Dunántúli Napló, 1965. június (22. évfolyam, 127-152. szám)

1965-06-30 / 152. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunámon napio Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja ________ X XII. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM ÄRA 50 FILLÉR 1965. JŰNIUS 30., SZERDA MOHÁCSON APAD A DUNA Magyar segítség a szomszédos jugoszláviai terület lakosságának Fehér Lajos elvtárs megyénk vezetőivel tanácskozott a szigeti véde!mi vonalon (Munkatársunk jelenti) A Dráva magas vízszintje igen nehéz helyzet elé állí­totta a szomszédos jugoszlá­viai terület lakosait, a ható­ságokat. A gátakat átszakító víztömeg elvágta az Eszéktől északra elterülő vidéfk lakóit az anyaországtól. Még a vo­natközlekedés is megszűnt, mert a vasúti töltést elmosta a víz. A jelentős számú la­kost élelmezni kell, az itt ter­melt értékeiket el kell juttat­ni az ország belsejébe, a be­tegek orvosi kezelésre vár­nak. A helyzet így kétszere­sen súlyos az árvíz, a több­szöri gátszakadások következ­tében. Ezért — a jugoszláv elvtár­sak kérésére — egész napos tanácskozás kezdődött kedden délelőtt Mohácson, a területi árvízvédelmi bizottságon. Ju­goszláviából hattagú küldött­ség érkezett, magyar részről Rapai Gyula, a megyei párt- bizottság első titkára, a terü­leti árvízvédelmi bizottság tagíai, a megyei rendőrfőka- pitánvság, a határőrség és a Dél-dunántúli Vízügyi Igaz­gatóság vezetői vettek részt a tanácskozáson. A megbeszélés igen operatív volt. Ahogy kö­zölték a vendégek a kérései­ket. úgy továbbították azokat a fővárosba, az illetékes fő­hatóságokhoz, minisztériumok­hoz. És a válasz a legtöbb kérésre még a tanácskozás be- feiezése előtt megérkezett. ..Engedélyezzük!” vagy „Egyet értünk” és „Azonnal intézke­dünk”. Miről is van szó? A meggyengült gátakhoz vé­delmi anyagot kell szállítani. Ez csak úgy lehetséges, ha a jugoszláv gépkocsik magyar közlekedési utakat használ­nak. A Dárdától északra lévő járás lakosságának kétharmad részét élelmezni kell. Csakis Magyarországon keresztül le­het oda élelmiszert eljuttat­ni. És még folytathatnám ... a megegyezés szerint Gyéké­nyesnél és Magyarbólynál vasúti összeköttetést teremte­nek. A BeK-Momostirból in­duló szerelvények Magyarbó- lyon át lépnek az országba és Gyékényesnél távoznak Kop- rivnica felé. A közúti forga­lom útiránya Eszék felől Ud­var—Pécs—Kaposvár—Nagy­kanizsa és Letenye, majd pe­dig Jugoszlávia. Csak egy na­gyobb tételt a szállítmányok­ból: az eszéki húskombinát­ból, melyet csaknem körbe zárt az árvíz, 120 tonna húst kell kiszállítani. Gondoskodás történik a víz által körülvett és veszélyezte­tett betegek elszállításáról is. A siklósi és a pécsi kórházak fogadják majd a betegeket. (Közben megérkezik a határ- őí-ség országos parancsnoksá­gának telefonválasza: intéz­kedtek az áttelepülés gyors megvalósítására. A formasá­gok most nagyon is mellékes szerepet játszanak.) A következő kérés: A ma­gyar határtól nem messze — mintegy hétszáz méteres sza­kaszon — a Duna magas vize erősen veszélyezteti a gátak mögötti területet. Erősítem kellene, de ehhez nem ren­delkeznek már elegendő erő­vel a jugoszláv vízügyi szer­vek a baranyai háromszög­ben. Műszaki segítséget kér­tek és kapnak rövid úton, hogy megvédjék ezt a gát- szakaszt. Ezenkívül egyes, a gátvédelemmel kapcsolatos anyagokat is szállítunk szom­szédainknak. A tanácskozások ma to­vább folytatódnak — most már Jugoszláviában — és részletesen meghatározzák a következő napok közös fel­adatait. A jugoszláv küldöttség dél­után megtekintette a Mohács alatti védelmi vonalat és el­ismerően nyilatkozott a lá­tottakról, a műszaki felkészü­lés magas fokáról, a vízügyi­ek, a katonák, a közerő fe­gyelmezett, szakszerű és fő­leg összehangolt, e°vüttes munkájáról. Oklevélkiosztó ünnepélv a Pécsi Tanárképző Főiskolán Fehér Lajos elvtárs Mohácsi szigeten Tanácskozás közben érkezett a hír, hogy Fehér Lajos elv­társ, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a Miniszter tanács elnökhelyettese, az árvízvédelmi kormánybizott­ság elnöke, Dégen Imre, árvíz védelmi kormánybiztos kísére­tében helikopteren a védelmi vonal fölé érkezett, majd le­szállt a 3-as számú gátőrház­nál — Mohács-szigeten. A ju­goszláv vendégek távozása után Rapai Gyula elvtárs és a területi árvízvédelmi bizott­ság vezetői motorcsónakon keltek át a Dunán, hogy ta­lálkozzanak Fehér Lajos elv­társsal. Egy elfogott buzgár mellett találtuk a kormány- bizottság elnökét, aki Kiss Györggyel, a Bajai Vízügyi Igazgatóság vezetőjével és Brachna Lajos szakvédelmi fő mérnökkel beszélgetett. Bár a Duna 983 centiméter­Pest megye legtöbb kombájnosai aratnak a Mohácsi-szigeten Egynapos út után megérkez­tek a Pest megyei kombájnok Mohács-szigetre. Kérésünkre tíz. vadonatúj SZK—4-es kom bájnt küldtek, amelyek vágó­szerkezetét tíz teherautó hoz­ta. Ezenkívül két üzemanyagos kocsi is érkezett. Pest megyé­ből a csoportot Tözsér Béla, a szentmártonkátai gépállomás igazgatója kísérte el és a me­gye legjobb kombájnosait — többek között Gulyás Pétert és Sz. Tóth Antalt — hozta magával. Az aratást szerdán kezdik meg Mohács-szigeten. Már kedden is dolgoztak a kom­bájnok. A sárháti termelőszö­vetkezetben spenótot vágtak magnak. Az aratás megkezdé­se előtt tanácskozást tartottak az érdekelt termelőszövetkezet elnökei Homorúdon és meg­beszélték a feladatokat, a gé­pek kiszolgálását. A homorudi gépjavító állomás mindenben segíti a „vendég” kombájno­kat és a szigeten lévő vala­mennyi gépet. Mohács-szigeten 1443 hold őszi árpa kerül learatásra ezekben a napokban. Mintegy 150 hold vár kézi aratókra, azonban ennek a mennyisége is csökken, ha a jó idő kö­vetkeztében gyorsabban szik­kad a talaj. Gondoskodtak a levágott ga­bona tárolásáról is. Az első vagonokkal a termelőszövet­kezetek magtáradnak felső emeletén tárolják, majd ké­sőbb a gabonát átszállítják a mohácsi tárházba. Az első becslések szerint 12 mázsa körüli átlagtermésre számíta­nak, ami valamivel jobb a tavalyinál. Mohács határában is meg­kezdik ma az aratást. Az Uj Barázda Termelőszövetkezet őszi árpáját aratják a kom­bájnok. \ ről néhány nap alatt 958 cen­tire apadt és szűnőben vannak a korábban gyakran és nagy erővel feltört buzgárok, még mindig fokozott készültség lát­ja el a szolgálatot. A vízügyi dolgozó — gátőr — mellett karhatalmista és a honvédség egy katonája éjjel nappal fi­gyeli a védelmi vonalat. Két­százötven méterenként egy vészjelző. Nagy biztonság ez! Csak a Mohács-szigeti szaka­szon 900 katona teljesít szol­gálatot. Fehér Lajos elvtárs érdek­lődött a vízügyi dolgozók és a katonák munkabeosztása fe­lől. Tájékoztatták, hogy a víz tetőzése, a buzgárok tömeges jelentkezése idején volt olyan nap, hogy a vízügyiek, a ka­tonák 24 órát is dolgoztak, ké­sőbb ez 16 órára csökkent, most viszont már „csak” 11 órát kell dolgozni, annyi a védelmi anyag a gátakon és a vonalak mentén. A víz apad, a védekezés szü net nélkül és lankadatlan erő­vel folyik. A mohácsi révnél munkából hazatérő asszonyok, férfiak várakoznak. Reggel jönnek a szigetre kapálni, vagy az aratásra készülnek, este „utaznak” vissza. Lehet­nek vagy ötvenen. Aztán min den tíz lépésre egy rendőr. Forgalmat irányítanak és a kitelepített házak értékeire vigyáznak. Eddig még nem volt lopás a szigeten, az ár­víztől érintett területen. És azt is jelentették tegnap Fe­hér Lajos elvtársnak, hogy balesetet sem követelt az ár­víz több, mint kilencven nap­ja. Apró, jelentéktelen esete­ket tudtak előkutatni az em­lékezetből, de ezek sem jár­tak nagyobb sérülésekkel. Az a nagy forgalom, szüntelen munka, ami a gátépítést jel­lemezte, egyáltalán nincs arányban a mohácsi oldal egy, a szigeti oldal két balesetével. A védekezés ereje nem csők kent, csak kiegészült új fogal­makkal, mint a „visszatelepí­tés”, vagy éppen az elmúlt napokban elhatározott „újjá­építés”. Gáldonyi > Béla Kedden délelőtt két ízben is megtelt a Pécsi Tanárképző Főiskola díszterme, 197 végzős hallgató oklevélkiosztó ünne­pélyén. A zsúfoltság elkerülé­se végett először kilencven­hat humán szakos hallgatót fogadott általános iskolai ta­nárrá Márk Bertalan, a főis­kola igazgatójá. majd fél ti­zenkettőkor a reál szakos hall­gatók kapták meg oklevelei­ket. Az igazgató elvtárs felkéré­sére Bolla Ferenc, az igazga­tói hivatal vezetője tájékoz­tatta a főiskola tanácsát és a megjelenteket. A végzős nö­vendékek államvizsgái kiváló­an, 4,07 általános eredmény­nyel záródtak. Három kitű­nő és huszonnégy jeles tanul­mányi átlagú hallgató búcsú­zott a főiskolától. Elégséges ég elégtelen államvizsga-ered­mény nem született. A biológia-földrajz-mezőgaz daságtan szak két hallgatója, Sikó Ágnes és Csuti Tibor, valamint a biólógia-földrajz- testnevelé9 szakos Holti Ág­nes kiváló tanulmányi ered­ményükkel és lelkiismeretes munkájukkal kiérdemelték a , vörös diplomát. Az első ünnepség elején, a végzősök nevében Tiszóczky Csabáné kérte a főiskola ta­nácsát, hogy avassák tanárrá a megjelent kilencvenhat vég­zős hallgatót. Ezután a leg­ünnepélyesebb pillanat követ­kezett: a főiskola nemzeti színű zászlójára felesküdtek az ifjú tanárjelöltek, hogy legjobb tudásukkal szolgálják majd munkaterületeiken a szo­cialista emberré nevelés során hazájukat. Az igazgató elvtárs az es­kütétel után. kézfogásával is tanárrá fogadta az 1964—Sil­ben végzett főiskolai hallga­tókat. A búcsúztató beszédet* — melyben a hivatástudatra, a szakmai továbbfejlődésre a főiskola további segítő kész­ségére hívta fel a figyelmet — dr. Pásztor György, a nö­vénytani tanszék vezetője tar­totta. Uj rendezésben „Az ember tragédiája“ A szegedi szabadtéri játé­kokon az idén Vámos László új rendezésében, Bakó József monumentális, látványos dísz­leteivel, nagy létszámú sze­replő gárdával július 13-án, augusztus 6-án és 8-án játsz- szák Az ember tragédiáját. Az előadások érdekessége lesz, hogy azokon első ízben hall­hatja a közönség Vaszy Vik­tornak, a Szegedi Nemzeti Színház igazgató-karnagyának e klasszikus magyar remek­műhöz írt új kísérő zenéjét. Jl/Jár napok óta mindenki a közelgő eseményről, Konkoly Gábor és Kövesi Va- lika lakodalmáról beszélt. Az idősebbek csóválták a fejü­ket: „biztosan éhesen ma­radnak a vendégek ott a szentlőrinci Aranykalász kis­vendéglőben, hiszen arra még nem volt példa, hogy valaki­nek a szövetkezet rendezze a lakodalmát”. Szombaton délben, amikor a fiatal pár az első vendégek­kel belépett a kisvendéglő nagytermébe, őszinte megle­pett hangok hallatszottak: — Jaj de szép, nagyon gyö­nyörű! A hófehér damaszttal meg­térített asztalokon porcelán­tányérok, evőeszközök s a vá­zákban égőpiros szegfűk, va­lóban kellemes látványt nyúj­tottak. Szerencsére nemcsak az első pillanat, a lakodalom további része talán még en­nél is jobban sikerült. Ebéddel kezdődött a ven­déglátás. Felsorolni is hosszú, mi mindent kínált a vendé­geknek a lakodalmi étlap. Szárnyas aprólékleves, mar­hapörkölt galuskával, külön­féle saláták és sütemények. A vacsorára feltálalt húsle­ves éppen olyan volt, mint amilyennek Móricz Zsigmond az „Ebéd” című novellájában JlaU&da leírta. Finom marhahúsból, velőscsontokból, tyúkhússal készült és aranysárga, lehelet- vékony házitésztával tálalták. A főtthúshoz petrezselymes újburgonya, paradicsom- és fokhagymamártás volt. A rán­totthús mellé rizi-bizit vagy újburgonyát kérhettek a ven­dégek. Nem hiányzott a ha­gyományos lakodalmi töltött­káposzta, sültcsirke, töltöttka­csa és a különféle saláták sem. Sokan jöttek a lakodalomra más megyéből, de nemcsak az idegenek, az itteniek " is csodálták a gyors kiszolgálást, azt, hogy egy-egy fogás után pillanatokon belül százhatvan új teríték került az asztalok­ra. A jó hangulatot kétféle bor segítette elő, röviditalok, tarka sokasága és természete­sen többféle szörpről is gon­doskodtak. Azért, hogy a fia­talok, idősek egyaránt jól- érezhessék magukat, cigány- és tánczenekar váltogatta egy­mást. A cigányzenére nótáz- tak, mulattak az idősebbek, s míg ők pihentek, a fiatalok járták a legújabb táncokat. Éjfélkor százhatvan adag halászlé fogyott, reggelfelé pe­dig szalontüdő- és kocsonya, közül választhatta ki minden­ki a kedvére valót. Voltak, akik le sem pihentek de azok is, akik kialukták ma­gukat, örömmel fogadták más­nap délben a finom disznóto­ros ebédet. Nem lenne teljes a felsoro­lás, ha elfeledkeznénk a sok­féle süteményről, tortakölte­ményekről, amelyek mind a földművesszövetkezeti vendég­látás jóhírét öregbítették. JTisfalusi Gyuláné a kis­vendéglő szakácsnője élete első lakodalmi ebédjét főzte ez alkalommal és a ven­dégek szerint felveheti a ver­senyt a leghíresebb főzőasz- szonyokkal. A nagyszerű és színvonalos rendezés Ágoston János üzletvezetőt dicsérte. Szentlőrincen híre, jóhíre ment a szövetkezeti lakoda­lomnak. Máris többen mond­ták, ilyen nagyszerű lakodal­mat, ilyen olcsón nem lehet­ne otthon rendezni. Arról nem is beszélve, hogy agyon dol­goznák ma.gukat a család leg­kedvesebb vendégei. Márpedig az senkinek sem közömbös, jól sikerül-e a lakodalma, ho­gyan érezték magukat a ven­dégek. Az első szentlőrinci szövetkezeti lakodalomról el­mondhatjuk: jól sikerült. W. M, X 4 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom