Dunántúli Napló, 1965. június (22. évfolyam, 127-152. szám)

1965-06-30 / 152. szám

2 nupiö 1985. JÚNIUS 30. fiz élet kapujában: Bz Építőipari Technikám végzett diákjai A Pécs! Pollack Mihály Épí­tőipari Technikumban 84 leány és fiú képesítővizsgázott, 3,22-os átlaggal. A IV. a. osztályban 24 diák fejezte be a technikumot. Jele­sen végzett: Széphelyi László. Jórendü lett négy, közepesrendű tizenöt diák, megfelelt minősí­tést kapott három tanuló. Egy diák nem felelt meg. A. IV. a. osztályból heten szeretnének to­vábbtanulni. A TV. b. osztályban huszon- nolcan szereztek képesítést. Je­lesek: Göbölös István és Major György. Heten jórendűek, tizen­négyen közepes rendűek lettek, öt tanuló megfelelt. Ebből az osztályból kilencen akarnak továbbtanulni. A IV. c. osztály harminckét diákja közül Engert Miklós, Matota József, Palatinszky Mag­dolna és Horváth Gábor jelesen képesítőzött. Heten Jórendű, tizenketten közepesrendű és Hárman megfelelt minősítésű Mzonyít'viányt szereztek. Egy diák nem felelt meg. A IV. c- ből öten kívánnak továbbta­nulni. Elkészült a mecseki autóscamping Csaknem teljesen kész a Mecsek mandulási részében Pécs legújabb létesítménye, a nemzetközi autóscamping. Az érdekelt szervek és vállalatok képviselői kedden reggel ki­lenc órakor összegyűltek, hogy megtekintsék és műszakilag átvegyék a kétmillió forintos költséggel létrehozott új, üdülőterületet ötvenkét napi megfeszített munka után került erre sor, s így, az építkezés rövid tar­tamára való tekintettel, nem csodálkoztak a bizottság tag­jai, hogy megérkezésükkor még valóságos hadsereg, csak­nem száz, különböző szakma­beli munkás dolgozott a cam­ping területén. Az épületek­ben még jócskán akadt ta- karítanivaló, a fák között kígyózó utat hengerelni, a terepet egyengetni, a víkend- házakat helyükre állítani kel­lett. Épp akkor érkezett meg a bolt bútorzata is, újabb munkát adva az igyekvő em­bereknek. Barth István főépítésvezető a kérdések pergőtüzébe került és sok kérdésre kellett választ adnia dr. Somos Jenőnek, a városi Idegenforgalmi Hivatal vezetőjének is. A válaszokból kitűnt, hogy bár a gondnoki iroda mellett levő kis üzlet csak tizedikén nyílik meg, július elsején már fogadóké­pes lesz a camping, azaz jö­hetnek az első vendégek. Az eredeti tervvel szemben egye­lőre csak négy négyszemélyes víkendházat állítanak fel, a sátorral érkező vendégekből viszont ötszázat tudnak egy­szerre fogadni. Az üzlet kissé szűkén méretezett, raktára ki­csi, a kereskedelmi vállalat ennek ellenére is igyekezni fog — mint az átadásnál ígé­retet tettek — jó élelmiszer- ellátást biztosítani a campin- gezőknek és az élelmiszereken kívül tisztálkodási szerekről, postai levelezőlapokról, bélye­gekről, sőt, friss gyümölcsről is gondoskodnak. A mecseki autócampingnek máris nemzetközi propagandá­ja van, s remélhető, hogy már ezen a nyáron sok külföldi turista keresi fel. Különműssakok as árvízkárosultakért •• Üresek az étkezőkocsik Vasárnap Budapestről Pécs­re utaztam. Meleg volt. sört akartam inni. A vonaton két­féleképp jut italhoz az em­ber: a mozgóárus hordja ko­sarában a portékát és attól vásárolunk, ha eljut a ko­csinkig. A másik, sokkal ké­nyelmesebb megoldás: az ét­kezőkocsi. Fehér abrosszal terített asztalhoz lehet ülni, és kényelmesen elfogyaszta­ni az italt, ételt. A déli gyorson az étkező- kocsi üres volt. A felszolgáló így fogadott: — Milyen ételt parancsol­nak': — Nem kérünk ételt, sört innánk. —'Azt kérem nem lehet, csak ha étkeznek is. Kisomfordáltunk, mivel nemcsak a nap, de a pincér is leforrázott bennünket. Közben találkoztunk a Pécsről Budapestre tartó gyorsvonattal. Ott is üres volt az étkezőkocsi. Nyilván a rendelet egységes, nem tesz kivételt. Dombóvár után a mozgó­árus invitált az étkezőkocsi­ba, majd ő elintézi. Nem in­tézte el. Ennünk kellett. Az egyik utas a rendelet „zsine­gét húzta meg”: kért egy galuskát, amelynek ára 1,20 forint. A pincér majd ha­nyatt esett. — Kérem, étéit rendeltem, vagy nem? — így a lelemé­nyes vendég, és rendelt egy üveg bort is az „étel” mellé. Mások komplett ebédet ettek a két órával előtte elfogyasz­tott tetejére. A pincér: — Higgyék el, nekem a leg­rosszabb. Nem jönnek a vendégek. — Hány ebédet adott el Budapesttől Pécsig? — Hatot-hetet. — S ha nem kötelezte vol­na őket? — Talán kettőt. — Mi értelme van az ilyen rendeletnek? .— Nem tudom. (g) Megyeszerte megnyilvánuló segítőkészség kíséri azt a küz­delmet, melyet több ezren he­tek óta vívnak Bátaszék— Baja—Mohács térségében. Va­sárnap több üzemben is dol­goztak, hogy munkájukkal, illetve annak bérével segítsék az árvízi károk mielőbbi helyreállítását. A Pécsi Kenderfonógyár dolgozói a vállalt külön mű­szakot szombaton éjszaka tar­tották. Mivel a gyár kollektí­vája három műszakban dol­gozik, három egymást követő szombaton végeznek külön műszakot. Szombaton éjjel 130 ember vett részt a terme­lésben. A Szigetvári Cipőgyár dol­gozói vasárnap két műszak­ban készítettek cipőket. 510 munkás tevékenysége folytán a hatórás munkaidő alatt 1250 pár cipőt gyártottak, munkabérüket pedig az árvíz- károsultak megsegítésére ajánlották. A mohácsi gátakon dolgo­zott vasárnap reggeltől dél­utánig a Mohácsi Selyemszö­vőgyár 22 férfiből álló „bri­gádja”. A gyár dolgozói már e'ddig is résztvettek az árvíz- védelemben. A víz a gyár Vitatkozás után — emberölés Angyal Istvánná 49 éves és Gyozsán Mihályné 79 éves szárászi lakosok — közeli szomszédok — a napokban összeszólalkoztak. A vitára okot adott, hogy Angyalné férje hetekkel ezelőtt rovar­irtót vitt haza és azt az istálló különböző pontjain elhelyezte. A rovarirtót azonban a tyú­kok is „megkóstolták” és kö­zülük nem egy megdöglött. Angyalné ekkor a rovarirtót kidobta a kertbe, ahol Gyo- zsánné tyúkjai is kapirgálni szoktak. Gyozsánné észrevet­te, hogy több baromfija hiány­zik és a két asszony ezen összeszólalkozott, majd a vita hevében Gyozsánné baltát ra­gadott és Angyalné felé súj­tott. Angyalné azonban kikap­ta támadója kezéből a baltát és többször lesújtott támadó­ja fejére. Gyozsánné a hely­színen meghalt. A holttestet Ángyaimé a pincéhez vonszol­ta és a lépcsőkön lelökte, majd bűntette után a bony­hádi járási rendőrkapitánysá­gon önként jelentkezett. udvarára is betört, s ezért néhány napig álltak, majd a veszély ellenére, saját fele­lősségükre folytatták a ter­melést. A gyár udvaráról visszahúzódott a víz, de két irodahelyiség és a fonalrak­tár még mindig használhatat­lan. Vasárnap a védelmi sza­kasz munkáit segítették, ho­mokzsákokat töltöttek, a gát erősítésében vettek részt. Vasárnapi műszak volt a Pécsi Fémipari Vállalatnál is. Akik ebben a munkában va­lamilyen oknál fogva nem tudtak részt venni, azok egy napi keresetüket ajánlották fel az árvízkárosultak megse­gítésére. Keményen dolgoztak a Mo­hácsi Téglagyár dolgozói Is, akik ugyancsak hetek óta vé­dik üzemüket a közvetlen fe­nyegető Dunától, valamint a fel-feltörő talajvíztől. ÍREK JÚNIUS Pál napja. 30 A Nap kél: 3.49, nyugszik: 19.46 órakor. A Hold kél: 4.47, SZERDA nyugszik: 21.23 órakor. Vío.gyven éve, 1925. június 30-án halt men Márki Sándor haladó felfogású polgári történetíró. Széles érdeklődési kört átfogó, nagy termékenységű tudós volt, aki vonzó monográ­fiákban dolgozta fel a magyarországi társadalmi és függetlenségi küzdelmek számos fontos kor­részletét. Nagy munkája II. Rákóczi Ferenc háromkötetes életrajza. Jelentős kutatásokon alapuló művet írt Dózsa Györgyről és forradal­máról, valamint Szegedinác Péró lázadásáról. Könyve jelent meg a magyar középkorról és két vaskos kötet­ben világtörténete. Kiváló tankönyvei népszerűek voltak. Az Akadémia megbízásából megírta a Rákóczi-szabadságharc történetét, de váratlan halála miatt befejezni már nem tudta. Sok könyvet, rengeteg tanulmányt, cikket írt. Alkotási terü­lete kiterjedt még a földrajzra, útleírásokra, lexikográfiára, életrajzokra, sőt szépirodalomra is. Értekezései megjelentek német, francia, olasz és román nyelven. írásai lendületes előadásmódjával, szárnyaló nyelvművészetével fel tudták kel­teni az olvasók érdeklődését. — Megrendelték a gépsort és a kemencéket a Pécsi Sütő­ipari Vállalat felújításra ke­rülő szabolcsi üzemébe. Az üzem tervezési munkái au­gusztus elsejére, felújítása pe­dig a jövő év márciusára ké­szül el. Az átalakított sütő­üzemben 16 óra alatt 90 má­zsa egy kilogrammos kenyeret sütnek majd, — Készenlétben állnak a kombájnok. A megyében a héten mindenütt megkezdődik a kombájnos aratás, ezért a gépállomások gépszíneiből ki­vonultak a gépek a termelő- szövetkezetekbe, elsőként a szigetvári, a pécsváradi és a szentlőrinci gépállomás körze­tében történt meg a kombáj­nok tervszerű elosztása, „Idefigyeljenek nyaralók!“ „Idefigyeljenek nyaralók” címmel vidám, zenés műsort mutatott be az ŐRI 28-án, hétfőn este a Nemzeti Szín­házban. A műsort nagy érdek­lődés előzte meg, s nem alap­talanul. A nagy létszámú, ki­tűnő erőkből álló szereplő- gárda nagyon jó produkció­val örvendeztette meg aköny- nyű műfaj kedvelőit. Az elő­adás fő érdeme egységében rejlik. Alfonzó, mint rendező is kitűnőt produkált. A ha­sonló jellegű műsorok leg­több esetben, ezt az egységet nem tudják megteremteni. Ezért volt jő elsősorban az előadás, mert nemcsak kitűnő művészek egyéni produkcióit láthattuk, hanem egy jól ösz- szeforrott együttest. Nagy si­kert aratott Sárosi Katalin, Margittal Ági. Majláth Jenő JERZY EDIGEY Fordította: BABA MIHÁLY 43. Az utolsó parancs már fe- Lesi égésén hangzott el, mint­hogy az egyik rendőr éppen abban a pillanatban kapcsol­ta a bűnös kezére az acél „karperec”-et. Az állomásfőnök kis men­tőszekrénnyel érkezett meg. Az őrnagy ügyesen kimosta Halina könnyűnek látszó kéz­sérülését. és bekötötte. Kinyílt a szomszéd szoba ajtaja. — Megtaláltuk — jelentet­te diadalmasan az egyik nyo­mozó. — Ügyes fickó, az ör­dög vigye el! Két új százast összeragasztott, zacskót csi­nált belőlük és abba dugta a csekket — mondta, és át­adta az őrnagynak a kis tég­lalap alakú papírlapot. Krzy- zewski rápillantott és azt mondta: — Ügyész úr, íme a Donau- bank csekkje. Megengedi, hegy egyelőre nálam marad­jon? Ha visszatérünk Varsó­ba, az ügyészségen hivatalo- *an átnyújtjuk. Bevezették a letartóztatot­tat. Már teljesen nyugodt volt Csak a szemében tükröződött gyűlölet és düh. Az ügyész kíváncsian nézegette a fiatal­embert. Először látta életében — vagy mégsem? Igen. azt hiszem, láttam ezt az alakot valahol a bíróságon — latol­gatta. — Engedjék meg, hogy be­mutassam a „barátunk”-at — mondta végül csipkelődő han­gon az őrnagy — Halina kis­asszony már ismeri. — Neve: Wiktor Samaszek, a barátai „sápadt Niko”-nak hívják. Különben Zosia Sanjaszkov- nának, a fővárosi ügyészség tisztviselőnőjének testvére, aki nemrégen még boldog tulaj­donosa volt nyolcvanezer dol­lárnak. Nem (készpénzben, az igaz, hanem csekkben, de ez Ausztriában egyre megy. — Elindíthatjuk a vona­tot? — kérdezte az állomás- főnök. — Ha a vámosok és a ha­tárőrök végeztek, akkor igen, mert nekünk nincs itt már semmj dolgunk. Mindenesetre az egyik turista nem látja meg sem Bécset, sem Jugo­szláviát. Legalábbis hosszabb ideig. A váróteremben Durko ka­pitány terjedelmes jegyző­könyvet írt. A rendőrőrs pa­rancsnoka sugárzott a büsz­keségtől. Utasítást kapott az őrnagytól, hogy reggel telefo­náljon a rendőrfőkapitány­nak, és jelentse neki: a bű­nöst elfogták ég megtalálták nála a csekket, valamint emelje ki a helybeli rendőrök, a határőrök és a vámosok se­gítségét Wiktor Samaszek kéz- rekerítésében, akit erős rend­őri fedezet mellett a legköze­lebbi vonattal Varsóba irá­nyítanak. — Stach, kérlek, magya­rázd meg az egészet... — kérlelte az ügyész az őrna­gyot. Majd Varsóban. Most ideje lefeküdni. Nem volt könnyű nap. — Reggel kiderült: vagy a seb volt komolyabb. mint ahogy kezdetben 'feltételez­ték, vagy Wilska belső sérü­léseket is szenvedett, mert rosszul érezte magát; lázas volt és panaszkodott, hogy lélegzetvételkor fájdalmai van nak. Minden tiltakozása elle­nére lemondtak a tervbe vett kirándulásiról, és ahelyett, hogy Cieszynba és Wislába utaztak volna, a legrövidebb úton Varsó felé hajtottak. Ismét Durko kapitány ve­zette a kocsit. A sebességmé­rő mutatója mindig nyolcvan felett állt. Csak az útkeresz­teződéseknél és a sűrűn la­kott. ids sziléziai városokban kellett lassítani a tempót. Ami kor Czestochowa után végre kijutottak a széles, egyenes országútira, a Volga motorja a legnagyobb fordulatszám­mal pörgött: a sebességmérő százhúszat mutatott. Semmi ördöngösség, hogy ilyen se­besség mellett már délután három óra előtt Varsóba ér­tek. A kapitány minden továb­bá nélkül fordult a Grójecka útról a Zwirki. majd a Wi- gury utcába, aztán a Rac- lawieckán át a Wolowskába, és megállt a belügyminiszté­rium kórháza előtt. Itt meg­vizsgálták Wilskát. és megál­lapították, hogy két bordája eltörött. Az orvosok a kór­házban akarták tartani, de Wilska nem egyezett bele. Ezékután megfelelően bekö­tötték és a kapitány az ügyész­szel együtt elkísérte a bete­get a lakására. Az őrnagy aki csaknem szemben lakott a kórházzal, elköszönt. ígére­tet téve a lánynak, hogy más­nap délután meglátogatja. Az őrnagy amint hazaért, azonnal telefonált közvetlen felettesének. Wlochowicz ez­redesnek, jelentette, hogy és Sármándy Pál a századfor­duló slágereiből összeállított táncos, énekes jelenetben. Lloyd Morrison személyé­ben kitűnő énekest ismertünk meg. Elsősorban temperamen­tuma ragadja magával hall­gatóit. Kár, hogy műsora kis­sé rövid volt. szívesen hall­gattunk volna tőle több szá­mot. Szántó Erzsi nagyon szé­pen énekelt, sokat fejlődött az utóbbi időben. Keleti László és Honfi Géza a humort kép­viselték. Koós János és Buss Gyula egyéni produkciójukkal jól illeszkedtek a műsorba. Külön meg kell említeni a Metró együttest és Darás Ist­vánt a kitűnő és nagy sikert aratott zenekari számokért és a pontos kíséretért. Kovács Árpád megkerült a csekk és a tol­vajt letartóztatták. Az ezre­des szívélyesen gratulált az őrnagynak. — Ami a csekket illeti, azt beszéljétek meg a belüggyel. Úgy gondolom, hogy fotókó­piát kell róla készíteni az ügyészség számára. A csekket pedig azonnal átadjuk a Kül­kereskedelmi Minisztérium­nak. mert nemcsak a nyo­mozás fontos dokumentuma, hanem elsősorban nyolcvan- ezer dollár értékű okirat. — Nos. éppen erről van szó. Ez a csekk itt van a zse­bemben, a pénztárcámban la­pul és én a lehető legrövi­debb időn belül szeretnék tő­le megszabadulni. Nem szíve­sen várok ezzel holnapig. A feleségemmel szeretnénk el­menni valahová, de ilyen „cso­maggal” kényelmetlen. Ott­hon, az íróasztalom fiókjában sem szívesen hagyom. Az ezredes felnevetett — Igaza van! Vigye el a főkapitányságra és adja át megőrzésre az ügyeletes tiszt- :hogy zárja el a páncél- szék enyben. — Igenis, ezredes úr! De már Ismerek egy embert, aki magánál hordta a csekket és ♦udom, hogy mi lett vele. (Folytatása következik) A televízió műsora június 30-án, szerdán: 18.23: Hírek. 18.30: A Ma­gyar Hirdető műsora.. 18.40: Tv-bébi. 18.50: Magyar artis­ták a nagyvilágban. Riport­film. 19.20: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 19.50: Napi jegy­zetünk. 19.55: Fiatalok a sze­relemre? Magyarul beszélő nyugatnémet film. (18 éven felülieknek). 21.25: Végzős ze­neművészeti főiskolások hang­versenye. 22.10: Tv-híradó — 2. kiadás. — A Dunántúli Napló szer­kesztőség július 2-án, pénte­ken délután 1 órakor jogi ta­nácsadást tart a pécsi járási pártbizottság József Attila u. 10. sz. alatti helyiségében. A tanácsadás teljesen díjtalan. — Üzemi konyha és idény­napközi nyílott a pécsváradi termelőszövetkezetből. Már az első napokban 60 tsz-tag ét­kezett a konyhán és 30 gyer­mek jelent meg az idénynap­köziben. Mindkét intézmény ennél is nagyobb érdeklődés­re számíthat az előrejelzések szerint. — 897 000 forint kártérítést fizet az Állami Biztosító a sellyei Ormánság I. Termelő- szövetkezetnek árpa- és búza­tábláikon. keletkezett jégká­rokért. A patapoklosd terme­lőszövetkezet 166 holdas káro­sodott búzatáblájára 785 000 forint kártérítési díjat állapí­tottak meg a biztosító szak­emberei. — A Pécs városi és járási Rendőrkapitányság ezerötszáz forint pénzbírsággal sújtotta Braun József vókányi lakost, aki március 20-án ittasan, ve­zetői jogosítvány nélkül veze­tett egy vontatót. — HALÁLOZÁS. Fájdalommal tudatjuk, hogy nagyanyánk, OZV. FABOS JANOSNE 93 éves korá­ban elhunyt. Temetése július 1-én délután fél 4 órakor lesz a közr temetőben. A gyászoló család. Dolgozókat (elvesznek Plakátragasztól munkára kise­gítő munkaerőt — lehet diák is — 1—2 hétre sürgősen 'elvesz a Ma­gyar Hirdető Kirendeltsége, Sallai u. 8. 106157 * Lóhajtókat felveszünk. ÉM. Épí­tőipari Szállítási Vállalat 2. sz. Üzemegység, VH. Kirendeltsége, Pécs, Felsővámház u. 9. 106093 * Az EM. Betonclemgyártő Válla­lat Pécsi Betonárugyára pécsi üze mébe fizikai munkára férfi segéd­munkásokat alkalmaz. Jelenrke- zés a pécsi üzem vezetőjénél. Pécs, Siklósi út 10. 106112 * A Megyei Tamács Kórháza mun­ka melletti ápolónőképző tanfo­lyamra hallgatókat felvesz. Első­sorban érettségizettek jelentkez­hetnek 32 éves életkorig. Jelent­kezés: Megyei Kórház Gazdasági Hivatala. Pécs, Rákóczi út 2. sz. Belklinika C. épület I. em. 8P2 * Belső ellenőrt mérlegképes kS'.1 velői képesítéssel felveszünk. Je­lentkezés: Kesztyűgyár szem '1' - zetl osztályán. 893 * A Kozármislenyi Gépállomás pé­csi munkahelyre segédmunka o- kal keres, diákok is jelentkezhet­nek. 105 * A Baranya megyei Építő' -1 Vállalat munkrísokat vesz fe' ' O- banyai munkára. Jelentkezni Ír -1 a vállalat munkaügyi sop'■ ' u, Pécs, Alkotmány u. 77. szám alatt, ahol a jelentkezők minden felvi­lágosítást megkapnak. 716 /

Next

/
Oldalképek
Tartalom