Dunántúli Napló, 1966. január (23. évfolyam, 1-25. szám)

1966-01-28 / 23. szám

4 napló 1966. JANUÁR 88. Pécsi műszaki napok 1966 Baranya nagyüzemi mezőgazdasága A második ötéves terv időszakában 16-17 százalékhal nőtt Barunyaban a mezőgazdasági termelés A következő öt év még nagyobb lehetőségeket ígér A Pécsi műszaki napok ne­gyedik napján a mezőgazda­ság került napirendre. Föld­vári János, a megyei tanács elnökhelyettese „Baranya me­gye nagyüzemi mezőgazdasá­gának kialakulása, fejlődése és távlatai” címmel tartott e témáról előadást a Tudomány és Technika Házában. Iz országos átlag felett Megyénkben 1961-ben feje­ződött be a mezőgazdaság szo­cialista átszervezése. A kér­désre, hogy a kisüzemi gaz­dálkodásról a nagyüzemire való áttérés nem vonja-e ma­ga után a termelés visszaesé­sét, ma már ismerjük a vá­laszt. A mezőgazdasági terme­lés az elmúlt időszakban nem esett vissza, hanem emelke­dett. Megyénkben az elmúlt öt év során 16—17 százalékkal nőtt a mezőgazdasági terme­lés. Az évi növekedés több mint 3 százalékos. Ez jobb az országos átlagnál, amely évi 2.5 százalék. Pedig ez a 2,5 százalékos . emelkedés sem rossz, megegyezik a fejlett és közepesen fejlett mezőgazda­sággal rendelkező országok évi ütemével és -lényegesen jobb a háború előtti Magyar- ország évi 0,5 százalékos üte­ménél. A fejlődést jellemzően tük­rözi a felvásárlás alakulása. Az 1960. évi felvásárlást 100- nak véve, 1965-re 145 száza­lékra emelkedett. Megjegy­zendő azonban, hogy a ter­melőszövetkezetek egyes cik­kekből nem tudták pótolni a háztájiból eredő kiesést, ezért a háztáji gazdaságok terme­léséről jó ideig a továbbiak­ban sem mondhatunk le. Kukoricából 5 6 mázsával nőtt az átlagtermés A nagyüzemi gazdálkodás első öt évének egyik legna­gyobb vívmánya két fontos növény, a búza és a kukorica termesztésének teljes meg­reformálása volt. Ez a két nö­vény 30—30 százalékkal kép­viselteti magát a termesz­tésben, Baranya szántóterü­letének összesen 60 százalékát foglalja el. Ez alatt az öt év alatt csaknem teljesen kiszo­rult a régi Bánkúti és Fleisch­mann búza, illetve az Arany- özön kukorica. Helyükbe új hazai és külföldi intenzív faj­ták léptek, búzánál a Bezo- sztája vagy a San Pastore, kukoricánál a különböző nagyhozamú hibridek. A mű­trágya-felhasználás a kezdett egymázsás holdanként! átlag­ról 2,5 mázsára nőtt. A búza- termesztés teljes gépesítése mellett a kukoricánál meg­valósult a kapálás nélküli mű­velés, ez máig elérte a 70 szá­zalékot. További növelése a vetésforgó szempontjából már nem kívánatos. A holdankénti tőszám a kezdeti 13—14 ezer­ről 18—19 ezerre nőtt. S mind­ez azt eredményezte, hogy öt év alatt búzából 2,5 mázsá­val. kukoricából átlag 5—6 mázsával nőtt a holdanként» termésátlag. Ez utóbbi azt je­lenti, hogy holdanként egy mázsával tudunk több húst előállítani, s mivel Baranyá­ban durván 100 ezer holdon termelnek évről évre kukori­cát, ez 100 ezer mázsával több húst jelent. Problémát ma már a nagy kukoricatermések betakarítása okoz. A következő két-három év feladata lesz a kukorica- betakarítás gépesítése, a meg­felelő tárolási lehetőségek te­remtése azonban — mivel igen nagy összegű járulékos beruházást igényelnek —. en­nél hosszabb időt vesz igény­be. E két fő növény mellett azonban lemaradt a szálasta- karmány-termesztés, vissza­esett, csökkent az aprómag- lucerna-, vöröshere-export, amely pedig komoly deviza­lehetőségeket jelenthetne az országnak. A harmadik ötéves terv során Baranyában is elő­térbe helyezik a kis területet elfoglaló, de nagy értéket kép­viselő növények termesztését. Feltárni Baranya tartalékait! A harmadik ötéves terv so­rán megyénk mezőgazdaságá­nak még további tartalékait kell feltárni. Rét- és legelő­tartalékaink feltárása szarvas­marhatenyésztés fejlesztésére ösztönöz. Ma a rétek és le­gelők átlagos fűhozama 4—5 mázsa körül mozog, holott a 6000 hold mintalegelőn évről évre elérjük a 18—19 mázsás holdankénti fűtermést. Ugyan­ilyen lehetőség rejlik az öntö­zéses gazdálkodásban is. A most lezárult ötéves terv so­rán 300 holdról 15 ezer hold­ra növeltük az öntözéses te­rületet, sőt az állami gazda­ságokkal együtt ma 20 ezer hold az öntözhető terület Ba­ranyában. 1960 előtt egyetlen víztározó sem volt a megyé­ben, azóta 20 víztározó .épült a mezőgazdaság számára, me­lyek hármas hasznosításúak. Az öntözés adta lehetőségeket ma még nem használják ki a nagyüzemek. Ezeknek á nagy beruházásoknak haté­konyságát a harmadik ötéves terv során maximálisra kell növelni. A gépesítettség fokát mu­tatja, hogy a sásdi járásban például 95 hold szántó esik egy traktoregységre, ami jó. A megyei átlag sem sokkal rosszabb ennél. Probléma a gépek összetételével van. Sok az univerzális erőgép, kevés a nehéz lánctalpas traktor, ami akadályozza a mélymű­velésnek elterjedését. A másik oldalon kevés a gyors szállí­tó gép, a teherautó. A helyes arány kialakítása szintén a harmadik ötéves terv felada­ta lesz. A mezőgazdasági mun kák — elsősorban betakarítás — további fokozottabb gépe­sítésére az aktív falusi népes­ség állandó csökkenése is rá­irányítja a figyelmet. A gé­pekhez azonban hozzáértő szakmunkások kellenek. A ba­ranyai tsz-ekben mémökhiány nincs — a 130 baranyai tsz- ben 104 mezőgazdasági mér­nök dolgozik —, de sízakmun- káshiány máris tapasztalható. Mezőgazdasági mérnökeink munkájának hatékonyságát rontja, hogy gyakran techni­kai, sőt szakmunkás-feladato­kat kell elvégezniök. Ma tsz- einkben mintegy 50 ezer ak­tív tsz-tag dolgozik s ebbő! csak 1500 a szakmunkás. A harmadik ötéves terv egyik legfontosabb feladata a szak­munkásképzés. —Rné— Felújítják a központi házassá kötő termet A Pécsi Tervező Vállalat belsőépítésze, Vlda Gyula tervei alapján a héten el­kezdték a központi házas­ságkötő terem felújítási munkáit. A nagyterem serr esztétikailag, sem a beren­dezések tekintetében nem felelt meg a követelmé­nyeknek. A felújítás során a termet 1,5 méter magas, körbefutó faburkolattal lát­ják el, lerögzített, műbőr- huzatú székeket építenek te és a fő falra egy ötvös­munka — fémlemezdombo­rítás — elhelyezését terve­zik. A vegyesipari és a tata­rozó vállalat március végé­re fejezi be a munkálato­kat, aminek eredményeként a házasságkötő terem elnye­ri majd a benne lezajló ese­ményekhez méltó képét. A púrttitknr szemszögéből Programon kívül Helyes-e a központból történő irányítás mai módszere? Sopiana Gépgyár. 1964 ja­nuár óta az Élelmiszeripari Berendezéseket Gyártó Válla­lat pécsi gyáregysége. Mókus Béla párttitkár irodája. Prob­lémák. — „Csak ezt az évet tudjuk sikeresen zárni!...” 1965-ben ez a mondás járta. Idén fel­emelték a tervet. Nem lehe­tetlen teljesíteni, csak renge­teg túlóra kell hozzá. És van néhány központi utasítás ... A bázis vállalat — a volt Gábor Áron Vasöntöde Pesten — hat vákumzáró gép gyártá­sát előre hozta első negyed­évre, noha erre a pécsi gyár­egység kapacitással nem ren­Az ügyes ember A határon stoppol az autó — Aíői bunda dollárcsekkért Üzletkötés a Continentálban A középkorú férfi kényel­mesen elhelyezkedett barátja személyautójának ülésén, még egyszer megtapogatta kabát­jának belső zsebét — igen, ott van az érvényes útlevél, amellyel az NSZK-ba akar utazni. Minden rendben van, útlevél, vízum... KOPOG AZ ÍRÓGÉP... Míg az autó nyelte a kilo­métereket. a megyei Rendőr­főkapitányságon kopogott az írógép; .,A rendelkezésre álló adatok szerint Tamási Pál pécsi lakos, mint a Pécsi Tempó Ktsz alkalmi szolgál­tatások részlegének vezetője 1964. októberétől a részleg fel­számolásáig különböző buda­pesti személyek, kisiparosok megbízásából, részben a pécsi MÉH-vállalatnál és más vál­lalatoknál több tonna mű­anyagfóliát vásárolt, kilónként 4 forintért. Az anyag mosatá­sáért és rendeltetési helyére történt szállításáért a buda­pesti kisiparos megbízóknak kilogrammonként 14 forintért adta. Cselekményével többtíz­ezer forint jogtalan anyagi ha­szonra tett szert...” A határon stoppol az autó, — útlevélellenőrzés. A közép­korú férfi kedves mosollyal nyújtja útlevelét. — ön Tamási Pál? — kér­di a határőr. — Igen. — Kérem, szálljon ki! A középkorú férfi kényte­len-kelletlen nyitja ki az autó ajtaját, aztán kilép, kezét széttárja, mintha mondaná: ez az út nem sikerült... A megyei Rendőrfőkapd- tányságon ismertették előtte a jóváhagyott előzetes letartóz­tatást. — Joga van panasszal élni. _ Igen. A terhemre rótt cselekm ényeiket nem követ­tem el. A TANÚK MAST MONDANAK R. J. önálló budapesti kis­iparos: „A múlt évben meg­jelent nálam Tamása Pál és elmondotta, hogy műanyag kisiparosok részére nyersanya got tud szállítani. Elmondot­ta, hogy kapcsolata van a dél­dunántúli MÉH-vállalatokkal, ahonnan az anyagot szerzi ... Átadtam neki 4000 forintot — az összeg fejében vállalta, hogy részemre 400 kiló mo­sott. hulladók-műanyagfóliát szállít. A 4000 forint átvételé­ről a Pécsi Tempó Ktsz bé­lyegzőjével ellátott nyugtát adott. Később leszállított 319 kilót... Meglepődtem, amikor a Pécsi Tempó Ktsz-től fél­szólítólevelet kaptam, hogy fizessek 1389 forintot mosa­tási költség címén. Én annak idején Tamásival úgy egyez­tem meg, hogy a kilónkénti 14—16 forintos árban a mo­satási költség is bennefoglal- tatik ... Becsapva érzem ma­gam, s ezért feljelentést te­szek ...” Dr. L. Pálné: „Férjem bu­dapesti kisiparos, én mint besegítő családtag dolgozom a műhelyben. Egyik kisiparos ismerősünktől tudtam meg, hogy egy Tamási Pál nevű pécsi személytől lehet anyagot venni és azt is, hogy az ille­tőt csütörtökön és pénteken lehet megtalálni a Continentál vagy a Hungária Szállóban. A Hungáriában találkoztam ve­le, majd később egy cukrász­dában, ahol feleségével együtt volt. Itt adtam út neki 4000 Szolid ünnep vagy karnevál? Kétszáz ünnepi zászló - Elegáns városképpel várja Mohács a busójárást Egységesség, ízlés, a hagyo­mányok jellegének kidombo­rítása, — ez jellemzi az idei mohácsi busójárás idején a város külső arculatát. Dr. Bándi Gábor irányítása alap­ján ugyanis már most elké­szült a február 20-i városkép terve, melyet dr. Szász János segít kivitelezni. A városdíszítés terve az ese­ményeknek megfelelően és a várostérkép alapján készült. Valamennyi főútvonalon és a busójárás útvonalán egységes lesz a zászlódísz. Már készül­nek a Baranyai vasárnapok, a Mohácsi Busójárás és Mo­hács város zászlói, összesen mintegy 200 darab. Ezeken kí­vül más zászló nem lesz a vá­rosban. E háromféle lobogót kapják majd a mohácsi köz­épületek is. A főtéren egy díszkandeláborben pedig meg­gyújtják majd a Baranyai va­sárnapok lángját. Ugyanott egy paravánsoron a busójárás történetét, múltját bemutató képek, szövegek, ábrák, vala­mint az egész ünnepség tér­képe lesznek. A főtér világí­tása egyébként különleges fel­adatot jelent. Egyrészt, mert mellette húzódik az ívfénnyel kivilágított főutca, másrészt, mert a főtéren nem farsangi hangulatot, hanem a szolid ünnepélyesség hangulatát akarják kelteni. Azért itt is lesz mintegy háromszáz szí­nes égő, körül a tér szélén, füzérszerűen, a már említett zászlók kicsi formáival válta­kozva. Fmellett a tér központ­ját. a kandelábert és a há­rom fő zászlót reflektorfény­nyel világ tják majd meg. Ezzel szemben a Béke té­ren már jellegzetesen farsan­gi hangulatot kelt a díszítés is. Ugyanis itt lesznek a ven­déglátó egységek, ez a rémi inkább a szórakozás helyének Ígérkezik. Az itt felállítandó bódékat egységesen vagy kék­sárga, vagy piros-fehér szín­párral lehet csak kifesteni. A főútvonalak üzletsorait is csak egységesen, ötletesen, könnyedén szabad díszíteni. Ennek érdekében kirakatver­senyt hirdettek, melynek pénzjutalmait a busójárás napján osztják ki. Hasonló­képpen biztosítják azt is, hogy a busójárás zárt helyen tar­tandó rendezvényein, a mozik­ban, kiállításokon, informá­ciós irodán, vendéglátó egy­ségeken, szállodában az emlí­tettek szerint készüljön a de­koráció, a berendezés. Előző szombat este lebontatják azo­kat a kapualji vendéglátó egy­ségeket is, melyek nem ízlése- ■ sek, tisztátalanok lesznek és ] nem Illeszkednek bele a busó­járás egységes. ízléses város­képébe. forintot. Néhány hét múlva újabb 10 000 forintot adtam át neki. Tamási az anyag ki­lójáért 16 forintot kért, de mondta azt is, hogy a szám­lán csak 8.50 forint szerepel majd kilónként. Tamási 120 kiló fóliát szállított le nekünk összesen. Amikor férjemnek megmondtam, hogy kilója 16 forint, de csak 8.50-ről ka­punk számlát, — nagyon meg szidott és kijelentette: ez az ügy nem tiszta. Férjem az anyagot nem engedte felhasz­nálni, — így az még mindig ott van az udvarban. Kértük Tamásit, hogy az anyagot vi­gye el, a 14 000 forintot pedig adja vissza. Azóta is tartozik vele. Csalás miatt teszek elle­ne feljelentést.. MASZEK ÜZLET CÉGBÉLYEGZŐVEL Dr. L. Pálné és Tamási Pál szembesítése során elhangzott még néhány érdekes mondat. Tamási többek között ezeket mondotta: „Bizonyítani tu­dom, hogy a Continentál Szálló mellékhelyiségéből taxi­val még egy tételt szállítot­tam. amit magam raktam le a kerítésen belül. A felvett 4000 forint kiegyenlítése úgy történt, hogy egy alkalommal a nyár folyamán a birtokom­ban lévő 200 dollár utalvány­nyal, amelyet az IKKÁ-ban kellett beváltani megbízóm számára — és egy női bundát vásárolni. Ekkor vásároltatott velem dr. L. Pálné 2 darab külföldi inget és más holmit az IKKÁ-nál...” Tamási te­hát dollárutalvánnyal Is ke­reskedett ... ... és jelentkeznek a kis­iparosok, a többi tanúk, akik valamennyien becsapva érzik magukat. „Tamási 2730 forint­tal szállított kevesebb árut, mint előleget felvett...” A csalások miatt már elkesere­dett volt Tamási ügyfeleinek hangulata. H. György ezt mondja: „... ekkor történt, hogy Tamási éppen hogy csak ki tudott ugrani a műhelyből, mert a főnököm megverte volna...” A Pécsett közismerten ügyes ember dollárutalvánnyal a zsebében, rendszeresen utazik Budapestre, köti üzleteit a Hungáriában, a Continent ál­ban. „Maszek” üzleteihez a cégbélyegzőt használja, köte- gekben veszi fel a becsapott kisiparosoktól a százasokat és udvarias meghajlások köze­pette behízelgő mosollyal — távozik. BŰNÖSNEK ÉRZI MAGÁT? delkezik, s a január 20-ra „esedékes”, kooperációban ké­szülő alkatrészek még 27-én sincsenek itt. A késedelemben levő „vállalat’’ ugyanaz, ame­lyik az előrehozást elrendel­te ... A késedelem miatt nem lehet a határidőket felcserél­ni. Szerencse, hogy a progra­mozott gyártmányhoz az anyag rendelkezésre áll. — Vagy nézze meg ezt' A termelési főmérnök által aláírt központi feljegyzés. „A közismert problémái’ fennállása miatt a bázis gyár a kötőelemek legyártására el­ső negyedéves biztosítással rá­állni nem tud, ezért kérem igazgató elvtársat, hogy a sa­ját szükségletű kötőelemek be­szerzésére, illetve helyi le­gyártására intézkedést tenni szíveskedjék. Meg kell jegyez­ni, hogy a saját kötőelemek gyártásának nem szabad a már programba állított egyéb tételeket zavarni, erről a terü­letről kapacitást igénybe ven­ni nem lehet.” — Anélkül pedig egyszerűen nem megy. Érthető, éppen ka­pacitásunk felmérése alapján történt a programozás. Ezek­kel az utasításokkal szemben tehetetlenek vagyunk. Uj gaz­dasági mechanizmusra való áttérés? Akadályozzák a vál­lalati önállóságot, felborítják a tervszerűséget, rontják a gazdaságosságot, végső soron a népgazdasági érdek ellen is hatnak. De hadd folytassam! Június 30-ra igazoltak vissza 2 darab meggyosztályozót, de a gyártást előre sorolták már­cius 31-re. Ezekre a gépekre csak meggyérés idején van szükség, az előre sorolás miatt ismét a beprogramozott gyárt­mányok szenvednek késedel­met. Borsótöltő gépből összesen 15-öt kell gyártanunk. De ho­gyan! Tizet április 30-ig, egyet júniusban, kettőt szeptember­ben, kettőt pedig az év utol­só hónapjában... — Egyszerre fogjuk legyár­tani őket, külön-külön nem gazdaságos. — ön szerint miből fakad­nak az ilyen és ehhez hasonló utasítások? — Semmi esetre sem az összevonásból, annak előnye elvileg nyilvánvaló. Azt azon­ban okvetlenül meg kell fon­tolni, helyes-e a központból történő irányítás jelenlegi módszere. És változtatni kell azon a lehetetlen állapoton is, hogy a vállalat kereskedel­mi osztálya megkérdezésünk nélkül fogadja el a megien- deléseket, köti meg a szerző­déseket ilyen vagy olyan ha­táridővel, úgy néz ki, anélkül hogy legalább a programunkat figyelembe venné. (Kéri) — Áramszünet lesz lanuár 7— 31-ig 7—H óráig Patacs újtelep és környékén. — 28-án 8—16 óráig Táncsics M. u.. Bimbó u.. Egresi u„ Orgona u., Viola u„ Szilva u.. Móra Ferenc u. területén. (x) — Még mindig nem érzi magát bűnösnek? . — Vallomásomnak azt a részét, amelyben azt állítot­tam, hogy 14—16 forintos ér­tékesítés részemről nem tör­tént, — visszavonom, mert részben bűnösnek érzem ma­gam ... Tamási Pál bűnügye rövi­desen a bíróság elé kerül. Jelentős többlet­bevételhez juthat, ha átadja a feles­leges füstöithús-árui és étkezési szalonnát a a földműves­felvásárolják minden mennyiségben! A felvásárlás feltételeké' és az egészségügyi előírá­sokról részletes felviláeosí tást ad a helyi földműves szövetkezet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom