Dunántúli Napló, 1965. október (22. évfolyam, 231-257. szám)

1965-10-01 / 231. szám

Világ proletárjai, egyesüljelek! Dunámon napló ________Az MSZMP Bqranga megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja________ X XII. ÉVFOLYAM, 231. SZÄM Ara 50 FILLÉR 1965. OKTÓBER I., PÉNTEK A magyar küldöttség Mongóliában Márkus Gyula, az MTI ki­küldött tudósítója jelenti: A magyar párt- és kor­mányküldöttség Kádár János­nak. az MSZMP KB első tit­kárának a vezetésével csü­törtökön, mongóliai tartózko­dásának negyedik napján, gépkocsin az Ulánbátortól mintegy 90 kilométerre fekvő Erden faluba látogatott és megtekintette a „Mongol—ma­gyar barátság” termelőszövet­kezetet. A magyar küldöttséget vi­déki útjára elkísérte J. Ce- denbal, a Mongol Népi For­radalmi Párt KB első tit­kára, miniszterelnök; D. Mo- lomdzsanc, a Népi Forradal­mi Párt KB Politikai Bizott­ságának tagja, első miniszter­elnökhelyettes és több más vezető személyiség. A vendégeket megérkezé­sükkor a szövetkezet tagsága nevében D. Sagdar elnök üd­vözölte, ősi mongol szokás szerint kumisz-szal és juhsajt­tal kínálta. A vendégek megtekintették a szövetkezet jószágállomá­nyának egy részét, majd a magyar szakemberek által épí tett artézi kutat. Később hu­zamosabb időt töltöttek egy mongol pásztor jurtájában. (A jurta mintegy 20—25 négyzetméter alapterületű ne­mezsátor, szőnyegek díszítik). Ezt követően a szövetkezet kultúrtermében ünnepi ebédet adtak Kádár János és a de­legáció tiszteletére. D. Sag- damak, a szövetkezet elnöké­nek felkérésére Kádár János, a régi mongol szokásnak en­gedve, a legkedvesebb vendég jogán felszeletelte a frissen sütött és feltálalt bárányt. Kádár János pohárköszön­tő j ébert méltatta a mongol— magyar barátság jelentőségét, majd átnyújtotta a szövetke­zet vezetőségének küldöttsé­günk ajándékát: egy keskeny filmvetítő berendezést, három fűmet és egy vetőmagkollek­ciót. Ezután J. Cedenbal mon­dott pohárköszöntőt. Benső­séges szavakkal méltatta a mongol—magyar barátságot és a szocialista Mongólia épí­tésében nyújtott magyar gaz­dasági és kulturális támo­gatás jelentőségét. Ebéd után a szövetkezet udvarán ünnepi gyűlést ren­deztek. Küldöttségünk a késő dél­utáni órákban visszatért Ulán­bátorba. * Andrásfi Gyula, hazánk Ulánbátort nagykövete csü­törtökön este fogadást adott a Kádár János vezette ma­gyar párt- .és kormánykül­döttség tiszteletére. A fogadáson Kádár János­sal az élen részt vettek a ma­gyar delegáció tagjai. Mongol részről jelen voltak J. Ce- denbalnak és D. Zs. Szambu- nak a vezetésével a Mongol Népi Forradalmi Párt Köz­ponti Bizottsága, Politikai Bi­zottsága és a kormány tagjai, valamint a politikai és társa­dalmi élet kiválóságai. A szívélyes, baráti légkör­ben lezajlott fogadáson Kádár János és J. Cedenbal pohár­köszöntőt mondott. Az SZKP Központi Bizottsága plénumának határozata a XXIII. pártkongresszus összehívásáról I. Hívják össze az SZKP XXIII. kongresszusát 1966. március 29-re. II. Hagyják jóvá az alábbi napirendet: 1. Az SZKP Központi Bi­zottságának beszámoló jelen­tése — előadó: Leonyid Brezs- nyev, az SZKP Központi Bi­zottságának első titkára. 2. Az SZKP Központi Reví­ziós Bizottságának beszámoló jelentése — előadó: N. Murav- jeva, a Revíziós Bizottság el­nöke. 3. Az 1966—70-es ötéves népgazdaságfejlesztési terv kongresszusi irányelvei — elő­adó: Alekszej Koszigin, a Mi­nisztertanács elnöke. 4. A párt központi szervei­nek választása. III. Hagyják jóvá a következő képviseleti szabályokat: min­den 2500 párttagot egy szava­zati joggal rendelkező kül­dött és minden 2500 tagjelöl­tet egy tanácskozási joggal rendelkező küldött képvisel­jen. IV. A párt alapszabályzata ér telmében a XXIII. pártkong­resszus küldötteit titkos sza­vazással válasszák meg a te­rületi és határterületi párt­konferenciákon, valamint a szövetségi kommunista pár­tok kongresszusán. Az Ukrán, a Belorusz, az Uzbég és a Kazah KP kongresszusi kül­dötteit területi pártkonferen­ciákon válasszák meg. A 4. napirendi pont a to­vábbiakban meghatározza a küldöttválasztás rendjét a fegyveres erőknél, valamint a külföldön szolgálatot teljesítő szovjet katonai egységeknél. I A hazánkban tartózkodó öt­tagú francia pártküldöttség tegnap délben kétnapos láto­gatásra Pécsre és Baranyába érkezett. A küldöttséget Ro­land Leroy elvtárs, a Francia Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja vezeti, tagjai: Jean Burle, a Központi Bizottság tagja, Lucienne Ma- zelin, a Heurs Claire című lap főszerkesztője, Yvés Bour- nan, megyei pártbizottsági tit­kár és Paul Fromontail, me­gyei pártbizottsági titkár. A delegációt a Baranya me­gyei pártbizottságon Rapai Gyula elvtárs, a megyei párt­bizottság első titkára, Palkó Sándor elvtárs, a megyei ta­nács elnöke, Csendes Lajos elv­társ, a megyei pártbizottság titkára, a megyei és városi pártbizottság osztályvezetői fogadták. A vendégek a dél­utáni órákban meglátogatták a Köztársaság téri bölcsődét és óvodát, megtekintették a várost, ezt követően a Tanár, képző Főiskola új kollégiumá­ban beszélgettek a diákok kép viselőivel. A küldöttség mai program­jában felkeresi Harkányt, Siklóst, ellátogatnak Komlóra is, ahol megtekintik a mun­kásszállást, utána pedig a Má­jus 1. Művelődési Ház műsza­ki klubjában találkoznak Papp Lajos szocialista brigádjának tagjaival. Ezen a beszélgeté­sen részt vesz majd Neubauer József elvtárs, a komlói váro­si pártbizottság titkára és Stier József elvtárs, a tröszti pártbizottság titkára is. Az esti órákban visszautazik a küldöttség Budapestre. A ké­pen: a francia vendégek a Köztársaság téri bölcsődében. Balról a harmadik Roland Le­roy elvtárs. Foto: Erb Négy ér alatt megkétszerezte termelését a Pécsi /Kesztyű és Bőrkonfekció Ktsz Tizenhat éves múltra tekint vissza a Pécsi Kesztyű és Bőrkonfekció Ktsz. Csütörtö­kön délután az utóbbi négy év munkáját értékelték a ve­Megnyílt a múzeumi hónap Nemzeti kincseink kiállítása a régészeti osztályon Tegnap délután 5 órakor a Janus Pannonius Múzeum ré­gészeti osztályán megnyílt a Nemzeti kincseink című kiál­lítás, s ezzel egyidejűleg a múzeumi hónap eseményso­rozata. A kiállítóhelyiségben sokan gyűltek össze a megnyitóra. Dankó Imre, a múzeum igaz­gatója üdvözölte a jelenlé­vőket, majd Papp Imre elv­társ. a városi tanács végre­hajtó bizottságának elnökhe­lyettese mondott megnyitó be­szédet. — E kiállított nemzeti kin­cseket nemcsak az arany, az ezüst és az ékkövek csillo­gása teszi becsessé számunk­ra — mondotta bevezetőben — hanem a történelmi nevek is, amelyek ezekhez a kin­csekhez fűződnek. Lehel ve­zér. a Báthori-família. s le­származott juk. a nagy szabad - sághős, II. Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos. Perczel Mór és Janus Pannonius, akihez bennünket különösen sok szál fűz, mert ebben a városban élt és alkotott. Papp Imre elvtárs méltat­ta a kiállítás értékét, majd beszélt azokról az ötvösökről, fegyverkovácsokról, mesterek­ről és mesterlegényekről, akik művészetükkel megajándékoz­ták a szép tárgyak tulajdono­sain túl a következő nemze­dékeket is. — Ez a kiállítás — folytat­ta —, úgy nevel a műkincsek megbecsülésére, hogy egyben az alkotók s a munka tisz­teletét is felébreszti a láto­gatókban. Megemlítette még, hogy Paw Imre elvtárs megnyitó beszédét mondja. külön jelentőséget ad a kiál­lításnak az a tény, hogy Pé­csett ennek az anyagnak a megtekintésére eddig nem volt lehetőség. Majd rátért arra, hogy ez a kiállítás első eseménye a múzeumi hónap­nak. annak a rendezvényso­rozatnak, amely lehetőséget ad a múzeum számára, hogy kincseit megmutathassa a kö­zönségnek, gazdagíthassa ve­lük az embereket. — Szándékosan beszélek kincsekről — mondotta Papp Imre elvtárs —, mert nem­csak a szép és drága tárgyak kincsek, hanem a tudás, íz­lés, az ismeretek is. Minden reményünk megvan arra, hogy ez a múzeumi hónap is sikeres lesz és nagy eredmé­nyeket fog elérni. Kívánok a végrehajtó bizottság nevében a múzeum munkatársainak erőt, egészséget, munkájuk­hoz sok sikert, valamint azt, hogy a múzeum még inkább foglalja el az őt megillető he­lyet, szolgálja mindinkább a művelődés ügyét. Dankó Imire múzeumiigaz­gató megköszönte Papp Imre elvtárs szavait, majd meghív­ta a jelenlévőket a múzeumi hónap további kiállításaira, renúejaáoKÉ»­zetőségváűasztó küldöttértekez létén, melyen részt vett Rácz János, az ORKISZ elnöke, va­lamint dr. Rugási Endre, a városi pártbizottság titkára. Molnár György, a szövet­kezet elnöke eredményes, gazdag munkáról számolt be. A pécsi szövetkezet az eltelt négy év alatt, mely egybeesik második ötéves tervünk idő­szakával, teljesítette azokat a feladatokat, amelyeket a szövetkezeti ipar ez időszakra maga elé tűzött. A profilki­alakítás során ez a szövetke­zet azt kapta feladatul, hogy növelje exporttevékeny­ségét, jó minőségű, gazdaságos termeléssel szélesítse piacait a nyugati és a szocialista or­szágokban, A szövetkezet négy év alatt megkétszerezte termelését. — 1961-ben 133 886 pár kesztyűt készítettek, tavaly 248 700, idén pedig 275 000 pár készül, amely az 1961-es termeléshez képest 205 százalékos növe­kedést jelent. Lépést tartott a fejlődéssel a bőrdíszmű részleg is. 1961-ben 1 929 800 forintos termelési értékkel zárták az évet, idei tervük pedig majdnem 3 és fél mal­iié forint. Termelésük döntő többségé az exportra készülő kesztyűk jelentik. 1961-ben 131 883 pár kesztyűt exportáltak több mint 14 millió forint érték­ben, idén pedig a 241 765 pár exportkesztyű értéke megha­ladja a 24 és fél millió forin­tot. A szövetkezet fejlődésében nagy szerepe volt annak, hogy 1963-ban létrehozták a mohé esi részleget. Ugyanis a szű­kös területi adottságaik miatt a központi műhely bővítésére nincs lehetőségük, Mohácson YifiHCt m U izem létreho­zásához a feltételek, terület és munkaerő szempontjából is biztosíthatók voltak. Itt jelen­leg 90 felnőtt és hatvan ipari tanuló, illetve fiatalkorú dol­gozik. 1963-ban ez a részleg 16 000 pár, tavaly 46 649 pár kesztyűt készített. Idén augusz tus első hetében ezt a meny- nyiséget túlhaladták, s előre­láthatóan 75 000 pár kesztyűt készítenek ez év végéig. A szövetkezet eredményes munkáját jellemzi az is, hogy a szövetkezet létszáma 311 fő­ről 500 főre, vagyis 60 száza­lékkal, a termelési érték vi­szont 75 százalékkal nőtt. Az idei tervek teljesítésé­ben is jók az eredményeik. A terv időarányos részét nyolc hónap alatt túltelje­sítették. A termelés 28,8 százalékát a mohácsi részleg munkája képezi. Ennek to­vábbfejlesztésére két és fél millió forint áll a szövetke­zet rendelkezésére. Az éDÍtégi munkákat jövőre kezdik meg és szeretnék elérni, hogy a mohácsi üzemiben 1970-re már 200 000 pár kesztyűt készítse­nek évente. A szövetkezet eddigi veze­tősége jó munkát végzett s jól segítették a feladatok vég­rehajtását a szövetkezeti bi­zottságok is. Több ízben el­nyerték az Ország Kiváló Kis­ipari Szövetkezete címet. 15 dolgozó kapta meg négy év alatt a Kisipari Szövetkezet Kiváló Dolgozója, illetve a Szövetkezeti Ipar Kiváló Dol­gozója kitüntetést. Az újra­választott vezetőség feladata lesz az elért eredmények to­vábbi fokozásának, a III. öt­éves terv feladatainak telje­sítéséhez szükséges feltételek biztosítása. f ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom