Dunántúli Napló, 1966. január (23. évfolyam, 1-25. szám)

1966-01-28 / 23. szám

2 napló 1986. JANTTÄR 28. Ismét összeült a genfi leszerelési értekezlet Négyhónapos szünet után csütörtökön délután a genfi nemzetek palotájában ismét j megkezdte munkáját a tizen- j nyolchatalmi leszerelési érte­kezlet. A. Szemjom Carapkin nagykövet, a szovjet küldött­ség vezetőjének elnökletével megnyílt 235. munkaülésen Sopinelli, az ENSZ genfi iro­dájának vezérigazgatója, U Thant ENSZ-főtitkár szemé­lyes képviselője felolvasta U Thant és VI. Pál pápa üzene­tét. U Thant felszólította a ti- zennnyolcas bizottság tagjait, hogy minden igyekezetükkel azon cél elérésén fáradozza­nak, hogy mielőbb egyezmény szülessen az atomfegyverek elterjedésének megakadályo. zásáról. VI. Pál pápa üzenetében arra kérte a Genfben most ismét összeült államférfiakat és tudósokat, hogy mindent tegyenek meg az atomháború veszélyének végleges szám­űzése érdekében. Carapkin és Foster, az érte­kezlet szovjet, illetve ameri­kai társelnöke a munkaülés megnyitása előtt 45 percen át tárgyalt ügyrendi kérdésekről. Megállapodtak abban, hogy a konferencia keddi és csütör­töki napokon tartja üléseit. Kedden az atomfegyverek to­vábbi elterjedésének meg­akadályozásával összefüggő problémákkal, csütörtökön pedig az általános és teljes leszerelés kérdéseivel foglal­koznak. Johnson gazdasági üzenete a kongresszushoz Az elmúlt napokban még a szokottnál is gyakrabban sze­repelt a nyugati sajtó spe­kulatív, a tények helyett kom­binációkra építő hírmagyará­zataiban a szocialista országok vezetői között megélénkült lá­togatáscsere témája. Sok szó esett a kommunista és mun­káspártok vezetőinek megbe­széléseiről is — egyáltalán a nyugatiak valami különleges új fejleménysorozat bevezető­jének igyekeznek beállítani a szocialista országok és a kom­munista pártok vezetőinek legújabb tárgyalás-soroza­tait. Legtöbbet szeretjeinek mostanság ezekben a nyugati kommentárokban mindenek­előtt Leonyid Brezsnyevnek, az SZKP első titkárának Ulánbátorban, Alekszandr Sel- jepinnek, az SZKP titkárának Hanoiban folytatott megbeszé­lései, valamint azok a tár­gyalások, amelyeket Ion Gheorghe Maurer román mi­niszterelnök Budapesten, Wla- dyslaw Gomulka szintén Bu­dapesten, Antonin Novotny Moszkvában, majd Lengyel- országban folytatott. Pedig nincs«! különösen új vagy valaminő "változást jelen­tő elem ezekben a megbeszé- ’ésekben vagy azok időpontjá­ban. Az adott nemzetközi helyzet, az Egyesült Államok vietnami agressziójának foko­zódása teszi természetessé, hogy a szocialista országok és a marxista-leninista pártok igyekeznek megszilárdítani egységüket és szolidaritásukat. A nemzetközi kommunista mozgalom egysége mindig is a marxista-leninisták egyik le-#őbb gondja volt, éppen p"*rt fogalmazta meg 1957-ben és 1960-ban a moszkvai ér­tekezlet korunk körülményei­re vonatkoztatva a kommu­nista pártok egymáshoz való viszonyának, internacionalista összefogásuknak elveit. Senki előtt nem titok, hogy n nemzetközi munkásmozga­lomban ma viták, nézeteltéré­sek is vannak. Ám — ahogy n Pravda 1965 végén esv igen fontos elvi megállapításokat fa’-talmazó vezércikkében bnngsúlvözta — „bármily ko- v’oly nézeteltérések osztják is re eg a nagy kommunista had­sereg egyes csapatait, a le­mondás a szolidáris akciókról a közös ellenség elleni harc- h-r.n gyengíti pozíciónkat, hi­bákra vezethet és súlyos ká­rokat okozhat győztes ügyünk­nek". Ezért van különleges jelen­tősége annak, hogy a pártok vezetői és a szocialista orszá­gok államférfiai kétoldalú megbeszéléseken egyeztetik álláspontjukat a nemzetközi helyzet és a nemzetközi for­radalmi mozgalom aktuális kérdéseit illetően. Tavaly, amikor a nemzetkö­zt kommunista mozgalom pártjai visszaemlékeztek arra a nagyjelentőségű történelmi eseményre, amit a világ szá­mára a kommunista Intema- ciomálé harmane esztendővel ezelőtt tartott VII. kongresz- azusa jelentett a proletár In­ternacionalizmus kérdéseit Il­letően is. megtárgyalták az el­múlt évtizedek történelmi ta­pasztalatainak tanulságait. Ezeknek, az évforduló alkal­mából elhangzott nyilatkoza­toknak volt néhány közös vo­nása. Az egyik ilyen egybe­hangzóan elfogadott tanulság az volt, hogy a kommunisták ma is minden erejüket latba vetik a világháború megaka­dályozásáért, de ha az im­perialistáknak mégis sikerül kirobbantaniuk a háborút, a kommunisták mindent meg­tesznek az imperializmus szét­zúzásáért. Hasonlóképpen, minden, az idézett megbeszé­lésekről megjelent szocialista kommentár hangsúlyozza, hogy az amerikai agresszorok visszaverése Vietnamban a vi­lágbéke megvédésének elvi kér dése. Arról van ugyanis szó, hogy súlyos hiba lenne lebecsül ni a háborús veszélyt, mert nap­jainkban, bár sokkal nagyob­bak a lehetőségek a világhá­ború megakadályozására, mint valaha is,, ezeket az összes bé­keszerető erők, az imperializ­mus összes ellenfeleinek egye­sítésével lehet realizálni. Ami a szocialista államfér­fiak tárgyalásaiban ma a leg­fontosabb, az éppen az egy­ségnek és szolidaritásnak ha­tározott megnyilvánulása. A Vietnami Demokratikus Köz­társaságban járt szovjet kül­döttség megbeszéléseinek fon­tos eredménye például minde­nekelőtt egy újabb szovjet se­gélyre vonatkozó egyezmény, mint ahogy a szocialista ál­lamférfiak egymást követő megbeszéléseinek mindegyiké­ben az első helyen szerepel a tüzdő vietnami nép. leghatá- -ozottabb támogatása. A szocialista politikának változatlan alapelve a külön­böző társadalmi rendszerű or- izágok békés egymás mellett slése. Ám az amerikaiknak, le másoknak is világosan neg kell értenünk, hogy a >ékés egymás mellett élés el- 'e oszthatatlan politikai elv. Téved az, 'aki azt képzeli, íogy az egyik szocialista or- zág viszonylatában érvén ye- íthető, a másik viszonylat­ján pedig egyszerűen mellőz- iető ez az alapelv. A Mongol Népköztársaság óvároséban járt szovjet kül- löttség tárgyalásai után ki- dott közös közleményben az láírók állást foglaltak „vala- nennyi kommunista és mun­káspárt nemzetközi értekezle­tnek összehívása mellett”, flinden megbeszélés, minden árgyalás ugyanazt a célt szol­gálja: az összes forradalmi srők összeforrasztására irá- lyuló törekvést. Lenin év tize­tekkel ezelőtt, de mai ér- énnyel is hangsúlyozta: „Va­lamennyi ország proletariátu­sának, majd egész dolgozó népének és az egész világ nemzeteinek szövetségre és egységre való önkéntes törek­vése nélkül a kapitalizmus feletti győzelem ügyét nem lehet sikerre vinni”. Ma, az imperialista erők aktivizáló­dásának idején a forradalmi front erősítése minden ország kommunistáinak nemzetközi kötelessége, mert az imperia­lizmus ellen a béke és a szó-* cializmus nagy eszményeiért vívott harcban csak szilárd akcióegységgel lehet minél előbb győzelmet elérni. Gárdos Miklós Johnson elnök csütörtökön terjedelmes üzenetet intézett a kongresszushoz az ország gazdasági helyzetéről. Az el­nök rózsás képet fest az ame­rikai gazdaságról, g azt han­goztatja a többi között, hogy az elmúlt évben rekordma­gasságot ért el a termelés, a vállalati profit, valamint az egyéni jövedelem összege, és csökkent a munkanélküliek száma. Elismeri azonban, hogy az elmúlt évben általában emelkedtek az árak, főleg egyes mezőgazdasági termékek és élelmiszerek árai. Johnson mindenesetre fi­gyelmeztet az infláció veszé­lyére és elsősorban a bérek és árak egyensúlyának fenn­tartását akarja elérni az inflá­ció elhárítására. Johnson azt Ígérte, hogy az amerikai nemzetgazdaság a jelek szerint meg tud birkózni a vietnami háború költsógei- Xpl is anélkül, hogy ezek „a nagy társadalom” építését hát­ráltatnák. Ezt a kijelentését azonban kétségessé tette, ami­kor azt mondta, hogy a viet­nami események bizonytalan jövője igen megnehezíti a gazdasági jellegi! becsléseket Johnson elnök ugyanakkor erőteljesen javasolta a bér­emelési követelések és az ár­emelkedési tendenciák „ön­mérsékletét” és azt mondotta, hogy szükség esetén a kor­mány felhasználhatja majd saját eszközeit a dollár elér­téktelenedésének megakadá­lyozására. Végső esetben be­ígérte az ár- és bérszintek szövetségi ellenőrzését, s egy­ben — infláció-ellenes intéz­kedésként — új adókat, adó­emeléseket is kilátásba helye­zett. Indira Gandhi köszöneté Koszioinnak Indira Gandhi asszony táv­iratban mondott köszönetét Alekszej Koszigin szovjet kormányfőnek azért az üdvöz­letért. amelyet hivatalbalépése alkalmából tőle kapott. A táviratban megállapítja, hogy az indiai—szovjet barát­ság a béke támasza, ezért mindent meg fog tenni e ba­rátság erősítéséért. EOőp közlemény Kállai Gyula látogatásáról Az etiópiad külügyminiszté­rium csütörtökön bejelentettel hogy Kállai Gyula, a magyar kormány elnöke Haile Szelasz- szié császár meghívására feb­ruár 8-tól 11-ig látogatást tesz Etiópiában. Ez a látogatás — mondja a külügymirrszténu- mi közlemény — tovább fog­ja erősíteni a két ország ba­ráti kapcsolatait. Hazaérkezett a KlSZ-küldöttség Nicosiából Csütörtökön hazaérkezett a DÍVSZ végrehajtó bizottságá­nak Nicosiában megtartott ülésszakán részt vett magyar ifjúsági küldöttség. A delegá­ció tagjait a Ferihegyi repü­lőtéren Pataki László, a KISZ KB titkára és Szűcs Pál, a Központi Bizottság nemzetkö­zi osztályának vezetője üdvö­zölte. Dél-Vief na m ban felélénkültek a harcok Dél-Vietnamban felélénkül­tek a harcok. Saigontól 440 kilométerrel északkeletre, Qui Nhon körzetében, amerikai, dél-koreai és dél-vietnami csa­patok nagyarányú „tisztogató” műveletekbe kezdtek a ten­gerpart mentén vezető első számú fő közlekedés út fel­szabadítására. Nagyobb har­cok vannak Saigontól nyugat­ra és délnyugatra, a kambod­zsai határ közelében is. Az AP jelentése szerint a parti­zánok fokozták nyomásukat a Da Nang és Chu Lai között a tengerparton kialakított amerikai hídfőre és nagyobb A Francia Szocialista Párt válaszolt az FKP egység javaslatára Léderer Frigyes, az MTI tudósítója jelenti: A Francia Szocialista Párt irodája nyilatkozatban vála­szolt Waldeck Rochet levelé­re, amelyben az FKP főtit­kára közös baloldali politikai program kidolgozását javasol­ta. A nyilatkozat rámutat, a Szocialista Párt a baloldali Demokrata Szocialista Szövet­ség tagjaként nem dönthet egyedül a kommunistákkal való együttműködés kérdésé­ben. A javaslatot tehát meg kell vitatni a partnerekkel. A kitérő válasz a szocialista párt vezetőségében támadt el_ lentétekkel függ össze. Gaston Defferre támadást indított Guy Mollet ellen, hogy a főtitkárt, aki megakadályozta a keresz­ténydemokratákkal tervezett szövetséget, eltávolítsa a párt éléről. A baloldali egység si­kere a köztársasági elnökvá­lasztáson megerősítette Guy Mollet helyzetét az elnökség­ben, amely elutasította Deí­ferrenek egy rendkívüli párt- kongresszus összehívására tett javaslatát. Defferre és öt ba­rátja kivált az elnökségből, de nem adta fel a harcot. Az Humanité vezércikklében rámutat, a szocialista párt válaszában nem veti el az együttműködés lehetőségét és ilyen szempontból állásfogla­lása haladást jelent a múlttal szemben. Ugyanakkor azon­ban elhalasztja a döntést, figyelmen kívül hagyva a baloldal politikai harci szö­vetségének sürgősségét. válogathat kényelmes fotelekben JUDIT fotel SZIRÉN fotel MARTA fotel ABRAND fotel DOMINO fotel ANGELA fotel ÉVA fotel 930—1160 910—1170 660— 900 850—1130 670— 870 720— 910 720—1030 Ft-ig Ft-tg Ft-lg Ft-tg Főig Ft-lg Ft-lg szövetminőségtől függően. TEKINTSE MEG A BŰTOR BOLTOKBAN! Sporthírek A Dózsa első edzőmérkőzése Az NB I. tavaszi rajtjára készü­lődő Pécsi Dózsa labdarúgói szom baton Játsszék első edzőmérkőzé- súket. A FVSK-pályán délután fél 3 órakor sorrakeriUÓ alAlko- zón a Dózsa első csapata a tar­talék-együttessel mérkőzik. A ta­vaszi Idényben számításba lövő Játékosok kivétel nélkül mind pályára lépnek, köztük három új fiú, Lutz, Rónai és Daka. A Dózsa együttese vasárnap délben Tatára utazik és hétfőtől kezdve ott folytatja felkészülését. Közlemény A brémai nemzetközi úszóver- senyre elutazott magyar úszó- csapal egyes tagjainál a tatáron történt vámellenőrzésnél Idegen valutát találtak. Ennek alapján >z MTS országos elnöke a vám­őrség országos parancsnokával egyetértésben úgy határozott, hogy az úszócsapatot vtsszaren­veszteségeket okoztak az ame­rikai tengerészgyalogosoknak. A dél-vietnami légierők egyik tisztje Kambodzsába re­pült és ott politikai menedék­jogot kért. Nguyen Duc Hien hadnagy kétüléses felderítő repülőgépével Pleikuból szállt fel. A hadnagy egyike volt a légierők azon tisztjeinek, akik ellenezték Ky miniszter­elnök rendszerét. A vietnami tájékoztató iro­da közlése szerint amerikai repülőgépek január 25-én be­repültek a VDK légterébe és ott felderítő repüléseket vé­geztek több tartomány felett A Reuter washingtoni tu­dósítója szerint ottani politi­kai körökben változatlanul az a meggyőződés, hogy igen rö­vid időn belül várható a VDK elleni bombatámadások fel­újítása. Bár a Fehér Ház szó­vivője szerdán este közölte, hogy még nem történt döntés e kérdésben, Johnson rövide­sen nem csupán a bombázá­sok folytatását rendeli el, ha­nem utasítást ad a dél-viet­nami szárazföldi háború fo­kozására is. Maxwell Taylor tábornok, volt saigoni amerikai nagy­követ szerdán kijelentette, hogy jóllehet helyes volt az Észak-Vietnam elleni bomba­támadások szüneteltetése, most már a „légitámadások felfüg­gesztésének okai fogyóban vannak”. Arra a kérdésre, hogy az elnöknek javasolta-e a bombázások folytatását, Taylor — arcán mosollyal — így válaszolt: „Ha javasol­tam, akkor sem mondanám meg önöknek”. A francia és a német kommunista párt vezetőinek találkozása Az Humanité csütörtöki szá­málban beszámol az FKP és a Német Kommunista Párt kép­viselődnek Párizsban lezajlott megbeszéléséről. A német pártküldöttséget Josef Schleif­stein, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára vezette, francia rész­ről Waldeck Rochet vezette a megbeszéléseket. Eszmecse­rét folytattak nemzetközi kér­désekről és a kommunista mozgalomról. A kiadott nyi­latkozat aláhúzza, hogy a két párt egyetért a 19 kommu­nista és munkáspárt 1965. március 1—5-i moszkvai ta­nulmányi értekezletének ja­vaslataival és a nemzetközi kommunista mozgalom egysé­gének megszilárdítására tö- rekszik. Dominikai jelentés Juasn Bosch volt domini­kai elnök egy nyilatkozatá­ban kijelentette, hogy azok­nak a katonai vezetőknek a magatartása, akik nem haj­landók elfoglalni a nekik ki­jelölt diplomáciai posztokat, egyre növekvő elégedetlensé­get kelt az ország közvéle­ményében, s ez az elégedet­lenség beláthatatlan következ­ményekre vezethet. Az AP egyik kommentáto­ra azt a véleményét fejezi ki, hogy még ha az összes kato­nai vezető el is fogadja a kül­földi megbízást, ez nem fog­ja csökkenteni a hadsereg és Bosch közti feszült viszonyt. Minthogy azonban attól tar­tanak, hogy a tisztek ellen­állása az elnök intézkedései­vel szemben erőszakos cse­lekményekre vezethet, s ezek az AÁSZ beavatkozását vált­hatják ki, g katonai vezetők igyekeznek az összeütközést elkerülni — írja az AP. Erre mutat, hogy Caminero, a fegy­veres erők minisztere és Ji­menez, akit utódjául kinevez tek, kedden előbb Godoy el­nökkel, majd Hu Bunker nagykövettel, az AASZ bi­zottságának amerikai tagjával folytatott megbeszélést A djakartal rádió csütörtök este közölte, hogy január 29- én katonai bíróság elé állít­ják Njomót, az Indonéz Kom­munista Párt egyik vezetőjét és Untung alezredest. Azzal vádolják őket, hogy részt vet­tek az október 1-t államcsíny­kísérletben. A rádió szerint Sukarno elnök jóváhagyta a bíróság összetételét. A vádat Suharto vezérőrnagy, a had­sereg vezérkari főnöke kép­viseli. A győzelem alapja: az egység

Next

/
Oldalképek
Tartalom