Dunántúli Napló, 1965. május (22. évfolyam, 102-126. szám)

1965-05-01 / 102. szám

lass. HAJOS L ' 2 naplö Felvételi pályázott Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága felvételi pályázatot hirdet a Marxizmus Leninizmus Esti Egyelem 1965 -66-os tanévére PÁLYÁZNI lehet az esti egyetem 3 ÉVES ALAPTANFOLYAMAKA 3 éves tagozatok Indulnak: Pécsett. Kom­lón. Mohácson, Siklóson és Szigetváron. Felvételre jelentkezhetnek párttagok és pártonkívüliek, akik érettségivel, vagy ennél maga-abb fokú isikolai végzettséggel rendel­keznek és akik az 5 hónapos pártiskolát, vagy a Marxizmus—Leninizmus Esti Közép­iskoláját elvégezték. A jelentkezők felvételi vizsgát tesznek a Marxizmus—Leninizmus Esti Középiskola tananyagából. A hallgatók az első évben a filozófiát, a má odik évben a politikai gazdaságtant, a harmadikban pedig a nemzetközi és a ma­gyar munkásmozgalom történetét tanulmá­nyozzák. A tanév szeptember 1-töl június 30-ig tart. A kötött foglalkozási idő: hetenként egy napon délután 5—8 óráig. A hallgatók fél­éyenként vizsgáznak, s a 3 év elvégzése után végbizonyítványt kapnak. Azoknak, akik a Marxizmus—Leninizmus Esti Egyetem 3 éves tagozatát elvégezték, az 1038/1957. M. Tm. rendelet alapján — az egyetemek, főiskolák, illetőleg akadémiák esti é levelező tagozatain folytatott tanulmányok esetén marxizmus—leninizmusból vizsgázniok nem kell — a tudományos fokozat elnyerése során kandidátusi minimum (doktori vizsga) keretében előírt iedológiai vizsgát nem kell tenniök. A felvett hallgató a fenti rendelet alapján évente 24 nap tanulmányi szabadságra jo­gosult. PÁLYÁZNI lehet az esti egyetem 2 Eves szakosított tanfolyamaira Szakosított tagozatokat indítunk filozófia, politikai gazdaságtan, nemzetközi munkás­mozgalom története, magyar munkásmozga­lom története és ipargazdaságtan szakon. A szakosított tagozatokon folyik a magasább- szintű pártpropagandisták, szakmai vezető- bcosztásúak, elméleti munkát végzők, közép­iskolai nevelők és vezetőbeosztású pedagógu­sok képzése. Felvételre jelentkezhetnek, akik elvégezték az esti egyebem 3 éves tagozatát, vagy az 1 éves pártiskolát és azok, akik ezeknek meg­felelő előképzettséggel rendelkeznek, és akik más iskolának nem hallgatói. A jelentkezők felvételi vizsgát tesznek az esti egyetem 3 éves tagozatán oktatott szak­tárgy anyagából. Az ipargazdaságtan szakra jelentkezők a felvételi vizsgán politikai gazdaságtanból vizsgáznak. A szakosított tagozatra felvett hallgató az általa választott szakot két éven keresztül az esti egyetem által meghatározott rendtartás szerint köteles tanulni. ­A választott szakon levelező tagozat nincs. A szakosított tagozatot végzett hallgatók államvizsgát tehetnek. A 2 éves szakosított tagozat elvégzése után államvizsgát tett hallgató a marxizmus másik két ágából 1—1 évi levelező tanulás' után te­het államvizsgát. A 17/1963. VII. 2. sz. Korm. rendelet értelmé­ben valamennyi szakágból letett államvizsga alapján szerzett oklevél — képesítés szem­pontjából — egyenértékű a főiskolai okle­véllel. A vonatkozó rendeletek értelmében a sza­kosított és levelező tagozat hallgatója is jo­gosult évi 24 nap tanulmányi szabadságra. A PÁLYÁZAT benyújtásának HATÁRIDEJE: ti?65 MÁJUS 25. A felvételi vizsgák ideje: 1965. június első fele. A 3 éves és a szakosított tagozatokra pá­lyázó ..Felvételi Űrlap”-ot tölt ki. amely be­szerezhető pártszervezeteknél, pártbizottsá­goknál és az esti egyetemen. A felvételi űrlaphoz mellékelni kell: a) részletes önéletrajzot, b) a tanulmányok foly­tatását engedélyező orvosi igazolást, c) a sza­kosított tagozatokra jelentkezőknek az egye­temi, párti skolai, vagy esti egyetemi végzett­ségről szóló igazolást. A pályázatot az MSZMP Baranya megyei Bizottsága Marxizmus—I eninizmus Esti Egyeteme címére (Pécs, Damjanich u. 3Q.) kell beküldeni. A komlói, mohácsi, siklósi és szigetvárt 3 éves tagozatra jelentkezők az illetékes városi, járási pártbizottságra küldjék kérelmüket. A Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei Bizottsága. (Virágúk — anyák napjára b autóinak Mali- és téséllimásai A 11. m. AJOEJV «1VAOT érte­síti az utazóközönsége*. hogy • május 1-4 ünnepségekkel kapcao- latos útvonal-lezárások miatt • órától a délelőtti ünnepség befe­jezéséig az antóbuszforgalmat az alábbiak szerint bonyolítja le: A 11—1T áz t H, SÍ vonalak Já­rnia i a 48-as tártól Indáinak áz oda érkeznek. A 21—26-os járatok keton leány­ból az Ágoston térig, nyugati irányból a Petófl utcáig közle­kednek. A 33-as járatok a Rérankertt«. a 34—35 és 44-es járatok az Ara­nyos kúttól Indulnak. A 36 és 37-es járatok a fontaló- AUomások és a Petőfi utca között közlekednek. A 20-as vonal Járatai tTj-Meeaek­alja—Petőfi utca, Illetve Fehér­hegy—18-as tér között. Mint minden évben, az idén is jól felkészült az anyák napjára a Pécsi Ker­tészeti ás Parképítő Válla­lat, ■ pénteken, szombaton, meg vasárnap szállítja a fris­sen vágott virágokat az üzle­tekbe. Tízezer szál tulipán, a fehértől a feketéig minden színben kapható. Érdekesség, hogy a feketét pénteken szál­lították először a blcsérdi te­lepről Pécsre, I szépségükkel azonnal megragadták a járó­kelőket. Az ajándékozók ne­felejcs, szegfű, rózsa, nárcisz között válogathatnak, ha csok­rot akarnak vásárolni. A cse­repes virágok közül szépen virít a hortenzia, a korallvi­rág és a begónia. Szambaion a Kossuth La- j jós utcai, vasárnap a Bajcsy Zsilinszky utcai virágbolt tart j nyitva. A televízió műsora május I-én, szombaton: 7.45—12.45: Májusi sereg­szemle. 7.50: Helyszíni közve­títés Moszkvából és más szov­jet városokból. 9.50: Budapest ünnepel. Közvetítés a Dózsa György úti felvonulásról. Köz­ben: 10.30—11.40: Körkapcso- lásos közvetítés baráti orszá­gokból. 15.38: A II. miskolci rövidfilm-fesztivál filmjeibőL Szomjúság. Magyar kisfilm. 16.00: Erő és ügyesség. Köz­vetítés a Belügyminisztérium szerveinek sportbemutatójáról. 17.00: Budapest—Vidék válo­gatott labdarúgó-mérkőzés köz­vetítése a Népstadionból. 18.58: Költészet. „A munka nagy csupán”. 19.20: Esti mese. Bá­lint Ágnes: Csoportkép. Báb- jcicnet (Mazsola). 19.30: Tv- híradó. 19.50: Ma este Hidas Antal dedikál. 20.00: Csak a szépre emlékezem? Nyilvános játék a Televízió 1-es stúdió­jából. III. rész — 1945—1965. Kb. 21.50: Tavaszi hangok. Kb. 22.30: Tv-híradó — 2. kiadás. . május 2-án, vasárnap: 8.50: Iskola-tv. Fizika a kö­zépiskolák II. oszt. számára. Az anyag molekuláris felépí­tése. 9.30: Az Iskola-tv jövő heti műsorának ismertetése. 9.35: Orosz nyelv haladóknak (ism.). 10.00: Anyák napja. Köszöntőt mond: Kárpáthy Sándor, a KISZ KB titkára. 10.05: Budapesti ifjúsági na­pok. A diáknapi díszelőadás első részének közvetítése a Madách Színházból. 11,00: Hét- mérföldes kamera. Uttörőhír- adó. 11.15: A II. miskolci rö­vidfilm-fesztivál filmjeiből. 1. A navigáció históriája. 2. Az első műszertől. 3. Romantikus történet. 4. Autókor. 5. Gusz­táv késik. 6. Gusztáv, jóéjsza­kát. 14.25: Színes dalok. Eszt- rádmüsor iskolásoknak. Inter- vízió-adás Varsóból. 15.05: A Magyar Hirdető műsora. 15.15: Marokkói mutatványosok. An­gol kisfilm. 15.45: Ki mit tud? 17.05: Kisfilm. 17.15: Az isme­retlen Budapest. Va-skovácsok. A tv tvHsfllmje Csepelről — (ism.). 17.40: A Vándor-kórus énekel. 18.09: Magazin. A Tv- híradó melléklete. 18.20: Hun­gária Kupa vívóverseny. Kard egyéni döntők. Közvetítés a Sportcsarnokból. 19.20: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. ri.űO: Rab Ráby. Tv-film. 21.20: Kónya Sándor énekel. 21.45: Telesport. 22.10: Tv-híradó — 2. kiadás. — A Mohácsi Leánygimná­zium bővítése befejeződött, A 700 ezer forintos felújítási ke­ret felhasználása révén újabb 120 tanulónak jutott hely. Dolgozókat felvesznek a 27-es járatok a Gyümölcs ut­ca—Petőfi utca között Ingajárato­kat végeznek. A 10-es vonal járatai ÜJ-Mecsek- aljától a Bajcsy Zsilinszky utcáig a 40-es vonalán közlekednek, majd a Zólyom, Rózsa Ferenc, Somogyi Béla, Légszeszgyár, Do­hány, Kilián utcákon át térnek rá eredeti útvonalukra. A 39-es, valamint a Málom, Kagyárpád, postavölgyi Járatok a Verseny utcáig közlekednek. A 39-as és 4<Ees vonalak Járatai a lezárás Ideje alatt nem közle­kednek. Értesítjük továbbá az utazókö­zönséget, hogy május 1-től kez­dődően munkaszüneti napokon 43-as jelzéssel beindítjuk a me­cseki körjárat forgalmát. A kör- járatl kocsik 9. 14 és 18 órakor a Kossuth térről. 9.30. 14.30 és 18.ro órakor a Fehérkúti Menedék- háztól indulnak. .4rain*zünet — Áramszünet lesz május 4-én 7—iií óráig hálózat karbantartása mij-tt a Bimbó u., Szilva u., í\‘ V'a f. u.. által behatárolt te­rű Írtén. 7—15 óráig nagyfeszült- ségű berendezés karbantanáaa miütt a Kossuth L. u., Színház té\ Percei u. által behatárolt te­rű’ 2 ten. (X) Szobafestőket keres felvételre a Pécsi Állami Gazdaság. Jelentke­zés Uszögpusztán az építésvezető­nél. 103766 * Fűrészéé és fűrészes-adogatökat felveszünk pécsi munkahelyekre, Pécs—Szekszárdi TÜZÉP Vállalat, Pécs, Rákóczi út 46. sz. 103823 úr Téglaipart Vállalat felvesz gép­kezelésben jártas géplakatost a szentlőrinci és pécsi téglagyárak­hoz. Jelentkezés az üzemekben vagy a vállalat műszaki osztályán. (Pécs, Rákóczi üt 11.). Téglaipari gyakorlattal rendelkezők előny­ben. 103821 * Gyakorlott gyors- és gépírót felvesz az Erdőgazdaság megha­tározott időre (4 hónapra). Je­lentkezés a főkönyvelőnél II. cm. 205. szoba. 103727 * önálló mérlegszerelőt keres azonnali belépésre MÉR Beruhá­zási Osztály, Megyeri út 92. 76721 * Építőipari technikusokat két— hároméves magas- vagy mélyépí­tőipari gyakorlattal alkalmazunk. Jelentkezés írásban .Építőipari’' jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 76921 Kőműves, ács, villanyszerelő, tetőfedő szakmunkásokat, kubiku­sokat, aszfaltozőkat és segédmun­kásokat alkalmaz a Baranya me­gyei Tanácsi Magas- és Mélyépítő Vállalat, Pécs, Zsolnay u. 4—6. sz. Ipari tanulókat szerződtetünk 1965/66. tanévre az alábbi szak­mákra: kőműves, bádogos, ács, útburkoló, vasbetonszerelő, tető­fedő. 76922 * Komlói Helyiinari Szolgáltató I Vállalat, Komló, Kossuth L. u. 21. I többéves gyakorlattal rendelkező I textil- és bőripari műszerészeket | felvesz. Fizetés megállapodás sze- i rint. Legényszállás biztosítva. 103604 * Az ÉM Pécsi Tervező Vállalat ! azonnal felvesz figuránst és talaj- ; mechanikai fúráshoz segédmun­kást. Jelentkezés: Pécs, Rákóczi út. 1. 103576 í * ! Képesített könyvelőt nagy gya- ( I korlattal alkalmazunk 1965. május j 16-tól értékkönyvelői munkára. I Államháztartási (KAI,ASZ) köny- | velői gyakorlattal rendelkezők 1 j előliben. Jelentkezés: a Mii, M. I 500. sz. Ipari Tanuló Intézet fő- J j könyvelőjénél, Pécs, Rét u. 4?— í 43. sz. 94 * ft ! Villanyszerelőt keresünk felvé- i Esztergályos szakmunkást keres j leire. Jelentkezés: Baranya me- a Soplana Gépgyár. Jelentkezés I gyei Tejipari Vállalat, Pécs, Fá- a munkaügyi osztályon, Pécs. Re- * kóczi út 18—20. Munkaügyi osz- I gős n. 8. 103752 tály. 68 A Szigetvári Gépállomás mező gazdasági gépek javításában jár­tas mérnököt vagy gyakorlattal rendelkező technikust keres fel­vételre. Jelentkezés a Gépállomá­son. 476 * A Görősgali Állami Gazdaság azonnali belépéssel felvesz egy több éves nagyüzemi gyakorlattal rendelkező tehenészt, egy vegyes, egy juhász és növénytermesztési brigádvezetőt. Fizetés kollektív szerint. Mindhárom brigád vezető részére kifogástalan lakást biz­tosítunk. Jelentkezés személyesen a gazdaság központjában, Görös- gal. 472 ft A Pécsi Sütőipari Vállalat alkal­maz fiatalkorú segédmunkásokat a Szikvízüzemben. Jelentkezés a válallat munkaügyi előadójánál. A Tamási Téglagyár felvess megfelelő gyakorlattal és lehető­leg géplakatosi szakvizsgával ren­delkező génészt. Jelentkezés a gyár vezetőjénél. 461 * Több éves gyakorlattal rendel­kező, perfekt gyors- és gépírónőt azonnali belépéssel felveszünk a Dél-dunántúli Textil és Felsőru­házati Nagykereskedelmi vá'dalai­hoz. Pécs, Megyeri út 78. Érdek­lődni lehet a munkaügyi vezető­nél. HÍREK MÁJUS Munk» ünnepe. I Á Nap kél: 4át9, nyugszik: 18.55 órakor. A Hold kél: 4.42. SZOMBAT nyugszik: 18.58 órakor. 5 zázhúsz éve, 1845. május 1-én születeti B. Tóth Ferenc, a magyar mezőgazda­ság sikeres úttörőinek egyike. Amikor a múlt század második felében a folyószabályozások és lecsapolások után, az Alföld jószágtenyész­tésre használt nagy térségein homok borította be a legelők gyeptakaróját ás megsemmisü­léssel fenyegette a vidék mezőgazdaságát, ő volt egyike azoknak, akik a kétségbeesés ha­tárán lévő gazdáknak bebizonyították: az értéktelennek tartott buckás homok mezőgazdaságilag kivá­lóan hasznosítható talaj. Nagykőrös közelében, csemegeszőlőt telepített. Kitartóan küzdött a mindent beborítani akaró ho­mokkal. Első eredményei után újabb szőlő telepe két hozott létre. Sikerült a homoki nemes szőlőfajták kinemcsltése cs a homokon a hegyi termésűvel mindenben versenyképes szőlőt és borokat szüretelni. A homokvidékek egykor puszta, sivár tájképe századunk elejére már egészen megváltozott. A szőlőt, gyümölcsöt ontó nagykőrösi homok ízes és zamatos termését hazánk határain túl is nagyrabccsülik, s ebben nagy része van B. Tóth Ferenc munkásságának.-----------------------------------•-----------------------------------­— A TIT Munkácsy Mi­hály Szabadegyetemének tit­kársága közli, hogy a dráma­történeti sorozat keretében Selymes Ferenc főiskolai ta­nár tart előadást Gorkij és Majakovszkij drámaírásáról, hétfőn 7 órakor a városi Mű­velődési Házban. A két író drámáiból (Éjjeli menedék­hely, Gőzfürdő) részieteket mutatnak be a Pécsi Nemzeti Színház művészei. — A legszebb vidéki napi­lap címért folyó versenyben a Pécsi Szikra Nyomda 1964. első és második félévében el­ső helyezést ért el. — A Pécsi Orvostudományi Egyetem és az Orvos-Egész­ségügyi Dolgozók Szakszerve­zete Pécs-Baranyai Területi Bizottságának Tudományos Szakosztálya május 3-án dél­után 5 órakor az I. sz. Sebé­szeti Klinika tantermében tu­dományos ülést tart. Tárgy- sorozat: Kutas János (I. sz. Sebészeti Klinika): Pancreas insuloma (bemutatás). — Joan Mott (Nuffield Orvostudomá­nyi Kutató Intézet, Oxford): Changes in the mammalian circulation with growth. — Elkészült a Szigetvári Konzervgyár rekonstrukciós terve. A gyár teljesítménye e tervek megvalósítása után 1970-re két és félszeresére emelkedik. Ugyanakkor a je­lenlegi 700 munkás helyett csúcsidőben 2000 embert al­kalmaznak. — Péc, váró» I. kér. Tanács Végrehattó Bizottsága értesíti a lakosságot, hogy az 1961. évi VI, tv, és VII, tv. végrehajtása kép­pen az I. kerület területére ki­terjedően a földek rendeltetés­szerűm használatának felülvizs­gálatát, valamint az erdők keze­lési és használati viszonyainak rendezését a városi tanács végre­hajtó bizottsága 59/1965. számú határozatával elrendelte. Felhívja I a lakosságot, hogy a tulajdoná- | ban. illetve használatában lévő ingatlanaik művelési ágában be­állott változást a mezőgazdasági csoportnál — amennyiben azokat még nem lelentettélc volna be — azt azonnal tegyék meg. — A Pécsi Ifjúsági Dzsessz - klub kéthónapi szünet után május 2-án, vasárnap délelőtt j 11 órakor tartja összejövete­lét a Doktor Sándor Művelő­dési Ház nagytermében. A köz gyűlés után a sárközi kvar­tett bemutatója lesz. — Nyugdíjasok klubja, ala­kult Szigetváron. A klubnak az alakuló összejövetelen 70 nyugdíjas vendége volt. — Jancsó Adrienné Népballada Estje május 5 én, szerdán este 7 órakor Pécs Város Dr. Doktor Sándor Művelődési Házában (Dé­ryné u. 18.). A műsort bevezeti: dr. Ortutay Gyula akadémikus. Jegyelővétel a Magyar írók Könyvesboltjában. — Ifjúsági akadémia indult Kiskassán, Ujpetrén és Vó­i kányban. — Újfajta gyomiriószer ke­rült forgalomba Sewtox né­ven a borsóvetések gyomtala­nítására. Az Iregsxemesei Kí­sérleti Intézet bicsérdi tele­pén öt hazai és három ro­mán borsófajtával végeznek kísérletet. A sűrű sorra ve­tett borsót nem kapálják, ha­nem Sewtoxszal gyomtalaníte ják. — Véget ért a gépi tejérf tanfolyam a Szentlőrinci Tan­gazdaságban. A megyéből 42 termelőszövetkezeti szarvao- marhagondozió vett részt a tanfolyamon, 21 termelőszö­vetkezetben máris megkezdték* a tehenek gépi fejesét. — Komért fürdő építéséi kezdték meg a traktorosok és szerelők részére a Halesai ter­melőszövetkezetbe« A gépmű­hely mellett ép«« éj fördé- ben hideg-meleg vfe, zuha­nyozó szolgálja majd a tsz- tagok igényelt. — BábetSadfe máim » te. va­sárnap te. V» teakor Ttm Váree Doktor Stader aMrtefitte.1 Hsa* hu (Őérte* a. «.) Mketüu Aranytojás e. tera*íáhékí.najc utolsó előadás».. A még le nem látogatott bérletek mlad érvénye­sek. — A Magyar ▼»dinert Or­szágos Szövetségének Baranya megyei elnöksége május 9-én Pécsett vezetőségválanzté gyű­lést tart az Építők Rákóczi úti kultúrotthonában. — A megyei Idegenforgal­mi Hivatal ízléses. mél;/Tr-o- mású, színes prospektust je­lentetett meg a megye egyik legszebb kirándulóhelyéről, Abaligetről. Az útmutató hat nyelven — köztük eszperan­tóul is — tájékoztatja az ér­deklődőket. — Kijelölték a Pécsi Ker­tészeti Vállalat új faiskolájá­nak helyét a málomi határ­ban. A bicsérdi telepet az Iregszemcsei Kísérleti Intézet vette át. Az új málomi fais­kola 80 holdas les2, s lombía, valamint díszcserjc-cseme! ki­kel látja majd el a várost. Időjárásjelentéé Tárható Időjárás szombat estig: változó mennyiségű fel­hőzet, néhány helyen átfutó esővel. Mérsékelt, időnként élénk északnyugati, északi szét Hűvös éjszaka. Várható legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet t—8 fok között. *i szélvédett helyeken gyenge, talajmentl fagy. Legmagasabb nappali hőmérséklet 14—18 fok között. i 4 < i 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom