Dunántúli Napló, 1965. szeptember (22. évfolyam, 205-230. szám)

1965-09-01 / 205. szám

Világ proletárjai, egyesüljelek! Dunántúlt napló __________Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Meglel Tanács lapja_________ XX II. ÉVFOLYAM, 305. SZÄM ARA 50 FILLÉR 1965. SZEPTEMBER 1 SZERDA Tanévnyitó Vr égé a szünidőnek. A jól " megérdemelt nyara­lás, táborozás, országjárás után ma ismét benépesül­nek az iskolák, a gyermek- sereg vidám zsibongása tölti be a tantermeket, folyosó­kat udvarokat. Csupán Pé­csett 33 733 általános és kö­zépiskolái tanuló kezdi meg tanulmányait, ismerkedik meg a tananyaggal. \ megye és a város köz­oktatási szervei megfelelően g**- •’oskodtak az oktató-ne­velő munka feltételeinek biztosításáról. Tiszta, felújí­tott iskolák, új tantermek vé r iák a tanulókat, az eddi­gi ismeretek alapján megfe­jtőnek látszik az író- és tanszerellátás, a nevelők a szünidő egy részét szervezett továbbképzésre használták fel. Erre szükség is volt, bár az új tanév nem hoz külön­legesnek mondható új fel­adatokat, mert az oktató-ne­velő munka változatlanul az oktatási reformtörvényben megszabott úton és keretek között folyik. Ez a megálla­pítás azonban azt is jelenti, hogy az általános iskolák­ban a reform végrehajtásá­nak harmadik ütemében új óra- és tantervek kerülnek bevezetésre, a gimnáziumok­ban pedig most indul az első ütem. Az új tanterveknek megfelelő tanmenetet kellett készíteni, biztosítani az át­térés zavartalanságát. To­vábbra is az a feladat, hogy a nevelők jól megismerjék a tanterveket, egységesen értel­mezzék és magyarázzák a változásokat, ez az eredmé- nv-üs legfontosabb összete­vőié. Ebben a tanévben az eddi­ginél nagyob hangsúlyt kap az iskolai nevelőmunka: a pedagógusok tevékenységét a tanulók neveltségén kell le­mérni. A tantestületekben ml-^mkább tért hódít az a célkitűzés, hogy a nevelési urogram kötelező dokumen­tum. meghatározza a neve­lés fő irányát és az elérendő kívánalmakat. Ugyanakkor lehetőséget nyújt a fokoza­tosságra. a formákra, tehát az alkotó alkalmazására. A pedagógus aktivitásán, a kö­zösség megismerésén, a kö­rülmények sokoldalú elemzé­sén múlik annak a törekvés­nek az érvényesítése, hogy a nevelőmunka a pedagógiai tevékenység középpontjába ke—-:i íön. A reformtervek lehető- séget adnak a közös­ségi nevelés elveinek és mód­szereinek érvényesítésére. Eb­ben különösen fontos a tan­testületek és a szülői ház, a tantestületek és az ifjúsági szervek tevékenységének ösz- szehangolása. A közösségi élet minden területén töre­kedni kell a tanulók aktivi­tásának, öntevékenységének fejlesztésére, találják meg he­lyüket, szerepüket az osztály és az iskola közössegében. Az elmúlt évben tartalmá­ban és módszerében is ki­alakult a hátrányos helyzet­ben lévő, gyengébben tanuló gyerekek segítése, ezt az idei tanévben is folytatni kell. A tanulók többsége út­törő vagy KISZ-tag, az is­kola, az osztályok közössége egyben mint az ifjúsági szer­vezet egysége is jelentkez" . Ez az összefüggés megszabja a nevelő kötelezettségét is: vegye figyelembe munkájá­ban az ifjúsági szervezeteket, támaszkodjon aktivitásukra, bízza meg önálló feladatok­kal. A reformtörvény megvaló­sításának ötödik évébe lé­pünk az idei tanévben. A terveknek megfelelően min­Megkezdődött az őszi szezon a földeken Egyetlen silónövény se vesszen kárba! 578 szántótraktor dolgozik — A tarlószántások 76,7 százalékát végezték el a tsz-ekben Az elmúlt héten leesett 30— 40 milliméter csapadék meg­törte a július közepe óta tar­tó szárazságot Baranyában, s nagy lendületet adott a talaj- munkáknak. A szárazság ide­jén nagy mértékben lecsök­kent a traktorok teljesítmé­nye, a kemény földben gyak­ran tört el az ekevas, s mind­ez igen meglassította és meg is drágította a tarlók talaj- művelését Augusztus 16-án a baranyai gépállomások az általuk learatott 74 ezer hold területnek még csak tört ré­szén, mindössze 9100 holdon végezték el a tarlóművelést. Az eső után azonban nagy lendületet vett a talajmunka az egész megyében. Kedden 578 tsz-szántótráktor dolgo­zott a megye termelőszövet­kezeteiben; a gépállomások pedig 300 szántótraktort állí­tottak talajmunkára. A ked­vező talajállapot következté­ben jelentősen megnőtt a gé­pek teljesítménye, s kedden este a megyei tanács mező- gazdasági osztályán már azt jelenthették, hogy a megye tsz-eíben 92 422 hold tarlót szántották fel. Ez a terület az összes talaj művelési terv­nek 76,7 százaléka. Az aratás és cséplés befe­jezése után sok erőgép szaba­dult fel, s ezért nagyobb len­dületet kapott az istállótrá- gyázásj munka is. Eddig az éves tervnek 57 százalékát teljesítették az istállótrágya- kihordási és -alászántási mun­kákban a tsz-ek. A talajmunkálknál is fon­tosabb munka most a silózás. A fő vetésű silókul- ricáknak eddig egyharmadáit takarítot­ták be és tartósították el té­lire a közös gazdaságok. Az ütemet ennél a munkánál fo­kozni kell, hisz hátra van még a másodvetésű silónövé­nyek betakarítása is, s a szarvasmarha-állomány átte- leitetése csak úgy látszik biz­tosítottnak. ha egyetlen szem silókukorica vagy más, siló­nak szánt növény sem ma­rad kinn a határban. Augusztus utolsó napjaiban néhány termelőszövetkezetben megkezdték a kora őszi nö­vények: a repce és a bíbor­here vetését s ezzel kezdetét vette az őszi szezon a mező- gazdaságban. Háromezer hold ú j erdő Baranyában Nemzetközi erdőművelési konferencia Budapesten Az Országos Erdészeti Fő- igazgatóság és az Országos Erdészeti Egyesület nagysza­bású erdőművelési konferen­ciát rendezett Budapesten. A hazai erdészeti kutatókon és szakembereken kívül részt vettek szovjet, lengyel, boU gár, csehszlovák, jugoszláv, német és osztrák erdőgazda­ságok képviselői is. A konferencián szó volt az ország erdőtelepítéséről. Ha­zánk erdőterülete az utóbbi 10 évben 282 500 hektárral nőtt, így az erdővel borított terület aránya 13,4 százalék­ról 15,3 százalékra emelke­dett. Különösen meggyorsult az Alföld fásítása, de jelen­tősen növekedett a dunántúli, így a mecseki erdő területe is. Baranyában az utóbbi években 3000 hold új erdőt létesítettek. Évente a Mecse­ki Állami Erdőgazdaság 12— 13 millió facsemetét nevel saját telepítéshez és a falvak fásításához. Még egy érdekes adat a nemzetközi konferenciáról: 1920-ban a kitermelt faanyag­nak 13 százaléka került ipa­ri feldolgozásira, 1946-ban már 17 százalék, legutóbb pe­dig 63,5 százalék volt az ipari fa aránya. A Mecseki Állami Erdőgazdaságnak tevékenysé­gében — a SZOT és a Mi­nisztertanács vándorzászlajá­nak elnyerésében — például jelentős szerepet játszott az ipari fakitermelés és ennek nagyarányú gépesítése. Példá­ul a gazdaság egy év alatt 23 köbméter gyenge minősé­gű faanyagot dolgozott fel ipari célokra, ami az orszá­gos mennyiségnek mintegy 10 százaléka. Szeptember 1-től 40-45 százalékkal olcsóbbak a szovjet fényképezőgépek Az OFOTÉRT Vállalat saj­tótájékoztatója örvendetes hírt közölt a vásárlókkal, el­sősorban a fényképezés ked­velőivel.' a fotó-amatőrökkel: mintegy 40—45 százalékkal leszállították szerdán a szov­jet gyártmányú fényképező­gépek árát. A szeptember 1- én életbe lépett nagyarányú árleszállítást az tette lehető­vé, hogy ebben az évben a Szovjetunióban is csökkentet­ték a fényképezőgépek árát — export árát is —. s ennek den évben új intézkedések bevezetésére került sor, hogy az oktató-nevelő tevékenység mind szorosabb kapcsolatba kerüljön az élettel, a társa­dalom igényeivel, korszerű, magas színvonalú tananyag­gal ismerkedjenek meg a ta­nulók. Természetesen az élet bizonyos módosításokat köve­teit, de a változtatások nem vonatkoznak a reform tartal­mára. Az új tanévben is az a fő feladat: az új tanter­veknek megfelelően biztosí­tani az oktató-nevelő munka magasabb színvonalat. Ehhez a megyében és Pécsett min­den feltétel adott és semmi kétség nem fér ahhoz, hogy a tantestületek minden te­kintetben megfelelnek a kö­vetelményeknek. megfelelően olcsóbban kaptuk ezeket a cikkeket. Eddig is kedveltek voltak hazánkban a szovjet fényképezőgépek, ame­lyek most az új, hozzáférhe­tőbb árszinttel bizonyára még kelendőbbek lesznek. Néhány típusú fényképező­gépből nagyobb mennyiség érkezett, s szeptember 1-től ezek • már olcsóbban kapha­tók: A Zenit 3 m Industar, tok­kal 1980 forint helyett 1400 forintért; a Zenit 3 m Helos. tokkal 2680 forint helyett 1800 forin­tért; a Zorkij 4, tokkal 2980 fo­rint helyett 1700 forintért; a Zorkij 6, tokkal 1680 fo­rint helyett 950 forintért; a FED 3, tokkal 2180 forint helyett 1200 forintért. Ugyancsak leszállították a Szmena 8-at 605 forintról 830 forintra; a Ljubitelj 2-t 585 forint­ról 300 forintra; a Kijev 4-et 4700 forintról 2400 forintra; a Kijev 2-t 4180 forintról 2100 forintra és a Sport 3, nyolcmiliiméteres filmfelvevőt 1200 forintról 800 forintra. Ezek a fényképezőgépek várhatóan még szeptember­ben megérkeznek és forga­lomba kerülnek. Nasszer befejezte tárgyalásait Moszkva: Kedden a Kremlben befejeződtek Nasz- szer és a szovjet vezetők ta­nácskozásai. Az utolsó meg­beszélésen részt vett Leonyid Brezsnyev, Alekszej Koszigin, Anasztasz Mikojan és több más személyiség. Nasszer, az EAK elnöke és a kíséretében levő személyi­ségek kedden látogatást tet­tek a páncélos alakulatok Akadémiáján. Az arab vendé­gek megtekintették az intézet laboratóriumát és a páncélos parkot. Gamal Abdel Nas szert el­kísérte Polubojarov, a páncé­los alakulatok marsallja és több más magasrangú szovjet katonatiszt. Á'adla megbízólevelét oz új angol nagykövet Dobi István, a Népköztársa­ság Elnöki Tanácsának elnö­ke kedden fogadta Sir Alexan­der Francis-Morley rendkívüli és meghatalmazott nagyköve­tet, Nagy-Britannia és Észak- Irország Egyesült Királyság új magyarországi nagyköve­tét, aki átadta megbízóleve­lét. A nagykövet megbízólevele átadásakor beszédet mondott. Beszédére Dobi István vála­szolt Nagyüzem a Szigetvári Konzervgyárban Ezekben a napokban dolgozzák fel a Szigetvári Konzerv­gyárban azt a „nyersanyagot”, amelyet a nagy jégverés után, másod vetésként termeltek a járás termelőszövetkezetei. A termés kiváló. Sokat pótol a szőve kezetek és a népgazdaság veszteségéből. Különben nagyüzem van a konzervgyárban, uborka, szilva, zöldborsó kerül az üvegekbe, majd a rak­tárba, onnan pedig a fogyasztókhoz. Érkezik a nyersanyag a konzervgyár udvarira. Fürge kezek válogatják üvegbe a szilvát Itt már lezárják ?. megtöltött üvegeket. Foto: Szokolai I

Next

/
Oldalképek
Tartalom