Dunántúli Napló, 1965. június (22. évfolyam, 127-152. szám)

1965-06-02 / 128. szám

JÜN1TJB t. napló 5 SEG 'iiií lAfaJ-Á 1/n/hhO k /' ti/ i/i <A/j \AJJ \J ú Megértés és főindulat Május 30-án, vasárnap, a 10.55 órakor Pécsről Harkány­ba érkező közvetlen fürdővo­nathoz valamilyen okból nem volt helyi autóbuszjárat. Állt ugyan egy nagy, Ikarus far­motoros az állomás épülete előtt, de — mint a vezetőtől megtudtuk — a nagy kocsi tá­volsági járat volt, s már csak húsz perc választotta el az in­dulástól. Tekintettel arra, hogy a harkányi vasútállomás és für­dő viszonylag távol fekszik egymástól, az a 70—80 utas, aki a fürdőbe igyekezett, vá- gyakozón nézett a farmotoros autóbuszra Többen megpró­bálták megkérni az Ikarus farmotoros gépkocsivezetőjét és kalauzát, hogy vigye be az utasokat a fürdőtelepre, ön­magában talán senki sem re­ménykedett a sikerben, ezért annál nagyobb volt a 70—80 utas öröme, amikor a két em­Tavaszi maMlelent Az elmúlt tél Dél-Ma- gyarországon nem volt ka­tasztrofális, itt telelő mada­raink számára. Megfigyel­hető volt azonban, hogy északról, ahol komoly hófú­vások voltak, sok madár, főképp cinegefélék, vonultak vidékünkre és találtak itt élelmet és menedéket a zord napokra, persze, csak ott, ahol erről gondoskodás tör­tént. A szigetvári várban mintegy 40—50 ilyen kedves vendégünk „étkezett” a télen és elfogyasztott 3 és fél kiló faggyút, valamint 10 kiló napraforgómagot. Ezekben a napokban már folyik a fé­szekrakás erdőn-mezön, sőt, a költés is. Jó, ha megis­merjük tavaszi tennivalóin­kat a madárvédelmi törvény rendelkezéseiből; (52/1954. IX. 9. M. T.). „A vadonélő madarakat, azok fészkét és költőhelyét védeni kell. Tilos ezért a vadonélő madarak lövése, fogása, fogságban tartása, fészkeik megrongálása, to- iásaiknak, fiókáiknak elsze- dése és bármilyen módon való elpusztítása, a madarak adás-vétele, kitömése. — A madarak háborítatlan köl­tése és megtelepedésük elő­segítése érdekében a mada­rak fészkelőhelyedn április 1 és augusztus 1 között szüneteltetni kell a bokrok irtását és ritkítását, a fák nyesését, a nádégetést és nádvágást, továbbá tartóz­kodni kell a fészkelőhelyek mindennemű háborításától. — A madárvédelmet tömeg- mozgalommá kell fejleszte­ni. Ennek elősegítésére éven­ként „Madarak és fák nap- já”-t kell rendezni. Nowotarski Miklós bér közölte: rendben van, mindenkit bevisznek. Kihasz­nálják azt a húsz perces holt időt. Mivel sokan szidják a 12-es AKÖV autóbusz részlegét, még inkább ajánlatos megírni ezt a kedves epizódot, hiszen Födi János gépkocsivezető és Takács Györgyné kalauznő je­lesre vizsgázott jóindulatból és rugalmasságból. Ugyanak­kor kell megjegyezni azt is, hogy nem értjük, miért nem biztosítottak helyi járatot az új menetrendben a fürdővo­nathoz. A 12-es AKÖV-nek érdemes lenne ennek utána néznie, hiszen nem kívánhat­juk meg minden vasárnap, hogy Födi János és Takács Györgyné, — vagy mások, akik szolgálatban vannak he­lyettük —, ilyen szívességet tegyenek a fürdővonat utasai­nak. Mesztegnyei Imre Ki kit vezet félre? Legyen rend és tisztaság! Községünk, Szászvár is résztvesz a „Tiszta udvar, ren­des ház” mozgalomban. Mi azon vagyunk, hogy elnyerjük a legtisztább község címet. Ez azonban — sajnos — nemcsak rajtunk múlik. Szükségesnek látszik immár, hogy a törvény szigorával járjunk el azok el­len, akik saját portájukat sem tartják rendben, sőt, a köz­területre hordják a szemetet. Most már nemcsak a közterü­letet, az utcát nem kímélik, hanem a községen keresztül folyó árkokat sem — tele­hordják szeméttel. Hogyan le­het megoldani a szemét elszál­lításának problémáját? Ami­kor szenet hoznak a házhoz, Anyagtakaréhosság a lakosság rovására Uj-Mecselkalján a 39-es dan­dár u. 4/b. IV. em. 1. a. alatt lakom, ahova a fűtést — ok­tóber I5-től április 15-ig — a Távfűtő Vállalat szolgáltatja. Ez idő alatt a lakás hőmér­séklete normális és nem esik különösebb kifogás alá. Az idei esztendő viszont kedve­zőtlen volt számunkra, de még inkább a távfűtést intéző vállalat intézkedése. Április 15. után á távfűtést végző vál­lalat a fűtést egészen minimá­lisra csökkentette, ennek kö­vetkeztében a lakásban kelle­metlenül hűvös lett, a gyere­keket nappal és éjjel meleg ruhába kellett öltöztetni. Tudomásul vettük, hogy a fűtési idény lejárt, nincs okunk a reklamációra, hogy jobban fűtsenek, inkább dide­regtünk és korábban lefeküd­tünk. A napokban aztán a válla­lat díjbeszedője az előzőekhez hasonlóan megjelent a fűtés­szolgáltatás költségeiért. Ez nemcsak engem, de a többi lakótársakat is meglepte, mi­vel a lakások hidegek voltak. Erre a díjbeszedő — azaz a vállalat — is számított, illetve jól felkészült, mert aki a ki­vetett összeget nem fizette ki, azonnal a kezébe adták a fel­szólítást. Szerintem ez az eset senki részére nem okozott volna meglepetést, ha a vállalat a DUNÁNTÚLI NAPLÓ A Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Főszerkesztő: Vasvárt Ferenc. Szerkesztőség: Pécs, Hunyadi út 11 Tel.: 15-32, 15-33, 21-60, 26-22, 60-11. Belpolitika! rovat: 31-68. Kiadja: a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Braun Károly. Kiadóhivatal: Pécs, Hunyadi út 11 Tel.: 15-32. 15-33. 21-60. 26-22, 60-11. PÉCSI SZIKRA NYOMDA Pécs. Munkácsy Mihály u 10 sz Felelős vezető- Melles Rezső. Terjeszti a Magyar posta. Előfizethető a helyi postahivatalok­nál és kézbesítőknél. «Előfizetési ifi i hónapra 12.— Ft indexszám: 23 054. fűtési idény meghosszabbítá­sát és annak térítését közzé tette volna, mert ez esetben jogo'an lehetett volna rekla­málni a normális hőmérséklet megteremtéséért. Ezzel elke­rülhető lett volna a vállalat­nak a lakossággal történő ösz- szeütközése és az a sok meg­jegyzés, veszekedés, ami a la­kókat jelenleg is foglalkoz­tatja. Vass István rendőr őrgy. egyúttal a felgyülemlett sze­metet is el kell szállítani. De szólni kell azokról is, akik nem értik meg, hogy tyúkokat, libákat, kacsákat nem az utcán kell tenyészteni. Itt és ezúton kérem községünk lakóit, legyenek segítői a köz­ség széppé tételének, legyen a község minden lakosa tagja. A megye legtisztább, legkultu­ráltabb községe cím elnyeré­séért folytatott mozgalomnak. Téczcly Károly vb-titkár Május elsejével — lénye­gében az abraktakarmány tö­meges betakarítása előtt két hónappal — több termelő- szövetkezet jelentette a járás­nak, megyének, hogy nincs mit adnia a jószágnak. Egyik napról a másikra néhány gazdaságban kiürültek a mag­tárak és ha a megye nem segít azonnali zöldhitellel, be­láthatatlan következményei lehettek volna a hiánynak. Érthető, hogy ilyen jelzések után a megye mezőgazdasá­gának irányítói azonnal ele­mezni kezdték: mi az oka a jelentős mérleghiánynak? Mi az óta a mérleghiánynak? A kérdés kétszeresen is jo­gos és választ követel. Először is még tavaly jú­nius 8-án — tehát az aratás megkezdése előtt — a megyei tanács felvásárlási osztálya felhívással fordult a járási szerveken keresztül minden termelőszövetkezethez. A tsz közös állatállományának ta­karmányozására „X" mázsa kukoricát köteles tartalékol­ni. (A mennyiséget a szövet­kezet vezetőivel közösen, az állatállomány szükségletének megfelelően és a várható ter­més alapján írták be a rub­rikába.) Amennyiben a tsz ve­zetősége a fenti mennyiséget — akár vásárlás útján is — nem biztosítja (vagyis nem vásárol szabad piacon vagy tagjaitól a hiány pótlására), a közös állományt ért károso­dásért és a jövedelem elma­radásáért felelős, a hiányt központi készletből fedezni nem lehet Másodszor: amikor elkészült a megye takarmánymérlege, kitűnt, hogy az egészében po­Óvftilí a közös vagyont! 1963-ban a községbe vezető salakutat kiszélesítettük úgy, hogy azon gépkocsival is köz­lekedni lehessen. Az út két ol­dalán mintegy 400 kanadai nyárfát ültettünk el. Az el­múlt évben a fasorból több mint 70 darabot kitörtek. Leg­többet a Pécsi Állami Gazda­ság egyik traktorosa, aki tár­csával, boronával, vagy nem tudni pontosan mivel, két dűlő hosszain végigment a fasoron és 25 darabot teljesen kitört. A fákat a köz-ég pótolta. Most tavasszal a fasor újból levélbe borult. Május 1-én a községben bál volt. Néhány ittas legény — kisherendiek is voltaik a bálban — virtusból hazafelé menet 15 darab fát kitört, illetve a földből gyöke­restől kitépett Úgy vélem, hogy túl elné­zőek vagyunk, nem akarunk mindenből ügyet csinálni. Pe­dig rendet csak szigorúsággal lehet tartani és nem elnézés­sel. Akiknél nem használ a szép szó — van más lehetőség is megfékezésükre. Váraljai Imre vb-titkár, Peterd. Egy hét az orizágnLakon KEDD; Körültekintés nélkül akart át­szaladni az úttesten Kiss Laci Anna Pécsett, a Siklósi úton, ahol elütötte a Harkány felé igyekvő, már féktávolságon belül levő Go- ják János motorkerékpáros. SZERDA: Hitre János pótkocsis vontató­jával Pécsett a Kálvin út és a Szabadság utca kereszteződésé­ben nem adta meg az elsőbbsé­get Varga Sándor autóbuszának, s ezért összeütköztek. A személygépkocsi ablakán be­repülő dongó után kapott és közben a kormányt Is elrántotta Grdcz Fauszt Bdvárdgyula és Olasz között, s emiatt nekiment egy telefonoszlopnak. Utasa, Tri- scher Kálmán súlyos sérülést szenvedett, az anyagi kár kétezer forint, Grácz Fauszt ellen eljárás indul. CSÜTÖRTÖK: Szaszkó István Villány és Nagy- harsány között vezette motorke­rékpárját, amikor elütötte a vele azonos irányba közlekedő Kalá- nyos Mária taposó kerékpárost, aki könnyebben megsérült. Nem tudott jobbra kanyarodni a Széchenyi téren autóbuszával Farkas István, s nekihajtott egy Jelzőtáblának a Járdán. A baleset műszaki hiba miatt történt. PÉNTEK: Aracs László motorkerékpárjával Cserdi és Szentlőrinc között el­ütötte az útpadkáról átfutó Nyúl Dezsőt, aki súlyosan megsérült. A balesetért a motorkerékpár ve­zetője okolható, SZOMBAT: Nem adta meg az áthaladási elsőbbséget tehergépkocsijával Benhardt Tibor Pécsett, a Megye­ri út és Doktor Sándor utca ke­reszteződésében Dömse József mo­torkerékpárosnak, s összeütköztek. A baleset következtében Bakai Márton, a motorkerékpár pótutasa megsérült. A balesetet okozó Ben­hardt Tibor ellen eljárás indul. Gyorshajtás következtében egy kanyarban felborult Pécsett, a Doktor Sándor utcában tehergép­kocsijával Balogh János. A gép­kocsivezető Ittasan ült a volán mellé. Nem adta meg az áthaladási el­sőbbséget Óbert Tamás személy- gépkocsijának Pécsett, a Katalin utca és Ady Endre utca keresz­teződésében Nick János személy- gépkocsivezető, s emiatt összeüt­köztek. Nick János ellen eljárás indul. Elvesztett* uralmát gépkocsija felett, mert az megcsúszott a síkos úton, Erdősi János Pécs és Harkány között, s emiatt az árok­ba hajtott. Az anyagi kár három­ezer forint. Cyenis István személygépkocsi­jával Pécsett, a Kolozsvár utcá­ban közlekedett, ahol nem adta meg az elsőbbséget Farkas Pál személygépkocsijának, mellyel összeütközött. Gyenls István ellen eljárás Indul. Figyelmetlensége miatt nekiüt­között és átszakította a vasúti sorompót Villányban Megyeri Jó­zsef motorkerékpáros, aki súlyo­san megsérült. Pótutasa, Balogh Jánosné könnyebb sérülést szen­vedett. A balesetért Megyeri Jó­zsef okolható. VASARNAP: At akart szaladni az úttesten Orsós István Mánfán, de Mérész Győző, aki már féktávolságon belül volt. elütötte. A balesetért okolható kisfiú tettéről értesítet­ték a Komlói Gyámhatóságot. HÉTFŐ: Kretz Ferenc lovaskocstjával Pé­csett, a 2feolnay Vilmos utcában nem adta meg az elsőbbséget Ha­lász Ferenc motorosnak, s a hir­telen fékező motoros felborult. Kretz Ferenc ellen eljárás indul. Somogyi István személygépko­csijával Pécsett, a Nagy Jenő ut­cában ugyancsak nem adta meg az elsőbbséget Szalai László se­gédmotorkerékpárosnak, aki a hir­telen fékezés következtében fel­borult. A baleset után Somogyi István a helyszínről elhajtott anélkül, hogy a sérültnek segített volna, ellene eljárás Indul. zttív és néhány kivétellel biz­tosítja a szükséges abrakot az állatállomány és a várható szaporulat számára. Ám alig telt el néhány hónap, sorra jelentkeznek a szövetkezetek zöldhitelért, takarmányért, mert éhezik az állatállomány Vannak természetesen ob­jektív okok is, amiket a me­gye figyelembe vesz a segít­ségnyújtásnál. Némely gazda­ságban a tervezettnél maga­sabb volt a szaporulat. Ez önmagában kedvező jelenség és nem szabad meggátolni az állomány egészséges fejlődé­sét. Máshol már hagyományo­san kialakult a nagy állatál­lomány és évek óta csak ál­lami takarmánytámogatással tudják felnevelni, meghiz­lalni. Sajnos, nem a fenti okok az általánosak az abrakhiány megindoklásánál. Sokkal in­kább arról van szó, hogy a kedvezőbb zárszámadási ered­mények kimutatása érdekében kedvezőbb takarmánymérle­get tüntettek fel. Ez növelte az osztalékot is. Másrészt — mint például Kémesen — egy­szerűen kiosztották a jószág szája elől a kukoricát, köze] negyven vagonnal. Most pedig — segítsen a megye. A mo­hácsi Uj Barázda Tsz 47 va­gon takarmányt eladott más tsz-nek, más megyébe, s most kapkodnak fűhöz-fához ab­rakért. „Felvásárlók“ vadonatúj Opelokon Az Is hiba, hogy a megyei tanács felszólítására a tsz-ek nem gondoskodtak kellő idő­ben takarmányfelvásárlásről. A tagoknál, padláson,. górék- ban sok még ma is a felesle­ges kukorica. A részesműve­léssel a termésnek „hivatalo­san” a 33, valójában a 40—45 százaléka került a magán­portákra. És nem mindig ál­líthatjuk oda az érvet: szük­ség van a háztájiban is erre a takarmányra. Példa erre a sásdi járás, ahol a háztájiban 1500 vagon kukorica termett és a tagok még 250 vagonnal vittek haza a közösből a ré­szesművelés után. Ez a 250 vagon most bőségesen fedez­né a járás tsz-einek takar­mányhiányát. Hogy mennyire nem a háztáji állatállomány takarmányozására kell ez az abrakmennyiség, mutatja az, hogy a napokban csak Má- gocsról 160 mázsa kukoricát vásároltak fel ügynökök Győr—Sopron megyei tsz-ek számára. (Azt csak zárójelben jegyezzük meg, hogy érdemes lenne utána nézni, milyen áron vásároltak és milyen árral számoltak el a vadonat­új Opelokon száguldó „felvá­sárlók?”) Elhangzottak olyan vélemé­nyek is, hogy a bank nem volt rugalmas és korábban nagyon alacsonyan „maximál­ta” a felvásárlási árakat. Ez nem igaz! Elsősorban a bank volt az, amelyik még tavaly a betakarítás előtt hitelt adott a szövetkezeteknek abrak visszavásárlására. Az tény hogy egyes helyeken közbe­szólt, amikor 180—200 forint helyett 250 forintot akartak kifizetni egy mázsa kukori­cáért. Végső soron a takarmány­hiány fő okét abban kell ke­resni. hogy a takarmánvmér- leg készítésekor nem jártak el körültekintően. A pillanat­nyi szebb eredmények feltün­tetése érdekében hamis takar- mánvmérlegek készültek gon­dolván, hogy maid zö'öhitei- lel pótolják a hiányt. Most szigorú vizsgálatot indí*smak azok ellen, akik a valótlan takarmánymérlegeket készí­tették. Drága ár a valótlan adatport A jelenlegi helyzet nem annyira kritikus, mint inkább bosszantó. Az abraktakarrnány az elmúlt évben megtermel* a baranyai határban. Kukoricá­ból például 18,2 mázsás hol- dankénti átlagot takarítóiak be, ami két mázsával haladta meg az előző évit és 39 400 mázsa terméstöbbletet ered­ményezett. És bár a takar­mánykalászosok kevesebbet adtak a tervezettnél, mégis 339 vagonnal több abrakta­karmány termett, mint 1963- ban. A takarmány tehát meg­van, csak nem ott, ahol a kö­zösnek is, ezen keresztül a ta­goknak is jövedelmet jelen le­ne. Most csak egyes spekulá­lóknak hoz hasznot a közös­ség, a többség kárára. Azokban a tsz-ekben, ame­lyekben nem vezették félre elsősorban önmagukat hely­telen takarmánymérleg ké­szítésével, most nincs gond. Elegendő takarmánnyal ren­delkeznek. A többiek viszont most drága árat fizetnek a valótlan adatokért, a szükség­leten túl is kiosztott abrakért, a meggondolatlan eladásokért. A zöldhitel mellett a bank nyújtotta pénzbeli támogatás­sal most kell visszavásárolni a kukoricát a tagoktól Más­részt egy helyes intézkedés következtében már most le­szállíthatják a szövetkezetek^ a kukoricát a takarmánytáp júniusi, júliusi és augusztusi kiutalásához. Most van szál­lító eszköz, jobban van, mint a nagy nyári munkák idején, így a szövetkezet is jól jár és az állam az előre leszállított kukoricát más szövetkezetnek kiadhatja — zöldhitelként. Végül az egésznek egy fon­tos tanulsága van: a takar­mánymérleg csak akkor ér valamit, ha az reális. Gáldonyi Béla Nenyrentaű honismereti szakkör Szentlőrinccn SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Rozsdatemető (este 7 órakor). 15 százalékos szel­vények és szelvénybérletek. ' MOZI Park: Riói kaland (szv.. szí., fél 4, háromnegyed 6, 8). Jó Idő ese­tén az utolsó előadás a kertben. Petőfi: Egy krumpli, két krump­li (szv., fél 5, fél 7. fél 9). Kossuth: A halálhaló (fél 5, fél 7).Riói kaland (szv., szí., fél 9). Híradó Mozi (a Park filmszín­házban: • Magyar híradó, Pilipko, és Így tovább, 65/1«. sz. világhír- adó, Peti és a labdáia. Egy készü­lék nem működik. (Előadások 11 órától 3 óráig folytatólagosan). Zsolnay K. O.: KI ártatlan (5, 7). Meszes: Láng az utcákon (szv., szí., 6). Sásd: Jog és ököl (fél 8). Sellye: René király lánya (szí.. 8). Harkány: Tíz aranyérem (7). Bere- mend: Morál 1963. (szv., 8). Csak 18 éven felülieknek! Mágocs: Szörnyetegek (szv., 7). Pécsvárad: Gyávák bandája (szv., fél 8). A negyventagú szentlőrinci honismereti szakkör és a pé­csi Janus Pannonius Múzeum évek óta eredményesen együtt működik. Santa József, a szak kör vezetője hívta fel a mú­zeum figyelmét egy építkezé­sek közben felszínre került bronzkori telep, majd egy vas­kori és egy kelta temető lele­teire. Az ennek nyomán meg­indult ásatás — melyet a szak kör tagjai is segítettek — hat­van harcos-sír gazdag anyagát, továbbá évezredes szerszámo­kat, női ékszereket, halottas umaedényeket hozott napvi- ’ lágra. Bekapcsolódott az ása­tásokba Jerem Erzsébet, a bu­dapesti Eötvös Loránd Egye­tem végzős régész-szakos hall­gatója is, aki diploma munká­hoz talált itt értékes anyagot. A honismereti szakkör és a múzeum között időközben rendszeres kapcsolat alakult ki: a múzeum munkatársai havonta egyszer előadásokkal egybekötött foglalkozást tar­tanak a szakkör tagjainak a régészeti tudományok köréből. Az egyik ilyen foglalkozáson Jerem Erzsébet ismertette dip­lomamunkáját. illetve az eh­hez Szentlőrincen gyűjtött anyaggal kapcsolatos érdekes­ségeket. A múzeum munka­társainak segítségévei készí­tették el Szentlőrinc 80 olda­las történeti monográfiáiét is, amelynek kiadását a község művelődési háza vállalta. A MAGYAR RADIO PÉCSI STÚDIÓJÁNAK 1865. június 2-i, szerdal műsora a 233,8 m középhullámon: 17.30: Szerb-horvát nyelvű műsor: Falusi hétköznapok. — össze­állítás. A tartalomból: Hírek a termelőszövetkezetekből. — Nyugdíjasok brigádja. Riport. — Népzene. — A napokban jegyez­tük fel. — Szafet Iszovics éne­kel. — Lehet, hogy nem tudta... 18.0«: Német nyelvű műsor: Ifjúsági műsor. — összeállítás. A tartalomból: Lánycsóki peda­gógusok. Riport. — Ev vége előtt Olaszon. Tánczenei egyve­leg Amiga-lemezekből. 18.30: Magyar nyelvű műsor: A termelőszövetkezeti diplomá­sokról. 18.40: Sybill. Részletek Jaeobl Viktor operettjéből. 18.55: Portrék a gyár élgárdájáról. 19.10: Nagy Józsa és Berczell Ti­bor magyarnótákat énekel. 19.25: Dél-dunántűll híradó. 19.45: A Chris Barber-együttes és Kazal László felvételeiből. 19.58: Műsorismertetés. 20.00: Műsorzárás,

Next

/
Oldalképek
Tartalom