Dunántúli Napló, 1965. március (22. évfolyam, 51-76. szám)

1965-03-02 / 51. szám

MÁRCIUS 2. napló 3 Az Epeiosz akció a belgrádi tr-ben A Magyar Rádió Mohács­áéi közvetített egyik műsorá­nak örsi Ferenc, pécsi író volt a szerkesztője. Beszélge­tésünk során a következőket mondotta el: — Az Epeiosz akció című tv-drámámat most a belgrádi televízió mutatja be. Március 3-án este sugározzák Iván Iványi fordításában és Zsurzs Éva rendezésében. A bemutató előtt beszéltem Zsurzs Évával, aki elmondotta, hogy a ju­goszláv színművészek megér­tették a darab lényegét és kiváló szereposztásban és fel­fogásban sikerült bemutatni az Epeiosz akciót a belgrádi televízióban. — Merre jár a Tenkes ka­pitánya? — A Német Demokratikus Köztársaság televíziója mutat­ja be az első negyedévben, majd a második negyedévben Bulgáriában kerül a tv-kö- zönség elé, és tervezi bemu­tatását a lengyel televízió is. Ezenkívül Tenkes kapitányá­nak műsorra tűzéséről más külföldi tv-adókkal is folynak tárgyalások. — Milyen dj fűmen dolgo­zik jelenleg? — „Oly korban élünkf — eimü négyrészes televíziós fil­met Írtam Mészöly Tiborral együtt, amelynek a forgatását a múlt hét csütörtökén kezd­ték meg. Maga a forgatás leg­alább három hónapig tart. Július elsejére elkészül a pécsi tejüzem ötveníhétmillió forintos be­ruházással Pécsett épül az ország egyik legkorszerűbb tejüzeme. A létesítmény ere­deti átadási határideje 1964 december 31 volt. Az építő­ipar kapacitáshiány és egyéb okok miatt határidőmódosí­tást kért. Az új határidőt 1965. június 30-ában jelölték meg. A Bm. Tejipari Vállalat műszaki ellenőre, Marsay An­dor állandóan az építkezésen tartózkodik és részt vesz a munkák irányításában. — Valóban a kapactáshiány gátolta leginkább az építke­zést. Ez és a külföldi gépek kései érkezése késztették a beruházást arra, hogy az új határidőt elfogadja — mond­ja Marsay Andor. — Az új határidő, a munkák jelenlegi állása szerint reális. A Bm. Építőipari Vállalat nem von el Innen munkásokat, július 1-én próbaüzemelésre kész lesz a tejüzem. A tejüzem technológiája az országban egyedülálló, a lehe­tő legkorszerűbb lesz. A tech­nológia követelményeihez al­kalmazkodva kifogástalannak kell lennie az építkezésnek is. A Patyolat műszaki átvétele után nyolcvan oldalas hiba­felvétel! jegyzőkönyv készült. A tejüzemnél éppen ezt előzi meg a szigorú műszaki ellen­őrzés. — A Jelek szerint a tej­üzem az utóbbi évtized leg- kifogástalanabbul kivitelezett Márclos 20-án indái külföldi turnéjára a pécsi baleltegyiütes Romániában és lengye’orszígban 6-5 e'ficdáson szerepelne* A Pécsi Nemzeti Színház balettegyüttese március 20-án háromhetes külföldi vendég- szereplésre indul: Romániá­ban és Lengyelországban hat­hat alkalommal lépnek fel. Első előadásukat a bukaresti kongresszusi palota nagyter­mében tartják, majd Iasi és Brassó városokban vendég­szerepeinek A romániai mű­sorban Vivaldi „Etűdök kék­ben", Szokolai „Iszonyat bal­ladája”, Gulyás „Pókháló”, Vuicsics „Változatok egy ta­lálkozásra” és Hidas „Con­certo a szivárvány színeire” című táncjátékok váltakoz­nak. Bukarestből március 30- án Varsóba repülnek. A len­gyel fővároson kívül még két helyen — feltehetőleg Gdansk­ban és Poznanban — lépnek színpadra. A varsói balett­estek közül kiemelkedik az április 2-i, melyet a lengyel párt- és állami szervek ad­nak v hazánk felszabadulásá­nak 20. évfordulója alkalmá- bóL Lengyelországban Bukovy „A parancs”, Láng „Hiperbo­la”, Kincses „Mit takar a ka lapom?” és Vivaldi „Etűdök kékben” című táncjátékokkal szerepelnek. Szombaton egyébként több külföldi látogatója is volt a pécsi balettegyüttesnek — köztük a göteborgi impresz- szárió — aki az együttes nyá­ri skandináviai turnéjának lehetőségeiről tárgyalt a szín­házban. beruházása lesz. Az építők már a vízszigetelést is töké­letesen végezték el, az alag- csövezés legalább ötven évre szólóan teljes védelmet bizto­sít a talajvíz ellen. Az épület lábazata, belső vakolása, csem- oeburkolata kifogástalan. A tejüzem műkő lábazata azt hiszem a következő évtizedek­ben sem fog megrepedezni, sem leválni. Az üzem termei­nek legnagyobb részét fedő üzemi csempe pedig csak ka­lapáccsal és vésővel verhető le. olvan szilárd ágyazatot ké­szítettek. A kifogástalan munka leg­főbb titka Marsay Andor sze­rint a jó szervezés, megfelelő anyagellátás, a szigorú ellen­őrzés, a munkások szakisme­rete, lelkiismeretes munkája és néhány olyan szakmai „fo­gás”, melyet más építkezése­ken is átvehetnének. — A műkő lábazat „titka" például, hogy három-négyféle színű, egyforma szemszerke­zetű anyagból készítjük, és a felhordás után az Időjárástól függően, de legkésőbb 24 óra múlva, lemossuk róla a ce­ment hártyát, s máris kész a többszínű lábazat — A nyolc milliméteres hézagolású üzemi csempe fel­rakásának csak Itt használt, sajátos módja a következő: nem téglára ragasztjuk, ha­nem előkészített nedves va­kolatra, két-három milliméter vastagságú finom habarccsal. Ezzel a csempe egész felülete tökéletesen hozzátapad az alsó vakolathoz, savas víz nem kerülhet alá, tehát az idő mú­lásával sem kezdheti ki sem­mi. — Az ajtók melletti falsar­kokat mindenütt erősen le­gömbölyítettük és portland- cementtel vakoltuk. A villany vezetékek vakolás előtt kerül­tek falba. így sehol sem kel­lett falat rombolni. És még egy említésre méltó ötlet: a tervtől eltérően 45 fokos dő­lésű, csempézett ablakpárká­nyokat készítettek, hogy az ablakokban megelőzzék a szennyfészkek keletkezését. Nyolcvankilenc ember dol­gozik a tejüzem építkezésén, s rajtuk kívül tíz gépszerelő végzi a legfontosabb munká­kat. A téli hónapokban a va­koláson túljutottak és elké­szültek a falburkolatok nagy részével is. A keramltlap- és padlóburkolóknak és a szoba­festőknek, valamint a mázo- lóknak van még nagyon sok munkájuk. A villanyszerelés jórészt kész, a központi fűtés szerelésének a végén járnak már. A gépek 90 százaléka megérkezett, a szerelést befe­jezhetik június 30-ig. Az ag­godalomra jelenleg csak az ad okot, hogy a Bm. Építőipari Vállalat még nem kezdte meg a tereprendezést. A terepren­dezés két és félmillió forin­tos munka. Ha most elkezdik, száz nap alatt kell teljesíteni, azaz minden nap 25 ezer fo­rint értékű munkát kell elvé­gezni. amennyiben július 1-én valóban meg akarják kezdem a próbaüzemelést. A beruházónak két kíván­sága van: a tél befejezte után se vigyék el az üzem építke­zéséről az embereket, vala­mint haladéktalanul kezdjék meg a tereprendezést, hogy az új határidőre valóban ké­szen álljon az ország egyik legkorszerűbb tejüzeme. A * v?v,s6 saí^RiíPf^s A Jókai utcai általános iskola tanulói kulturális szemle kent* lében vasárnap léptek először nagyobb nyilvánosság, első or- ban a szülőkből álló közönség elé — saját díszterem hHnvá» ban a városi művelődési ház nagytermében. A színes, ötlete" sen rendezett, pergő és mindvégig lebilincselő műsorban sza» valatokkal, táncokkal, ének- és hangszeres számokkal szere» peltek a kisdiákok. A város legfiatalabb iskolájának hagyó* mányalapító első rendezvénye felemelő képet nyújtott a gyér* mekek sokoldalú tehetségéről, szorgalmáról, a tanárok áldozat» kész, szakavatott munkájáról, amellyel teret nyitottak tani*» ványaiknak tehetségük kibontakoztatásához, irányították, fej« Iesztették és sokoldalúvá tették a gyermekek kulturális érdek» lődéset. A délelőtti szemlét délután jelmezes farsangi karnevál követte. Termelési tanácskozás a MEGYEVILL-nél ötmillió forintos tiszta nyereség — Huszonnyolcmillió forint az idei terv A munkahelyek jobb élőké. szításé, a gazdaságosabb tép» melés szorosan összefügg a tervekkel. Az állami gazdasá­gok, a tsz-ek villamosításához még egy esel ben sem kaptak olyan terveket, amelyeket utó­lag ne módosítottak volna, Hetvehelyen például 180 000 forint értékű munkára kaptak tervet. Menetközben az egyik puszta villamosítása elmaradt, a terv módosult, a vállalatnak egy sor anyagot vissza kellett hordania. lu. A gazdaságosabb termeléssel és a tervezéssel szorosan ősz. szefüggnek a többször is szó­vá tett .luxus kivitelezések". A tervező vállalat a siklósi vár villamosítására például napi 320 kW energia fogyasztásához szükséges berendezések felsze­relését tervezte. Ennyi ener­giával a Bólyi Állami Gazda, ság valamennyi üzemét mű­ködtetni lehet. Tehát a gaz­daságosabb munkát már a ter­vezésnél kellene kezdeni, azok gondosabb ellenőrzésével. Az üzemekben elhangzott problémák megoldása a köz­pont műszaki dolgozóitól több segítséget igények A segítő­készségben nincs is hiány, de többen is elmondták, hogy fe­leslegesen sok adminisztrációs munkát végeznek, ami idejük jelentős részét lefoglalja. Meg­történik több esetben is, hogy a megyei tanács osztályai egy­azon dolgozótól egyazon ügy­ről 3—4 kimutatást kémek. Kár, hogy a megyei tanács építési és közlekedési osztá­lyáról senki sem vett részt a termelési tanácskozáson. Mert igaz ugyan, hogy írásbeli ösz- foglaló jelentést, valamint a tanácskozások jegyzőkönyvei­ből is kértek egy-egy példányt, de olyan kérdésekre, mint a szociális létesítmények hiánya, vagy a korszerűtlen munka­helyek, — megérdemelték vol­na a szóbeli tájékoztatást is* Az éliizem szintjén Ez a vállalat hétszeres él­üzem és tavalyi munkájukkal az élüzem szint megtartá­sán fáradoztak. Nyereséggel zárták az évet, s a tervidő­szaknak megfelelően eddig is már megtették a szükséges intézkedéseket annak érdeké­ben, hogy az idei mintegy 28 millió forint értékű tervüket teljesíteni tudják. Ezt céloz­nák munkaverseny-vállalásaík. \ termelési tanácskozásokon ílhamgzottak pedig biztosíté­kai, hogy ezután is, mint ed- lig, eleget tesznek feladatuk- taik. De ehhez az is szükséges, iogy a közvetlen felügyeleti szervük részéről nagyobb tá- noeatást kapjanak szociális és zállalait fejlesztési ügyekben. Közel 30 millió forinté» ter­melési tervét több mint S millió forint tiszta nyereség­gel teljesítette a MEGYE- VILL. Harminckét állami gaz­daságban körülbelül 5 millk forint, 34 tsz-ben pedig közei kétmillió forint értékű villa­mosítási munkát végeztek. Az id"'n már üt tsz-t v.liamosítottak Pécsett dolgoztak a Gáz műveknél, villamosították í tortyogói, a pellérdi kutakat elkészítették a csányoszrói, ; mániái, a nagyhaj mása, a pécs- váradi, a baksai törpe víznrl villamos berendezését. A köz- világítást korszerűsítették Pé esett a Kertvárosban, Dain- dóiban, a Rókus-dombom, hi­ganygőz-lámpákat szereltek fe Siklóson, Harkányban, bővítet, ték a közvilágítást Peterden, Szilágyon, Dunafalván. Az állami gazdaságokban és tsz-ekben kivétel nélkül ha­táridő előtt 5—6 héttel fejez­ték be a munkákat. Idén már ezideig két tsiz-t, a vásáros- bécit és a hetvehelyit villamo­1. Fiesta. Kubai karnevál. Nagyvázsonyi lovasjátékok. Mohácsi busójárás... A népnek játékra és mulatságra van szüksége. Azt mondják: évek óta az idei volt a legsikeresebb busójárás Mo­hácson. Valószínű. A mohácsi Bartók Béla Művelődési Házba, a város leg­nagyobb színházi jellegű termébe leg­alább 500 néző befér. Vasárnap dél­előtt van, a délszláv táncfesztivál 19C5 „középső” előadása, a terem zsúfolt, a hangulat is zsúfolt, vasárnapiasan ün­nepi, meg izgatott, meg egy kissé mozi- jellegű, mintha egy különös, néprajzi filmet vetítenének. Volt előző este egy előadás, lesz este még egy előadás. A táncosok könnyedén mozognak, a mo­solyuk nem viaszszerű. Központi nem­zetiségi együttes. Pélmonostori tánc­együttes. A felsőszentmártoniak. A mo­hácsiak. Élénk variációs színek, barna, bordó, kék mozgások, a délszláv zené­nek valami különös hajlékonysága, kis­sé érzelgős hangulata, mindez persze az embert könnyen elfogulttá teheti. Bejönnek a mohácsi táncosok, a moz­dulatoknak is sajátos hangulatuk van, mintha a hullámok egyenletes ritmus­ban kicsapódnának a partra, azután ritmusosabban, gyorsan, gyorsabban, léc "-•--'-.abban. Az egész virtuózszerű, s a virtuózszerűségből kiemelkedik egy magas, szőke fiatalember. Megkérde­zem a nevét: Bority Antal. A tamburás nevét is megkérdezem, mert az is vir­tuóz: Kovács Antal. A közelben a me­gye kulturális életének néhány veze­tője ül, megkérdezem tőlük: Boritynak és Kovácsnak van-e valami kitüntető címe, mondjuk: a Népművészet meste­re, vagy esetleg valami más? Nincs. Se Umburásnak, se busófaragónak, se Busójárás 1965 táncosnak, pedig a szakemberek is tud­ják, hogy például Mohácson táncolnak a legszebben. Megjöttek a busók, ott jönnek a bu­sók, de ez a tömegen áthullámzó izga­lom tulajdonképpen nem is izgalom, valami hiányzik belőle. Az ember kö­rülnéz, és felfogja a mozzanatokat. Ég­nek a máglyák. Táncolnak a táncosok. Zászlók. Felbukkan a fotósok tömegé­ben Pécsi Sándor, a színész, ö is fotó­zik, mert itt mindenki fotózik, azután őt fotózzák le. Nagy, gomolygó füstók úsznak a levegőben, a főerkélyen elhe­lyezkednek a tv-riporterek, azután tényleg megjönnek a busók, beözönle­nek a térre, ide-oda döccennek a vas­tag nadrágokban, meg kerepelnek, az­után általános iskolás gyerekek lako- dalmaznak, hujjogatnak. Csak nézem a busókat, micsoda fantasztikusan izgal­mas alakok, biztos vagyok benne, hogy valami történni fog még, azután a bu­sók egyike-másika leül a kőszegélyre a téren, s az egyik torzonborz alak c lábát nyomkodja, mintha rettenetesen elfáradt volna. Minden látványos, min­denki elégedett, az idő szép, a tömeg meg nagy, még sohasem voltak eny- nyien, azután 15 óra 20 perckor be­gördül a térre a Technika, két, egyke­rekű biciklin egyensúlyozó akrobata. Korabeli török ruhát viselnek, de ez még kellemetlenebbé teszi a helyzetet. A körülményekhez képest tényleg jól sikerült az idei busójárás, szervezett volt, eléggé pontos, valami mégis hiány­zott belőle. Valószínű: a játék izgal­ma. Minden és mindenki fegyelmezett volt, semmi bizonytalanság vagy téve­dés, ezt mindenki tudhatta előre, s ta­lán emiatt kellett Időnként arra gon­dolni, hogy van a szituációban valami gyakorlatszerűség. Ez a megoldás vi­szont kétségtelenül kulturáltabb volt. Idegenforgalmi hivatal, este, Mohács. A televíziósok hazafelé tartanak, csak benéznek a hivatalba, azután elköszön­nek. Nagyon lehangoló, ha egy mulat­ságos, jól sikerült ünnepélynek vége van. Tulajdonképpen egy kicsit min­denki szomorú, mert vége van a nap­nak. A tapasztalatok összegezése folyik. Három napra megnyílt a magyar—ju­goszláv határ. 450 személygépkocsi, 25 autóbusz, különvonatok, meg a gyalo­gos rokonok, összesen körülbelül ötezer külföldi vendég. A becslések szerint másik ötezer belföldi vendég. Ha figye­lembevesszük, hogy az idei busójárás nem nemzetközi játéknak készült, ha­nem csak úgy, mint az eddigiek, köz­ben adódott a külföldiek fogadásának lehetősége, akkor kedvezményesebben kell elbírálni az első idei Baranyai va­sárnap hibáit is. Mindenekelőtt azt az objektív körülményt, hogy Mohács vendéglátóipari egységei jelenleg alkal­matlanok ilyen nagy tömegű vendég befogadására és kiszolgálására. Ez tényhelyzet, amin csak enyhített a szer­vezett áruellátás és udvariasság. Per­sze, ha a mohácsi busójárás a további években stabil pont lesz a baranyai vasárnapok programjában, akkor fon­tolóra kell venni a mostani hibákat, mert az ember, ha csak egy mód van — nem szokta háziruhában fogadni a vendégeik ., ._í [ (Thlerjr) sították. A felszabadulási munkaversenyben pedig vál­lalták, hogy május 1-ig elvég­zik a nagyhajmási, a kiskas- sai, a kétújfalusi, a bürüsi, valamint a drávakereszturi, a nagyharsányi, a bakócai és a sellyei tsz villanyszerelési munkáit. A napokban lezajlott terme­lési tanácskozásokon az elmúlt év eredményeit értékelték, fő­ként a munkák során tapasz, talt nehézségeket és az idei év feladatait vitatták meg. A központi tanácskozáson már a különböző — a szigetvári, a mohácsi és a két pécsi — részlegekben elhangzott hozzá­szólások alapján szerzett ta­pasztalatokat és az idei év fel­adatait beszélték meg. A vállalat vezetősége elis­merését fejezte ki a különbö­ző részlegek dolgozóinak pon­tos, szorgalmas munkájukért. Az ő munkájuk eredménye fő­ként, hogy a vállalatnak köt­bért nem kellett fizetnie. A termelési tanácskozásokon hoz ták nyilvánosságra azokat a jutalmakat is, amelyeket az üzemrészek a balesetmentes munkájukért kaptak. Kirívóbb fegyelmezetlensé­gek nem voltak a vállalatnál, a termelési tanácskozásokon viszont a legkisebb hibákról is beszéltek, hangsúlyozva a munkák jobb megszervezésé­nek, a munkahelyek jobb elő­készítésének fontosságát. A hozzászóló dolgozók olyan problémákat mondtak el, ame­lyek hátráltatják munkájukat, mint például az elkopott szer­számok, a kifogásolható anya­gok, a többízben akadozó anyagszállítás vagy az anyag­hiány. Ezeken gondosabb szer­vezéssel, nagyobb körültekin­téssel segíteni tudnak. Ezt tök rözi a vállalat intézkedési ter­ve is. De ugyanakkor sok kül­ső körülmény is nanezíti a vállalat munkáját. Ezek közül érdemes megemlíteni néná- nyat Elkerülhető bosszúságok Az anyagellátást a dolgozók azon mérik le, nogy a raktár­ból jó vagy rossz anyagokat időben vagy késve visznek a munkahelyre. Ha késik, ha nem megfelelő, hátráltatja a dolgozó munkáját. De az egész vállalat termelését akadályoz­za az, hogy a megrendelt anya gokat mindig az adóit kegyed- év végén küldik a készletezők. December utolsó napjaiban például kétmillió forint érté­kű anyagot kapott a vallalat, mert a leltározások végett a készletezők igyekeztek szaba­dulni a felesleges készlettől. Ilyen körülmények között el­kerülhetetlen a normaíeletti készlet. V 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom