Dunántúli Napló, 1965. március (22. évfolyam, 51-76. szám)

1965-03-11 / 59. szám

1965. MÁRCIUS IL 2 napló Mit mond nt új rendelet? S. Gy. vállalatánál selejtes darabokat állított elő. Ezért a vállalat az Mt. 65. §-a alap­ján erre az időre munkabért nem fizetett. A munkáltató intézkedését sérelmesnek és tűi szigorúnak találja. Szerin­te a körülmények vizsgálata után. mód lett volna arra. hogy ne vonjanak le munka­béréből semmit, vágy csak kevesebbet. A selejtes terme­lés —«■ állítása szerint — azért I következett be. mert olyan ] családi problémái voltak ab­( ban az időben, amely miatt nem tudott teljesen a mun­kájára figyelni. Felesége kór- \ házba .. került, gyermekeinek f elhelyezését pedig csak nehe­| :en tudta megoldani. A mun­j káitató arra hivatkozik, hogy ; az új rendelkezések szerint í szigorúan kell eljárni a ha­sonló esetekben, arra kell tö­rekedni. hogy minél keve­sebb selejtes termék legyen. Az indoklással és a tett ! intézkedéssel nem tudunk teljes mértékben egyetérte- , ni. A Munka Törvényköny- ; vének rendelkezéseit helye­sen a körülmények alapos kivizsgálása után kell meg­felelően alkalmazni, a ha­tározatokat úgy kell meg­hozni, hogy az a társadalmi tulajdon megóvására való nevelés érdekében helyes le­gyen (Mt. V. 189. §). Igaz, van a Munka Tör­vénykönyvének olyan rendel­kezése, hogy a dolgozó hi­bájából eredő teljesen selej­tes termékért munkabért egyáltalán nem lehet fizet­ni, de van arra is rendelke­zés, hogy a kártérítés ösz- szegét alacsonyabb mérték­ben állapítsák meg. Pár sor­ral feljebb hivatkoztunk az Mt. V. 189. §-ára. Idézzük ennek a rendelkezésnek a (2) bekezdését, amely ki­mondja: „A kártérítés összegének alacsonyabb mértékben tör­ténő megállapításához az eset összes körülményeinek vizsgálatánál különösen a károkozó magatartás tár­sadalmi veszélyességét, a vétkesség fokát, a vállalat munkafegyelmének általános helyzetét, az okozott kár nagyságát, valamint a dol­gozó körülményeiben az át­lagostól eltérő tényezőket — így elsősorban a munká­hoz való viszonyát, személyi és családi körülményeit — kell figyelembe venni.” Ugyanezen rendelethely a következőkben arra is kitér, hogy általában nincs mér­séklésnek helye akkor, ha a károkozásból a dolgozó va­gyoni előnyhöz jut. vagy a károkozás szándékosan tör­tént. I Az adott tényállásból nem lehet megállapítani, hogy a vállalat intézkedése előtt meghallgatta-e S. Gy.-t, j tudott-e az adott időben | fennálló családi körülmé­nyekről. Azt sem tudjuk, hogy az intézkedés milyen körülmények között történt. A közöltek egymagukban nem elégségesek az eset el­döntéséhez, ha csak ezeket nézzük, a jogszabály egyes rendelkezései alapján intéz­kedünk, hozunk határozatot, akkor az nem fedi a való helyzetet, a dolgozóra, de a vállalatra nézve is sérel­mes. Az ilyen megalapo­zatlanul kiadott határozatok a munkafegyelmet nem ja­vítják minden esetben, a célt nem érik eL Egymagá­ban a kár megtérülése még nem minden. A határozatok­nak nagyobb a szerepük a termelésben és a munkafe­gyelem megszilárdításában egyaránt. A Munka Törvénykönyvé­nek rendelkezései, szelleme azt kívánja, hogy az egyes intézkedések a JOG­SZABÁLY HELYES ÉR­TELMEZÉSE alapján ké­szüljenek az összes körül­mények figyelembevételével és alapos mérlegelésével. Az így elkészített és kiadott ha­tározatok, intézkedések he­lyesen tükrözik a törvény «szellemét, elősegítik a társa­dalmi tulaidon megóvását, nevelik a dolgozókat, s nö­velik a munkafegyelmet. Remél iük, hogy a kérdé­ses problémát újból meg- vWsajSiiák és alapos körül­tekintő mérlegelés után egy, az ismertetettnél sokkal he­lyesebb intézkedést, eszkö­zölnek. Bőtermo amerikai babfajtát honosítanak meg Baranyában Az étkezési szárazbab ter­mesztésének hagyományai var. nak hazánkban. Jelenleg is egyik legfontosabb élelmezési cikkünk és az export lehető­sége szinte korlátlan. Mivel a bab jellegzetesen kisparceilás és köztesnövényként megszo­kott, a nagyüzemi termelési mód általánossá válásával erő­sen visszaesett a babtermesz­tés. Fokozta az idegenkedést, hogy az elmúlt évek aszályos időjárása következtében meg­lehetősen kevés bab termett. A termelőszövetkezet, tag­ság igen sok helyen kimon­dottan igényli, hogy termeszt­hessen babot. Szerencsére égy- !re több nagyüzemi gazdaság ■vezetője érti meg a babter­melés fontosságát és nyújt se­gítséget ebben a kérdésben. A hímesházi Petőfi Termelő- szövetkezetben is ennek tud­ható be, hogy a tervezett száz mázsa bab helyett 200 mazsa bab átadására kötöttek szer­ződést. Róth Károly tsz-einök és Németh Elemér főagronó- mus kiszámították,' jól jár a tagság, de jól jár a termelő- szövetkezet is, hiszen a ku­koricatáblán köztesként vetett bab minden mázsájának elő­állítása csak 200 forintba ke­rül és így még 450 forint ma­rad meg tiszta jövedelemként. Eddig főként szokvány fe­hérbabot, tarkababokat, lapos fehér gyöngy- és cukorbabot termesztettek Baranyában. A babtermesztés fellendítése ér­dekében idén első ízben, a legjobb babtermelő baranyai tsz-ek mintegy száz holdon vetnek bőtermő amerikai ba­bot. A Sanilac babfajta elő­nye, hogy szárazságtűrő, nem fut, bokros, a hazai szokvány­fajtáktól eltérően egy időben érik be. Nem kemény héjú, gyorsan megfő és így remel- hetőleg a háziasszonyok is ha­mar megkedvelik. Az eddig termesztett fajtákkal szemben tiszta vetésben holdanként c—8 m' sa átlagtermést hoz Az idén 60 mázsa vetőmago* biztosít a Baranya megyel MÉK és ha meghonosodott, a jövő évben már teljes egészé­ben az igen jó tulajdonságok­kal rendelkező babfajtából szeretnének termeltetni a nagyüzemi gazdaságokban. A televízió műsora március 11-én, csütörtökön: 16.25: Jégkorong VB. Szov­jetunió—USA. Közvetítés Tamperéből. 19.00: Három deci tisztán. A televízió ri­portfilmje. 19.25: Jégkorong VB. Csehszlovákia—Kanada. Közvetítés Tamperéből. A Pécsi Balett budapesti sikere A Pécsi Balett együttese szerdán az Egyetemi Színpa­don bemutatta a „Jazz-balett” című új műsorát. A táncosok: Árva Eszter, Bretus Már a, Aradi Mária, Uhrik Dóra, Gombkötő Ezsébet, Csifó Fe­renc, Debreceni István, Tóth Sándor, Hetényi János nagy sikert arattak. Lottósorsolás Pécsváradon Pécsváradon 1965. március 19-én délelőtt 10 órakor a já­rási művelődési házban kerül sor a 12. heti lottó sorsolásá­ra. Előtte 9 órától a Pécsvárad és Vidéke Körzeti Földműves­szövetkezet műsoros divatbe­mutatót tart, melyen fellép Ákos Stefi s dr. Breitner János, konferál: Róna Egon. Este Lottó-bál lesz a Zengő Étte­remben. Belépés díjtalan. Két hónap alatt nyolcezer forint kár Egyre többször mérgelőd­nek a pécsiek, hogy az ut­cai nyilvános telefonfülkék­ből nem tudnak telefonálni, mert vagy hiányzik az egész kézikagyló, vagy „csak” a lel­ke, a mikrofon. A posta üzemfenntartási főnöksége sem bírja nap mint nap a város minden nyilvános te­lefonfülkéjét végigvizsgálni, s a hibák kijavítására csak akkor kerül sor, ha valaki bejelenti: ez vagy az p ké­szülék nem működik. Tavaly a készülékrongálás­ból 22 ezer forint kára volt a postának, a fülkék betört ablakainak beüvegezésére újabb 1200 forintot fizettek ki. Az idén azonban még 15 vasion e%ér irtó szer — 300000 holdra Az óriási méretekben elsza- j porodott mezeipocok eddig 80 millió forint kárt okozott Baranya mezőgazdaságában. Csak a pocok elleni védeke­zésre, a vegyszerek beszerzé­sére és kiszórására 18 millió forintot fordítottak az állami gazdaságok, termelőszövetke­zetek. Mivel a védekezés nem volt általános, a fertőzést meg­állítani nem lehetett. Az enyhe tél kedvezett a mezeipocok áttelelésénelc s tavaszra további kártétel var­ható. Veszélyeztetve vannak, az ősszel elvetett kalászosok, továbbá a pillangós növények, melyeknek felét máris kipusz­tította a veszedelmes kártevő. De a pocok-kártétel ma már átterjedt csaknem valamennyi mezőgazdasági kultúrára, be­leértve az újtelepítésű szőlő­ket és gyümölcsösöket, sőt -»z újonnan telepített erdőket is. A kormány tekintettel a kri­tikus helyzetre, elemi csapás­nak tekinti a pocokvészt és elrendelte a társadalmi véde­kezést, mely az egész ország­ban egy napon: március 15-cn kezdődik. Mivel a kár nemcsak a me­zőgazdaságból élőket, hanem az egész lakosságot, az egész országot fenyegeti, a lakossá­got március 15 és április ’5 között közmunkára rendel'k ki, hogy a mérgezést azonos időben minden talpalatnyi földön, beleértve az utak sze­gélyét, árokpartokat, folyók és vizek partjait, vasúti töltése­ket is, elvégezhessék. Baranya megyében március második felében egy hét lefor­gása alatt történik meg a vé­dekezés. A kötelező pocokir- Lásra mintegy 15 ezer főt ren­delnek ki 14 éves korhatártól kezdve nőknél 55, férfiaknál 60 éves korig. Kivételt képez­nék a betegek és rokkantaié, a terhes, szoptatós és kisgye-- ", rnvák. A kampányt a közsée’i tanácsok irányítják. A védekezéshez szükséges Arvaün-cinkszulfid a napok- í ban érkezett meg repülőgép « 1 Angliából. Megyénkben 30 va­gon kukoricából — Ledarálás után — 15 vagon masszát ké- szítenek, amibe a mérget be­lekeverik, és azt az egér jára­tokba helyezik. Egy hét lefor­gása alatt Baranya megyében mintegy 300 ezer hold vesze- lyeztetett földterületen végzik el majd a mérgezést. nagyobbnak ígérkezik a kár, hiszen már az első két hó­napban 8500 forint javítani­valójuk volt a müszeré-zek- nek. A tapasztalatok szerint a tetteseit gyerekek, mégpedig olyan gyerekek, akik poli­technikai oktatásban része­sülnek, tehát ismerik a mik­rofonok tulajdonságait. Mi­vel az amatőr boltban meg venni elég költséges lenne, inkább vállalják a veszélyt és néhány ügyes mozdulattal kiszerelik a kagylókból az apró alkatrészeket, amiket aztán a legkülönfélébb mó­don használnak fel. A postának és a rendőr- kapitányságnak az a kérése, hogy a lakosság jobban fog­jon össze a rongálok ellen. Volt egy olyan elképzelt«, mely szerint ezeket a nyilvá­nos telefonállomásokat üze­mek, intézmények éjjel-nap­pal üzemelő portáján kelle­ne felállítani, s ezzel kizár­hatóvá válnak a „szerelések”. Ez azonban túl költséges lenne, hiszen a vezetékek át­tétele sok időt és pénzt von­na el. Nincs tehát pillanat­nyilag más, megoldás, mint megakadályozni a garázdál- kodókat még egy ilyen kis bűncselekmény elkövetésében is. HÍREK * március Szilárd napja. 11 A Nap kél: 6.06, nyugszik: 17.43 órakor. A Hold kél: 10.27, CSÜTÖRTÖK nyugszik: 1.59 órakor. X íz éve, 1955. március 11-én halt meg Alexander Fleming angol Nobel díjas bakteriológus. Zseniális meglátással fedezte jel egyes penészgombajajták bakíér.umpusz„ titó hatását. A penicillin felfedezésével új út nyílt a gyógyászatban, az antibiotikumokkal való gyógykezelés, amely egy egész sor — addig rengeteg áldozatot követelő betegség eredményes leküzdését tette lehetővé. A peni- Ciliin és a nyomán felkutatott többi antibio­tikum az utóbbi csaknem két évtizedb :w több ember életét mentette meg, egészségét, munkaképességét adta vissza, mint valamennyi többi gyógyszer együttvéve. Fleming nélkülözések között végzett tanulmányaival küzdötte fel magát az egész emberiség háláját kiérdemlő eredményekig. Emberi nagyságára, önzetlen tudósi gondolkodásra vet fényt, hogy egyetlen készítményét sem szabadalmaztatta és nyilvá­nosan kijelentette: mindaz amit alkotott, azösszemberiség tu­lajdona. — Dr. Veress Endre törté­nész emléktábláját leplezik le március 14-én délelőtt 11 óra­kor a Rét utca 39. számú ház falán. A ldleplezési ünnepség után a Köztársaság téri Álta­lános Iskolában dr. Veress Endre emlékkiállítás nyílik. A kiállítás március 12—21-ig na­ponta 11—17 óráig tekinthető meg. — Az apróvadállomány idei számlálását nemsokára meg­kezdik. A megye 37 vadásztár­sasága április 10-ig befejezd a számlálásit — A Magyar Elektrotechni­kai Egyesület pécsi csoportja rendezésében március 12-én, pénteken délután 2 órakor a DÉDÁSZ Üzletigazgatósága kultúrtermében (Légszeszgyár u. 13.) Bemdes Tibor okleveles gépészmérnök tart előadást Villamosenergia-rendszerek vé del me és au tematikája cím­mel. ■— A* élelmiszerboltokhoz hasonlóan két pécsi zöldség­boltban is bevezették az elő­rendelést. A Bem utcában lé­vő 2. számú és a Kossuth L. utcában lévő 43. számú zöld­ségboltban reggel leadott lista alapján összeállítják a kívánt árucikkeket tártál mozó cso­magot A háziasszonyok, dol­gozó nők munkából hazame­net sorban állás nélkül kapják meg csomagjukat «— A siklósi járás háztáji gazdaságaiból 50 ezer fej ko­rai salátára és mintegy 300 mázsa zöldségféle értékesíté­sére kötött szerződést a terme lökkel a földművesszöveikezet. IRTA: HUNYADY JÓZSEF RAJZOLTA: FRIEDRICH GABOR — Több mint kétheti fiz©» tésnek megfelelő összeget tű­zetnek ki átlagosan nyereség- részesedésként a földműves- szövetkezetek dolgozóinak. A kifizetésre kerülő összeg meg. haladja a kétmillió forintot — Borsay Pál zongoramű­vész zongoraestjét, amelyet március 17-re hirdettek megj az Országos Filharmónia áp­rilis 21-re halasztotta el. —■ Újból megkezdték a Tol- buhin út építését. Jelenleg sí Fehér hegy és a Hősök tere közötti szakaszon dolgoznak az útépítők, a jobboldali útpadka földmunkálataát több gép se­gíti. — A mecseki szémnedence bányaüzemei között a pécsbá- nyatelepi Széchenyi-akna érte el a legjobb eredményt már­cius első hetében: termelési tervüket 106.5 százalékra tel­jesítették és 613 tonna szén­nel termeltek többet az elő­irányzatnál. — Halálos kimenetelű üzemit baleset történt 6-án a komlói Béta-aknán. A föld alatti pász- tás fejtés fej védő padozatán lévő szón a padozatot eldön­tötte és a lezúduló szén Faze­kas József 35 éves csillést ma­ga alá temette. A halálos bal­eset okának kivizsgálását foly­tatják. — Tíz űj szocialista brigád alakult az újhegyi mosómű­ben. Jelenleg 19 munkabrigád versenyez 370 fővel szocialista elmért — Moszkváról és tentegrádróí tart vetítettképes előadást az IBUSZ—TIT Ország-Világjárók Ba­ráti Köre rendezésében 1965. már­cius 12-én, pénteken este 6 óra­kor a Doktor Sándor Művelődési Ház nagytermében (Déryné u. 18.) Várnagy Elemér tanár. Belépődíj nincs. (x) — A Királyegyházi Általá­nos Iskola úttörői védnöksé­get vállaltak a rigópu-ztai szociális otthon idős, hozzá­tartozó nélküli lakói felett. A gyerekek rendszeresen meglá­togatják az idős embereket, s ajándékokkal kedveskednek nekik. — Uj orosz nyelvi tagozatos osztály nyílik a jövő tanévben a pécsi Leöwey Klára Gimná­ziumban. A tanulók hetenként 6 délelőtti és 6 délutáni órá­ban orosz nyelvi társalgást folytatnak orosz anyanyelvű tanár vezetésével. — Az egerági összevont ter­melőszövetkezet 50 tagú nő- brigádja három évi munka alapján elnyerte a megtisz­telő szocialista címet. Az er­ről szóló oklevelet szombaton este adták át Szőkéden. Az egerági termelőszövetkeze* nő- brigádja megyénkben máso­dikként kapta meg a termelő­szövetkezeti brigádok verse­nyében a szocialista címet, Mnkfetkai keresne) Gépésztechnikust felvesz az Állatifehérje Vállalat, Pécs, Basamalom út. 58539 Nyers-munkára téglásokat keresünk. Két főt, vagy csa­ládot. Azonnali belépéssel. Jelentkezés személyesen Zen­gő Gyöngye Tsz Irodájában. Hosszűhetény, Fő út 195. 58421

Next

/
Oldalképek
Tartalom