Dunántúli Napló, 1965. november (22. évfolyam, 258-282. szám)

1965-11-24 / 277. szám

E napló 1965. NOVEMBER 84. November 30-án indul a labdarúgószabály- és -rejtvénypályázatunk Eredményes éve! zárnak a Dózsa-motorosok Több mint tizenöt évvel ezelőtt alakult meg a Pécsi Dózsa Sportkörnél a versenymotor szak­osztály. A jelentkezők akkor még saját motorkerékpárjaikkal vettek részt az edzéseken, ver­senyeken, hódolva e nemes és szép sportnak. Uj tagok Egyszerre hatan kérték felvéte­lüket a szakosztályba, s azóta ez a kis gárda együtt van. Az első néhány évben még nem so­kat hallattak magukról, mert olyan motorjaik voltak, ame­lyekkel nem tudtak sokat kez­deni. 959-ben a tihanyi nemzetközi versenyen vonták magukra elő­ször a figyelmet, i960 óta pedig mindig volt az országos bajnok­ság első hat helyezettje között pécsi. Pedig a motorok nem so­kat változtak! És mégis, annak ellenére, hogy az eredmény a motortól függ lényegében, a fiúk nem szégyenkezhetnek: tavaly Hoffmann Ferenc a 125 köbcenti­méteres Special kategóriában má­sodik lett. És ennek nagy előz­ménye van: minden szabad ide­jét a motor javítására, nagyobb k‘r •'esség elérésére szentelte. Az elmúlt évben Bálint Árpád negyedik lett a 350 köbcentis Spe- ciál-gépek kategóriájában. És az idén sincs ok a panaszra: az Újpesti Dózsa megszűnt szakosz­tályától két Norton motort és egy Jawa motort kaptak. Ma eev ol dalkocsis BMW-vel, egy 500-as és egy 300-as Nortonnal, egy 350-es Jawával rendelkeznek. Igaz, hogy míg ezek üzemképe­sek lettek, sok fáradságba és pénzbe kerültek, de a verseny­zők és Vidolovics István szerelő semmit sem kíméltek. A nagy Norton alkatrészeit kosárban hoz­ták el a fővárosból és ők abból állították össze az üzemképes verseny motort! már a BMV-vel a Kabáth— Sudi kettős versenyez, mégpedig nem is akárhogyan: az országos bajnokság második helyezettjei lettek. Takács István a Jáwával, a 350 köbcentiméteres szériában a harmadik legjobb az ország­ban. Bálint Árpád a 350-es Nor­tonnal a spéciéi gépek kategó­riájában a 4. helyen végzett. Hoff­mann Ferenc a 125 köbcentis speciál gépek között negyedik- • r\t hajtett át a célon. Ö kü­lönben az utolsó versenyen, szep­temberben gerinctörést szenve­dett. s ennek nyomát még ma is érzi. \ pécsi versenyzők elérték a fővárosiakat. Példa erre Csirke Ferenc, aki elsőéves versenyző 350-es Nortonjával az ötö­dik lett. — Ezek az eredmények bizonyí­tékok, s hogy ha nekünk is lenne elég számú és jó motorunk. ! még jobb helyen lennénk — ! mondja Branovics Gyula szak­osztályvezető. I Hiába kerül feljebb ... Van a szakosztálynak három cross kerékpárja is, az egyik­kel Csirke Ferenc a junior ka­tegóriából átkerült a seniorba, mert olyan jó eredményeket ért í éL ! — De hiába került egy osztály­j lyal feljebb, jövőre már nem . tud indulni, mert nincs gépe. ! Ennek oka: egy motocross ára 1 150 000 forint, másfajta verseny- ! motoré 60—70 ezer forint, s deví- j záért kell behozni. Pedig a ma- ; gyár Danuvia és Pannónia gyár j képes lenne arra, hogy ezek ké- ; szítésévei is foglalkozzék! — Ez ; az egész szakosztály véleménye. — Az idei eredményekkel elé­gedettek vagyunk, de nem nagy ' reményekkel nézünk a jövő elé. — A fiúk nem edzhetnek, mert kímélik a gépet a versenyekre. ; Így a verseny előtti öt kötelező ! kört hajtják végig, aztán a kö- ; vetkező versenyig nem ülnek mo­torra. Félteni kell a motort, mert kevés van belőle, s alkatrész ; sincs a javításra. És ezek a motorok ráadásul i még öregeik is, hat-nyolc évesek, pedig két év alatt kiöregednek, j Fennállásuk óta mindössze két j új motort kaptak, két cross mo* ! tort. Venni nem tudnak: a költ- | ségvetés 50 ezer forint, egy mo- I tor 60—70 ezer forintba kerül. S a költségvetésből kell fedezni az j utazást, az üzemanyagot, a sze­relést, a javítást, a karbantar­tást. Mindent összevetve — mostoha anyagi körülmények között dol­goznak. — És mégis, miért csinálják? — Szenvedélyből. Példa erre: a motorok javításából, felújításából megmaradó időt versenyautó épí­tésére fordították. Két évet dol­goztak rajta. Most már csak ösz- sze kell rakni, de hogy mit tud­nak vele csinálni, az a Magyar Autó Clubtól függ. Ez az egyet­len versenyzési lehetőség, amit az alkatrészhiány nem gátol, mert a hozzá szükséges alkatré­szek itthon is beszerezhetők. A szakosztály ígéretet kapott arra, hogy támogatják. Ebben na­gyon bíznak. Mivel versenyezzenek? Szóba került az utánpótlás — ami nincs. Mert nincs motor és ha nincs motor, mivel verse­nyezzenek? Van-e lehetőség mégis további fejlődésre? Nos, a magyar mo­torsport megmentésére el kellene törölni a speciál gépek indítását, használatát. A magyar készítésű motorokat olcsón, önköltségi áron kellene a szakosztályok rendel­kezésére bocsátani, s kizárólag i 125 és 250 köbcentis kategóriákat indítani Tele vannak panasszal, de a sport iránti szeretet, ahogy ők mondják, a benzinszag élteti őket, s nem mondanak le szenvedé­lyükről. Bődő Sarolta Osztályozok az NB II-be jutásért Három sportágban vívtak osztá­lyozó mérkőzéseket az NB n-be jutásért. A Pécsi Építők megye­bajnokságot nyert tekecsapata Szombathelyen balszeren esésén ver senyzett. Mindössze 25 találaton múlott a csapat NB II-be jutása. Az osztályozó mérkőzéseken az első helyet a Budapesti Művé­szek szerezték meg 5040 fával, 2. Lovászi Bányász 4997 fával, 5. Pécsi Építők 4927 fával. A Pécsi Honvéd ökölvívói Bu­dapesten a Szombathelyi Dózsá­val küzdöttek első mérkőzésükön az NB n-be jutásért. A két csa­pat találkozója 10:10 arányú dön­tetlen eredménnyel végződött. A pécsiek közül Ipsics, Zumi, Vaj­da, Győri és Niesz győzött, Si­mon, Sóvári, Szarvas, Pataki és Fakó vereséget szenvedett. A Pé­csi Honvéd ökölvívó együttese legközelebb Kiskunfélegyházán a | Debreceni Gördülőcsapágygyár gárdájával küzd a magasabb osz- | tályba jutásért. A röplabdázók Dunaújváros­ban játszották mérkőzéseiket az NB II-be jutásért. A pécsi csapa­tok a vártnál gyengébb teljesít­ményt nyújtottak. A Dózsa-lányok egy mérkőzést nyertek, a FEAC- fiúk nem tudtak győzni. Férficsa*- patok: Gyulai Kinizsi—PEAC 3:2, Kecskemét* Honvéd— PEAC 3:1, MOM—PEAC 3:1, Gyu­la* Kinizsi—Kecskeméti Honvéd 3:1, MOM—Kecskeméti Honved 3:1, MOM—Gyulai Kinizsi 3:1. Női csa­patok: Mélykút—Pécsi Dózsa 3:1, Pécsi Dózsa—Szarvas 3:1, Ferro- globus—Pécsi Dózsa 3:1, Mélykút —Szarvas 3:1, Ferroglobus—Mély­kút 3:1, Ferroglobus—Szarva* 3:1. A pécsi csapatoknak kevés esé­lyűk van a hét végén sorrakerülő második forduló mérkőzésem a feljutás biztosítására. Daka a Pécsi Dózsáim? kérte átigazolását A Pécsi Dózsa vezetői hétfőn Budapesten jártak.. Az MLSZ-ben igen nagy volt a forgalom, a vidéki és fővárosi NB 1-es csa­patok vezetői vették át a ked­vezményes átigazoláshoz szüksé­ges nyomtatványokat. Nem egy játékos irta alá már az első nap is az átigazolási lapot. A Pécsi Dózsánál Daka, a Kapos­vári Honvéd kitűnő játékosa a Pécsi BTC volt labdarúgója írta alá először az átigazolási lapot. Az MTK már négy játékos át­igazoló lapjával rendelkezik. Cse- tényi az Egyetértésből, Papp az Oroszlányból. Bak a Szállítóktól és Lakinger a Várpalotai Bányász­ból kéri átigazolását az MTK-ba. A labdarúgó szurkolók figyel­me nemcsak az átigazolásokra irányul. Az edzőváltozások is az érdeklődés előterében állanak. Marosvári Béla. a Csepel volt labdarúgója az elkövetkezendő évben az NB I. egyik újoncá­nak. Dunaújváros csapatának edzé seit irányítja. Mészáros József, a Ferencváros volt szakoktatója Sal­gótarjánba kerül edzőnek. A Pécsi Dózsa vezetői az új játékosok igazolása mellett az edzőkérdés megoldása ügyében is folytatnak tárgyalásokat. Még egy hír a labdarúgók táborából. A Komlói Bányász együttese ha­zaérkezett három mérkőzésből álló romániai portyájáról. Nem sokáig maradnak itthon a kom­lói játékosok, december első fe­lében a csapat Lengyelországban kéthetes üdülésben vesz részt. Sportrovatunk érdekes pályá­zatot hirdet. Tíz héten keresztül (apunk kedden megjelenő szá­mában kérdéseket, feladványo­kat közlünk a labdarúgás játék- szabályaiból. Senki sem kívánja azt, hogy a néző úgy ismerje a szabályokat, mint a játékvezető, de a mérkőzések nyugodt, sport­szerű légköréhez szükséges, hogy a nézők tárgyilagos bírálatot tud tanait mondani a játékvezető mű­ködéséről, ismerjék a szabályo­kat és tisztában Igyenek a játék szellemével. Ezért írtuk meg „Labdarúgó szabály- és rejtvény- pályázatunkat,,> Érdemes lesz ' részt venni abban, mert olva­sóink megismerik a szabályokat, a játékot és még értékes díjakat is nyerhetnek. Pályázatunk három részből áll majd hétről hétre. Három sza­bálykérdést adunk fel olvasóink- j nak, amire válaszolniok kell, i ugyanakkor egy érdekes szabály kérdést közlünk a Pécsi Dózsá­val kapcsolatban, az 1965. év NB I. mérkőzéseiről. Végül a abda- rúgás történetéből feladott kér­désekre kell választ adniuk pá­lyázóinknak. A helyes válaszo­kért megfelelő pontszámot kap­nak pályázóink és a héten leg­jobban szerepelt pályázók között egy-egy könyvet sorsolunk ki. A tíz részből álló sorozatunk leg­jobb megfejtői részére három bérletet biztosítunk a Dózsa 1966. évi tavaszi hazai mérkőzéseire, főnyereményként pedig egy 300 forintos vásárlási utalványt kap a legjobb pályázónk. A pályázatokat a Dunántúli Napló szerkesztőségéhez (Pécs, Hunyadi út 11.) kell postán be­küldeni vagy személyesen leadni. Labdarűgőszabály- és -rejtvény- pályázatunk első feladványait november 30-án, kedden megje­lenő számunkban közöljük. Szulimán nyerte a szigetvári járás labdarm-hainokságát Két osztályban játszották a labdarúgó-bajnokság mérkőzéseit a szigetvári járásban. Az I. osz­tályban Szulimán együttese nyer­te a bajnokságot, a n. osztály­ban Görösgal bizonyult a leg­jobbnak. Még aiz utolsó két fordulóban ; is teljesen nyílt volt az I. osz­tályban a bajnokság kérdése. Öt j csapat pályázott az első helyre, 1 végülis Szulimán megérdemelten Eredmények — maidén Vasárnap délelőtt a 39-es dandár úti általános iskolában mindössze két csapat részvételével került sor az országos vidéki felnőtt csel­gáncs csapatbajnokságok pécsi osztályozójára. Ezen Békéscsaba 6:4 arányban győzött a SZEAC el­len. * A Pécsi Bányász női csapata is kiesett a kézilabda Népköztársa­sági Kupából. A legjobb nyolc közé jutásért lejátszott találkozón Budapesten a Testnevelési Főis­kola ellen 18:16 (8:10) arányú ve­reséget szenvedtek a Bányász-játé­kosok. Befejezés előtt 4 perccel még a pécsiek vezettek, de a fő­iskolásoknak a hajrában sikerült maguknak biztosítani a győzelmet. ☆ Elmaradt a PTC—Veszorém asz­talitenisz NB n. női mérkőzés. A vendégek nem jelentek meg, a mérkőzést 20:0 arányban a pécsiek javára igazolták. A megyei női asztalitenisz bajnokság döntő je­lentőségű mérkőzését Sásdon ját­szották. Sásd együttese 17:3 arány­ban nyert a Komlói Bányász el­len, ezzel magának biztosította a bajnoki címet. A férficsapatoknál a BTC együttese vívta ki a me­gyebajnokságban az elsőséget. k Az országos serdülő kötöttfogá­sú egyéni birkózó-bajnokságon 96 fiatal versenyzett egymással. A viadalt Budapesten tartották. A PVSK-birkózók két harmadik és egy ötödik helyezést szereztek. A lepkesúlyban Farkas Attila, a ne­hézsúlyban Tihanyi Gusztáv 3„ a könnyűsúlyban Bolyás Ernő 5. volt. * A PVSK ifjúsági ökölvívó gár­dájának nem sok siker termett az országos döntőbe jutásért kiírt találkozókon. Várpalota csapatától 18:4 arányban vereséget szenved­tek a pécsiek, akik közül csak Jávor és Torma tudott nyerni. * AZ NB II. LEGJOBB GÓLLÖVÖI: 26 gólos: Tóth (ZTE). 18 gólos: Salamon (MTE). 17 gólos: Opova (Pécsi Bányász). 16 gólos: Böncz (Kaposvári Kinizsi). 15 gólos: Mül­ler (Várpalota). 14 gólos Lepsényi (Autóbusz). 13 gólos: Bodó (Ika­rus), Daka (Kaposv. Honvéd), Ju­hász (Láng). 12 gólos. Oskó (Pécsi BTC), Tóth (B. Spartacus). szerezte meg a bajnokságot. Egy­séges, jó kollektív csapat s jó a vezetés is a szakosztályban. Szu- limánban nemcsak a labdarúgás­sal törődnek, röplabda női csa­patuk a megyebajnokság 4. he­lyét szerezte meg. A járási n. osztályban Mozsgó és Görösgal vívott nagy harcot az elsőségért. A tavaszi idény végén Mozsgó vezetett jobb gól­aránnyal. A görösgaliak a tava­szi mérkőzéseken gyengébb for­mát árultak el, ősszel azonban nagyszerűen szerepeltek, s bizto­san nyerték a Mozsgó elleni sors­döntő találkozót, mely a csapat elsőségét biztosította Szulimán együttese az elkövetkezendő év­ben a járási kiemelt bajnokság­ban szerepel. Görösgal és Mozs­gó pedig a járási I. osztályban küzd hétről hétre. A SZIGETVÁRI JÁRÁSI LABDARÜGÖ- BAJNOKSAG VÉGEREDMÉNYE Járási I. osztály. 1. Szulimán 18 9 6 1 36:21 24 2. Endrőc 18 9 4 3 25:9 22 3. Hóból 16 9 4 3 41:24 22 4. Nemeske 16 9 3 4 27:21 21 5. B.-asszonyfa 16 9 2 5 28:28 20 6. Tótsztgyörgy 16 4 4 8 20:30 12 7. Patapoklosi 16 4 2 10 17:40 10 8. Nagydobsza 16 4 3 9 12:13 11 9. Almamellék 1« 1 0 15 1:21 fi Járási II. osztály; 1. Görösgal 14 11 2 1 32:17 24 2. Mozsgó 14 10 2 2 28:20 22 3. Somogyapáti 14 9 2 3 37:12 20 4. Somogyviszló 14 8 4 4 17:12 18 5. Dencsháza 14 5 4 5 25:24 14 6. Nagypeterd 14 4 1 9 17:39 9 7ó Merőn ye 14 2 1 11 14:33 5 8. Fettend 14 9 2 12 7:20 2 Szőnyeg­kárpitozott botor tisztítás TEMPO KSZ Sallai u. 40. — Pettye ti. 15. — Telefon: 38-69 Három hízó eladó, 120 —150 kg. Kisposta­völgyben. Szabadosék. Egyszoba íőbérletet átveninék. ,,8000—10000- Ig” jeligére a Sallai u. hirdetőbe. _________ N agyméretű vaskályha eladó. Érdeklődőid dél­előtt. Tiborc P. 12. _ Vennék 1 szoba-össz­komfortos szövetkezeti lakást belváros vagy budai vám környékit. ..Készpénz 275” jel­igére a Sallai u. hir­detőbe. ________ K eresek idős asszonyt, aki gyermekem gon­dozását lakásomon vállalná. Teljes ellá­tást biztosítok neki. Kránlcz Sándor. Pécs, III., Bálics-tető 11. 4 szobás, összkomfor­tos családi ház, 2 szoba beköltözhetőség- gel eladó. Kassa u. 5. Magánrendelkezésű — házban főbérleti szo­ba-konyha, éléskamrás lakást keres nyugdí­jas házaspár. „Meg­egyezünk 271” jeligére a Sallai u. hirdetőbe. Trabant Combi 500-as príma állapotban el­adó. József Attila u. S/a n. 12. 17—20 óráig. ______________ P ő'vás mellé megbíz­ható nőt felvenmék. Alajos u. 17. Eladó konyhabútor, újszerű állapotban. — Pécs, József u. 45. 7»eL: 22-38. Közgazdasági techni­kummal. 8 éves ke­reskedelmi gyakorlattal december 1-vel elhe­lyezkednék anyagbe­szerzőinek. Pécs, Sik­lós vagy környékén. Lipcsey Árpád, Siklós, Berzsenyi u. 21. _ Kisebb mosást, vasa­lást vállalnék. „Mo­sás” jeligére a Sál­lal u. hirdetőbe. Elcserélném 4 helyi­ségből álló házfel­ügyelői lakásomat a belvárosban egyszoba- konyha, éléskamrás főbérleti PIK lakásért. „Cserélek” jeligére a Sallai u. hirdetőbe. Esőcsatornáját még most készíttesse! Vi­dékre is! Szántó bá­dogos, Kossuth Lajos 87._________________ Házhelyet vennék a 1 III. kerületben. Címe­ket: „Sürgős 1965” jeligére a Sallai u. hirdetőbe kérem. __ U jmecsekaljai IV2 szó- ■ ba, összkomfortos, táv­fűtéses szövetkezeti lakásom elcserélném , szoba-konyhás főbér- j letire. „Biztos meg­éri” jeligére a Sallai : u. hirdetőbe. Keresek 3 szobás, összkomfortos, kertes családi házat. „Kész­pénz 248” jeligére a Sallai u. hirdetőbe. Jogász útitársam — Urán város — ezúttal értesítem, 9-én 8-kor a találkozó betegség miatt elmaradt. A „Szellemes Komoly Játék Bp.—Pécs” elő­adások kedd, szerda, péntek 7-kor ugyan­ott. Fürdőszoba használat­tal bútorozott szoba 1 nő részére kiadó. — „December 2” jeligé­re a Sallai u. hirde­tőbe. Különbejáratú szoba 2 diákfiú vagy lány részére kiadó. „Meleg szoba” jeligére a Sal­lai u. hirdetőbe. Kétszobás, új családi ház a nyugati részen beköltözhetően eladó. „120 ezerrel átvehető, a többi megegyezés szerint” jeligére a Slalai u. hirdetőbe. Vennék egy 6 m-es csónakot. Ármegjelö­léssel leveleket várok. 'Rónai Aladár, Gyód. Elcserélném Hősök te­rei szoba-konyhás, éléskamrás, főbérleti lakásom belvárosi egy nagy szobáért, esetleg a szigeti részen is. — „Tulipán” jeligére a Sallai u hirdetőbe. Ház betegség miatt sürgősen, olcsón eladó. Keszü 46. Egy darab 5 éves te­hén, 8 hónapos vem­hes eladó, Bakonyán, Lenin u. 23. Dömse. Betétkönyvön nyert 408 Moszkvicsot kész­pénzért veszek. Taller János, Harkány, Pető­fi U. 9. _____________ K ülönbejáratú albér­leti szoba-konyha há­zaspárnak kiadó. — Patacs, Fő u. 47. Falazókő ingyen elvi­hető. Munkácsy M. u. 9. Józan. Eladó vagy elcserél­hető motorért is 280 négyszögöl gyümölcsös, lugasrendszerrel, 1 éves telepítésű szőlő­vel, valamint eper és málna, hozzá gazda­sági épület, öntözésre van lehetőség. Rácvá­rosi mozitól 3 percre. Érdeklődni: Ujmecsek- alja, Körösi Csorna Sándor u. 10/b., fszt 2. sz. ____________ K étszoba komyhás, mellékhelyiségekkel csa ládi ház lakó nélkül azonnali beköltözéssel eladó. Kisgyűd u. 20. Hálóbútorok, konyha­bútorok ágybetétek, rekamiék. fotelok, cső- garnitúrák, fagarnitú­rák, sezlonok, kály­hák olcsón vásárolha­tók Soóky bútorüzleté­ben Zsolnay u. 1. Ujmecsekaljai erdő­sávban garázs eladó. Tél jeligére a Jókai utcai hirdetőbe. Masánépítteíoh, köziiietek figyelmébe! Építkezésekhez — szerződés, kiutalás, áruutalvány nélkül — kapható: AC nyomócső 80-as, 100­as, 125-ös, Kínai kőagyagburkoló- (mettlachi-) lap, Fekete PVC-szigetelő- és burkolólemez, 30 cm-es 0 talpas beton­cső a TÜZÉR VÁIWLAT 2. sz. pécsi, Nagy Lajos utca 0. sz. alatti telepén. TELEFON: 36-44. Ház eladó 755 négy­szögöl kerttel, két szoba, két konyha és melléképület. Azonnal beköltözhető. Pécsud- vard, Fő út 42. Elsőrendű háztelkek eladók. Vasas II. Orosz Gyula u. 72. Eladó 1080 négyszögöl szántó, szőlőnek is al­kalmas. Pécsújhegyhez 10 percre. Érdeklődni: Újhegy, Arasz u. 5. Eladó 800 négyszögöl szőlő barackfákkal és egy különálló házzal. Rigóder-dűlő 13. Vaskerítéseket, vasab­lakokat, vasajtókat, lépcsőkorlátokat, üveg­tetőket, ízléses kivitel­ben még most rendel­je meg Gazdag Sán­dornál Szentlőrinc. Ablakredőny megren­delhető minden méret­ben, redőnyszekréy nélküli ablakra fel­húzható, kitámasztha­tó faredőnyt jótállás­sal készítek, helyszín­re szálítva és felsze­relve. Kenderes! Kál­mán, Szabadság u. 50. szám. Garázs kiadó. Burányi u. 13. Esküvői ruhák kői- Veszek, kályhákat, mo- csönzése. Megye u. 4. sógépeket, tűzhelyeket, Tel.: 40-51. varrógépeket, ágyakat, ——-------—- h ármasszekr ény eket, sezlonokat, rekamiékat, hálószobabútorokat, heverőket, csőgaraitú- rákat, Varia-bútort, asztalokat, konyhabú­tort, konyhaszekrénye­ket, matracokat. Kol- tal, Rákóczi út 48. Eladó ágybetétek, há­lószobabútorok, kály­hák, szekrények, toa­lett-tükröt':. re>:amé, párnásszékek, zomán­cozott fürdőkád, réz- hengeres kályha. Kot­táinál, Rákóczi út 48. Kisebb szőlő azomtnal beköltözhető szoba- konyhás, kis házzal eladó. Taray Pál. — Borbálatelep, Veterán u. 1. Bútor. Háló, konyha, rekamié, heverő, kom- bináltszekrény, egyéb bútorok olcsón eladók. Alkotmány u. 7. — Kórház térnél. Szabó. Telefon: 54-11. Kétszobás, különbejára­tú újmecsckaljai laká­somat elcserélném két szoba - Koniry h áf ér",. De ­cember fl Jeligére a Jókai utcai hirdetőbe. h§6 160—180 kg-os eladó. Komló, Dávidföld, Székely Bertalan u. 51. Eladó Kovácstelepen' sarokházhely, építési engedéllyel teljes épí­tési anyaggal, a hely­színen. Érdeklődni: Li­liom u. 15. sz. alatt. Kovácstelep. Ujmecsekaljai kettő­szobás, távfűtéses, be­épített komyhás laká­somat elcserélném másfélszobás, szintén tanácsi rendelkezésű lakásra. Telefonos előnyben jeligére a Jókai utcai hirdetőbe. Másfélszoba, összkom­fortos, távfűtéses, szö­vetkezeti lakásomat elcserélném szoba- konyhás főbérletire. — Érdeklődni 5 óra után. a házmesternél. Ujme- csekalja, 141-es épü­let, B. Esztergályost azonna­li belépéssel felvesz Wolfram Ernő, Pécs, Rákóczi út 38. RÓZSA! Bokor, futó, babafajták, szebbnél- szebb újdonságok, dísz cserje, gladiolus, tuli­pán, jácint, ribizli, egres, málna. Szállí­tás postán. Kérjen díjmentes árjegyzéket. Székely dísznövényker­tészet, Budapest, III., Vörösvári utca 18. Vázsnokon, azonnal beköltözhető egyszobás komyhás ház 600 négy­szögöl kert, gyümöl­csössel 25 ezer Ft-ért eladó. — Érdeklődni: Sásd, Jókai u. 23. sz. NEM KÉSIK EL! Ha óráját a Vegyesipari Vállalat órajavító részlegeinél javít tja! halálozás Mélységes fájdalommal tudatjuk, hogy a legjobb férj, édesapa, fiú, vö, test­vér és kedves rokon, IFJ. SPRUZSINA LIPÖT 42 éves korában elhunyt. Temetése november 26-án, pénteken 3 órakor lesz a pécsi köz­temetőben. A gyászoló csa­lád. Mély fájdalommal búcsú­zunk szeretett munkatár­sunktól és elvtársunktól, SPRUZSINA LIPÖ'T-t61, aki életének 42. évében kö­rünkből eltávozott. Alkotó életének teljében rohanta meg a gyilkos kór és rö­vid idő alatt elszólította munkahelyéről azt az elv­társat, aki mindig példát mutatott elvtársiasságban, hűségben, munkában és áldozatvállalásban. A tröszt pártbizottsága, szakszerve­zeti trösztbizottsága és igaz­gatósága saját halottjának tekinti. Emlékét kegyelet­tel megőrizzük. Temetése a pécsi köztemető központi halottasházából történik 1965. november 26-án, dél­után 3 órakor. Mecseki Szénbányászati Tröszt MSZ­MP pártbizottsága, szak- szervezeti trösztbizottsága, igazgatósága. Mély fájdalommal tudat­juk, hogy szeretett férj, apa, nagyapa, após. test­vér, rokon, HASZNOS TI­VADAR ny. MAV-felügyelő 72 éves korában, hosszú szenvedés után, november 20-án elhunyt. Temetése 26-án, pénteken fél 1 óra­kor lesz a központi teme­tőben. A gyászoló család. Fájdalomtól megtört szív­vel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy drága, jó édesanyám, nagymamám, anyósom és testvérem, ÖZV. KLESCH JÖZSEFNÉ november 22-én hosszú betegség és szenve­dés után elhunyt. Temeté­se november 26-án, pénte­ken 1 órakor lesz a köz­ponti temetőben. Gyászoló leánya, ve je, unokája és testvére. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagyanyánk, ÖZV. EXNER LAJOSNÉ. 76 éves korában elhunyt. Te­metése november 26-án 2 órakor lesz a központi te­metőben. A gyászoló csa­lád. Mély fájdalommal tuda­tom, hogy szeretett fér­jem, VARDAI VILMOS kő­műves 77 éves korában el­hunyt. Temetése november 26-án, pénteken 4 órakor lesz a központi temetőben. Gyászoló felesége, testvérei és rokonai. HAPLI FERENC nyugat- kőhídi dűlői lakos elhunvl. , Temetése november 26-án. I pénteken fél 3 órakor lesz a köztemetőben. Gyászoló özvegye és gyermekei. Fájdalommal tudatjuk hogy szeretett férj, édes­apa, testvér, sógor és ked­ves rokon, GYIMFSl GYÖRGY, 44 éves korában elhunyt. Temetése novem­ber 24-én, szerdán 1 óra­kor lesz a harkányi teme­tőben. a gyászoló család. KÖSZÖNETNYlLVANf T A S Felejthetetlen, drága, ■’ó uram, HORVÁTH JENŐ e’- hunyta alkalmával ki "ere­zett részvétért mindenkinek külön-külön hálás köszö­netét mondok, özv. Hor­váth Jenőné. Ezúton mondunk kös- ö- netet a kedves testvérek­nek, rokonoknak, jó szom­szédoknak, akik édes­anyánk, ÖZV. KOVAf* VENDELNÉ temetésén meg­jelenésükkel, koszorúk, vi­rágok küldésével fájdal­munkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló Gruber és Horváth család. Köszönetét mondunk a Sörgyár dolgozóinak, párt- szervezetének, szakszerve­zetének és kedves batáta í- I nak, a munkásoknak, az ismerősöknek és rokonok­nak, akik MriNHAp,iT SÁNDOR temetésén részt vettek. Gyászoló özvegy« és gyermekei-

Next

/
Oldalképek
Tartalom