Dunántúli Napló, 1965. március (22. évfolyam, 51-76. szám)

1965-03-02 / 51. szám

2 napló 1965. MÁRCIUS í 1----------- t M it mond az uj rendelet? Szilveszteri forgalom — szilveszteri hangulat az Olimpiában V. J. Pécs, III. Rácváros 10. sz. aláírásií levélben a következő kérdések merül­tek fel: a) Ha két munkaviszony közötti meqszakitds időtar­tama az öt évet megha­ladja. érvénves-e „ már ismertetett Mt. V. SO/C S rendelkezése? b) Az így folyamatossá i’á’ó munkaviszony a nvuq- dijévek beszámításánál is érvényre jut-e? a) A korábban ismertetett Mt. V. 30/C § rendelkezései megszakításra tekintet nél­kül teszik lehetővé a mun­kaviszonyok figyelembevé­telét folvamatosság szem- nontiából. így a kérdésre a válasznuk az, hoey az öt éves megszakítás előtti mun­kaviszonyokat, kettő, illet­ve három évi folyamatos munkaviszony esetén sza­badságidő szempontjából figyelembe kell venni. b) A korábbi munkavi­szony beszámítása a hivat­kozott rendelethely alapján csak a munkaviszony folva- rratossága szempontjából jöhet számításba. Ez a fi­gyelembevétel nem hat ki az 1958. évi 40. sz, tvr.-ben szereplő 5 éves megszakítás áthidalására. A Munka Tör­vénykönyve a munkaviszony- nyal kapcsolatos rendelke­zéseket tartalmazza és sza­bályozza. A Munka Törvénykönyve egyes rendelkezéseinek mó­dosítása nem a nyugdíjjal kapcsolatos kérdéseket ren­dezi. Ezért olvasónk kérdé­sére csak azt tudjuk vála­szolni, hogy a munkavi­szony folyamatossága szem­pontjából elismerhető „fo­lyamatos” munkaviszony nem hidalja át a nyugdíj­rendelkezésekben meglévő öt évi megszakítást. * B. N. pécsi olvasónk kér­désére válaszolva közöljük, hogy az elmondott tényál­lás szerint két évi folyama­tos munkaviszony megléte ejgtén a korábbi munkavi­szonyokat a folyamatosság ■ mmpontjából figyelembe ell venni. V Gy. pécsi olvasónk­nak ezúton üzenjük, hogy a felmondás idejére a vál­lalat köteles a munkabért kifizetni. Az Mt V. 42. S a következőket rendeli ez­zel kapcsolatban: Ügy a vállalat, mint a 'olgozó a felmondást köve­den is köteles a munkavi- zonyból folyó kötelezettsé- eket teljesíteni. Abban az esetben, ha a mnkaviszonyt a vállalat mondja fel, köteles a dol­gozót a közléssel egyidejű­leg a munka végzése alól felmenteni. A munkavégzés alóli felmentes idejére át­lagkereset jár. Abban az esetben, ha a j dolgozó mondta fel a mun­kaviszonyt, a vállalat elhe­lyezkedése érdekében a munka végzése alól felment­heti. Természetszerűleg ez a felmentés csak a munkavi­szony megszűnését megelőző 15 napra vonatkozik. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a felmondá­sok között különbség van; ha a vállalat mondja fel a munkaviszonyt, akkor köte­les a dolgozót a munka végzése alól felmenteni, ha a dolgozó mondja fel, ak­kor kérésére a vállalat egészben vagy részben fel­mentheti. Az egyik esetben kötelező, amíg a másikban csak megadható a munka- viszony megszűnését meg­előző 15 napban a munka alóli felmentés. Végül megjegyezzük, hogy nem illeti meg a dolgozót itlagkereset arra az időre, ímely alatt munkabérre egyébként sem lenne jogo­sult. Ez alól a keresőképte­lenséget okozó betegség ki­vételt képez. Abban az esetben, ha a munkabér fi­zetését kizáró körülmény a 'olgozónak a munka alóli 'mentése után következett be, a már kifizetett munka­bért visszakövetelni nem le­het, A háromnapos átlépővel Ju­goszláviából érkező vendégek tömege lepte meg szombaton Pécs legújabb városrészét eb vendéglátó kombinátját. Esté­re zsúfolt lett az étterem, a vasárnapi vendégözön ped'g arra késztette az Olimpia ve­zetőit, hogy felhordassák a raktárból a kerti berendezése­ket is, és pótasztalokat, pói- székeket helyezzenek el a két étteremben és a presszóban. A jugoszláv vendégek jel­legzetesen magyar ételeket kértek: több száz halászlét fogyasztottak el, s alig győz­ték a konyhán a flekken, a rablóhús és a farsangi fánk készítését. A pincéből szünet nélkül hordták a boros palac­kokat. Elsősorban a tájjelegíi pécsi borok fogytak, de ren­geteg tokaji furmintot, tokaji szamorodnit, a röviditalok kö­zül pedig főleg kecskeméti fü­tyülős barackpálinkát rendel­tek a vendégek. A zeneka - tagjai a szokásos számokat félretéve, magyarnótákat húz tak. Muzsikájukat a szórako- zók hangos dala kísérte. A rekordforgalom anyagiak ban is jól mérhető. Az Olim­pia rendes szombat-vasárnapi bevétele általában 60 000 fo­rint szokott lenni, az elmúlt ünnepnapon azonban 90 000 forintot hagytak ott a vendé­gek. Vájárfanu'ók irodalmi sikere Az iparitanuló-intézetek ma­gyar szakos tanárait dicsérte az a nagysikerű irodalmi ve­télkedő, amit vasárnap dél­előtt tíz órakor rendeztek az 506-os építőipari tanulóintézet klubjában. A városi KISZ-bi- zottság által rendezett kultu­rális szemle során ugyanis három pécsi tanulóintézet, az 500-as, az 506-os, valamint az 508-as egy-egy csapata mérte össze tudását A tét elég nagy volt, hiszen a győztes részt vehet a keszthelyi Helikon­ünnepségen. Az egyenként öt-öt tagú csa nat zömmel másod- és har­madéves ipari tanulókból ál­lott. Ezek a fiatalok első év­től kezdődően heti egy órában tanulnak magyar nyelvet es irodalmat. A vetélkedő anya­ga elsősorban a magyar nyelv és irodalom tananyagából állt, azonkívül pécsi írók műveit valamint irodalmi folyóirato­kat kellett ismertetni. S az érettségivel nem rendelkező tanulók feltűnően alapos tu­dásról tettek bizonyságot, s igen magas pontszámmal fe jezték be a vetélkedőt. A há­rom csapat közül az első hely­re éppen a legnehezebb szak­mában, a bányászatban tanuló fiatalok kerültek, vagyis az 506-os pécsbányatelepi vájár­tanuló iskola növendékei. Az egyéni versenyben különösen Müller Péter, az 500-as tanuló­iskola villanyszerelő növendé­ke tűnt fel tudásával, s így ö került az első helyre, Apa és két fia a vádlottak padján Ifj. Tóth József és Stepper István babarcszöllősi lakosok már régebben haragban vol­tak egymással. Ifj. Tóth alka­lomra várt — kerékpárláncra fanyelet szerkesztett és ezt a „vaskorbácsot” hordta magá­nál. Az alkalom a helybeli italboltban adódott. Tóth Im­re és testvére Tóth József be­tértek az italboltba, ahol Step­per Istvánnal találkoztak. Szó­váltás támadt közöttük, majd a szóváltás verekedéssé fajult. Tóth József előrántotta a vas­korbácsát, de az a földre esett. — Stepper felkapta, de az 5 kezéből is kicsúszott. Amíg dulakodtak, Tóth Imre egy sö­röspohárral többször fejbe ütötte Steppert, aki a fején sérülést szenvedett A verekedés után a két Tóth elment, majd később Stepper is elindult Laboda Bélával, aki Steppert haza akarta kísérni. Amikor Step- perék Tóthék háza elé értek, a két Tóth kővel kezdte do­bálni őket majd Tóth Imre úgy fejbe csapta Laboda Bé­lát, hogy Laboda mindjárt összeesett Nem maradt tétlen 104 százalék — holtszezonban! Január és február mindig holtszezont jelent a kereske­delemben, ez év első két hó­napja azonban kivétel a sok évtizedes szabály alól. Január 1-től február 15-ig valameny- nyi baranyai kereskedelmi vállalat túlteljesítette tervét Az Élelmiszerkiskereskedelmi Vállalat három százalékkal növelte forgalmát, a Ruházati Kereskedelmi Vállalatnál pe­dig nyolccal haladták túl a száz százalékot A Vegyes­iparcikk Kereskedelmi Válla­lat országos rekordot teljesi- tett 117 százalékos eredményé- ! veL Kitűnően dolgoztak a i Vendéglátó Vállalatnál is, terv túlteljesítésük 7,8 százalék. A megyében működő keres­kedelmi vállalatok eredmé­nyeit összesítve, 104 százalék­út teljesítették tervüket Tóth József sem, ő Steppert e támadt vasvillával és azzal ütni -kezdte. Stepper látta, hogy itt ő húzhatja a rövideb- bet, szaladni kezdett, s ami­kor elszaladt Tóthék kapuja előtt — a kapu mellett addig lesben álló idős Tóth kiugrott és vasvillával támadt Step- perre. Az ütés következtében Stepper lapockája eltörött. Tóth József és Tóth Imr«» emberölés kísérlete, idős Tóth pedig az emberölés kísérleté­hez nyújtott bűnsegédi bűn­részesség vádjával áll majd bíróság elé, A televízió műsora március 2-án, kedden: 8.05: Iskola-tv. Orosz nyelv az ált. isk. VL oszt. számira: Vásárlás. 9.00: Iskola-tv. Kör­nyezetismeret az ált. isk. III. oszt. számára: Egy égés s(g- ügji intézmény dolgozóinak munkája. 10.05: Iskola-tv. Élő­világ — az ált. isk. VII. oszt. számára. A növényi sej .ck és szövetek. 11.00: Iskola-tv. Orosz nyelv középiskolások­nak. Grisa és Andrej az ét­kezdében. 14.00: Orosz nyelv az ált. isk. VI. oszt. számára (ism.). 14.55: Környezeti meret (ism.). 15.50: Élővilág (ism). 16.50: Orosz nyelv középisko­lásoknak (ism.). 17.18: Az Is­kola-tv postája. Müsorkalauz — pedagógusoknak. 17.35: Hí­rek. 17.40: Száz kérdés — száz felelet... 18.15: Csak eev ki­csivel jobban ... Közvetítés a Technika Házából. 18.45: Tv- bébi. 19.00: Miért csak húsz forint? A Televízió riportfilm­je. 19.20: Esti mese. 19.30: Tv- híradó. 19.50: Napi jegyzetünk. 19.55: A Tv galériája: Somos Miklós. 20.25: Mindig, ha éj­szaka lesz. Magyarul beszélő nyugatnémet fi'm. (18 éven fe­lülieknek!) 21.55: Tv-híradó, — 2. kiadás. 22.15: Belépés csak tv-nézőknek! Egy este a Fővá­rosi Autóbuszüzem Fürst-gará- zsában. HÍREK március Lujza napja. •» A Nap kél: 6.24. nyugszik: 17.30 órakor. A Hold kél: 6.29, KEDD nyugszik: 16.22 órakor. — Áramszünet lesz március í-án 8—17 óráig: Szigeti vám és kör­nyéke, Patacs község. Rácváros, Mária dűlő által behatárolt terü­leten. — Áramszünet lesz március 1—6-ig 8—17 óráig hálózatátépíiés miatt a Hegyalja u., Ignác u.. Ö emető u., Virág u.. Zöldfa u., Tettye u., Nap u.. Boldizsár u. által behatárolt területen. (X) fayolcvan éve, 1885 március 2-án született " Marót Károly Kossuth-díjas klasszika- filológus. a szegedi egyetemen voll a gö-ög folklór és a vallástörténet, s utóbb, a buda­pesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen az ókortörténet professzora. Munkásságénak fő területe a görög irodalom kezdete és Homé­rosz volt. Hat évtizedet megközelítő Homé- rosz-kutatása során a költő személyét ú meg­világításba helyezte. Foglalkozott a latin iro­dalommal is, így többek között Ovidius-szal. Műfordításokat ugyancsak publikált. Homérosz-tanulmányaival, valamint a külföldön is megjelent az ókortudományt, költészeti problémáit, vallástörténetet, néprajzot tárgyaló értekezéseivel és tvdAs- nevelöi munkásságával európai hírnevet és a magyar tudo­mány számára nemzetközi elismerést szerzett. — A megyei nőtanács és az SZMT szervezésében a Bólyi Állami Gazdaság, a sásdi és a gerdei tsz, valamint a pécsi AKÖV legjobb nödolgozója hatnapos ingyenes moszkvai kirándulásra megye a közeli napokban. — Kirakodó- és használtcikk- piacot rendeznek minden hó­nap első vasárnapján Pécsett, a Megyeri úti piacon. Az első használtcikk-piacot, amelyen az iparigazolvánnyai rendel­kező kereskedőkön kívül a la­kosság is árusíthatja használt holmijait, március 7-én, va­sárnap rendezik meg. Kaponta (riss zöldség Szigetvárnak A Zrínyi Termelőszövetkezet tervei a lakosság iobb el áfására Két kertészete van a sziget­vári Zrínyi Tsz-nek. Az egyik 24, a másik 26 holdas és a téglagyári gödrökből öntözik két öntöző berendezéssel. Már most 7—8 tag dolgozik rend­szeresen a kertészetben és számuk szinte naponta növek­szik, ahogyan javul az idő. Céljuk nem a primőráru tér melése, hanem huzamosab! időn át nagyobb tömegben biztosítani zöldséget a lanos- ságnak. A tsz vezetősége szeretné megszüntetni a zöldségellátás ban ma még meglévő, nem éppen kedvező helyzetet: tud­niillik a szigetvári háziasz- szonyok csak a keddi és a pénteki piacon vásárolhatnak be. Ekkor kapnak friss zöld­séget, gyümölcsöt. Ilyenkor több napra kell biztosítaniuk az árut, amit kedden meg­vesznek, azt lehet, hogy csak csütörtökön használják fel. A Zrínyi Termelőszövetkezel ve­zetői elhatározták, hogy állan­dó standot létesítenek a szi­getvári piacon és naponta biz­tosítanak friss zöldséget a há­ziasszonyoknak. Azt is terve­zik, hogy a piaci standon csir­két is árusítanak majd. Erre minden lehetőségük megvan, hiszen már üzemel a 10 ezer férőhelyes csibenevelő és ha­marosan üzembe helyezik a 20 ezer férőhelyeset is, ahon­nan broiler-csirkéket szállíta­nak piacra. Még egy tervük van: jövőre fordul termőre a húszholdas szőlőtelepítés és innen cseme geszőlő is kerül majd a szi­getvári piacra, IRTA: HUNYADY JÓZSEF RAJZOLTA: FRIEDRICH GABOR — Április 7—8—9-én Pécsett rendezik meg az ifjúsági ka­marazenekarok hagyományos országos fesztiválját. Ezúttal nyolcadszor kerül sor a talál­kozóra, amelyre mintegy 45 kiváló együttes seregük össze az ország 68 zeneiskolájából. — Az 1. kerületi tanács v. o. építési és közlekedési csoport» ja felhívja az építő és fuva­rozó vállalatok figyelmét, hogv a Budai vámnál a szemétle- rakóhely megszűnt és a tei li­lét ideiglenes piactér céljára szolgál. Ezen a területen sze­metet, törmeléket lerakni ti­los. Az új szeméttelep helye a Felszabadulás útja nyugati oldalán lévő téglagyári gödör» A szeméttelep bejárata a szén­szállító szalagnál van. Fénycsőcsere — Tánciskola kezdődik március 2-án, kedden este 7 órakor a Vas­utas Kultúrotthonban (Váradi A. u. 7/2.). Tanít: Balog. (x) — Uj tánciskola kezdődik már­cius 9-én, kedden este 7 órakor Pécs város Doktor Sándor Műve­lődési Házában (Déryné u. 18.). — Beiratkozás a művelődési ház iro­dájában. (X) fdő’árás'elentés Várható időjárás kedd e'tig: felhőátvonulások, több fe.é havazás, havaseső. eső. Éi CllÁy helyenként erős délkel-J, űéü szél. Fokozatos enyhülés, ár­iató legalacsonyabb éj zfckai iőmérséklet 0—mínusz 5 leg­magasabb nappali hőmérsék­let plusz 2—plusz 7 fok kö­zött. * ft a i

Next

/
Oldalképek
Tartalom