Dunántúli Napló, 1965. szeptember (22. évfolyam, 205-230. szám)

1965-09-26 / 227. szám

B R N © 196$ A világ számos országá­ban évenként rendezendő nem zetközi árumintavásárok kö­zött a bmói előkelő helyet foglal el. A Csehszlovák Szo­cialista Köztársaság által ren­dezett nemzetközi áruminta­vásárnak a környezete, a kül­ső képe is megnyerő. A fák­kal, parkokkal övezett bmói völgyben a vásárépületek íz­lésesen helyezkednek el. Az időpont kiválasztása is ked­vező. Szeptember közepe és vége felé a városban szépek, derűsek a napok. A kiállítás szervezése igényes. Minden megtalálható, ami vonzza a szakembereket, a kereskedő­ket, az érdeklődőket. Hazánk a Brnói Nemzet­közi Árumintavásárnak hagyó m anyós résztvevője. Az idei vásáron a kiállított berende­zéseket 51 gyártó vállalat ké­szítette. A kiállított gépeknek vásár B pavilonjában a ma­gyar TECHNOIMPEX nem­csak a szakemberek, hanem mindazoknak az érdeklődését is felkelti, akik a műszaki vívmányok iránt kevéssé fo­gékonyak. Elsőnek a GH—710 jelzésű szerszámgyalugépet említem. A GH—710 a hagyományos csúszófejes gyalugépektől el­sősorban abban tér el, hogy az alkalmazható osztófejet mechanikusan meghajtja. A szükségnek megfelelően a me­chanikusan működtetett osz­tófejjel akár teljesen kör ala­kú munkadarabot is lehet ké­szíteni. Ez a gép már az első napokban figyelmet keltett a szakemberek körében. Szem- tariúja vóltam, amikor egy nyugatnémet iparos vásárlási szándékkal tanulmányozta a GH—710-es gyalugép alkal­mazhatóságát. Közkedveltek a magyar televíziós készülékek Csehszlová­kiában és berendeá^seknek szállításá­hoz össaaen 33 vagonra voll szükség! Az 51 gyártó cég termékeit W) magyar külke­reskedelmi vállalat mutatja be, 2200 négyzetméteres terü­lő, -n. a bmói vásárban sze­replő külkereskedelmi válla­lataink a következők: Magyar Vagon- és Gépgyár, BUDA- YOX. Egyesült Izzó, ELEK- TROTMPEX, Ganz—MÁVAG, METKIMPEX, MOGÜRT, NI- KEX. Pannónia és TECHNO­IMPEX. A győri Magyar Vagon- és Gégyár a MÁV-nak készített korszerű, első osztályú vasúti személykocsit mutatja be. A fejlődő magyar szerszámgép- gyártás legkorszerűbb alkotá­sai kaptak helyet a vásár pa­vilonjaiban. A világszerte el­ismert magyar elektrotechni­ka számos produktuma kerül az érdeklődés középpontjába. A magyar közúti járműipar legszebb termékei ugyancsak a vásári érdeklődés rendelke­zésére áll. Természetesen so­káig lehetne sorolni a vásár­ló különböző részén rende­zett magyar kiállítás termé­keit. A 10 magyar külkeres­kedelmi vállalat az 5Í gyár­tó cégnek több száz termékét mutatja be. A Technoimpex bemutatója A szerszámgépek bemutató­ja — a nemzetközi áruminta­vásárokon — elsősorban a szakemberek számára érdekes. Egy-egy leleményes konstruk- oi-j, főleg ha működése köz­ben mutatja be képességeit, r.-%\ érdeklődést, A orn<R nemzetközi árammta­hogy termékeik hol tartanak a világversenyben. A brnoi nemzetközi árumintavásár kü­lönösért alkalmas az össze­hasonlításra, hiszen itt a ki­állításokat általában szako­sított pavilonokban rendezik. A magyar híradástechnikai gyártmányok nagyobbik ré­sze — mint a legtöbb nem­zeté — az impozáns C pavi­lonban található. — Nagy az érdeklődés — adja a felvilágosítást la Pál, az ELEKTROIMPEX ki­állítási részlegének vezetője. — Szívesen fogadjuk kiállí­tásunk látogatóit. — És vajon mi az, amivel a magyar híradástechnika növelheti hazánk külkeres­kedelmi forgalmát? — A közfogyasztási termé­kek közül az Orion legújabb televíziós konstrukciója. A Csehszlovák Szocialista Köz­társaságban máris vásárolha­tó. E készülék — folytatódik a magyarázat — két ipari kamera segítségével úgy mű­ködik a kiállításon, hogy a szemlélők önmagukat is lát­hatják a képernyőn. Az ELEKTROIMPEX kiál­lításán látható gyártmányok közül még két dologról illik írni. Az egyik a vezeték nél­küli tranzisztoros zsebtelefon A készülék működéséről Gó lya Margit ad részletes fel­világosítást. Az üzemi termelés irányítá­sa céljából a miniatűr készü­lékkel úgy lehet üzenetet to­vábbítani — magyarázza —, hogy a dolgozónak nem kell munkahelyét elhagynia. Sza­vainak igazolása céljából a kiállításon jelenlévők köré­ben működésben is bemutat­ja a zsebtelefont. A készülék osztatlan elismerést kelt. Valószínűleg helytálló ama észrevétel, hogy a híradás­technikai berendezések közül egyik legjelentősebb alkotás a műszaki rajzot továbbító kép- táviró. E berendezésről ugyan csak Gólya Margit beszél. — A készülék — hallható a tájékoztatóból — egyformán képes adásra és vevésre. A Az Ikarus 180-as csuklós autóbusz a MOGÜRT kiállításán. forgó hengerre helyezett rajz az elektromos tapogató, illetve rádióhullám igénybevételével néhány perc alatt átkerül a vevőapparátus dobjára helye­zett rajzlapra. A leleményes, ötletes és írógépnél nem nagyobb be­rendezés főleg olyan vállalat­nál, ahol a termelőberende­zés különböző helyeken üze­mel, jó szolgálatot tesz £ műszaki irányító munkában A berendezésről természete­sen írásos szöveget, illetve olyan módon utasításokat is lehet továbbítani. Miközben a híradástechní kának e jelentős berende­zése működik, népes közön­ség veszi körül. Olasz és francia szakemberek is ér­deklődnek a készülék iránr Megkérdezem véleményüket nem titkolják, hogy a magyai híradástechnikának e kons­trukciója elnyerte tetszésüket A magyar jármüvek Csehszlovákiában és na­gyon sok más országban is ismertek a közúti forgalom­ban részt vevő magyar jár­művek, az Ikarus autóbuszok és a Csepel teherautók. A brnói vásáron a MOGÜRT bemutatóján láthatók a leg­újabb, ízléses kivitelezésű ma­gyar autóbuszok. A padló alatti, magyar konstrukciójú Diesel-motor meghajtású Ika­rus 556-os és a 180-as. Mind a két járművel gyakorlati bemutatót is tartanak. Az ér­deklődőket városnéző sétára Az MFL—320-as függőleges marógép ugyancsak a sikeres magyar szerszámgép-konstruk ciők közé tartozik. A maró­gép elsősorban nagy sorozatú munkadarabok készítésére al­kalmas. Lyukkártyás vezér­léssel automatizált programot képes végezni. A gép meg­bízható minőségű munkáját és nagy termelékenységét egye­bek között az is bizonyítja, hogy kemény fémlapkás meg­munkál óélekkel működtethe­tő. A gép sokoldalúságát jel­lemzi, hogy nemcsak nagy sorozatú alkatrészek készíté­sére, hanem egyedi gyárt­mányok előállítására is jó! fel lehet használni. A magyar szerszámgépek közül a „legtehetségesebb” az FK—250-es fogaskerék-csiszo­ló. A csepeli szerszámgép­gyári kollektívának ez a kons­trukciója a világranglistán is az elsők között van. A látogató számára a mű­ködésben látványos gép csak érdekes. A szakember azon­ban azonnal felfedezi a konstrukció különleges elő­nyeit. És ha végleges üzlet­kötésről még nem is lehet szá­mot adni, az mégis elmond­ható, hogy a legfejlettebb ipari országok képviselői is komolyan számba veszik az FK—250-es vásárlási lehetősé­geit. A magyar újságíró meg­jegyzése csupán annyi,' hogy nagyon jó érzés Brnóban azt tapasztalni, hogy a magyar szerszámgépgyártás — amely oly sok, bizonyosan gyakorta jogos bírálatot kap — képes arra, hogy a legkorszerűbbet is előállítsa. Híradástechnika A nemzetközi áruminta vá­sárok bőséges lehetőséget ad nak arra. hogy a kiállító ■agyagok tájékozódjanak arról, & V 'dszi a MOGÜRT kiállításá­nak rendezősége. A magyar közúti járműbe­mutatón a MOGÜRT szakén, bere, Garami Ferenc elmon­dotta, hogy a mérnökök, tech­nikusok részére' a leginten zívebb érdeklődés az ERRAV kosaras emelő iránt mutat kozik. a kosaras emelöbe- rendezést öttonnás Csepel teherautókra szerelték. A te­herautót a szükségnek meg­felelően egysze*' ” módszerrel lehet gyorsan rögzíteni, hogy a jármű rugózása ne zavarj? az emelőberendezés megbíz­ható működését. A kosaras emelő _ kéi embertől terhelve — hidrau­likus mechanikával működik A gépkocsi-vezetői fülkébő’ és a kosárból egyformán ve­zérelhető. A konstrukció ki válóan alkalmas a városi ut­ca feletti világítás szerelé­sére, javítására. A függő­leges irányban felfelé és le­felé megbízhatóan irányítha­tó kosaras emelőt többemele tes házak homlokzati tatafo- zására is gazda sávosan felhasználni. Feleslegessí te­szi a munkaigénves és drága állványzatot. Számos ország­ban ilyenféle vagy hasonló berendezéssel már elterjedt módon végzik a lakóházak időnkénti csinosítását. A magyar járművek közül említésre méltó a győri Ma­gyar Vagon- és Gépgyár által bemutatott vasúti személvkb- csi. A Brnóban látható első osztályú vasúti személykocsi a magyar utazókat bizonyosan különösen érdekli. A bemuta­tott vasúti kocsi ugyanis a MÁV részére készült. Az első, amiről érdemes beszélni, az, hogy a MÁV- nak készített legújabb kons­trukciójú vasúti személykocsi hő- és légszabályozóval ren­delkezik. Az utas kívánsága szerint 19—21 fokos hőmér­séklet és tiszta levegő bizto­sítható. E hőmérsékletet fé­len és nyáron egyformán szolgálja a kocsiba beépített szabályozó berendezés. A vas­úti kocsi futóműve 160 kilo­méteres óránkénti sebességre is alkalmas. Azt írom, hogy Brnóban u" mutatott vasúti személykocsi elsősorban a magyar utasok érdeklődését keltette fel. Ám, ha azt is tudjuk, hogy szá­mos országnak, köztük a Cseh szlovák Szocialista Köztársa­ságnak is szállít korszerű vas­úti személykocsikat a Ma­gyar Vagon- és Gépgyár, úgy érthetővé válik, az, hogy Brnóban miért oly nagy az érdeklődés a bemutatott vas­úti kocsik iránt. A magyar-csehszlovák gazdasági kapcsolatok Az ezernyi látnivaló kö­zepette kialakul «»—• -érdes milyen kereskedelmi kapcso­latokat épít, erősít a Brnói Nemzetközi Vásár? A leg­időszerűbb annak - iszVte- zése, hogy hol ‘ ‘ —v a magyar—csehszlovák kereske­delmi kapcsolatok, és hogyan fejlődnek. A magyar külkeree^'-ede- lemben a második legna­gyobb vásárló 11.5 százalék1' d a Csehszlovák Szociálist- Köz társaság. A Brnói Nemzetközi f ruminta vásáron található dokumentumból iderül, hogy az áruforgalom 30 százalékai a gépek és berendezések ad­ják. A Csehszlovák F—ialis-, ta Köztársaságból Magyaror- szá- által importált á- '"'‘lé­séé 60 százaléka •-"“’•sanvag és félkész termék. A fogvasz- tási cikkek jelentős helyei fog lalnak el az exportban és im­portban egyaránt. A magyar mezőgazdasági export s Cseh­szlovákiába irányuló külkeres­kedelmi forgalmunknak meg- kV elítően a 25 százaléka, az egész csehszlovák ......" '5a­sági importnak majdnem 10 százaléka. A Csehszlovákia •M1 ’ 'sá­rolt termékek között jelentős helyet foglalnak el a magyar autóbuszok, a tth matok. a hajók, a vasúti ■■•’mélyko- csik, a generátoré’- ' tv- készülékek, valamint - szer­számgépek — Csehszlovákia Magyarországtól vásárolja bauxitszükségletének jelentős részét. A vegyianyagok és ? ógyszerek exportja is jelen­tős. Hazánk a Csehszlovák Szo­cialista Köztársaságtól jelen­tős mennyiségben vásárol olyan szerszámgínek-1 ezö­gazdasági berendezéseket, sze­mély- és teherautókat, ame- ly-T-«t Maevarorszí gon ném gyártanak. Hengerelt acélféle­ségeket, fűrészárut papírt, kokszot és kokszolható sze­net, villamosenergiát ugyan­csak nagy mennyr égbe vá­sárolunk Cse‘ A két ország gazdasági és kereskedelmi kapcsolatainak fejlesztését szolgálja az 1961- ben megalakított Magyar— Csehszlovák Gazdasági és Műszaki Tudományos Együtt­működési Vegyesbizottság. E bizottság azért tevékenyke­dik, hogy megkeresse a két ország közötti együttműködés további fejlesztésének lehető­ségét. A bizottság feladatának tartja a tudományos és ter­vező intézetek munkájának koordinálását, és az együtt­működés feltételeinek biztosí­tását. A hazánk és Csehszlovákia közötti hosszúlejáratú szerző­dés, mint ismeretes, ez év végén lejár. Ezért a Magyar- Csehszlovák Gazdasági és Mű szaki Tudományos Együttmű­ködési Vegyesbizottság jelen­legi legfontosabb leiadata az 1966—70. évekre a két ország tervgazdálkodásának össze­hangolása, illetve annak elő­készítése, Lónyai Sándor Gólya Margit működésben mu tatja be, a műszaki dokumen­táció-továbbító képtáviró adását, illetve vételét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom