Dunántúli Napló, 1965. március (22. évfolyam, 51-76. szám)

1965-03-10 / 58. szám

am március io. napló 5 John Buchanan — Izsóf Vilmos A Nyár és füst nyolcadik jelenete alatt, ami egyébként nemcsak Izsóf Vilmos játéka, de az egész előadás szempont­jából is az egyik lényeges „magassági” pont, az úgyne­vezett anatómiai monológ után a gondolkodó közönség körülbelül két ellenőrző kér­dést tesz fel önmagáinak. Az egyik: tulajdonképpen milyen ember ez a John Buchanan? Izsóf Vilmos, aki életre kelti John Buchanant a színpadon, azt mondja: sokféleképpen el lehet játszani, s lényegében mind jó volna. Tennessee Williams, az író azt mondja a szerzői instrukciókban, mi­előtt a felnőtt John Bucha­nan megjelenik a színpadon: prometheuszi alak, sugárzóan, nyugtalanul eleven egy meg­rekedt társadalomban, fölös­leges erejét még nem tudja mivel levezetni, nem hagyott még nagyobb nyomot rajta a ki csa non gás, melyben démoni nyugtalanságát tombolja ki; friss, ragyogó, akár egy eposz hőse. Azután belép a színpad­ra a felnőtt John Buchanan, a fiatal orvos, belép a Missis­sippi állambeli Glorious Hill életébe, az időszak sem kö­zömbös: a század első tizen­hat évében vagyunk, abban az időben, talán éppen a szá­zadforduló miatt: tulajdon-, képpen mindenki meg akarta váltani a világot, azután John Buchanan körül szinte észre­vétlenül kezd minden össze- omlani, tulajdonképpen min­denkit lassan tönkretesz, aki a közelébe kerül, Almát, a sa­ját apját, lényegében Rosa Gonzalest is, meg önmagát. John viszonylag érzékeny lel­kű, túlfeszített idegzetű em­ber, teljes bizonytalansággal önmaga előtt, gyötrődik a lap­pangó és időnként feltörő bel­ső válságokban, s végül em­berileg s lelkileg teljesen ösz- szezsugorodik. Tulajdonkép­pen sajnálni se nagyon lehet. Iszonyúan nehéz és reményte­len út. amit megtesz a pro- metheuszi jeltől a tizenegye­DUNáNTCLl NAPLÓ £ Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei Bizottsága és a megyei tanács .apja. Főszerkesztő' Vasvári Ferenc. Szerkesztőség Pécs. Hunyadi út 11 Tel.:' 15-32. 15-33. 21-60. 26-22. «0-11. Belpolitikái rovat: 31-68 Kiadja: aBaranya megyei Lapkladö Vállalat Felelős kiadó: Braun Károly. Kiadóhivatal Pécs. Hunyadi út il. Tel. 15-32, 15-33 . 21-60. 26-22, 60-11. PÉCSI SZIKRA NYOMDA Pécs Munkácsy Mihály u. 10. ez Felelős vezető Melles (lezső. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivatalok nál és kézbesítőknél. Előfizetési dH I hónapra 12.- Fi 2>r4ekszám: K OH. dik jelenet végéig, amikor Alma mindent megértett és beteszi maga mögött az ajtót. John a karjaiban tartja Nel- lie-t, de a szemét lezárja o gyötrelem. Az Izsót Vilmos által ábrázolt John Bu- chanannak van egy saját­ságosán intellektuális egyen­letessége. Tartózkodó. Kissé közömbös. Érdekes módon a Urai jellegű jelenetekben szin­te teljes. Az élete az első nap­tól kezdve egy szomorú, tehe­tetlen vegetáció, volt ereje szinte észrevétlenül párologd. Izsóf ezeket a vonásokat kul­turáltan. egyenletes beosztás­sal, rapszodikus megoldások nélkül ábrázolja. S főként te­hetségesen. Az egy teljesen más lehetőség, hogy az ember a nehéz, belső szenvedélyek, a lefojtott vágyakozások, a tiszta humánumok iránti fáj­dalmas nosztalgiák színpadán időnként markánsabb megol­dásokra számít A kizárólag Intellektuális síkú ábrázolás­nak bizonyos mértékig ellent­mond maga John Buchanan, aki kamaszkorában inkább be­állt volna ördögnek, aminek már úgyis elmondták, és csó­nakon vágott volna neki Dcl- Amerikának, semhogy orvos legyen. Ez lényegében a ren­dezői felfogás kérdése, a fő­szerepek . alapkoncepciójától kezdve a legkisebb részletig. Izsóf Vilmos alakítása az adott játékíelfogáson belül figyelem- reméltóan átgondolt, és tehet­séges, csupán variációs lehe­tőségében izgalmas elképzelni’ milyen lenne egy lázadóbb jellegű, egy démoni nyugtalan­ságé John Buchanan, Izsóf Vilmos tolmácsolásában? A másik kérdés, amit a gondolkodó közönség feltesz magának: általában mit kell, vagy mit szabad eljátszania egy fiatal színésznek? Színját­szásunk, színészpedagógiánk nagyjából túljutott már a me­rev, konzervatív felfogáson, hogy az írók a nagy drámai művek főszerepeit kizárólag negyven éven felüli színészek számára írták, s a fiatal mű­vészek felfogása is módosult, mert a nagy klasszikus érté­kű drámai főszerepek mellett a modem drámákat is „fel­fedezték”. Izsóf Vilmosnak eb­ben az évadban ez volt az ötödik szerepe. Játszott már Shakespeare, Shaw, Brecht. Csehov és most Tennessee Williams drámájában, ezek kö­zött volt nagyobb és úgyne­vezett kisebb szerep, vagyis olyan feladat, amikor szinte csak percek álltak rendelke­zésére, hogy felépítsen egy jellemet, hogy felrajzoljon egy szituációt. Nem is olyan kis szerepek ezek. Egy fiatal színészről írni tu­lajdonképpen elég kockázatos. pontosabban: hálás és ugyan­akkor egy kissé hálátlan Annyiban hálás, hogy a kér désaket gyanútlanul fel lehet tenni, mert az ember ugyan­olyan gyanútlan válaszokat kap, s hálátlan, mert az em­bernek szigorúan tilos jóslá­sokba bocsátkozni. — Tizennyolc éves korom óta színházban vagyok, a fő­iskola előtt Győrben játszot­tam. Kisebb szerepek a Sirály­ban, a Pesti emberekben, az Ilyen nagy szerelemben ... — Használt, hogy a főisko­la előtt egy ideig aktív szí­nész volt? — Igen is. nem is. Meg­szoktam a színpadi mozgást, ennyiben jó volt. Viszont egy rosszfajta rutint is szereztem Meg kellett szabadulni ettől a rutintól. — Milyen a jó színészi — Minden tekintetben a hi­vatásának él. — Aszkéta? — Mondjuk. Szerintem a Jó színész nemcsak nyolc órát él a szerepével, akármekkora íj az a szerep. Alázat és tiszte­let a színpaddal szemben. Ez fontos. Kezdve attól, hogy a színész nem az előadás előtt negyedórával megy be a szín­házba, s nem viccmesélés köz­ben lép be a színpadra ... A művészeket egy idő után különböző romantikus törté­netek szokták behálózni, ezek­ből a történetekből általában az szokott kiderülni, hogy a szóbaníorgó művész tulajdon­képpen nem is művész, hanem egy fenegyerek. Sajnos a mű­vek, az alakítások létrehozá­sához szükséges energiákról, gyötrelmekről, álmatlanságok­ról, aszkézisről nem nagyon esik 6zó, s ez gyakran megté­veszti az embereket. A tehet­ség lényegében egy folyamat, s a folyamatot mozgató ener­giák az alkotás szempontjából döntő jelentőségűek. Alkotás? A színész alkotóművész? Az. Mit alkot? A tolmácsolás ha­tárain belül, mondja Jósé Ferrer, amerikai színész, a színész is sokban alkothat, sőt kell is, hogy alkosson. Vagy ha úgy jobban tetszik, újra­alkosson. A színész a szerző megbízottja, ö képviseli a szer­zőt a színpadon. ö adja to­vább a nézőnek azt a látomást, amelyet a szerző megálmodott, mikor odaült egy üres papír­lap elé, és kezdte teleróni be­tűkkel. Hogy mennyire tárja fel, növeli meg, szélesíti ki és mennyire vetíti ki a nézőtér félé mindezt, ez alkotókészsé­gének egyik fokmérője. Elsősorban erről az oldalról szabad a színművészt és a szín- művészetet megközelíteni. (Thiery) A segítség későn érkezett Gulyás István homorudi la­kos március 6-án ittasan igye­kezett hazafelé, azonban elté­vedt és a Riha tó nádas, in­goványos részére keveredett, ahol az iszapba annyira el­süllyedt, hogy csak a feje lát­szott ki. Segélykiáltásait csali a késő esti órákban hallották meg a mintegy 800 méterre lévő tanya lakói. Azonnal se­gítségére siettek és kihúzták az iszapból az addigra már eszméletlen embert. Hiába volt azonban az igyekezet, Gulyás István néhány perc múlva meghait. * Cun és Szaporca községek között folyó Fekete vízből már cius 8-án egy ismeretCen női holttestet fogtak ki. Farkas Lajos vajszlói lakos bejelen­tette, hogy anyósa eltűnt la­kásáról. Megállapították, hogy a vízben talált asszony Kutor Ferencné, Farkas Lajos anyó­A MAGYAR RADIO PÉCSI STÚDIÓJÁNAK 1965. március 10-i, szerdai műsora a 223,8 m középhullámon: í.30: Szerb-horvát nyelvű műsor: Enyém, miénk. — Jegyzet. Népdalcsokor. A kommunizmust építő ország­ból. Predrag Gojkovics énekel. ,00: Német nyelvű műsor: Ifjúsági műsor. — összeállítás. Tánczene — mindenki kedvére. •.30: Magyar nyelvű műsor: Üzemi vezetők az üzemi mun­káról. — Interjú. 3.35: Zenéről zenére. Közben: 1. A Történelmi Tár­sulat dél-dunántúli csoportjának előadása. Dr. Andrásfalvi Berta­lan: A Baranya megyei telepe­sek néprajzáról. — ?. Nemcsak a mérleggel kell törődni. 19.10: Dél-dunántúli híradó. 19.25: Ráérő emberek . . . Fülemüle és tyúkperek a bíróság előtt. 19.40: Pécsi szerzők műveiből. 19.58: Műsorismertetés. 20.00: Műsorzárás. SZÍNHÁZ: Nemzeti Színház: Nyár és füst (este 7 órakor). Odry bérlet. Tájszínház: Irma, te édes (este fél 8 órakor). Siklós. MOZI: Rövidítések: szv — szélesvásznú. szí. = színes. Park: A maffia parancsára (szv.# 4. 6, 8). Petőfi: Sándor Mátyás (szv., szi., 4. 6. 8). Kossuth: Cleo 5-től 7-ig (szv., 4., 8, 8). Híradó Mozi: Magyar híradó, A mozi története, Országház, 65/4. sz. világhíradó, Peti és a kutyája, Peti játékországban, 12. sz. sport­híradó. (Előadások 11 órától 3 iráig folytatólagosan). Építők: Nagyravágyó asszony (szi., 4. 6). Csak 18 éven felüliek­nek! Mecsekalja: A halál ösvé-. nyein (7). Meszes: A ..Preludió” akció (szv., 6). Sásd: Váratlan találkozás (szv., fél 8). Sellye: Fapados szerelem (szv., 7). Har­kány: Doni elbeszélés (7). Bere- mend: Bakfis (7). Bóly: Vasvirág (6). Mágnes: Hol a tábornok (7). Pécsvárád: Lupény 1929. (szv., fél 8 órakor). A% autóbuszgyártás fellegvára Hosszú sorokban szerelik a gyár hatalmas csarnokában a buszok belső berendezéseit. dlz 580827. szót tut fatjsátji köttt/o A párttagsági könyv, me­lyet a napokban állítottak ki a járási pártbizottságon Pichler Ödönné részére, még az alapszervezeti titkár fiók­jában van. A legközelebbi taggyűlésen adják át. Nap­közben, ha a titkár kezébe akad a könyv, mindig az jut eszébe, amit a tagjelölt-fel­vételnél mondott: „A gyár nevelte. Mikor idejött, ijedt kis falusi lány volt, most magabiztos és felelősséget érez mindenért...” Az 580 827. számú tag­könyv története egyébként egészen rövid. Pichler Ödön­né is mindössze huszonkét éves. — A Szigetvári Cipőgyár volt az első igazi munka­helyem — meséli. — Szü­leim nem akarták, hogy üzembe menjek. Földet bé­reltek és kellett a segítség. Az iskolából is sokat hiá­nyoztam — dologidőben mindig kivettek. A gyárban az első hét csodálkozással telt. Tizenhat éves volt. Megcsodálta a gé­peket, az ügyes kezű asszo­nyokat, s tulajdonképpen egy kicsit félt is. Túlságo­san nehéznek találta a látot­takat. — Ki segítette a legtöb­betI — Borsányi János műve­zető. Ö volt az egyik aján­lóm is, amikor tagjelölt let­tem. A mozgalomba egyéb­ként nem úgy .szerveztek” be. Kíváncsi voltam min­denre. Elmentem a rendez­vényekre és bámészkodtam. Sokszor nem is értettem, miről van szó. Később segí­tettem szervezni is. Nem vagyok beszédes, vitatkozni se nagyon tudok, így sok­szor előfordult, hogy hiába kértem az embereket vala­mire ... Azt nem mondja, hogy ilyenkor néha sírt is, pedig igy volt. Sehogy sem tudta megérteni, hogy miért van az, hogy sok embernek kö­nyörögni kell, hogy végig­hallgasson egy tájékoztatót. Sokszor beszélgetett erről a párttitkárral is, s ha nem bízták meg semmivel, maga kért feladatokat. így tulaj­donképpen senki sem lepő­dött meg, mikor négy évi munka után, húsz éves ko­rában megkérdezte: mi kell ahhoz, hogy valaki párttag legyen? A taggyűlés egyhangúlag fogadta tajelöltté. — Alig tudtam elmondani, miért is határoztam így. Előtte sohasem gondoltam ■régin. * mikor meakérdez­ték, szólni is alig tudtam — mondja nevetve. — Aztán azt mondtam, azért, mert mindez olyan természetes ... — Es a férje? — Azt mondta: „Te tu­dod, de amit elvállalsz, azt csináld is végig becsülettel". — O párttag? — Nem. — Gyerekük van? — Igen. Kettő, egy két­éves és egy tízhónapos. — Milyen megbízatása van most? — Termelési felelős va­gyok a KISZ csúcsvezető­ségében. Most éppen ifjúsági brigádokat szervezünk, olya­nokat, mint a Zója. Űk na­gyon jól megértik egymást. Szeretnénk több brigáddal részt venni a felszabadulási munkaversenyben. Csendesen beszél. Egy szó­val sem említi, hogy min­dennap egy órával előbb be­megy a gyárba, hisz mindig akad valami elintézni való, s azt sem mondja, hogy az ősszel mogpróbállcozik a technikummal — mindezt a párttitkártól tudom. S azt is ő mondta, hogy az 580827-es számú tagsági könyv méltó kezekbe jutott (Békés) > A legújabb „Ikarus 180”-as autóbuszok belső btrci.deiésíi minden igényt kielégít. A Kit nem foglalkoztatott még az utasok, gépkocsiveze­tők, szakemberek közül: el- éri-e a világszínvonalat az Ikarus, de különösen: kielégí­ti-e a piac, pontosabban a közlekedés egyre növekvő igé­nyeit? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ a legille­tékesebbeknél, a gyár vezetői­nél, tervezőinél, munkásainál. A tervezők szüntelenül ke­resik az újat, a még célsze­rűbbet, a modernebbet Az autóbusz annál korszerűbb, minél hasznosabb a kocsiszek­rény vagy utastér kihasználá­sa. Ezért az új kocsik doboz­hoz hasonlítanak, szögletes záróvonalúak. Budapest utcáin egy éve feltűntek az „ízelt” család leg­fiatalabb tagjai, az „IKARUS 180-as csuklósok. Ezeket a tizenhétméteres óriásokat pad­ló alá épített 180 lóerős mo­torok viszik. A „0”-széria öt- i ven darabját rendszeresen (vizsgáljál?, ellenőrzik. Meg- | hallgatják az utazóközönség .véleményét is. E szerint az ! újabb kocsik előterében csu- ! pán egy sok ülést helyeznek j el, hogy megkönnyítsék a . mozgást. Ez a típus már világszin- ! vonalat jelenthet. A kocsik j egyik újdonsága a kombinált 'lég- és laprugózás. Különböző terhelés esetén is állandó magasságban marad az alváz. Különleges „Servo”-kormány- szerkezet biztosítja, hogy első kerék defektnél Is egyenesben marad, — tartja az utat — a kocsi. Hidraulikus kormány­segítő berendezést szerkesztet­tek, ezáltal a tizenhétméteres csuklós autóbusz kormánya éppoly könnyen kezelhető, mint a személygépkocsié. Egyszerre 180—200 utast szállíthat. A gyors utascserélő­dést széles ajtók biztosítják, a kellemes hőmérsékletet pe­dig a praktikus tetőszellőzte­tés. Szóval sok olyan tulaj­donsággal rendelkezik, amely alkalmassá teheti a világszín­vonalra. Egyelőre azonban még akad probléma, például nagyobb gondot kell fordítani a motorok kivitelezésére, hogy a „0” széria tapasztalatait hasznosítva ez a pompás csuk­lós autóbusz megfeleljen a hozzáfűzött reményeknek. A „sztár” még jelenleg is a farmotoros „Ikarus 55-ös”, amely újvonalú karosszériájá­val forradalmasította az autó- buszgyártást. Luxus-k í vi tél­ben, toalettel, bárpulttal fel­szerelve, 100 km-es sebessé­gével a távolsági járatok esz­ményi típusa. A gyárban készült autóbu­szok 75 százaléka külföldre kerül, 25 százaléka pedig a belföldi forgalmat szolgálja. Természetesen sokkal több autóbusz kellene, mind bel­földi szükségletre, mind kül­földi megrendelésre. És lesz is Az idén első lépésként 300 darabbal többet gyártanak, mint tavaly. A tervezők véleménye sze­rint a jövő a kisméretű autó­buszoké, amelyek könnyen mozognak az egyre növekvő városi forgalomban. Ezért már tervezik a legoptimálisabb formát, a külön, utaskénti szellőztetést, mint a repülő­gépeken, s a széles ajtókat, amelyek kielégítik a modern közlekedés minden igényét

Next

/
Oldalképek
Tartalom