Dunántúli Napló, 1965. december (22. évfolyam, 283-308. szám)

1965-12-01 / 283. szám

2 napló 1965. DECEMBER 11 Az idén 34 termelőszövetke­zet 366 katasztrális holdon termelt dohányt. A termés és a minőség jó közepesnek mondható, a holdanként! átla­gok 7—8 métermázsa körül mozognak, de egyes termelő- szövetkezetekben — a kozár- mislényi Damjanich-ban, a bólyi Kossuthban, a somogy- hácságyi Vörös Sugárban, a belvárdgyulai Közös Üt-ban — elérik a 10 métsrmázsát. A dohány begyűjtése a ko­rábbi évekhez viszonyítva las­sabban kezdődött. Az eddig átvett és feldolgozott 600 mé- termázsát elszállították Szol­nokra vasúton, Nagyatádra gépkocsin a fermentálóba. December 31-ig a termés 50—60 százalékát veszik át egyes tsz-ekben csak január­ban kezdik az átadást. Bara­nyában csak a Szabolcsi faj­tát termesztik. Az 1966-os dohánytermesz­tési terv azonos az ideivel, megkezdődött, és körülbelül a termelők fele miár le is szer­ződött a jövő évre. FölíMvesszövetkezeti kórustalá’kozó Szombaton este nagyszabású kórustalálkozóra került sor Sásdon, a Járási Művelődési Házban. Az FMSZ és a MÉ­SZÖV által szervezett sásdi, mohácsi és szigetvári járás legjobb kórusai adtak közös hangversenyt. A műsort a mohácsi szim­fonikus zenekar nyitotta meg Mascagni: Parasztbecsület cí­mű operájának nyitányával. Majd a magyarszéki vegyeskar Balatonyi Matyót vezetésével Bach: Óh nézd, mily szép az élet és Mendelssohn: Búcsú az erdőtől kezdetű dalait szólal­tatta meg. Ezt követően Tillai Aurél: Sziget és Händel: Győ­zelmi dalának tapsolhattak az érdeklődők, melyet a sziget­vári. illetve a mágocsd ve­gyeskar adott elő. Említésre méltó a mohácsi zenekar játéka, melynek össze­szokottsága, rutinossága leg­inkább Erkel: Bánk bán című operájának részleténél nyilvá­nult meg. Fergeteges sikert aratott a magyarszéki vegyes­kar és a mohácsi zenekar elő­adásában a Hegyi József főis­kolai tanár hangszerelésével készült Baranyai aratás című népdalcsokor. A kórus szép in­tonációja, a zenekar alkalmaz­kodó játéka méltán vívta ki a közönség elismerését. A hall­gatóság vastapssal köszöntötte a t^|álkozón megjelent szerzőt.-be — Dante-est lesz december 5-én, vasárnap este 7 órakor Pécs város Doktor Sándor Művelődési Házá­ban (Déryné u. 18.). Előadó: dr. Kardos Tibor egyetemi tanár, aka­démikus. Az Irodalmi Színpad a Purgatóriumot adja elő. Rendezte: Béesy Tamás. Jegyelővétel a Ma­gyar írók Könyvesboltjában, (x) — Pályaválasztási tájékoz­tatót készít 1966-ra a megyei tanács v. b. munkaügyi osz­tálya. — 200 ezer forint költségvetési hitelt fordítottak ebben az évben csapadékvíz-elvezető árkok léte­sítésére a komlói Béke telepen. A műsor hatásos befejezője volt Kodály: Magyarokhoz című műve a három járás egyesített vegyeskara és a mohácsi szimfonikus zenekar előadásában Hergenrőder Jó­zsef vezényletével. (Huza Anna) Legszebb vadvirágunk védelmében Legszebb vadvirágunk — a vadon termő pünkösdi rózsa — fokozottabb védelme érdeké­ben védetté nyilvánítják a Zengő lábánál levő püspök- szén tlászlói kastélyparkot. Ez a növényi ritkaság ugyanis, amely formára és színre a ne­mes pünkösdi rózsához hason­lít, hazánkban csak a Zengő lejtőin díszlik, főleg a park te­rületén, ahol összefüggő, há­rom-négy méteres foltokban található. Mivel tavaszonként nagy tömegben szokott nyílni, egyes környékbeli lakosok pia­ci árusításra is szedtek belőle, és gyakran nemcsak a virágot tépték le, hanem tövestől csu- pálták ki a növényeiket. A Ba­ranya megyei Tanács, a Me­cseki Állami Erdőgazdaság és a Pécsi Tanárképző Főiskola szakemberednek, botanikusai­nak javaslatára az Országos Természetvédelmi Hivatal el­határozta, hogy védetté nyil­vánítja ezt a területet. A mintegy tíz hektárnyi tölgyest máris véderdőként kezeli az Erdőgazdaság, ami azt jelenti, hogy az itt levő öreg fákat nem bántják, mivel az aljnö­vényzet árnyékolása szempont­jából fontos szerepük van. A megyei tanács pedig az orszá­gos védettség kimondásáig szedés! tilalmat rendelt el a vadontermő pünkösdi rózsára. Baranya megye területén kü­lönben van már hasonló vé­dettségű terület: a Szársomlyó- hegy lejtője; itt díszlik ugyan­is a magyar kikerics, amely a legritkább vadvirágnak szá­mít hazánkban. így tehát az az érdekes kettősség áll elő, hogy a Villány—siklósi hegyvonulat legmagasabb csúcsa — a Szár- somlyó — a legritkább magyar vadvirágnak, a mecseki hegy­vonulat legmagasabb csúcsa — a Zengő — pedig a legszebb magyar vadvirágnak nyújt majd „hivatalos” védelmet. 52 modellel szerepelt a Pé­csi Kesztyűgyár Budapesten a napokban megrendezett textil-, szőrme- és bőripari termékbemutatón. Ezen a reprezentatív kiállításon már az 1967-es év tavaszi modell­jei vettek részt, s talán túlzás nélkül mondható, hogy világ- színvonalon. Ugyanis ezekből a modellekből milliós tételeket szállít a gyár a nyugati meg­rendelők részére. A bemutatott modellek kö­zött selyemmel, illetve mű­selyemmel bélelt vékony nap­pá kesztyűk, majd vastagabb sertésbőr kesztyűk is találha­tók, melyeket főként Angliá­ban hordanak szívesen. A ta­vasz "későbbi időszakában, nyár elején pedig a lukacsos kesztyűk a legkeresettebbek. A kesztyűk ugyanúgy mint a cipők, a táskák, sötétebb Elkerülhető lett volna... Ittas gyalogost ütött el az autóbusz Papp János pécsi lakos novem­ber 26-án 17.50 órakor gyalogosan, ittas állapotban Pécsett a in. ke­rületben, Rácvároson az úttest menetirányszerinti jobb oldalán, gyalogosan haladt Patacs felé. Gólyák János gépkocsivezető a 12. sz. AKÖV autóbuszával szintén Patacs irányába közlekedett. Ami­kor a tántorgó gyalogost utolérte, igyekezett őt szabályosan kikerül­ni, azonban a gyalogos elveszítve egyensúlyi helyzetét, az autóbusz elejének esett. Csak a gépkocsi- vezető éberségének és óvatosságá­nak köszönhető, hogy a felelőtlen gyalogost nem érte sérülés és az autóbuszban is mindössze 50 fo­rint anyagi kár keletkezett. A sza bálytalanul közlekedő és balesetet okozó gyalogossal szemben a ren­dőrség eljárást indít. színámyalatúak, barna, néger­barna, sötétszürke, vagy kék színűek. Száruk általában csuklóig érő, s a kézfejen há­rom díszítő varrással vagy fű­zött megoldással készült. A modellek készítésekor már figyelembe vették a gép­pel varrott kesztyűk iránti egyre növekvő igényeket is. Elkészítésük egyszerűbb s ha­tásukban finomabbak, mint a kézzel varrott kesztyűk. A férfiak számára újdonsá­got tartogat a Kesztyűgyár: jövőre megkezdik a zergebőr kesztyűk készítését, melyek a szarvasbőrhöz hasonló feldol­gozásban és minőségben kerül­nek a boltokba. Telev íziómíi sor BUDAPEST 17.58: Anyagbörze. Ipari ri­portműsor. 18.15: Hírek. 18.20: A Magyar Hirdető műsora. 18.30: Bagolyvár. Küszöbön a tél. 19.00: Nótaszó. Népzenei műsor. 19.20: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. Napi jegyzetünk. 19.55: A férfi a legfelső eme­letről. Magyarul beszélő an­gol film. 21.15: Parabola. 21.35: Arcképek, találkozások. Bokros Birman Dezső. 22.05: Ovgesanya gondozásáról. BELGRAD Nem történt volna meg a bal­eset, ha Papp János nem áll ital hatása alatt. Ezenkívül szabály­talanul is közlekedett az úttesten. A KRESZ 45. §. (1), (2), (3). bek. értelmében a gyalogosok kötele­sek a közlekedésre vonatkozó ál­talános szabályokhoz alkalmaz­kodni. Olyan közúton, ahol járda van, a gyalogos — a zárt csopor­tokat kivéve — csak a járdán közlekedhet. A járdán kell közle­kednie a gyermekkocsit toló sze­mélyeknek is. Olyan közúton, ahol járda nincs tyagy azt lezárták, a gvalogos az }fittest szélén és — álló Jármű fragy egyéb akadály kikerülését kivéve — annak legfeljebb egy méter széles sávján közlekedhet. Lakott területen kívül pedig, mint ahogy ezt az ábra is mutat­ja, csak a menetirány szerinti bal oldalon egy méter sávon belül az ott közlekedő járművek menetirá­nyával szemben szabad közle­kedni. 10.00: Iskola-tv. 16.50: Orosz nyelvoktatás. 17.10: Angol nyelvoktatás. 17.40: A kis pingvin. Gyermekműsor. 17.55: Pionírok, tv-studiója. 18.30: Tv-újdonságok. 18.45: Az ope­ra századokon át. 19.15: Tv- posta. 19.40: Reklámok. 19.54: Jó éjszakát gyerekek! 20.00: Tv-híradó. 20.30: Népi muzsi­ka. 21.30: Mozaik. Kulturális szemle. 22.10: Jégkorong-mér­kőzés. 22.50. Hírek. — Százötven pótkocsi nagy­javítására kötött szerződést jö­vőre a Vajszlói Gépjavító Ál­lomás a megye termelőszövet­kezeteivel. — Utolsó szivar az Arabs Szürkénél címmel kerül a ka­rácsonyi könyvpiacra Krúdy Gyula elbeszéléséneik utolsó két kötete a Magvető gondo­zásában. — Száz férőhelyes mesterséges borjúnevelőt építettek az egyhá- zasharaszti Jóbarát Termelőszö­vetkezetben részben saját erőből, részben 200 ezer forintos állami támogatással. HÍREK DECEMBER Elza napja. I A Nap kél: 7.11, nyugszik: 15.55 órakor. A Hold kél: 13.00, SZERDA nyugszik: 23.40 órakor. (záznyolcvan éve, 1785. december 1-én — született Döbrentei Gábor nyelvész, költő, irodalmi szervező. Első versesfüze­tét 19 éves korában adta ki. 1814-ben megindította az Erdélyi Múzeum című folyóiratot, amelynek pályázatára íródott a Bánk bán. Hosszabb bécsi tartózkodás után Pestre költözött hivatalt vállalt, s egyideig igazgatta a pesti színházat. Részé volt a Tudományos Akadémia szervezésé­ben és ő lett az első titkára is. Sokrétű író volt, de tehetsége nem állt arányban szorgalmával. Ódái, lírai, epikai és tanköl­teményei német hatást tükröznek. Fordítói tevékenysége ter­jedelmes. Szerepelnek közte Shakespeare és Moliére színmű­vek, valamint az Ossián-énekek. Értékes nyelvészeti munkás­sága. sok régi nyelvemléket mentett meg a megsemmisüléstől. Megindította „Közhasznú esmeretek tára” címen, az Akadémia szervezésében, az első magyar lexikont, amelynek hibáiért igen sok támadásban volt része. — A Dunántúli Napló szer­kesztősége december 3-án, pén teken délután 1-től 2 óráig jogi tanácsadást tart a pécsi járási pártbizottság helyiségé­ben (Pécs, József Attila u. 10.). A tanácsadás díjtalan. — Kerekasztal-beszélgetést szervez a Baranya megyei Tanács VB KISZ-szervezete holnap a tanács klubjában C-orba Győző József Attila- díjas költővel. A rendezvé­nyen Szabó Éva színművésznő Csorba-verseket ad elő. — Ezerkétszáz forint befizeté­sére kötelezte a Komló városi Rendőrkapitányság Miklós János komlói lakost, aki az elsőbbség meg nem adása miatt összeütkö­zött Kővári Fcrencné személygép­kocsijával. A pénzbírság mellett az 1-es számú ellenőrző lapját 18 hónapra bevonták. — Egy pár európai bölényt ad át a Mecseki Állatkert ré­szére rövidesen a Földműve­lésügyi Minisztérium Erdészeti Főigazgatósága. A bölények fogadására már megkezdték az igen erős szálláskert; épí­tését. — Gyermekszíndarabokhoz és gyermekbálokhoz szükséges jelmezekkel töltötte fel idén raktárát a Rákóczi úti Jelmez­kölcsönző. Megérkezett a Csip­kerózsika, a Hamupipőke, a Hófehérke, a Többsincs ki­rályfi és a Bíbor madár gyer- mekszíndarabakhoz szükséges jelmez is. — A harkányi szennyvíztisz­tító telep műszaki átadására ma kerül sor. Ez a fürdő te­rületén lévő létesítmények, to­vábbá a kórház és a szállodák szennyvizét tisztítja majd. — Áramszünet lesz december 3­án 7—15 óráig a Szigeti út, Tüzér u., Honvéd u., Huszár u., Csend u., Atléta u., Athinay u., Mező­szél u., Móré F. u., Zőja u., Bu­dai Nagy A. u„ Steinmetz kapi­tány tér által behatárolt terüle­ten. — December 1—1-ig 7—16 óráig a Rigóder tető és környé­kén, Szőlő u., Hona u., ótemető u., István u., Mandula u., Antal u. által behatárolt területen. — December 1—11-lg 7—16 óráig a Szigeti úton a Zója utcától a Gyü­mölcs utcáig az északi oldalon, Kürt u„ Tiborc u„ Batsányi u., Fogaras u„ Mikes K. u., Honvéd u., Bajtárs u., Zója u., Kisrőkus u.. Kosztolányi u. és a Budai Nagy A. u. által behatárolt terü­leten. (x) Egy hét az ornzá^ntakon KEDD: Jónás József tehergépkocsival úgy hajtott ki István-akna felől a Vasasra vezető útra, hogy nem adta meg az áthaladási elsőbbsé­get Vertike László személygépko­csijának, s összeütköztek. Jónás József ellen eljárás indul. Nagy Béla Pécsről Szentlőrinc felé haladt tehergépkocsival, mely megcsúszott és nekiütközött az ott álló Fábián László tehergépkocsi­jának. Nagy Béla ellen eljárás indul. SZERDA: Tehergépkocsival Pécsett, a Rá­kóczi úton közlekedett Vatyi Béla. Előtte vele azonos irányban ha­ladt dr. Alkonyi Béla személy- gépkocsival, amelynek Vatyi Béla a követési távolság be nem tar­tása miatt nekicsúszott. Az anya­gi kár ezer forint Vatyi Béla el­len eljárás indul. CSÜTÖRTÖK: Pécsett, a Városház közben az ott parkírozó gépkocsik miatt Molnár István a tehergépkocsival felhajtott a gyalogjáróra, s neki­csúszott egy ablaknak. Ellene el­járás indul. Krcsmárik Sámuel Pécsett, a Liliom utcában beült Török Jő­zsefné személygépkocsijába, majd a gépkocsit működésbe hozta és elindította. Mivel nem értett a személygépkocsi kezeléséhez, azit megállítani nem tudta és neki­ütközött egy bokornak. Krcsmá­rik Sámuel ellen eljárnak. Pomozi Károly csuklós autó­busszal Pécsett, a 39-es Dandár úton közlekedett. ugyanekkor Hauer István farmotoros autó­busszal a végállomás felé hajtott. Pomozi Károly nem adta meg az elsőbbséget, Hauer István pedig balra kis ívben kanyarodott, s emiatt összeütköztek. Az anyagi kár 1.3 ezer forint. A balesetért mindketten okolhatók. PÉNTEK: Csabai Alajos személygépkocsi­jával Pécsett, a Fürst Sándor ut­cában jobbról kívánta előzni a jobbra kanyarodó Pál András személygépkocsiját, s összeütköz­tek. Az anyagi kár ezer forint. Csabai Alajos ellen eljárás indul. SZOMBAT: Kulcsán Vince személygépkocsi­jával a 6-os számú főútvonalon közlekedett Pécs felé. Amikor Kulcsár Vince a Gyárváros utca 21. számú ház elé ért, későn vet­te észre az előtte álló Hompok József autóbuszát és nekiütkö­zött. Az anyagi kár háromezer forint. Kulcsár Vince ellen el­járást indítottak. VASÁRNAP: Lakatos Ferenc a szentlőrinci Sport Italboltban tartózkodott, ahol két féldeci pálinkát kért, az italbolt vezetője azonban nem szolgálta ki, mert a vendég már ittas volt. Lakatos Ferenc ezután át akart menni a túloldalra, an­nak ellenére, hogy a gyalogosok figyelmeztették: egy tehergépko­csi közeledik. Lakatos Ferenc mégis elindult és féktávolságon belül Szekeres Géza tehergépko­csija elé lépett. A gyalogos meg­sérült, ellene eljárás indul. HÉTFŐ: Treitz Miklós tehergépkocsival Pécsváradról Pécsre igyekezett, s az erzsébeti útelágazásban be­csúszott az árokba. Treitz Miklós ellen eljárás indul. Kovács Istvánná személygép­kocsijával Pécsszabolcson, a Vö­röshadsereg útján hirtelen féke­zés következtében az úttesten ke­resztbe fordult és ellökte Kolda Antal gyalogost. Kovács Istvánná ellen eljárást indítottak; — A földművesszövetkezeti szolgáltató hálózat ötödik éve működik és jelenleg 1200 szol­gáltató egység csaknem tíz­millió forint értékű forgalmat bonyolít le. — „Ringlspiel” címmel né­met nemzetiségi műsort állí­tott össze Várnai Ferenc a mozgó művelődési ház részé­re. A műsorban a hásságyi népi fúvószenekar, a mecsek- nádasdi német tánccsoport és a bólyi ének-hatos lép majd fel, s a megye németlakta köz­ségeiben mutatják be. — Pécs 1. postahivatal felkéri azt a személyt, aki 1965. novem­ber 29-én délelőtt ..CSABA” és ..MAYA” jeligés gépkocsi nyere- mény betétkönyvet váltott be, hogy a részére tévesen vissza­adott okmányokat adja át a pos­tahivatal főnöki irodájában. Az időközben érvénytelenített betét­könyvek számára értéktelenek. Letartóztatták Gócz Bélát A Legfőbb Ügyészség hiva­tali visszaélések alapos gya­núja miatt előzetes letartózta­tásba helyezte Gócz Bélát, a Pécsi városi Tanács állásától felfüggesztett vb-elnökhelyet- tesét. — A DEDASZ Vállalat Szek­szárdi Üzletigazgatósága értesíti a területéhez tartozó fogyasztókat, hogy a jobb villamosenergia-ellá- tás érdekében 1966. január i-től kezdve üzemzavar miatti feszült- ségkímaradás esetén a próbakap- csolásokat a jelenlegi 3 perces várakozási idő helyett 1 perc el­telte után fogja végezni. A fen­tiekben közölt változás a lakosság részére kedvező, ugyanis az új rendelkezés lehetővé teszi a villa«- ' í ' : ; ia-szolgáltatásban b- vetkező kiesések és az üzemza­varelhárítás idejének jelentős csők kenését. Felhívjuk aizonban a fi­gyelmét mindazon villamos erő­átviteli berendezést használó fo­gyasztónak .akik a villamos mo­tor indítását fokozatkapcsolóval végzik, hogy fél percnél hosszabb energiakimaradás esetén a villamos motort a hálózatról le kell kapcsolni, mert a feszültség visszatértekor, ha a berendezés nincs indító alaphelyzetben, a ké­szülék meghibásodása fordulhat elő. Ezen lekapcsolást a MO, MCO és általában a mágneskan- csolók önműködően végzik. Meg­jegyezzük, hogy a fentiek­ben foglaltak a világítási- és 2 kW-nál kisebb motorikus fogyasz­tókat nem érintik, célszerű azon­ban a feszültség kimaradá­sakor a villamos motort a háló­zatról azonnal lekapcsolni. (x) Dolgozókat felvesznek Vizsgázott kazánfűtőket azonnal- ra alkalmaz a Pécsi Gázmű. Je­lentkezés: Pécs, Felszabadulás útja 107. (volt Kokszművek) munka­ügyi osztályán. 25527 * A Pécsi Vasas Ktsz alkalmaz öntödei formázó, esztergályos, ma­rós, fémcsfszoló szakmunkásokat. Jelentkezés: Pécs, Zsolnay V. u. 15. szám alatt. 25469 * Hegesztővizsgával rendelkező la­katost és gépkocsirakodőt felvesz az Állatifehérje Vállalat, Pécs, Ba­samalomi út. 25497 * Szentegáti Állami Gazdaság Pé- terfa-pusztai Üzemegysége tehe­nész dolgozókat felvesz. Szolgá­lati lakás biztosítva. Jelentkezés: Péterfán. Megközelíthető Sziget­várról autóbusszal. I32S * A Mecseki Szénbányászati Tröszt állandó munkára keres vagonból bányafakirakodó munkásokat hosszúhetényi fatelepére, föidalaltl munkára csilléseket. Bérezés: el­ért teljesítmény után történik. Jelentkezni lehet külszíni mun­kára Komlón az Anyagellátó üzemnél, földalatti munkára Ist- ván-aknán Pécsszabolcson. 1346 i Közepes az idei dohánytermés A legújabb kesztyűmodellek

Next

/
Oldalképek
Tartalom