Dunántúli Napló, 1965. december (22. évfolyam, 283-308. szám)

1965-12-01 / 283. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunámon napló ______Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja________ X XII. ÉVFOLYAM, 283. SZÁM Ara 50 FILLÉR 1965. DECEMBER 1., SZERDA Szocialista brigádvezetők baráti beszélgetése az SZHT székhazában A Szakszervezetek Megyei Tanácsa kedden délután ba­ráti beszélgetésre hívta össze azokat a szocialista .brigádve­zetőket, akik részt vettek a szocialista brigádvezetők már- tnusbam megtartott első or­szágos tanácskozásán. A be­szélgetés célja: a legilletéke­sebbek beszámolói alapján ösz- szegezni megyénk szocialista brigádmozgalmának helyzetét. Tihanyi János, az SZMT közgazdasági bizottságának vezetője, vitaindító előadásá­ban elmondotta, hogy az orszá­gos tanácskozás óta hatalmas számszerű fejlődés jellemzi a szocialista brigádmozgalmat, különösen a fiatalok érdek­lődése fokozódott s ezzel együtt megnőtt a szocialista brigádok üzemen belüli tekintélye is. Ne atSil továSili...! A szocialista brigádok szám­szerű fejlődése mellett első­sorban a tartalmi színvonal emelése jelentkezik közvet­len feladatként. A brigádok hármas célkitűzés szellemében tevékenykednek: szocialista módon dolgozni, tanulni és élni. Jelenleg a brigádok ter­meléssel kapcsolatos tevé­kenysége áll előtérben, ezzel kapcsolatos a felajánlások k'bbsége is, hibaként jelent- '• zik azonban, hogy a brigá­dok többsége ma még csak ."•ppnyiségi eredmények el- c ’ éré törekszik. r'ihanyi János beszámoló- ; k an elmondotta, hogy a mennyiségi szemlélet háttérbe srulása néhány üzemben új mozgalmakat eredményezett. Az országos tanácskozás M- mta a jelszót: „Legyen a mi­nőség a brigád becsülete.” Ezt esixe többen értik meg és ve- s~ik komolyan. Pécs üzemeiben, ahol szalagrendszerben dol­goznak, máris sikeresnek mondható a „Ne add tovább!” mozgalom. A szalagremdszar- ben dolgozó szocialista bri­gádok tagjai vállalták, hogy seleites munkadarabokat nem epreknek tovább a szalagon. A decemberi párthatározat a szocialista brigádok mun­kájának is irányt szabott. A (Folytatás a 3, oldalon) 9 helyen a világversenyben Újabb rekordot állítottak fel as Aknamélyítő Tröszt dolgozói A Bányászati Aknamélyítő Tröszt mecseki körzetének IV-es üzemi légaknájának épí­tői az augusztusban felállított 75,5 fm-es országos aknamé­lyítő rekordjukat október 24 és november 23. között 102,6 folyóméterre javították; Harmincegy nap alatt tehát meghaladták a bűvös 100 métert, ami nemcsak hazai, de világviszonylatban is ki­váló eredmény. A IV-es üze­mi aknamélyítők ezzel a teljesítményükkel a világvi­szonylatban nyilvántartott rekordok sorában a 9. helyre kerültek. A IV-es üzemi légakna mé­lyítése a legkorszerűbb tech­nikával történik. A gépek többsége szovjet gyártmányú. Az eredmények elérésében nagy szerepük volt a helyszí­nen tartózkodó szovjet szak­embereknek is, akik a beren­dezések kezeléséhez, karban­tartásához és javításához ad­tak hasznos tanácsokat. Az új rekord eléréséért in­dított munkakampányt a párt- alapszervezet kezdeményezte. Termelési tanácskozásokon és baráti beszélgetések so­rán a legapróbb részletekig megbeszélték a teendőket: minden tömegszervezet se­gítségére és minden ember tanácsára számítottak. Az előkészítő munkákkal és a gépek karbantartásával ok­tóber 23-án végeztek.'A kőze­tekkel folyó kemény verseny 24-én kezdődött. Az eredmé­nyeket napról napra mérték, az egyes műszakok verseny­ben álltak egymással, s az ak- namélyitők segítségére siettek jó munkájukkal a Betongyár és a szállítóbrigád dolgozói is. Külön ki kell emelni, hogy a rekord elérésével egyidő- ben végezték el az aknamé­lyítők a munkahely téliesí- tését is, ami jelentős erőket kötött le. A rekord elérésének egy hó­napja alatt csupán egyetlen műszak esett ki baleset kö­vetkeztében, ami ugyancsak jelentős eredmény. MEGALAKULT Többszöri tanácskozás után az elmúlt napokban végleges megállapodás történt több Ba­ranya megyei termelőszövet­kezet között, amellyel meg is alakult a baranyai terme­lőszövetkezetek első közös zöldség-gyümölcs értékesítő társulása. Az alapító termelő­szövetkezetek: a lánycsóki Csillag, a siklósi Magyar— Bolgár Testvériség, a mágocsi Béke, a bólyi Kossuth, vala­mint a pogányi, a kozármis- lenyi és a palotabozsoki ter­melőszövetkezetek. A megyei pártbizottság székházában tartott alakuló ülésen az alapító termelőszö­vetkezeteken kívül több tsz képviselője vett részt, hogy tá­jékozódjanak a csatlakozás le­hetőségeiről. Az alapító tsz- ek a lánycsóki Csillag Ter­melőszövetkezetet bízták meg a társulás vezetésével és a további szervezéssel. A baranyai termelőszövet­kezetek társulását örömmel üdvözli mindenki. akinek ehhez érdeke fűződik: a vá­rosi vásárlók, akik a társulás üzleteiben és elárusítóhelyein friss zöldségfélékhez és gyü­mölcshöz jutnak és a termelő- szövetkezetek tagsága, amely ugyancsak érdekelt abban, hogy feleslegeiket szervezetten értékesíthessék. A tervek sze­rint 1966 elején kezdi meg az árusítást a társulás részint a Boltív közben, a II. kerületi tanács által biztosított üzlet­helyiségben, részint az újme- csekaljai, meszesé, és a belvá­rosi piacokon. A társulás elsősorban friss zöldséget és gyümölcsét fog értékesíteni, ezeken túl azon­ban sok más terméket is meg. találnak majd a fogyasztók a TITO Ausztriába látogat B é c s : Kedden hivatalosan bejelentették, hogy Tito ju­goszláv elnök elfogadta Jonas osztrák köztársasági elnök I meghívását és később megál- I lapítandó időpontban hivata- i los látogatást tesz Ausztriában. Dől « w • I ff • f r r r f i uunongo időjárás huropaban Özönvízszerű esőzések, súlyos karambolok, többméteres hullámok a tendereken EURÓPÁBAN 48 órája tombol az ítéletidő: százötven kilométeres sebességű szelek süvítenek, északon és a he­gyekben hóvihar dühöng, a tengereken napok óta több­méteres hullámok ostromolják a hajókat, másutt özönvízsze­rű esőzések okoznak zavart. ANGLIÁBAN az ország északkeleti részét és Skóciát megbénította a hóesés, délen napok óta zuhog az eső. A szi­get partjainál körös-körül vihar dühöng. Az ítéletidő sú­lyos baleseteket is okozott: egy autóbusz és egy teherautó összeütközése során ötvenöt személy sérült meg. BELGIUM és Hollandia partjainál orkán tombol. A halászhajók a kikötőkben vesztegelnek és a rotterdami repülőteret hétfőn a rossz lá­tási viszonyok miatt lezárták. SVÉDORSZÁGBAN északon megállás nélkül hull a hó, délen szünet nélkül esik. A Balti tengeren vihar dúl. A svéd meteorológusok 1861-ig lapoztak vissza a naptárban, amíg az ideihez hasonló hideg novemberről találtak feljegy­zéseket. CSEHSZLOVÁKIÁBAN, az Érchegység' vidékén hóvihar bénítja meg az életet. FRANCIAORSZÁGBAN 150 kilométeres sebességű szélro­hamokat mértek: a dühöngő elemek lesodorják a cserepe­ket a városi háztetőkről — hétfőn ezért hatan is megsé­rültek a francia fővárosban. «V társulás elárusítóhelyein. Töb­bek között baromfit, tojást, halat, füstölt sertéshúst, sza­lonnát. kukoricát és más sze­mestakarmányokat, búzaocsut. madáreledelt stb. Ha a keres­kedelmi szervek lehetővé te­szik, saját termésű palackozott bort és pálinkát is árusítanak. Az alapító termelőszövetkeze­tek elnökei elmondották, hogy egyenként 8—15 féle termék­kel tudják elősegíteni a vá­laszték bővítését, és értékben is nagymennyiségű árut kíván­nak szállítani. A siklósi tsz például 1 700 000, a mágocsi 1 300 000 forint értékű árut küld a társulásnak már az el­ső esztendőben. Emellett a a baranyai iermeíöszfcvel! ezetek zöldség gyümölcs értékesítő társulása szövetkezetek szigorúan ügyeli nek arra hogy szerződ es kötelezettségeiket teljesö áh és a társulás útján csak ró­kát a termékeket hozzák í ir­galomba, amelyeket tervélj felül termeltek. A közeljövőben újra .össze- gyűlnek a társulás résztvevőig hogy egyeztessék a társu ás kereskedelmi és termelési igé­nyeit. Ekkor hagyják maid jóvá a társulás alapokmír' át is és döntenek újabb jelen ke[ zők felvételéről. Aláírták az 1966-67. évi magyar—csehszlovák kulturális munkatervet Kedden délután a Művelő­désügyi Minisztériumban — a november 25-től 30-ig Buda­pesten tartott tárgyalások eredményeképpen — ünnepé­lyesen aláírták a magyar— csehszlovák kulturális csere- egyezmény 1966—1967. évi munkatervét. Az okmányokat magyar részről Molnár János művelődésügyi miniszterhe­lyettes, csehszlovák részről Frantisek Fősek, a Csehszlo­vák Szocialista Köztársaság budapesti nagykövete írta alá. A következő időszakra szó­ló munkaterv a két ország kulturális együttmű ködésé" ek további, szélesítését irányozza elő. Javítják — egyebek kö­zött — a felsőoktatási intéz­mények kapcsolatait, tervbe vették egyetemi tanárok fia­tal egyetemi oktatók, ösztön r díjas hallgatók csere-tanu:- mányútjait és termelési gyakorlatok egész sorát. Á közoktatás területén kölcsönöT sen segítik a tanítást a szlo­vákiai magyar nemzetiségi is­kolákban, illetve a magyar- országi szlovák nemzetiségi is­kolákban, Nyolcezer toena brikett terven felül Várható időjárás szerda es­tig: túlnyomóan felhős idő esőkkel, havasesőkkel, a ma­gasabb helyeken hózáporok­kal. Ma a délutáni órákban délnyugaton egy-két helyen zivatar lehet. Élénk, időnként megerősödő szél. A hőmér­séklet kissé csökken. Várható legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet mínusz ! —plusz 4, legmagasabb nap­pali hőmérséklet holnap pins* 3—plusz 7 fok között. Nyolcezer tonnával túlteljesíti idei tervét a Hidasi Bri- / kettgyár. 256 ezer tonna 6000 kalóriái: kcszénbrikettet, illetve j 3600 kolóriás kötőanyagos brikettet gyártanak év végéig az t sxportnormákat felülmúló minőségben. A képen: óránként ' 30 tonna kötőanyagos brikettel gyárt az új üzemrész hatal- J más présgépe. á 11-1 1 í I „Legyen a minőség a brigád becsülete"

Next

/
Oldalképek
Tartalom