Dunántúli Napló, 1965. június (22. évfolyam, 127-152. szám)

1965-06-01 / 127. szám

1965. JÚNIUS 1 1 2 napló Megnyílt a Rózsakért Az időjárás nem túlságosan kedvez a kerthelyiségeknek, é3 i ty jókora késéssel csak vasárnap tudott kinyitni a Rózsakért. Négy fővel növekedett idén a felszolgáló-személyzet, új sin- tést, italraktárt, konyharaktárt kapott a kerthelyiség, bővült maga a konyha is, új fagylalt- és presszógép működik és auto­mata hűtőpult biztosítja a sör hűtését. A harminc főnyi sze­mélyzet részére öltözőt is létesítettek. Totón szerzett „stafirung” Fortuna legutóbb Cserfai Lajos, Petőfi utcai lakosra, a Mecseki Szénbányászati Tröszt dolgozójára mosolygott. A 22. totó játékhéten a 472 784-es számú szelvényével tizenket­tes találata volt és így 103 543 forintot nyert. Egyetlen mérkőzést: a Mis­kolc—Debrecent nem találta el. mert X-et tippelt és egyes jött be. Ha ezt is eltalálja, akkor körülbelül 300 ezer forintot kapott volna. lerfai Lajos, akinek a fele- l' autóbuszkalauznő, vér­beli totózó. A totó fennállása óta fiával együtt rendszeresen totózik és kollektíván is ját­szik. Három évvel ezelőtt is szerencséje volt, mert tizen­egyes találatával 2600 forintot nyert. A mostani nagy nyeremény Cserfai Lajoséknak éppen ka­póra jött. Ugyanis leányának május 29-én, szombaton volt az esküvője és így most nem okoz gondot nekik a stafírung és a bútor vásárlása. A nyere­mény összegét az Országos Ta­karékpénztár a jövő héten fi­zeti ki. A televízió műsora június 1-én, kedden: 8.05: Iskola-tv. Orosz nyelv, ált. isk. 6. oszt. számára. Is­métlés. Daltanulás. 9.00: Kör­nyezetismeret, ált. isk. 3—4. oszt. számára. Jó tanácsok a közlekedésről. 14.00: Orosz nyelv (Ism.). 14.55: Környezet­ismeret (ism.). 16.58: Az Iskola tv postája. Műsorkalauz — pe­dagógusoknak. 17.15: Hírek. 17.20: Kukkantó. Jubileumi JERZY EDIGEY vetélkedő. 18.50: Tapasztala­tok, tanulságok. 19.05: Maja Pliszeckája táncol. 19.20: Esti mese. 19.30: Napi jegyzetünk. 19.35: Diderot: Az apáca. Szín­mű 3 felvonásban. Közvetítés a Thália Színházból. (16 éven felülieknek!) A közvetítés I. szünetében: kb. 20.25: Tv-hír- adó. A II szünetben: kb. 21.30: Gera György színházi jegyze­te. Kb. 22.35: Tv-híradó, — 2. kiadás. Csehszlovák pártmunkásküldöttség érkezik Pécsre A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának meghívására hazánkban tartózkodó Jozef Haviinnak, Cseh­szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága osztályve­zetőjének vezetésével hattagú pártmunkásküldöttség érkezik ma délelőtt Pécsre. A delegációt Rapai Gyula, a Baranya me­gyei pártbizottság titkára fogadja. A pártmunkásküldöttség ismerkedik megyénk és városunk közoktatási helyzetével és intézményeivel. Búvárhalászat, ősi halételek A napokban jelent meg a könyvesboltokban és a könyv­tárakban Sólymos Ede műve, a „Dunai halászat”. Másnap a boltokban már egy sem akadt belőle és a könyvtárak is kölcsönadták valamennyit Miről szól az egy nap alatt könyvsikerré lett mű? Az Akadémiai Kiadó gon­dozásában megjelent, fényké­pekkel illusztrálta háromszáz oldalnyi díszes könyv első pil­lantásra megmagyarázza a si­kert. Sólymos Ede ugyanis a múlt század közepétől napja­inkig teljes alapossággal fog­lalkozik a Duna magyarorszá­gi szakaszának népi halászatá­val. A szerző 1948-tól végig­járta valamennyi jelentős Du­na-menti halásztanyát és sok­oldalú gyűjtő, felmérő munkát végzett. Ennek eredménye a könyv és az a kitüntetés, hogy a benne közzétett munka alap­ján a Magyar Tudományos Akadémia minősítő bizottsága Sólymos Edét a néprajztudo­mány kandidátusává nyilvá­nította. Angol nodelegáció Baranyában Háromtagú angol nődele­gáció érkezett tegnap délelőtt Pécsre. A szigetország asszo­nyai az Országos Nőtanács vendégeként tartózkodnak ha­zánkban, akik országunk szo­ciális és egészségügyi helyze­tével ismerkednek. Pécsi, il­letve baranyai tartózkodásuk során tegnap délelőtt a pécsi városi tanácson a város lakás­építésének és elosztásának helyzetéről kaptak tájékozta­tót. Kedden a csertői gyer­mekotthonba, majd Harkány­ba és Siklósra látogatnak. Programjukban szerepei né­hány pécsi óvoda megtekinté­se, látogatás a szülésznőképző intézetben, továbbá a világ­hírű Zsolnay Múzeumban. A „Dunai halászatiban részletező alapossággal Ismer­teti a szerző a Duna és a ha­lászat, valamint a halászati jog történetét, a halászok szakmai típusait, szerszám­készítésük technikáját, a vízi közlekedő eszközöket. Olyan különlegességekről számol be, mint a ma már eltűnt szigo- nyoe halászat, vagy a búvárok élete. Megtalálhatók benne az ősi halételek receptjei. A ba­ranyai szakemberek és olva­sók számára különösen érde­kes, hogy a könyv nagy ter­jedelemben foglalkozik a mo­hácsi és dunaszekcsői halá­szattak F. D. HÍREK JÚNIUS Tünde napja. 1 A Nap kél: 3.51, nyugszik: JL 19.33 órakor. A Hold kél: 4.58, KEDD nyugszik: 21.45 órakor. 5 zázhetvenöt éve, 1790. június 1-én született Fredinand Raimund, bécsi színész, drámaíró és költő. Iparos gyerme­ke volt. Fiatalon évekig a vándorszínészek életét élte, majd bécsi színházakban ját­szott. rendező, színigazgató lett. Sikeresen kísérletezett a hagyományos bécsi népi színjáték és a klasszikus drámák stílus­elemeinek összekapcsolásával. Nyolc sz n- művének alakjai — tündérek, varázslók, kispolgárok, parasztok — szimbolikus értelmet kaptak és a játékokban felvetett kérdések, konfliktusok mesei módon ol­dódtak meg. Fantasztikus történeteinek életteljes és rokon­szenves népi szereplőit hatásosan állította szembe a korlátolt és mohó hatalmasokkal és ilymódon a társadalmi ellentéteket az igazságtalanságok forrásaiként jelentette meg. Hátraha­gyott aforizmái ugyancsak a dolgozó emberrel kapcsolatosok. Raimund közvetett erkölcsi kritikájának humanizmusa hatás­sal volt a rákövetkező nemzedék színpadi irodalmára is. — Békegyűlést rendez Püs­pöklakon június 4-én, pénte­ken este 8 órai kezdettel a Hazafias Népfront. A béke­gyűlés előadója: Gergely La­jos országgyűlési képviselő lesz. — Értesítés! Pécsi megyei Jellegű kirakodó vásár folyó hó 0-án, va­sárnap lesz megtartva a Megyeri úti piactéren. Tűzoltó verseny Kozármislenyben Vasárnap a kozármislenyi sportpályán megrendezett tűzoltó- versenyen a pécsi és pécsi járási önkéntes tűzoltók mérték össze tudásukat és ügyességüket. A téli továbbképzés anyagá­ból elméleti kérdésekre is kellett választ adniuk az önkéntes tűzoltóknak, majd gyakorlatból vizsgáztak a kézi-, illetve a motoros fecskendőknél. A versenyen kilencven raj jelent meg, A verseny győzteseit megjutalmazták. 21. Miért szerveztem volna ► tne támadást? — Halinka őszintén derült az őrnagy sza­vain. — Kiveszem az aktát ; páncélszekrényben fekvő t ziéból. hisz nekem ahhoz 1 .lesom is van, és passz. — Igen ám, de ha a csekk sügyész dolgozószobájából t nil: el, akkor nagyon kény­ig./ű lett volna megállapítani, hogy kinek volt utoljára a kezében és ki vitte el. A gya- r Ásított személyek száma csak V'•'rom lenne: Jerzy, ön. ked­ves Halinka kisasszony és Ka­V ■'kowski. így viszont a gya- ■ 'ütött személyek száma sok­’ több. Ez nem zárja ki azt ' ehetőséget, hogv a tettes r ' p.i ember, aki ebben a pil- ! atban minden gyanú fölött ál. — Nagyon bölcsen kiagyal­tad ezt. ügy, ahogy egy len­gyel kriminalista-csillaghoz il- l’k. — Az ügyész igyekezett néni: tréfára fordítani. — ’,0 nv "d mit k ' n” hogv V •’ülünk ’eginkáúb Zygmun­íted? — Nagyon egyszerű ez. Rajtakaptam, amikor azon Fordította: BÁBA MIHÁLY mesterkedett, hogy félreve­zessen. Amíg nem tudom meg, hogy mi volt ennek az oka, Zygmunt a gyanúsítottak lis­táján az első helyen szerepel. — Megmondhatja nekünk, miről van szó? — Halinka nem lett volna nő, ha nem kíváncsiskodik. — Tulajdonképpen nem lenne szabad, de megmon­dom. Kalinkowski azt vallot­ta, hogy este hét óra előtt hagyta el a bíróság épületét és egyenesen hazament. Vi­szont a nagynénje révén úgy tudjuk, hogy Kalinkowski ki­lenc óra tájban ért haza, Ul- jazdóvra. Vajon mit csinált két óra alatt? Az út legfel­jebb 45 percet vehetett igény­be. — őrnagy úr, maga soha­sem volt fiatal? — nevetett Halinka. — Biztosan rande­vút beszélt meg egy kislány­nyal. — Akkor miért hallgat róla? — Egyszerű. Meg akarja kí­mélni a rendőrségi kihallga­tástól. De az is lehet, hogy az iiieiő asszony, akivel titok­ban talá’kozott. Fél a mende­mondától, nehogy eljusson Plockba a menyasszonyához. — A májusi gépkocsi nyerő­in énybet ét-sorsoláson nyolc gépkocsit húztak ki betét­könyvvel rendelkező bara­nyaiak részére. Eddig öten jelentkeztek a gépkocsikért. A mohácsi járásban elhelyezett 000885-ös betétkönyv tulajdo­nosa aki egy Wartburg de Luxot nyert, még nem jelent­kezett. Ezenkívül még két pé­csi nyertes — az 510697-es és az 513516-os betétkönyv tu­lajdonosa — sem jelentkezett a Moszkvics 403-as gépko­csiért az Országos Takarék­pénztárnál. — Vasárnap délelőtt Pécsre érkezett Georgij Jordanov, a Bolgár Szövetkezetek Országos Szövetségének elnöke, a párt központi bizottságának tagja. Kíséretében eljött a Bolgár Szövetkezeti Árucsere Iroda vezetője és a várnai kerület szövetkezeti elnöke, aki a má­sodik világháborúban részt vett a Harkány körüli felsza­badító harcokban. A bolgár vendégeket Gartolák Mihály, a SZÖVOSZ elnökhelyettese kísérte. Baranyában pedig Nagy Sándor elvtárs, a Bara­nya megyei MÉSZÖV elnöke látta vendégük — A stájerországi Hönigs­bergben három magyar állam­polgár életét vesztette a mű­úton, amikor gépkocsijuk ösz- szeütközött egy terhergépko­csival. Kendi János 42 éves budapesti lakos, az Állami Biztosító Baranya megyei Igaz gatóságának vezető kárszak­értője, személygépkocsijával egy gépkocsioszlopot előzve, összeütközött egy szembe jövő teherautóval. Kendi János, felesége Kendi Etelka és úti­társuk dr. Zsigmondi István a helyszínen meghaltak. *— Pedagógus képzőművé­szeti kiállítás nyílik szomba­ton, június 5-én délelőtt 10 órakor a Jókai utcai általános iskola tornatermében. — Huszonöt gyermeket ho­zott el családokhoz szombaton az új-mecsekaljai területi nő­tanács és a 39-es dandár úti iskola szülői munkaközössége a bükkösdi nevelő Intézettől, hogy kellemesebbé tegyék szá­mukra a gyermeknapot. — Nagyszabású juniálist rendeznek június 6-án Bara- nyahidvégen. Az ifjúsági ta­lálkozón az arany oklevéllel kitüntetett szaporcai tánccso­port és a vajszlói fmsz ki­tüntetett kenősei színjátszó­csoportja ad műsort. Nem hiányzik majd a hagyomá­nyos sörhalászás, köcsögtörés, lepényevés és zsákban futás sem. — Diáktánciskola kezdődik jún. 9-én, szerdán 7 órától a KPVDSZ Művelődési Házban (József u. 15.). Vezeti: Hermann. — A megyei KISZ-bizottság és a MEDOSZ 1200 forint ér­tékű könyvjutalomban része­sítette a Szakma kiváló ta­nulója verseny megyei döntő­jének győzteseit. — Június 2—3-án tartja Bu­dapesten az OKISZ a ktsz-ek szocialista brigádvezetőinek It. országos tanácskozását. A ta­nácskozáson a Baranya me­gyei szövetkezeti dolgozókat kilencen képviselik majd. A — Várjunk csak — kapta el a szót az őrnagy. — ön azt mondta, hogy van itt va­lakije a bíróságon? — Nincs senkije, de tetszik neki Zosia Samaszkówna. Zo- sia azonban nem a bíróságon, hanem a fővárosi ügyészségen dolgozik. — Halinka, van egy kéré­sem magához: ügyesen kér­dezze ki ezt a Zosiát, valóban randevút beszélt-e meg Ka- linkowsíkival. Lehetséges, hegy valóban minden alapot nél­külöző az én gyanúsításom! — Nagyon szívesen segítek önnek — egyezett bele Ha­linka. — Már úgyis át akar­tam menni a fővárosi ügyész­ségre. Várjon meg. Legké­sőbb egy negyed óra múlva itt leszek. Amikor a titkárnő kiment, az őrnagy megjegyezte: — Szép kislány, és esze is van. Észrevetted? — Hagyj nekem most ezzel békét! Jobb, ha az ügyről be­szélsz, és nem Halinka szépsé­géről, meg az eszéről... — Ha inkább az ügy érde­kel, térjünk vissza hozzá. Hogy ment a kihallgatásod? Mit mondanak az emberek a „fehér gengszterek”-ről? — Biztosra vehető, hogy a külföldi elszámolás ügyébe Lisewski nem avatott be sen­kit. A gengszterek a „vezér­től elég nagy összeget kap­tak, de mindig lengyel valu­tában. Azt az ígéretet is kap­ták, hogy a csekk kicsempé­szése után mindenki, attól füg­gően, milyen szerepe volt, még néhány ezer vagy néhány százezer zloty jutalomban ré­szesül. Ezek az emberek sem­mit sem tudtak Lisewski bank és valutakombinációjáról. — És mi a helyzet Lisew­ski vei? — ö valamilyen úton-mó- don megneszelte, hogy a csekk elveszett. És most úgy érezheti, hogy megrabolták. — Ezen egyáltalán nem csodálkozom — felelte az őr­nagy —. Ha ezt a „fehér gengszterek” bandájából tette is valaki, nem olyan ostoba, hogy osztozkodjék a főnöké­vel, aki rács mögött ül. Az alvilágban úgy van, mint a tóban a csukákkal. A na­gyobb, és az erősebb felfalja a gyengébbet. Természetesen, aki ül, az a gyengébb. — Akkor miért kőtelkedet abban, hogy ezt valaki a „fe­hér gengszterek” közül csinál­ta? Ki más tehette? — Nem tudom; Több gya­núsított van. Például Kalin- kowski. — Neked rögeszméd Kalin- kowski. Az is bűnöző volna? De hiszen ez az ügy véget vetne karrierjének. — A jogászi karrierjének igen, de nem a gazdagságá­nak és a függetlenségének. Hallgass ide Jerzy, te soha­sem gondoltál arra, hogy a csekk ez nemcsak „tárgyi bi­zonyíték”, hanem 8 millió zloty is? Amit dollárban fi­zetnek ki külföldön! Figyel­meztetlek: Kalinkowskinak volt a legnagyobb lehetősége, hogy megszervezze ezt az egész ügyet. Egyszerűen kivet­te a csekket és megbeszélte, hogy másnap valaki könnye­dén fejbekólintja. Sőt, Lisew- skitől még a meghatalmazást is megszerezhette egy kihall­gatás ürügye alatt. — Amit mondasz, igaz le­het, de nem hiszem, hogy Zygmunt közvetlen vagy köz­vetett szervezője lenne a me­rényletnek. — Én sem hiszem ezt fel­tétel nélkül, de nekem min­dent figyelembe kell vennem. Annál is inkább, mert Kalin- kowski vallomásában ellent­mondás van. Ebben a pillanatban kinyílt az ajtó. Halinka 'érkezett visz- sza és az asztalra tette a dossziékat, majd az őrnagy­hoz fordult. — ön miatt vesztem össze a barátnőmmel! — Miért? — Amikor Zygmuntról kér­deztem, Zosia úgy felugrott, mintha valaki tüzes vasaló­val égette volna meg. „Hagy­jatok engem békén” — kiál­totta — ezzel a zygmunttal! Néhányszor eljött hozzám, viccelődtünk, és rögtön meg­tudta az egész épület. A vő­legényem féltékeny, botrányt rendezett. Szakítással fenye­getett, ha még egyszer Kalin- kowskiról hall. Még kértem is Zygmuntot, hogy ide ne jöjjön többé. Ez még a bal­eset előtt történt. Utána meg mindenki hozzám jött, és ki­fejezte részvétét. — Találkozott Zygmunttal a merénylet előtti napon? — kérdezte az őrnagy. (Folytatása következik)

Next

/
Oldalképek
Tartalom