Dunántúli Napló, 1965. április (22. évfolyam, 77-101. szám)

1965-04-01 / 77. szám

1965. Április l 2 napló A MAKRANCOS KIRÁLY­LÁNY című gyermekopera sikeres bemutatásával a Má­tyás király utcai Zenei Tago­zatos Általános Iskola tanulói jelentős művészi vállalkozást valósítottál! meg. Három al­kalommal adták elő a Liszt Ferenc hangversenyteremben Szőnyi Erzsébet bájos művét. A szombati előadást végig­nézte a szerző is. Tőle tudtuk meg, hogy a meseopera 1956- ban keletkezett. Két, mesét kedvelő fiának mondta el es­ténként férje a makrancos királylányról szóló, tanulsá­gos történetet, és ebből szüle­tett Kováts Edit verses szö­vegére a népzenében gyöke­rező gyermekopera. Szőnyi Erzsébet gyermek­operájánál keresve sem talál­hattak alkalmasabb, művé­szibb és főként a gyermek­szereplők adottságait és lehe­tőségeit jobban tükröző mű- ■'"et a zenei tagozattal bőví- tett Mátyás király utcai isko­lások. Valóságos kis Gesamt­kunstwerk ez a gyermekope­ra, azaz olyan összetett mű­fajú alkotás, melyben a gyer­mekeknek alkalmuk van éne­kelni, táncolni, kórusban sze­repelni. Élesedik a hallásuk, mozgásuk a közönség előtt közvetlenné válik és mindez természetesen hat az iskolás­korú gyerekekre, nincs rájuk erőszakolva sem korban, sem műfajban. Az opera cselek­ményének befejezése is alkal­mazkodik az első kamaszko­rát élő gyerekek lelkivilágá­hoz: nincs happy end, majd csak a jövő hozza magával, hogy találkozik-e a király­lány és a bojtár, minit ahogy a jövő dönti el, hogy mi lesz a gyerekekből felnőtt ko­rukra. A pécsi előadás közel a hetvenedik. A makrancos ki- rálvlánv-t bemutatták a fővá­ros számos általános Iskolá­ján kívül Szegeden, Szolno­kon. Miskolcon. Baján, Veszp­rémben, a rádióban, a tele­vízióban és Kassán. A pécsi bemutató legna­gyobb érdeme, hogy először kísérelte meg modem eszkö­zökkel megszólaltatni és szín­re vinni az operát. Ez egy­részt abból is következett, hogy nem színházban, díszle­tek között, hanem a Liszt­terem koncertpódiumán ját­szották el, ahol a dekorációt mindössze Lantos Ferenc két- két tablója jelentette, de ez a két egyszerű, mégis kifejező, népi ihletésű kép megindítot­ta a képzeletet, ugyanakkor nem vonta el a figyelmet a cselekménytől, így az előadás meggyőzőbbé, koncentráltabbá vált. A zongora-fuvola-ütő- hangszerek (Tényi Zoltán ta­nár. Dobat Tamás és Pusztai Andrea szakiskolai növendé­kek) által kísért zenei anyag­ban is az ének, a kórus ma­radt a lényeg. Szesztay Zsolt tanár betanító és az előadást vezénylő munkája nyomán a kis szereplők (a népes gárdá­ból csupán néhány nevet említünk: a címszereplő Mar­ton Katalint, továbbá Nágel Tündét, Szász Emesét, Ke­mény Andreát, Cry Juditot, Selymes Évát, Siptár Pétert, Bukszár Mártát, Farkas And­rást, Weil Líviát) a többiek­kel együtt ügyesen, természe­tesen tolmácsolták szerepüket. Az énekkar különösen tiszta intonálásával és szép tónusá­val tűnt ki, a táncosok pro­dukciója is minden elismerést megérdemel. A megvalósítás sikerében komoly rész jutott dr. Péczely Lászlónénak és dr. Siptár Ernönének, vala­mint a rendezés munkáját végző Herczeg Zsolt tanár­képzős hallgatónak. Mindhárom előadáson a kö­zönség nagy tapsokkal köszön­tötte Szőnyi Erzsébet gyermek operájának minden szereplő­jét és résztvevőjét, igazolva azt, hogy a Mátyás király ut­cai diákok követésre méltó munkát végeztek. — nt — Időjárásjelentés Várható időjárás csütörtök estig: kisebb felhöátvonulá- sok, ma legfeljebb szórványo­san előforduló átfutó esővel, később valószínűleg eső nél­kül- Ma sokfelé élénk, he­lyenként erős, majd mérsék­lődő északi szél. Az éjszakai lehűlés fokozódik, a nappali felmelegedés általában alig változik. Várható legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet mínusz 1, plusz 4, legmagasabb nappali hőmérséklet 9—13 fok között, Néhány helyen 1—2 fokkal 13 fok felett. Egyiptomi újságírók Pécsett Saad el Tayen, a kairói Akhbarel Yom című hetilap szerkesztője és Salama Ah­med, a lap külpolitikai mun­katársa, az Akhbarel Yom volt bonni tudósítója, magyarorszá­gi látogatásuk során kedden és szerdán Pécsett, illetve Bara­nya megyében tartózkodtak, s ez alkalommal több kulturális jellegű intézményt meglátogat tak. Többek között részt vet­tek a Pécsi Nemzeti Színház kedd esti előadásán, maid a két egyiptomi újságírót Mán- doky Kálmán, a Pécsi Nemzeti Színház titkára tájékoztatta a színház helyzetéről, művészi eredményeiről és törekvései­ről. A vendégek szerdán ellá­togattak a Dunántúli Napló szerkesztő-égébe, ahol Vasvári Ferenc, a lap főszerkesztője fogadta őket, majd ezt köve­tően a Pécsi Tudományegye­Autófosztogató bandát ítélt el a bíróság Lapunikbain megírtuk annak a 4 tagú bandáinak az ügyét, amelyre a pécsi rendőrség az elmúlt év novemberében de­rített fényt. Raczkó József 25 éves segédmunkás, pécsi la­kos, Virovácz Anna 30 éves jegykezelő, pécsi lakos, Gerge- lics Béláné 36 éves háztartás­beli, pécsi lakos és Pethő Ist­ván 19 éves csillés, pécsi la­kos rablásra, fosztogatásra „szerződött”. Különösen Uj- Mecsekalján „tevékenyked­tek”, de alig van utca Pé­csett, amelyet ne látogattak volna meg. Autókat feszítettek fel, s ha más nem volt ben­nük, elvitték a pokrócot. A vádirat nem kevesebb, mint 55 pontban tárgyalta bűnüket s tanúként közel 80 ember je­lent meg a bíróságon, meglop­ták őket. Több napig tartott a tárgyalás és a végén 130 ol­dalas jegyzőkönyv rögzítette a galeri garázdálkodását- A pécsi járásbíróság Raczkó Józsefet 5 évi, Virovácz An­nát 3 évi, Gergelics Bélánét 3 évi és Pethő Istvánt 2 évi szabadságvesztésre ítélte. tem Állam- és Jogtudományi Karán dr. Szotáczky Mihály do­cens ismertette velük az egye­tem történetét, illetve tájékoz­tatást adott a pécsi egyetemi oktatás helyzetéről. A vendé­gek baranyai látogatásának utolsó állomása Harkány volt, ahol megtekintették a reuma- kórházat. Saad el Tayen szerkesztő a baranyai látogatás után a kö­vet kezőket mondotta: — Egy hete tartózkodunk Magyarországon. Bár az ilyen rövid idő alatt elég nehéz ösz- szegezett tapasztalatokról be­szélni, mindenesetre elmond­hatjuk, hogy eddig is nagyon sok nagyszerű és figyelemre­méltó élményünk volt. Még nehezebb a Pécsről alkotott véleményünket összegezni, hi­szen csak egész rövid időt töl­töttünk a városban, illetve Ba ranya megyében, viszont ez is elég volt ahhoz, hogy felfe- dezz.ük az itteni lakosság jel­legzetes, karakterisztikus vo­násait. Szerintünk Pécs a leg­igényesebb mértékkel mérve is élénk és jelentős kultúrájú város. Az egyiptomi vendégek szer­dán este elutaztak. HÍREK ÁPRILIS 1 Hugó napja. A Nap kél: 5.24, nyugszik: 18.13 órakor. A Hold kél: 5.38, CSÜTÖRTÖK nyugszik: 17.35 órakor. 5 záz éve, 1865. április 1-én született, egy Bécsbe szakadt magyar család sarja­ként, Zsigmondy Richard, a göttingeni egye­tem világhírű kémia-professzora. Nagyon ter­mékeny gyakorlati kutatómunkát végzett. Mint a jénai Schott üveggyár tudományos munkatársa, új üvegfestékek és porcelánmá- zak kutatása közben szerzett megfigyelései vezették későbbi főterületére, a kolloidkémiá­hoz, melynek megalapítója és egyik legkivá­lóbb tudósa lett. 1902-ben találta fel Siedentopffal együtt az ultramikroszkópot. A tudományos kutatásnak ezt a korszakos jelentőségű műszerét 1913-ban tovább fejlesztette. Nevéhez még számos nagyfontosságú eszköz feltalálása fűződik, közöt­tük a membránszűrő, az ultrafinomszűrő, a csillagdializátor. Alapvető értekezéseket tett közzé a technikai gázok elemzésé­ről, a színes üvegfajták fényelnyeléséről. A kolloidkémiával foglalkozó nagyjelentőségű munkái nagyon sok kiadásban je­lentek meg. Nagyszerű eredményeit 1925-ben a kémiai Nobel- díjjal ismerték el. A televízió műsora április 1-én, csütörtökön: 15.30: Szóról szóra... Szóra­koztató műsor Belgrádból (5— 10 éveseknek — élő és báb­szereplőkkel). 17.10: Iskola-tv. Kémia, a dóig. gimn. I- oszt. számára (ism.). 17.43: Hírek. 17.50: Ferdinánd, a bohóc. — NDK-ktsfilm. 18-05: A jövő hét műsora. 18.20: Négy sors — két tévtized. Riportműsor. 18.55: Telesport. 19.20: Esti mese. 19-30: Tv-híradó. 19.50: Napi jegyzetünk. 19.55: Nyír­fa. Magyarnl beszélő szovjet film (tíz éven felülieknek!). 21.00: Magazin. A tv-híradó ünnepi melléklete. 21.30: Néni táncok. Banovieb Tamás kis- filmieiből: 1. A nagy fánál. 2. Palóc fantázia, 3. Széki ballada, 4. Legényes, 5. Víz­parton. 22.00: Tv-híradó — 2. kiadás. • — A Szovjetunió népművé­sze: Georg Otsz, április 9-én este fél 8 órakor ária- és dal­estet tart Pécsett a Liszt Fe­renc hangversenyteremben az V. „B” kamarabérleti hang­verseny keretében. A műso­ron: Donizetti. Mozart, Csaj­kovszkij, Rubinstein és több más zeneszerző művei szere­pelnek. A felszabadulás plakátjai címmel felszabadulásunk 20. évfordulója alkalmából emlék kiállítást rendez az ÉM Pé­csi Tervező Vállalat szakszer­vezeti bizottsága a vállalat ta­nácstermében (Rákóczi út 1. sz.). Kiállításra kerülnek húsz­éves plakátok, újságok és pén­zek. A megnyitó 1965. április 2-án délután 3 órakor lesz A kiállítást Borsos Tibor elv­társ, a Pécsi Tervező Vállalat pártszervezetének titkára nyit­ja meg. A kiállítás április 8-ig reg­gel fél 8 órától délután 4 órá­ig tekinthető meg. 13­A BALOLDALI ERŐK KIÜTÉSSEL GYŐZNEK 1946 tavaszából kora nyárba hajlik az idő. •. Az infláció tombol. Egy újság ára 20 ezer adopengő. Ezer adópengő egyenlő 600 ezer billió pengő­vel. Ma ezt már aligha lehet felfogni. Igaz, akkor se, mert a csillagászati összegeknek, aminek értéke egy marék do­hánnyal, vagy egy tojással volt egyenlő, így realizálódott: Kék, lila, rozsdaszínű, ami a pénz órákra szóló értékével volt egyenlő. A fizetésből élők, he­lyesebben ßzolva, éhínségben szenvedők, mezei lopásokból, utolsó ruhadarabjaik, bútoraik cserélésével igyekeztek elke­rülni az éhenhalást. Egy vá- nyadt kacsát kaptak egy sez- lonért, egy kiló zsírt és 5 kiló lisztet egy jó télikabátért. Ugyanakkor, mint erről az TJj Dunántúl beszámol, a Ná­dor étteremben 15 féle étel iszerepelt az étlapon aranyért, dollárért A szülészeti klini­kán pedig a szülő anyák rá»­tott levest, babot kaptak zsír és só nélkül. A munkából éLök odáig jutottak, hogy csak felszólítani kellett volna, s vé­res döntés lesz a következmé­nye­Ebben az állapotban érke­zett a kaposvári gyűlés híre, ahol a jó pénzről lesz szó. Ez iránytjelző fáklya lett a kilá- tástalanságban. Pedig a nélkü­lözés még tartogatott néhány, az eddigieknél is nehezebb hó­napot. Özönlöttek az emberek Ka­posvárra •.. Országos jelentő­ségű gyűlésre került ott sor. A Magyar Kommunista Párt titkára bejelentette, hogy 1940 augusztus elsejétől jó pénz lesz. Ott volt Szakasits Árpád is, aki ugyanerről beszélt. Augusztus elsejéig kibírjuk! Ezt mondta az ország megél­hetést, kenyeret, ruhát váró dolgozó népe. Közben egy új­ság ára 10 millaó adópengő lett. A priaci árak: 1 liter tej­fel egymillió adópengő, 1 kiló burgonya 800 ezer adópengő, 1 darab zöldpaprika 50 ezer adópengő. a demokráciának, de segített a hazai reakciónak”. Nem is hagyja ezt szó nél­kül a kisgazdapárti lap. Bele­köt a népszavatokba, hogy lám, még támadnak, ahelyett, hogy megvédnék az ifjúságot (ekkor szüntették meg a cser­készetet), mert csak azt a ré­szét lehet használhatónak te­kinteni az ifjúságnak, „amely a kersztény erkölcs és hit magasztos és szent nevében nevelkedett a társadalmi lét és bizonyosság szempontjá­ból”- (V!) Erre még egyet üt a Dunántúli Népszava is: „Pe­rel, porol és ismét gyilkoso­kat véd laptársunk, amelyik mindennap előáll egy-egy mellbetaszító ötlettel. Hol a munkásosztály ellen emberte­len magatartást tanúsított és nyugatra menekült csendőrök nyugdíjáért mennydörög, hol pedig a stabil pénz ellen ereszt meg vérlázitó, felelőt­len, otromba tréfákat, most pedig a cserkészhagyományo- kat védi". A baranyai baloldali politi­kai erők és a két munkás­párti lap ebben a menetben kiütéssel győznek •.. 1946. jú­nius 29-én három napra be­tiltják Budapesten a Függet­len Népet, az ország érdekeit veszélyeztető sorozatos cikkei miatt. Uum iémeg — A Vájártanuló Iskolában. a MŰM. 508-as Péch Antal Ip>ari Tanuló Intézetben a nö­vendékek ünnepi hetet rende2> nek felszabadulásunk 20. év­fordulójának tiszteletére. Ezen a héten a vájártanulók minden területen kiemelkedő munkát kívánnak végezni. — Vasárnap délután 17 KISZ-tagjelölt tett fogadalmat a Nádor Szálló kistermében, s ezáltal 30-ra emelkedett a Szálló ifjúsági alapszervezeté­nek taglétszáma. A taggyűlé­sen különben 300 óra társa­dalmi munkát ajánlottak fel a fiatalok. — Maja határában, a mo­hácsi csata egykori helyén, újabb település nyomaira buk­kantak. Az érdekes felfedezés­ről a tanács értesítést küldöst a Janus Pannonius Múzeum­nak. — Szerdán délután 3 órakor ünnepélyes keretek között nyl tották meg a dunántúli gyógy- t estnevelő tanárok háromna­pos továbbképzését Pécsett, a Nevelők Házában. — Tanácstagi fogadóórát tart április 1-én 6 órakor Ka­bar Ferenc, a Vasas II. telepi kultúrházban. — Pécs megyei Jogé városi Tanács VB kereskedelmi ősz. tálya értesíti a lakosságot, hogy a kereskedelmi boltok és vendéglátóipari egységek április 3-án, szombaton és áp- rilis 4-én, vasárnap a szoká­sos szombati, illetve vasár­napi nyitvatartási rend szerint tartanak nyitva. — A pécsi IBUSZ utazási iroda nagy érdeklődésre való tekintettel, különjárati autó­buszt indít Budapestre a Ben- fica—Győr EK középdöntőjé­re. A mérkőzésre belépőjegyet és vacsorát biztosítanak, je­lentkezést az utazási Iroda a mai naptól már elfogad. Rész­vételi díj személyenként 143 forint. Az indulás időpontjá­ról az újság és a rádió útján tájékoztatást adnak. — Istenkúton a kultűrház- ban szombaton délután fél 6 órakor műsoros ünnepséget és bált rendez a Hazafias Nép­front. Közreműködik az óvo­da, az iskola és a kultúrház kulitúrgárdája. Kézimimka-Siállílás Szaván Szép, kedves kiállítással kö­szöntötték a szavai nők fel­szabadulásunk 20. évforduló­ját. A helybeli művelődési házban kézimunka-kiallítást rendeztek április 4-ét megelő­zően. A 23 tagú szakkör — a szavai nőtanács irányításával — immár két esztendeje mű­ködik nagy sikerrel. Munká­jában részt vesznek a kiszista lányok is. A falu asszonyai és lányai hetente kétszer jönnek össze és Karászi Sándorné ter­melőszövetkezeti tag vezetése­vei hímeznek vagy horgol­nak. Ügyes kezük munkáját dicséri a mostani kiállítás is. amelyen félszáznál több disz- párnát, Illetve párnahuzatot, horgolt és hímzett térítőt, va­lamint függönyt mutatnak be. A jól működő szakkörre fel­figyelt a járási nőtanács is; elhatározták, hogy vezetőjét taníoJjramr» küldik as ldé» mételni, hogy ezt az állapotot ma már a 30 évesek sem tud­ják elképzelni. Legfeljebb ar­ra emlékeznek, hogy kevés volt az ennivaló. Nem lett volna kisgazda lap a Független Nép, ha ebben a helyzetben nem adja ismét ön magát. A két munkáspárti lap ügyszeretettel, lelkesedéssel adja át oldalait a hatalmas gazdaságpolitikai eseménynek. A kisgazda lap pedig így ír: „A jó pénz megteremtésének nem lehet határköve Kapos­vár ... Nem volt ott egyetlen szakember sem...” Ekkor röp pen fel az a politikai abszur­dum Pécsett is, hogy Imrédyt kellene felkérni a stabilizáció végrehajtására, mert legalább ért hozzá ... Az Uj Dunántúl így ín „Ha pedig a Független Nép nem tekinti gazdasági szakember­nek Bán Antalt, (aki részt vett a kaposvári gyűlésen), akkor szólítsa fel lemondásra Nagy Ferencet, aki kormányának iparügyi tárcáját olyan ember­re bízta, aki laikus a közgaz­daságban”. A baranyai kisgazdáknak nem volt elég saját lapjuk. Perr Viktor Szigetvárra ment beszédet tartani. Ott aztán el­érte azt a magaslatot, ahon­nan csak lefelé vezethetett a jobboldal útja. Az övé is ... Megtámadta a Kisgazdapárt k&qponK vezetőit, mert enge­dékenyek a baloldali Blokkal szemben. Idézünk szó szerint is: „Azokat az embereket, akik nekünk tetszenemindenütt B-listára helyezték, rendőri felügyelet alatt állnak. A de­mokratikus rendőrség briganti és csőcselék. Csak azok mond­ják, hogy a csendőrség rossz, akiknek volt okuk félni tőlük. Ütlegelést a csendőrök nem követtek el”. Végül minderre ilyen koronát tett. Szószerint: „Mondják, augusztus elsején meglesz a szilárd pénz. De kérdem én, mi lesz augusztus másodikán?! Különben is, az, amit a reakció szervezkedésé­nek neveznek, semmi más, mint politikai gyerekjáték amit csak azok vesznek ko­molyan, akik a gyerekek já­tékától is félnek”. A beszéd óriási politikai vi­hart kavart Baranyában. A megyei Nemzeti Bizottság kü­lön ülésen foglalkozott vele, mélységesen elítélve az el­hangzottakat. Erről tudósít bőségesen az Uj Dunántúl. A Dunántúli Népszava pedig így ír keserű iróniával: „Az a tény, hogy ezt a szigetvári be­szédet 1946 júniusában min­den akadályoztatás nélkül el lehetett mondani, a legszebb bizonyítéka annak, hogy nincs igazuk azoknak, akik azt hí- resztelik, hogy Magyarorszá- Qon nine* még demokrácia. A szigetvári beszéd nem tett jót

Next

/
Oldalképek
Tartalom