségének Baranya megyei El­nöksége tegnap ülést tartott, hogy megvitassa az úttörő- mozgalom fennállása 20. év­fordulója alkalmából rende­zendő megyei úttörő találkozó programját. A találkozóra Pé­csett május 28—29-én kerül sor. A résztvevők között lesz valamennyi pécsi úttörőcsapat tízezer fővel, a megye terüle­téről 400 pajtás, a Megyei Gyermektanács 30 tagja és 100 kisdobos. A megnyitót május 28-án, szombaton reggel 9 órakor tartják a Pécsi Vasutas Sport­kör telepén, az úttörő olimpia labdajátékaival. Délután a Gyermektanács tagjai megbe­szélésen vesznek részt az Ut- törőházban, találkoznak volt úttörőkkel, úttörővezetőkkel. Itt kerül sor 18 órakor a me­gyei kiállítás megnyitására, majd 19 órakor a szabadtéri színpadon a kulturális bemu­tatóra, ahol fiatal művészek, volt úttörők és megyei úttörő kulturális szemle művészeti csoportjainak, szólistáinak be­mutatója zajlik. Este 21 óra­kor a Pécsett állomásozó fegy­veres testületek a Mecseken tűzijátékot mutatnak be a 20. évforduló tiszteletére. Május 29-én, vasárnap 9—11 óráig díszszemlét tartanak a Széchenyi téren, ahol a tribü­nön a vendégek fogadják a gyárvárosi úttörőzenekar hang jaira vonuló 11 ezer úttörőt. A díszszemlére úttörőstaíéta fut be. A staféta a megye va­lamennyi járását érinti, s in­nen indul tovább az országos találkozóra, Csillebércre, aho­va június 5-én érkezik. A me­gyei szemlén átadják a Tet­tek könyvét a párt- és állami vezetőknek. E könyv 20 év úttörőtetteiről szóló jelentést tartalmaz. Ezen a napon az előre ki­adott jutalomjegyekkel a leg­jobb pajtások ingyenes mozi- látogatáson vehetnek részt, a Vidámparkba és az Állatkert- be úttörő igazolvánnyal me­hetnek be díjtalanul. Május 28-án vidéken helyi programok Is lesznek. Szom­baton este a megye minden úttörőcsapata ünnepélyes csa­patgyűlést tart tábortűzzel egybekötve. Ekkor tartják az úttörő- és kisdobos-avatást, s ekkor adják át a jutalmakat, kitüntetéseket a legjobban dolgozó pajtásoknak. Május 22-től 29-ig a pécsi üzletek kirakataiban az úttörők mun­kái kerülnek bemutatásra. HÉTFŐ A MAI M SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Ember a szék alatt (este fél * óraitor). Bajor­bérlet. MOZI Park: Vérrel megpecsételve — (szv., szí., lél 5, háromnegyed 7, 9). Petőfi: Házasságból elégséges (szv., 4, 6, 8). Kossuth: Vérrel megpecsételve (de. 10). ítélet Nümbergben I—n. (szv., 4, lél 8. dupla helyárral). Híradó Mozi: Magyar híradó, A moszkvai Metró lényei. A lát- ha atlan háború. Ballada. Két pó­lus Időben Jelezve. (Előadások la órától 3 óráig íolytatólagosan). Zsolnay fi. O.: Mamma Roma (5. 7), Csak 18 éven íelülleknek! Pécsszabolcs: Szélhámosnő (#, 7). Mecsekalja: Hölgyeim, vigyázat! (szv., 7). Vasas II.i Gyermekbeteg­ségek (szv., szí., 7). Istenkút: Éj­iéikor (7). Meszest Fekete bársony (szv., 6). Ságvári K. O.: Barack- tolvaj (tél 6, lél 8). Mohács: Ti­los a szerelem (szv., 6, 8). Sziget­vár: Az igazság pillanata (szv., szí., 7). Csak 16 éven íelülieknek! Siklós: Folytassa Kleo! (szv., szí., 7). Pécs várad: Az Ibolyáa nő (szv.. 7). TELEVÍZIÓ Budapest: 8.20: iskola-tv. — Orosz nyelv középisk. Itt—IV. oszt.). Grlaa, Andrej és a kultúra (ism.), 9.05: Elővüág (ál*. Mr. *. oszt ). A házigalamb. 9.25: A nyomok a Hetedik menny országba vezetnek. Magyarul be­szélő NDK-film V. rész (ism.). 14 éven íelülleknek! 10.35: Telesport (ism.). 10.50: Halászöböl. Kubai klsfllm. 11.10: Zene és számológép. Ma­gyar ktsfilm; a ••••tt * ........ 14 .30: Elővüág (Ism.). 18.45: Orosz nyelv (Ism.). 18.10: Az Iskola-tv postája. Mű­sorkalauz — pedagógusoknak. 18.35: Kémia (középisk. L oszt.). Kémiai számítások (Ism.). 18.55: A parlamentből jelentjük. 19.05: Téli íalusl esték. A nem­zetközi helyzet. Január ál. KOSSUTH RADIO 8.15: Operettrészletek. 9.00: így érdemes. 9.15: A hét zene­szerzői: Mai olasz komponisták. 10.10: Az óvodások műsora. 10.30: A BM Tűzren- dészeti Parancsnok­ságának zenekara játszik. 11.00: Iskolarádió. 11.30: Fischer Annie zongorázik. 12.10: Mindenki kedvére. 14.05: Gazda szemmel hazánk mezőgazda­ságáról. 14.20: Két opera- nyitány. 15.02: Tánczenei koktél. 15.45: Válaszolunk hallgatóinknak. 16.15: A Gyermek­rádió műsora. 16.55: Édes anya­nyelvűnk. 17.00: Uj lel vételeink­ből. 17.31: Bélád! Miklós könyvszemléje. 17.41] Operaréffiüetek. 16.00: Ml történt a nagyvilágban T 18.20: Dallal Kanadán át. L rész 18.50: Vitázó marxiz­mus: Az erkölcsi *1.05: Az Istenek már nem laknak az Olymposzon. Rádió­játék. 21.35: Benjamlno Glgli énekel. 22.20: Zimmermann: Szárnyaló dallamok. 22.50: Mai szemmel... 23.00: Kamarazene. PETŐFI RADIO 14.00: zenékari muzsika. 14.45: a Rudolf-tó fel­fedezése. 15.05: Délutáni frissítő. 16.15: A Gyermek- rádió műsora. 16.35: Látogatás a koncertteremben. 17.05: Szórakoztató zene nyugdíjasok­nak. 17.50: Farsangi furcsaságok. 18.20: a hétköznapok lírája és a látomá­sok költészete. 18.50: Fúvószene táncritmusban. 19.05: Nyugtalan bol­dogság. Operett­részletek. 19.38: Munkásszemmel az SZTK-ról. SZERDA Február L KOSSUTH RADIO CSÜTÖRTÖK Február 3. KOSSUTH RADIO allando musorszamok: KOSSUTH-RADIO. 4.26; Rdkóczt-indulő. — 4.30. Hírek. Idő!a­rdsjelentés. — 4.15—7 54; Vidáman, frissen Zenés műsor. — Közben 5.00: Hírek. Időjárásjelentes. — 4.45. Falurádió. — 6.9». Hírek. Idő járás jeleni és — 1.20: Sport- és totóöi-ek. — 1.25. Hirdetőoszlop. — 8 59; Pontos időjelzés — 7.00 Hírek láőjá- rásielemés — 7.05: Ut könyvek. — 7.30. A budapesti színhazak és mozik műsora. — 9.00. Műsorismertetés tdőjárásjelentés — 9.59: Pontos időjelzés — 10.00: Hírek. Totóeredmenyek időjá­rásjelentés 11 59; Po-itos időjelzés — )2 9». Déli harangszo. — Utána. Hírek időjárásjelemes. — 12.57. Vidéki színházak műso­ra. — í4.00. Hírek Időjaidsjelentes. — :6 90; Hírek — 17 56. Mű­sorismertetés — 17.59' Pontos időjelzés — ISM Hírek időtdrds- felen'és — 19.54: lő éjszakát gyerekek — 2(90: Esti króni­ka. Időjdrdsje'.entés — 22.00;. 24 00. Hírek, tdőjárásjelentés — ».30: Himnusz. — Utána. Vlzjaizöszolqálat PETOFI-RADIO: 5.00—8.00. Reggelt zene. — Közben. 9 20. Tor­na. — 8.30: Hírek, tdőjárásjelentés. — 8 00. Hírek. tdOiárásjelen- tés. — 13 50. Idegen nelvű otzielzőszolgdlat. — 1110. -döjárás- ás vízállásjelentés. — 15.00:. 17.00:. i9M0:. 23.00; Hírek. Időjárás­jelentés. 1.20: Könnyű dallamok. 8.55; Orvosi tanácsok. 9.00: Családi körben. 1 10.19: Könnyűzenei ! híradó. értékteremtés. 19.04: Nagy énekesek i 10.53: Néhány pere életregénye: Leonard Warren. 30: Zenélő kaleidoszkóp. 22.15: A Budapesti Táncegyüttes népi zenekara játszik. 22.30: Kilátó. 23.30: szórakoztató szimfonikus zene. PETŐFI RADIO PÉCSI RADIO 17.30: Szerb-horvát nyelvű műsor: Hajnaltól esüg. Riport. — Hang- szeu-szólók. — Húsz évvel ezelőtt. A szerb-horvát gimnázium és tanítóképző történetéből. — Kó­rusok énekelnek. 18.00: Német nyelvű műsor: Hírek, tudósítások mezőgazda- sági üzemekből. — Jódlidalok. — Neue Zeitung — előzetes. — Vidám fúvószene. 18.30: Magyar nyelvű műsor: Trióban. Petschnig Mária, Vas» Ágnes és Várnai Ferenc zenés- verses beszélgetése. 19.00: Mecseki visszhang. — Ahol még nem Jártunk, amit még nem hallottunk... A gyógy­szertári központ laboratóriumá­ban. — Földalatti séta a Jókai utcai omlásnál.— Ahová a Duna vize érkezik. — Zenei újdonsá­gok. 19.45: Dél-dunántúli híradó. 19.58: Műsorismertetés. 20.00: Műsorzárás. Belgrid: 17.55: Hírek. 18.00: Kis vüág. 18.25: Műsorismertetés. 18.30: Tv- újdonságok. 18.45: A Tv tribünje. 19.15: Népi muzsika. 14.40: Rek­lámműsor. 19.54: Jó éjszakát, gye­rekek! 20.00: Tv-hlradó. 20.30: Az orosz csoda I. rész. Játékfilm. 22.00: Hírek. 22.15: Partizán—Di­namó. Vízilabdamérkőzés Kép­felvétel Bukarestből. 23.00: Hírek. 14.20: Könnyűzene. 15.05: Édes Anna. Rádiójáték. 16.22: OperaréBzletek. I 17.05: Ötórai tea. I 17.50; Hangverseny I a stúdióban. 18.20: Lányok, asszo­nyok ... 18.50: Filmzene. 19.05: ..Vita a gazda­ságirányítási rend­szerről a Szovjet­unióban”. 19.15: verbunkosok. 19.32: Az ötödik tudomány, 11.00: iskolarádló. 11.15: Fúvószene. 11.29: A Szabó-család. i 12.15: Nótacsokor. 13.00: Válaszolunk hallgatóinknak. 14.05; Gazda szemmel a nagyvilág mező­gazdaságáról. 14.20: Munkás­énekkarok a mikro­fon előtt. 15.00: Chopin: h-moll Bzonáta. 15.30: Oroszlánköly- kök. Rádiójáték. 10.15: Tánczenei koktél. 17.05: Versenyben a piacokért. 17.20: Operába rátok­8.20: Könnyűzene. 9.00: Kozmosz. 9.25: Kettősök Donizetti operáiból. 10.10: Dallal, tánccal a világ körül. 10.48: Időszerű nemzetközi kérdé­11.00:‘a hid. Elbeszélés. 11.30: Három barokk mester. 12.15: Tánczenei koktél. 13.00: Operettrészletek. 13.45; Az egytagú őrs. Elbeszélés gyerme­keknek. 14.05: Falurádió. 14.20: Fuvola-hárfa muzsika. 15.30: Oroszaátt- kölykök. 16.15: Komjáthy György tánczene- műsora. 16.50; Szakadék szélén. Gergely Sándor kis­regényének rádió­változata. 17.15: UJ opera- felvételeinkből.' 17.27: a mikrofon előtt: Borsos László belkereskedelmi • miniszterhelyettes. 17.42; Kemény Kiló énekel. 17.56; Hallgatóink figyelmébe. 18.00: Mi történ* a nagyvilágban? 18.20: A kamarazene remekeiből. 18.42; Esztrádzene, 19.00: Itthon. Rádiójáték. 20.25; Kedves lemezeim. A mikro­fon előtt: Borsos Miklós szobrász­művész. 21.15: Az istenek ma már nem laknak az Olymposzon. I Rádiójáték. I 21.45; Radnay György magyar- I nótákat énekel. 22.20: Vénusz és Adonisz. Opera. 23.25: Miért szép? Tóth Árpád: Elégia egy rekettye-bokor­hoz c. verséről, 23.40: Könnyű dallamok. 15.00: Üzenetek. 15.40: Lírai portré. Dutka Ákos versel. 15.50: Az Ifjúság dalai. 16.13; Zara Doluhano- va énekel. 16.40; a tudomány rejtelmeiből. 17.00; ötórai tea. 17.56: Hallgatóink figyelmébe. 18.00: Mi történt a nagyvilágban? 18.20; U1 Zenei Újság. 19.05: A művelődés­politikai rovat ven­dége: Fábry Zoltán filmrendező. 19.20: Népi muzsika. 20.30: Az őrült napló- ja. Gogol mono­drámája. 21.39: Operett- részletek. 22.20: a zongora- muzsika mesterei: Brahms. 23.46: Magyamóták. PETŐFI RADIO 14.00; Fúvőszene. 14.20: válaszolunk hallgatóinknak. 14.35; Könnyű dallamok. 15.10: Kamarazene. 15.50: Iskolarádió. Iß.05: Régi hagyomány ' — új köntösben. 16.35: Bélyeggyűjtők ötperoe. 16.40; Híres prímások muzsikálnak. 18.00: Ml történ* a nagyvilágban? világrész krónikája. 18.20; Népi zene. Időjárásjelentés Várható Időjárás péntek estig: változóan telhős, párás, helyen­ként ködös idő, szórványosan elő­forduló kisebb havazással. Éj­szaka gyenge, napközben mérsé­kelt szél. A hőmérséklet alakulá­sában lényeges változás nem lesz. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 5— mínusz 10 fok között, egy-két he­lyen mínusz IS tok közelében. Legmagasabb nappali hőmérsék let 0—mínusz 5 fok között. Előadás. 19.52: Royaumonti Fesztivál, 1965. KEDD Dolgozókat felvesznek A Pécsi Sütőipart Vállalat al- 1 Központifűtés-szerelőt felvesz a halmaz villanyszerelő seakmun kást. Jelentkezés a vállalat mun­kaügyi előadójánál, Pécs, Zsolnay Vilmos u. 61. 6* * Az ÉM Baranya megyei Építő­ipari Vállalat felvételre keres fű­tési idényre mohácsi és siklósi munkahelyre 2—2 vizsgázott ka­zánfűtőt. Jelentkezés a vállalat Pécsi Porcelángyár. 27117 * Téglaipari Vállalat központi Ja­vítóműhelye azonnali belépéssel dumpervezetöt felvesz. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezés: Központi javítóműhely, Pécs, Fel- szabadulás útja ^14. 27115 Az ÉM Pécsi Tervező Vállalat Február 1. KOSSUTH RADIO *20: Verbunkospk, népdalok. 9.00: a Gyermek­rádió műsora. 9.40: Gráf Gábor zongorázik. 10.09: Az okosok földjén. 10.40: Clivia. U.00: Iskolarádió. 11.30: A bagdadi borbély. 12.15: Tánczenei koktél. 16.55: Huszas stúdió. 19.25: Bobby Solo énekel. 20.45: Haydn—Brahms- sorozat. 22.10: Időszerű nemzetközi kérdé­sek. 22.25; Népszerű dalla­mok. 23.14: Sz/ép magyar novella. Vértesi Ar­no, d: Nászutasok. 23.30: Kamarazene. PETŐFI RADIO 14.00; Könnyűzene. PETŐFI RÁDIÓ M.IO; Könnyűzene Moszkvából. 14.40; Fiatalok Stúdiója. 15.05: Iskolarádió. 18.05: Bartók-művek. 17.05: Soproni Tendl Pál cimbalmozlk. 17.15; Hangverseny a stúdióban. 17.50: Aktuális műsor. 18.00; Tánczene. wicz és Garbís Zobian énekei. 15.05: Kórusok és népi zenekarok, I műsorábóL I 16.45: Orvosi 13.00: Törvénykönyv. I tanácsok. 13.15: A Suisse [ 15.50: Bayreufhl Zenei Romande zenekar ! Magazin, játszik. 1 17.05; Könnyűzenei 14.05: Falusi délután. híradó. 16.15: Operarészletek. 17.58; Alpár Gitta Február 4. KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Reggeli hangverseny. 8.55: Kié a 100 forin­tos bankjegy? 14.30! Stefánia Woyto- 9.00: Dali dali dal. Rádiójáték. 9.41: Operettrészletek. 10.10: Az óvodások műsora. 10.30: Édes anya­nyelvűnk. 10.35: Haydn: g-moü 17.05; UJ operaleme­zeinkből. 17 40: A Gyermek­rádió műsora. 18.00: Hanglemez- gyűjtők húszperce. 18.20: Könnyűzene. 18.45: Ismeretterjesztő előadás. 19.05; szimfonikus zene. 14,HUSS Február I. KOSSUTH RADIO 9.10: A Jázmin téri Ikrek. Rádiójáték gyermekeknek. 10.11; Vasárnapi koktél. 12.15: Jó ebédhez szól a nóta. 18.00: Jegyzet. 13.10: Magyar előadó- művészek portréja: A Tátrai-vonós­négyes. 14.10: Pillantás s nagyvilágba. 14.30: Magnósok, figyelem! 15.00: Családi körben. 16.08; Marry Poppins. 17.26: ül felvételeink­ből. 17.46; Renato de Oli­veira zenekara Játszik. 17.56: Hallgatóink figyelmébe. 18.05: Marezls Deme­ter énekel. 18.25: Villámfénynél. Társadalmi dráma két részben. *1.27: Ritmus és meló­dia. M.15: Mozarti Requiem. 23.11; Szép magyar vers. *3.2i: operettrészletek. PETŐFI RADIO 17.04: Rádióiskola. 17.56: Hallgatóink ügyeimébe. 18.00: Mi történt a nagyvilágban? 19.25: A Szabó-család. 20.25: Magyarnóta- és népdalest. és Szedő Miklós énekel. 18.20: Kozmosz. Tallózás külföldi népszerű tudomá­PETÖFI RADIO vonósnégyes. 11.00: Iskolarádló. 11.30: Tánczene. 12.15- Operarészletek. 13.00: Ami a jövő hét j 14.00: Kamarazene, zenei műsoraiból ki- 14.35: Tudósítás az 8.20: Lányok, nyok... 8.40: Orvosi tanácsok. 8.45: Magyar fúvós- muzsika. 9.05: Hol történt? 9.15: Kamarazene. 10.12: Millöcker: A koldú6dlák. 12.15: Népdalcsokor. 13.00; Büszkeség. 13.15: Macbeth. Részletek Verdi ope­rájából. 14.05: Falurádió. 14.35: Behár György műveiből. 14.45; Mi történt a héten a nagyvilág­ban? 15.00: Csak fiatalok­nak! Komjáthy György tánczene- műsora. 15.35: Hétvége. 17.20: Az Istenek már nem laknak az Olymposzon. 17.56: Hallgatóink figyelmébe. 18.10; Gyermekdalok. 18.22: Asconal Zenei Hetek 1065. 20.30: A Magyar Rá­dió nyilvános műsora a Royal Szálló étterméből. 22.30: Táncoljunk. 7.30: Ez evangélikus egyház félórája. 8.00: Népi muzsika. 8.40: A GyermeOcrádió műsora. 9.10: Operakalau*. 10,10: Gondolatok filmekről. 10.25: Divonnel Fesztivál 1965. 12.05: Mit hallunk a Jövő héten? 12.35: Fúvószene. 12.58: A beszélő szamár. Mesejáték. 14.00: A jazz kedvelői­nek. 14.15: A Magyar Rádió és Televízió ének­kara énekel. 14.30; Százados szen­zációk. 15.00: Könnyűzene, 15.22: Zenekari muzsika. 16.00: Nagy idők — nagy emberek. Egri csillagok. Rádió­játék. 17.32: Operettrészletek. 18.03: A históriák “forrásánál. 18.25; Régi híres éne­kesek műsorából. 18.50: Hanglemez­parádé. 13.35: Iskola-tv. 17.30: Hírek. 17.35: Mezőgazdasági szakíiJmsorozat. 18.00: Az arany kamera. Szórakozta­tó műsor és verseny 16 éven aluliaknak. Közvetítés Bratisla- vából. 18.55: Csak egy kicsi­vel jobban ... Köz­vetítés a Technika Házából. 19.20: Esti mese. 19.30: Tv-hiradó. 19.50: Halál az ország­úton. (Edgar Walla- ee-sorozat). Magya­rul beszélő angol film. (14 éven felü­lieknek). 20.50; A világ múzeu­mai. A Párizsi Nem­zeti Könyvtár. Fran­cia kisflim. 21.10: Parabola, 21.30: Műkorcsolyázó Európa Bajnokság Férfi szabadon vá­lasztott gyakorlatok. 22.30: Tv-híradó — 2. kiadás. Február 4.; péntek 8.05; Iskola-tv; 19.00; Halál az ország­úton. Magyarul be­szélő angol film. (14 éven felülieknek). 11.00: A világ múzeu­mai. A Párizsi Nem­zeti Könyvtár. Fran­cia klsfllm. 13.35: Iskola-tv. 1T.15: Politikai tan­folyam a televízió­ban. A népgazdaság helyzete. 18.10: Az Iskola-tv postája. 19.50: Műkorcsolyázó Európa Bajnokság. Jégtánc; Február 6., szombafí Ajjuijnr.il marad. 14.05: A korszerű takarmányozásról. nyos folyóiratokban. ! 14.20: Ullmann Ottó 18.45: Dalok a világűr ! táncdalaiból, meghódításáról. | 14.30: Zsibongó. munkaügyi osztályán, Pécs, Rá- felvesz mérnöki méréshez segéd- Kóczi üt 54. 27147 ergt azonnali belépéssel. Jelent­kezés: Pécs, Rákóczi út 1. 27088 i I li Az ÉM Baranva megyei Állami Építőipari Vállalat szakipari részlege pécsi viszonylatban közületi megrendelőktől ra­gasztott és szegezett parkettás munkákat, műanyag-padló, PVC-padlo, valamint színes magnezJtpadló munkákat vállal. Megrendeléseket a szakipari részleg elmére: Pées, Rákóczi dt M. szám alá kérjük. Az ÉM Betonelemgyártó Válla­lat Pécsi Betonárugyára pécsi üzemébe két villanyszerelő szak­munkást alkalmaz. Jelentkezés a munkaügyi osztályon. Pécs, Sik­lósi út 10. *7061 üt Mérlegképes könyvelői képesí­téssel rendelkezd ügyviteli szerve­zőt alkalmaz a Baranya megyei Vendéglátó Vállalat, felentkezés: Munkaügyi osztály, Pécs, József u. 19. I- em. ^ 27048 Vizsgázott elektrlkusokat fel­vesz a Pácai Bőrgyár. Jelentke- ' inánál M Orvosi ügyelet Pécs mj. város biztosított dől- ( óráig, a következő helyeken: gőzöl (ill. gyermekei) részére I. kerület részére. Az újmeszesl gyermekorvosi ügyeletes szolgálat körzeti orvosi rendelőben. Tel.: van a Városi Rendelő Intézet | 51-81 Járó betegek részére ren­ügyeletes orvosi helyiségében (Munkácsy M. u. 19. sz.) Január 29-én (szombaton) este 19 órától, Január 31-én (hétfőn) reggel 7 óráig. Ugyancsak a Városi Rendelő Intézet ügyeletes orvosi helyisé­delés de. 9—10 óráig és du. 15— 16 óráig. n. kerület részére. A Városi Rendelő Intézet ügyeletes orvosi helyiségében (Munkácsy M. u. 19. sz.). Tel.: 39-00. Járó bete­gek részére rendelés de. 10—11 ENSZ-ből. 14.45: Czirok László énekel. 15.40: Iskolarádió. 16.30: Könnyűzene. 17.05: Hespighi-művek. 17.45: Orvosi tanácsok. 17.50: Hangverseny a stúdióban. 18.20: író a függöny mögött. 18.35: Tavaszi parádé. 19.05: Magyarnóták. 19.43: A filozófia nagy problémái. 19.58: Sámson és Delila. Háromfelvo- násos opera. 22.30: Újabb botrány Clochemerle-ben. Február 1.. kedd 8.05: Iskola-tv. 17.15; Hírek. . 1.20: 500 Ujúságl klubot I 18.00: A Magyar Hirdető műsora. 18.107 Arcképek, találkozások. 18.45: Esti mese. 18.55: színházi jegyzet. 19.05: Jókai Mór: A bolondok grófja. Énekes bohóság 3 felvonásban. Az L szünetben: 19.45: Tv-níradó. — A H. szünetben; kis­ülni. Kb. 21.10; Hasznost Mária. Magyar dokumen- tumfilm. 21.50: Tv-hiradó — 2, kiadás. 16.38: Orgona-hang­verseny a Dom-kon- eertteremből. Közve- Ütés Rigából. 17.05: Mezőgazdasági könyvhónap. 17.15: Hírek. 17.20: IHuBztrácIők az Irodalmi Lexikon­hoz. 17.45: Az ember felfe­dezése. A vérkerin­gés titka. 18.05: A Televízió be­mutatja... önmagát. 18.40: A TV Jelen«. 19.20: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 19.05: Farsangi hangu­lat. Vidám zenés műsor. 20.40: Szombat esti konferansz. Elmond­ja: Király Dezső. 20.50: Egy este a „Fé­szekében. 21.30: Műkorcsolyázó Európa Bajnokság. Női szabadon vá­lasztott gyakorlatok. 22.30: Tv-híradó — 2. kiadás. Február 6., vasárnap gében (Munkácsy M. u. 19. sz.) óráig és du. 16—17 óráig van fogászati ügyeletes orvosi IH. kerület részére. A Petőfi u. szolgálat Január 29-én (szombaton) | körzeti orvosi rendelőben. Tel.: este 19 órától, Január 31-én (hét­főn) reggel 7 éráig. Ezenkívül ügyeletes orvost szol­gálat van kerületenként, Január 29-én (szombaton) de. 9 órától. Január *l-en (hétfőd) reggel T 25-88. Járó betegek részére ren­delés de. 8—9 óráig és du. 14—15 óráig. Ha a megadott telefonszámok Carmen, nem Jelentkeznek, a hívást a 08- I 9,0i: Édes anyanyel­VASÁRNAP Február 6. KOSSUTH RADIO nak (Postal kell bejelenteni. vünk. Február 2., szerda 17.35: Hírek. 17.40: Anyagbörze. 17.55: Pinocchio, NDK-bábfűm. 18.20; Falusi dolgok­ról. 18.45: Pályaválasztási tanácsadó. 19.05: A hét könyvel. 19.10: A világ térképe előtt. 19.20: Es« mese. 19.30: Tv-hlradó. 19.50: Kisfilmek és alkotóik. 20.30: Műkorcsolyázó Európa Bajnokság. Páros. 22.30: Tv-hlradó — 2. kiadás Február 2.. csütörtök 9.00: Iskola-tv. 9.50: Hétmérföldes kamera. Uttörőhlr- adó. 10.05: írd tovább! Az álom. II. rész. Játékos gyermek­jelenet. 10.50: Kaland Játék­országban. Amerikai rajzlil msorozat. 11.00; Kérnia-vetélkedő VH. osztályosok részvételével. 15.13: A Jégkárokról. 15.25; Mezőgazdasági szakfllmsorozat. 15.50: A Magyar Hir­dető műsora. 16.00; Műkorcsolyázó Európa Bajnokság. A győztesek bemu­tatója. 18.50: Hegylakók. Jugoszláv klsfllm. 19.00: Magazin. A Tv­hlradó melléklete. 19.20: Esti mese. 19.30: Tv-hlradó. 19.50: Sporthírek. 20.00: Az érem harma­dik oldala. Konilós János műsora. 20.10: Nótaszó. Nép­zenei műsor. 20.30: Két tűz között. Magyarul beszelő szovjet film. I. rész. (10 éven felüliek­nek). 21.35: A Televízió ajándeknaptára. 22.10: Tv-hlradó — 2. kiadás. 8.05: Iskola-tv. 10.15: Mylord segít magán. Magyarul beszelő nyugatnémet film. (14 even felü- lieknek) 11.20: Magazin. A TV- I ’-oziuias jogát híradó meUéklátái I Uir»aJ (A Muggai Hadit *<, Televízió u másol val­ient*-

Next

/
Oldalképek
Tartalom