Dunántúli Napló, 1965. szeptember (22. évfolyam, 205-230. szám)

1965-09-01 / 205. szám

1965. SZEPTEMBER L 2 napló A Csepel Motorkerékpárgyár udvarán csomagolásra és szá llításra várnak a Pannónia motorkerékpárok Kalifornia részére. Árubemutatók és szaktanácsadás, A televízió műsora 17.53: Híreik. 18.00: A Ma­gyar Hirdető műsora. 18.10: Visszapillantó tükör. 18.25: Kezdődik a tanítás... Kis­dobosok műsora. 18.45: Kis­városokról. Beszélgetés dr. Gonda Györggyel, a Vas me­gyei Tanács vb-elnökével. — 19.00: Ágostonék egy napja. Hétköznapi látogatás egy si­masági parasztcsaládnál — 19.20: Esti mese. 19.30: Tv- híradó. 19.50: Napi jegyze­tünk. 19.55: Húsz év magyar filmjei. Mese a 12 találatról, 21.25: Napló. Az 1930. szep­tember 1-1 munkástüntetés. 31.30: Barangolás. Évezredek országútján. Műsor Vas me­gye kulturális életének múlt­járól és jelenéről. 22.30: Tv- híradó — 2. kiadás. Autókarambol Balesetet okozott Schlszler Henrik nyugatnémet lakos, aki Nagymányokon járt gép­kocsijával rokonlátogatáson. Majd italfogyasztás után a 6-os műúton nem vette figye­lembe a szembe jövő forgal­mat és a hirtelen fékezés kö­vetkeztében egy fának rohant. A kocsiban ülő Kovács János nagymányoki lakos súlyos, de nem életveszélyes sérülést szenvedett. borkóstoló, halászlé a villányi kereskedelmi héten Az ország minden részéről, sőt külföldről is várnak ven­dégeket a szeptember 5-től 12-ig tartó villányi kereske­delmi hétre. Szeptember 5-én délután 3 órakor tartják az ünnepi meg­nyitót, majd 4 órakor Vil­lányban is divatiklub alakul. Ezután nagyszabású divatbe­mutató kezdődik, ahol a részt vevők már az 1966-os divat- modelleket láthatják. Ugyan­akkor a cukrászdában cukrá­szati termékbemutató kezdő­dik. a kisvendéglőben pedig ételkülönlegességeket készíte­nek. Este művészek fellépté­re] műsoros táncestet tarta­nák a villányi művelődési házban. Szeptember 6-án műszaki cikkek, járművek, porcelán­éi műanyagáruk vásárral egy­bekötött kiállítása nyílik. 1— Szakemberek ez alkalommal szakmai tanácsadást tartanaik a motorkerékpárok helyes ke­zeléséről. zések és belvizek — a megyei tanácsok felmérése alapján — összesen 4392 lakóépületet rongáltak meg az országban. Több épület sérült meg, mint amennyit az előzetes felmé­réskor jelentettek. Sok ház fala ugyanis csak később, a víz visszahúzódása után, a ta­la inedvesség csökkenésével járó kisebb földmozgás kö­vetkeztében repedezett meg. A súlyosan megrongálódott személyi vagy tanácsi tulaj­donban lévő házakból 975-öf nem lehet helyreállítani. Ezek nek az épületeknek túlnyomó része a legveszélyesebb he- lven. a gyakran víz alá ke- rü'ő hullámtérben állt. Most másutt, biztonságos területen építik fel az új házakat és nem engedélyezik a hullám­téri terület beépítését. A megrongálódott, de hely­reállítható épületek fköny- nvebb sérüléseinek kijavítá­sához sok helyen a rendel­kezésre álló OTP-kölcsönt i genvl'k a károsultak és «z-iát erőből végzik el a mun­kálatokat. Az Építésügyi Mi­nisztérium szakigazgatási fő­osztályának szakemberei sze­rint országszerte kielégítő a holvreáhítás üteme és na- pveKH fepnqkadá.s ezután sem a'ó a Belkereskedelmi v -.~i.vinm eddig mintesv BO ~ i'1 -' ó forint értékű énítŐ- pnyaBot küldött soronkívül az ár-_ és b^vízikárosult terüle­tek TüZÉP-telepeire és még Szeptember 7-én az önki­szolgáló boltban édességbe­mutató, finotmpékáru- és kon­zerváru-bemutató várja a lá­togatókat. A villányi földműd vesszövetkezet a közelmúlt­ban vásárolt MIRELIT hűtő­pultot, így a mélyhűtött áruk bemutatására ez alkalommal első ízben kerül sor. Szeptember 8-án ingyenes kezeléssel és tanácsadással egybekötött kozmetikai cik­kek bemutatójára kerül sor a kultúrházbam. A vas-mű­szaki boltban pedig tanács­adással egybekötött rádió-, televízió-, magnetofon- és le­mezjátszó-bemutatót tarta­nak. Szeptember 9-én ugyancsak a vas-műszaki boltban tart­ják a legkorszerűbb mosósze­rek és festékáru-újdonságok bemutatóját. Szeptember 10-én a mű- anyagáruk bemutatóján szak­előadást is hallhatnak a lá­togatók a műanyag cikkek helyes kezeléséről és ésszerű csaknem 50 millió forint ér­tékű anyag szállításáról gon­doskodik. így az előírt határ­időig, az év végéig minde­nütt lakhatévá tehetik a meg­rongálódott vagy az újjáépü­lő házakat, befejezhetik a helyreállítási munkákat. felhasználásáról a háztartás­ban. A szeptember 11-én nyíló cipőkiállításon a 18-as számú cipő-konfekció boltban már az 1966, évi cipőmodellekben gyönyörködhetnek a vásár­lók. A nagyszabású kereskedel­mi rendezvénysorozat szep­tember 12-én zárul. Délelőtt 9 órakor sportműsor lesz a futballpályán, délután pedig kultúrműsor szórakoztatja a vendégeket a művelődési ház­ban. Biztosan népszerű lesz a villányi tájjellegű borok kóstolója, ahol Villányi vörös. Villányi kadar, Medoc Noir és Tramini is kapható. Nem hiányzik majd a sörpavilon sem és a villányi vendéglátó egységekben mindenütt ki­tűnő halászlét és disznótoros vacsorákat főzet a földmű- vesszövetkezet. A nap tánc- mulatsággal zárul. Időjárásjelentés Várható Időjárás szerda es­tig: változó mennyiségű fel­hőzet, holnap kevesebb nap­sütéssel. Elsősorban nyugaton és északon újból esők. Foko­zatosan élénkülő déli, dél­nyugati szél. Az éjszakai le­hűlés mérséklődik. A nappali felmelegedés nyugaton és északon kissé csökken, más­hol lényegesen nem változik. Várható legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet 9—14, leg­magasabb nappali hőmérsék­let 18—23 fok között. A TV szeptemberi sportközvetítései Gazdag programmal lepi meg a TV szeptemberben a sportra­jongókat. Szinte nem múlik él hét. hogy a kamerák ne lenné­nek ott valamelyik nagy sport- eseményen, így labdarúgó váloga­tott mérkőzésen, atlétikai Európa Kupán, nemzetközi vízilabda-tor­nán, stb. A részletes program: Szeptember 4, 14.55 óra: Szov­jetunió—Jugoszlávia válogatott lab­darúgó-mérkőzés Moszkvából. Szeptember 5. 15.50 óra: Ma­gyarország-Ausztria világbajnoki selejtező visszavágó. Népstadion. Szeptember 11. 15.45 óra: Az atlétikai Európa Kupa férfi dön­tőjének első napja, Stuttgart. Szeptember 12, 15.30 ó.: Az at­létikai Európa Kupa férfi dön­tőjének második napja, Stutt­gart. Szeptember IS, 15.25 6.: vasas— Győr, NB I. o. bajnoki labda­rúgó mérkőzés, Fáy utca. Szeptember 19. 15.45 óra: Atlé­tikai Európa Kupa női döntője, Kassel. Szeptember 21, 17.30 őrá: Tró- feo d’Itaüa nemzetközi vizilabda- toma. Sportuszoda. Szeptember 22. 18.30 óra: Trofeo d’Italia nemzetközi vízilabda-tor­na, Sportuszoda. Szeptember 23. 18.30 6.: Trofeo dTtalia nemzetközi vízilabda-tor­na, Sportuszoda. Szeptember 23. 21.10 ó.: FlLm- össezefoglalók közvetítése Lipcsé­ből az öttusa-világbajnokságról. Szeptember 25. 15.25 6.: Magyar- ország—Csehszlovákia válogatott atlétikai viadal. Népstadion. 19.55 óra: Trofeo d’Italia nemzetközi vízilabda-torna. Sportuszoda. szeptember 26. 13.25 óra: Ma­gyarország—Csehszlovákia váloga­tott atlétikai viadal második nap­ja, Népstadion. 15.30 óra: Magyar- ország—Szovjetunió válogatott lab­darúgó-mérkőzés, Népstadion. 18.30 óra: Trofeo dTtalia nemzetközi vizilabda-toma. Sportuszoda. Szeptember 29. 15.25 óra: U. Dó­zsa— Bp. Honvéd, NB I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés. Me­gyeri út. Egy hót az omágniakon HÉTFŐS SZERDA: PÉNTEK: k ár- ás belvíz sújtotta területeken eddi 236 újjáépülő lakóház falazását fejezték he Kielégítő a helyreállítás üteme Az idei nagy áradások, eső­Mészáron Antal meesekpőlőe- ked. lakos kutyája kiszaladt az utcára, ahol Szem!esek Lajos mo­torkerékpáros közlekedett. Mivel a kutya már féktávolságon be­lül volt a jármű előtt, a moto­ros felbukott és súlyosan meg­sérült. A balesetért Mészáros An­tal okolható; KEDD; Nem adta meg as áthaladási elsőbbséget Pécs és Szentiő- rtne között Kovács Lajos mo­torkerékpárjának a tehergépko­csival haladó Schmidt László, s emiatt összeütköztek. Kovács La­jos súlyosan megsérült. Schmidt László ellen eljárás indul. Huszár József tehergépkocsija elé futott egy ismeretlen kisfiú, s a gépkocsivezető, hogy a bal­esetet elkerülje, hirtelen fékezett, emiatt viszont a nyálkás úton megcsúszott és egy villanyoszlop­nak ütközött. Pótkocsis vontatójával durdefek- tet kapott Zsifkó Vilmos Szent- lörinc és Szigetvár között, s a jármű az árokba fordult; Pécsett, a Tolbuhln úton köz­lekedett motorkerékpárjával Rácz György, áld előzni akarta Ördög Mihály tehergépkocsiját, de ösz- szeütköztek. Rácz György súlyos sérülést szenvedett, ellene bűn­vádi eljárás indul. Radnai András taposó kerék­párjával Pécsett, a Zsolnay utcá­ban hajtott úgy, hogy nem adta meg az elsőbbséget Forner János autóbuszának, mely elütötte. Rad­nai András megsérült, ellene sza­bálysértési eljárás Indul; CSÜTÖRTÖK: Nem adta meg az áthaladási elsőbbséget Ulmer József motor- kerékpárosnak Bodonyl Béláné személygépkocsijával Pécsett, a Bajcsy Zs. úton, s emiatt össze­ütköztek. Ulmer József felbukott, és a vele szemben haladó autó­busznak esett, amitől megsérült. Bodonyl Béláné ellen bűnvádi el­járás indul. Gyurkár Mihály egyfogatos lo­vaskocsijával Remény pusztánál úgy hajtott ki az 593. számú útra. hogy nem adta meg az áthala­dási elsőbbséget a Pécs felől Harkány felé igyekvő dr. Saáry Zoltán személygépkocsijának, s összeütköztek. Gyurkár Mihály el­len szabálysértési eljárás Indult. Nem adta meg az áthaladási elsőbbséget Magyar Tibor motor- kerékpárosnak Kis Antalné tapo­só kerékpárjával Magyarszéken. A baleset következtében Kis An­talné súlyos. Magyar Tibor pe­dig könnyebb sérülést szenvedett. Kis Antalné ellen bűnvádi eljá­rás indul. Takács Gyuláné Pécsett a Köz­temető előtt nekiszaladt az őt kerülő Schaden János motoros­nak, akivel együtt felbukott. A motoros pőtutasa megsérült. Ta­kács Gyuláné ellen eljárás In­dul SZOMBAT: Féktávolságon bélül Zsil! Jenő motorkerékpárja elé lépett özv. Lakits Antalné Pécsett az Ady Endre úton. A gyalogos megsé­rült, ellene feljelentést tettek, HÉTFŐ: Brigovácz László tehergépkocsi­jával Kétújfalu felől Szigetvár felé közlekedett, de figyelmetlen hajtás következtében az árokba borult. A kocsiban helyet foglaló Kovácsevics Rozália megsérült. Brigovácz László ellen eljárás indul; HÍREK SZEPTEMBER Egyed napja. ■ A Nap kél 5.02, nyugszik I 18.25. — A Hold kél 11.46, SZERDA nyugszik 21.17 órakor. i/étszázhatvan éve, 1705. szeptember 1-én nyitotta meg II. Rákóczi Fe­renc a Szécsénybe összehívott országgyű­lést, amelyen huszonöt vármegye és majd­nem minden város követsége képviselte az ausztriai ház ellen felkelt nemzetet. Ber­csényi Miklós javaslatára megválasztották Rákóczi Ferencet, a haza szabadságáért szövetkezett magyarok vezérlő fejedelmé­nek és 24 tagból álló főtanácsot rendel­tek melléje. Bercsényiből az ország első fő­tábornoka és a kormánytanács első szenátora lett. A gyű­lésen 19 törvénycikket alkottak. Egyebek között felszólítot­ták a jezsuitákat, hogy négy hónapon belül szakadjanak el az ausztriai irányításuktól, különben kitiltják őket; biztosí­tották Caraffa eperjesi vésztörvényszéke áltozatai hátrama- radottainak és a Thököly-emigráció tagjainak kárpótlását; in­tézkedtek az esetleges árulók büntetéséről; a nemzeti egység érdekében biztosították a vallásbékét és több gazdasági ter­mészetű rendelkezést hoztak. Szeptember 20-án a résztvevők esküt tettek és aláírták a szövetségi oklevelet. Ezzel jött lét­re az emlékezetes szécsényi konföderáció.-----------------------------------«----------------------------------­■— A Szakszervezet, válla­latok és Intézmények közösen szeptember 23-án Pécsről 5 na pos kiüönvonatot indítanak az Adriai tenger partjára, Opa- tljába. 300 Ft előleg lefizetése mellett köthetik le az utat az utazni vágyók. A részvételi díj: kb. 1700 forint költő­pénzzel együtt. Jelentkezési határidő a pécsi IBUSZ iro­dában szept. 4-e. — Bővítik a Bányaipari Technikum kolégiumát, amely nek költségeit a Mecseki Szén- bányászati Tröszt fedezi. — Rövidesen átadják ren­deltetésének az új földműves­szövetkezeti boltot Beremen- den. Az építkezésnél a föld­művesszövetkezeti tagság mintegy 6000 forint értékű munkát végzett. — A pécsi járási tanács megvitatta a szakmunkáskép­zés helyzetét és több határo­zatot hozott a munka meg­javítására; — A Sopiana Gépgyárban a prototípus tapasztalatainak fel használásával elkészült a zöld­borsó-vonal sorozatgyártásá­nak terve. — A Pécsi zenészek kül­földön. Dörömböző Géza és né- pizeneikara féléves? szerződés­sel Drezdában, a Szeged ét­teremben játszik: Sopiana-triö néven tánczenekar szerepel a finnországi Lahtiban, amely­nek pécsi tagja: Kész József és Krizsik Alfonz. — Kilenc emeletes torony­házat épített Komlón az ÉM. Tolna megyei Építőipari Vál­lalat. Az épület műszaki át­adása már megtörtént és a harminchét lakásba a lakók már a jövő héten beköltöz­hetnek. — Kétezres csibekeltető­telepet adtak át műszakilag a napokban Láppón az ottani Béke őre Termelőszövetkezet­nek. Az épületet az ÉM Tol­na megyei Állami Építőipari Vállalat készítette, Smgetvá- rott is elkészült a kétezres csibenevelő telep, az ötezres tojóval együtt. — Urológus tanácskozás les# Pécsett októberben- A magyar résztvevőkön kívül többek kö­zött szovjet, amerikai, cseh és román vendégek tartanak elő­adásokat. — Iskolaszer és gyermek­ruházati kiállítást szervezett az elmúlt napokban Szigetvá­ron a földművesszövetkezet A kiállított árukat a helyszí­nen megvásárolhatta a lakos­ság. — Iparengedély nélkül kis­ipari tevékenységet folytatott Pataki Sándor, Gyümölcs ut­ca 5 szám alatti lakos. Kon­tárkodásért 1500 forint pénz­bírsággal sújtotta a III. ke­rületi tanács szabálysértési elő adója; — Konyhát létesített a ka­posszekcsői italboltban a má- gocsi földművesszövetkezet. Az italboltban azóta minden szom baton halászlé, hetenként 3—4 alkalommal pedig sülthurka és kolbász, valamint ladpecse- nye kapható. — A yéméndl kisvendéglő­ben a közelmúltban elkészüli az új konyha és így már köz- étkeztetést is vállal a föld- művesszövefkezet. — Jelenleg mintegy 50 előfizetéses menüt főznek naponta. — Házat vásárolt a siklósi földművesszövetkezet Sikló­son, hogy két szeszfőzdéjét megfelelőbb helyen működtes­se. A két szeszfőzdét össze­vonják és az új, korszerű be­rendezést előreláthatólag 1966. ban szerelik majd fel. Az úi helyiségben jövőre már 30Ó és 500 literes rézüstekbeó főzik a gyümölcspálinkákat — Szabálytalanul kezelte a marhalevelet Nágovies János. Alkotmány utca 65 szám alatti lakos. Ezért 500 forint pénz­bírsággal büntette meg a III. kerületi tanács szabálysértési előadója. — Kőzútrongálásért Váradi Sándomét, a Szabadsás út 1 szám alaitit lakost 200 forint pénzbírsággal sújtotta a III. kerületi tanács igazgatási osz­tálya. Szeptember 1-től LEHEL HŰTŐSZEKRÉNY 70 literes OTP hitellevélre is KAPHATÓ az ÁLLAMI ÁRUHÁZBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalom