Dunántúli Napló, 1965. március (22. évfolyam, 51-76. szám)

1965-03-02 / 51. szám

Világ proletárjai, egyesüljelek! Dunámon napio Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja XXn. ÉVFOLYAM, 51. SZÄM ARA 58 FILLÉR 1965. MÁRCIUS 2., KEDD Busójárás 1965 A busójárás alkalmával kiállításon mutatták be az egrylk ere­deti mohácsi népművészet, a fazekas mesterség legszebb alko­tásait. A képen: Horváth János, a Népművészet Mestere a kiállításon bemutatja a korsók készítését. Vasárnap reggel megnyíltak i a lipcsei jubileumi vásár ka­pui és megindult a látogatók áradata a műszáki vásár ki­állítási épületei, szabadtéri részlegei és a 17 vásárcsarnok felé. Az Apró Antal vezette magyar kormányküldöttség, a bolgár, a román, a jugoszláv, az albán, a koreai, a kínai, a mongol és a vietnami küldött­séggel együtt a nyugat-euró­pai és a távol-keleti országos, továbbá Kuba kiállítását te­kintette meg. A Német De­mokratikus Köztársaság részé­ről dr. Grete Witkowski mi­niszterelnök-helyettes és dr Erich Markowitsch miniszter kísérte őket. Alekszej Koszigin, szovjet miniszterelnök Cyrankiewicz lengyel miniszterelnökkel és Otakar Simunek csehszlovák miniszterelnök-helyettessel, va­lamint a három kormányíkül- döttség tagjaival együtt a szovjet kollektív kiállítási csarnokot, majd a lengyel, a csehszlovák és az EAK-beli kiállítást, továbbá a Német Demokratikus Köztársaság Hága: Julianna holland ki­rálynő hétfőn délelőtt fogad­ta a parlament két házának, valamint a holland államta­nácsnak az elnökét, hogy ta­nácskozzék velük a péntek este kirobbant kormányvál­ságról. Délután a koalíciós pártok parlamenti csoportjai­nagyipari gépkiállítását nézte végig. E csoportot az NDK részé­ről Willi Stoph miniszterelnök és más vezető személyiségek kísérték végig a vásáron. A látogatás közben Koszi­gin szovjet miniszterelnök egy francia újságíró kérdé­sére kijelentette, hogy je­lenleg nincs szándékában sem Párizsba, sem Bonnba utazni, De Gaulle francia miniszterelnököt viszont meghívták, hogy látogasson el a Szovjetunióba. A vásár látogatottsága egyéb ként mindéin képzeletet felül­múl. A rendkívül rossz, téli időjárás ellenére már az első óráikban százezrek keresték fel a vásárcsarnokokat és a mű­szaki vásár területét * Vasárnap Lipcsében baráti beszélgetést folytatott Alek~ szej Koszigin, az SZKP Köz­ponti Bizottságának elnökségi tagja, a Szovjetunió minisz­terelnöke és Willi Stoph, az NSZEP Politikai Bizottságá­nak vezetőivel folytatta meg­beszéléseit. A szocialista parlamenti csoport vezetőjének kérésére összehívták az alsóház ülését, mert a szocialisták felvilágo­sítást akarnak kérni a lelépő miniszterelnöktől a kormány lemondásának okaira vonat­kozólag. nak tagja, az NDK Miniszter- tanácsának elnöke, valamint az NSZEP Politikai Bizottsá­gának több más tagja és pót­tá"5'’. A kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdéseket vitat­ták meg. A megbeszélés rend­kívül szívélyes, baráti légkör­ben folyt le. A Német Szövetségi Köz­társaság kormánya a náci bű­nösök teljes „feloldozására ’ készül. Ez a sajátos amnesz­tia felháborítja az emberiség lelkiismeretét. A bonni veze­tő körök, gúnyt űzve a fasiz­mus sok millió áldozatának emlékéből, az igazságérzetből és a világ közvéleményéből, megsértik a hitlerizmus elleni harcban részt vett népek jó­érzését. — A bonni politikusok — folytatódik a vezércikk — úgy látszik azt hitték, hogy a népeknek rövid az emlé­kezőtehetsége. De mélysége­sen tévednek azok, akik bűn- bocsánatot akarnak hirdetni a hitleri hóhéroknak. A világ népeit korántsem a bosszú­vágy hajtja — hangsúlyozza a Pravda. Közismert, hogy az NSZK-ban is számos be­csületes ember ellenezte a náci gyilkosok „feloldozását”. A nemzetközi közvélemény nagyra értékelte az NDK kormányának és népének ha­tározott fellépését a náci bű­Indokínai népek értekezlete Phnom Penh: Kambod­zsa fővárosában, Phnom Penh- ben hétfőn reggel ünnepélye­sen megnyílt az „indokínai népek értekezlete”, amelyet Norodom Szihanuk herceg kezdeményezésére hívtak ösz- sze. Vietnam, Laosz és Kam­bodzsa népeinek küldöttei ez alkalommal történelmükben először ülnek közös tárgyaló- asztalhoz. Az értekezleten négy kam­bodzsai, öt laoszi és csaknem húsz dél-vietnami küldő '.ség vesz részt. nözőkkel szemben. A Német Demokratikus Köztársaság­ban, eltérően az NSZK-tól, egyszer s mindenkorra ki­irtották a fasizmus és a mi- litarizmus gyökereit, vala­mennyi náci bűnös megkapta megérdemelt büntetését. A bonni államban a hóhé­roknak csak egy részét von­ták felelősségre; az adatok szerint az NSZK-ban még 160 ezer olyan volt náci él, akik az emberiség ellen el­követett bűntettekkel gya­núsíthatok. Az NSZK kormányának a háborús bűnösökkel szemben hirdetett bűnbocsánata és mi­litarista revansista irányvo­nala egyazon lánc szeme, — írja a Pravda. — A hitleri bűnözők bírósági üldözésének beszüntetése csak az agresz- szorokat ösztönözné, csak a bonni militaristákat lelkesíte­né, akik nyíltan készülnek a revansra és egyre hallhatób- ban követelik a tömegpusz­tító fegyvereket a Bundes­wehr számára. A holland kormányválságról Nagy sikere volt a délszláv táncfesztlválnak Is. A mohácsiak nagy sikerű halász-táncot mutattak be. A sok ezernyi nézőből bőven jutott a fákra is. Pécsi Sándor színművész ezúttal mint riporter ismerkedik a nagyfejű busóval Jxjiji'e qi/a hr abban t/ildlkő zhatunk Ezekben a napokban na­gyon sok Zasztava és Fiat 1500-as kocsi futott keresztül Szalántán OS meg NS rend­számmal, ami Ősieket és Növi Sad-ot jelent, mellette pedig az országjelzés: „YU” vagyis­hogy Jugoszlávia. Egy külföl­di kocsi azután tegnap, úgy ebéd után megállt a szalántai termelőszövetkezet új székhá­za előtt. A vendég, akinek ér­kezését már várták a tsz-ben, dr. Dusán Csalics, Jugoszlávia budapesti nagykövete, Rapai Gyula és Palkó Sándor elv­társak kíséretében látogatott Szalántára. A formaság nagyon rövid volt. Kemer Ádám tsz-elnök tá­jékoztatta a vendéget: négy falu tartozik a szövetkezethez és ebből kettő délszláv lakta, kettő magyar. — Igen jól megférünk egy­mással. Eredményeink a me­gyei átlagnak felelnek meg. Tavaly hétmillió forintért ter­meltünk szántóföldi terménye­ket és adtunk húst, tejet a lakosságnak. Aztán a párttitkárt biztat­ják, hogy ő is szóljon, ha le­het délszlávul, úgy nem kell tolmács, de ő inkább a ma­gyart választja most a pohár­köszöntőhöz. — Mi, délszláv dolgozók elégedettek vagyunk jogaink­kal és kötelességeinket pedig igyekszünk jól teljesíteni. A nagykövet is emeli poha­rát — Köszönöm a meleg sza­vakat és csatlakozom a párt­titkárhoz, aki helyesen érté­kelte a két nép barátságának fejlődését, hiszen két szocia­lista országról van szó. A cé­lok azonosak, mind a két or­szágban fejlődik a szocialista mezőgazdaság, bár a módsze­rek különbözőek lehetnek, mint ahogyan meglátszik a különbség a szalántai terme­lőszövetkezethez tartozó négv falu között is. Kapcsolataink javulnak és egyre gyakrabban találkozhatunk. Nincs messze az idő, amikor az elvtársak is ellátogathatnak Jugoszláviába és megtekinthetnek több, az önökéhez hasonló gazdaságot, kicserélhetik módszereiket önöknek, a Magyarországon élő délszlávoknak hidat kell képezniök a két baráti ország között — majd felemelte po­harát —, igyunk az önök fej­lődésére, a két ország kap­csolatainak erősödésére. A hivatalos aktus gyorsan véget ért, hiszen nem is ezen volt a hangsúly, hanem a ba­ráti eszmecserén. Mert ebben nem volt hiány4 Dr( Dusán Csalics nagykövet elvtárs a jövedelem-elosztásról, a tagok részesedéséről, az aktivitásuk­ról érdeklődött. — Nálunk érdekeltek a ta­gok a magasabb termelésben — magyarázza az elnök. — Az állattenyésztésben a súly- gyarapodás, a kifejt tej meny- nyisége után, a malacszaporil­latért, a traktorosok a teljesí­tett normálholdakért kapn ik plusz javadalmazást, prémiu­mok Tavaly például a prémium összege a napi keresetet, az 55,82 forintot, az állattenyész­tésben 11 forinttal emelte. A szalántai tsz vagyona 17,3 millió, ha pedig a pécsi járást nézzük — erről Papp elvtáxs. a járási pártbizottság első tit­kára adott tájékoztatót —, ak­kor egy év alatt 22 millióval növelték tiszta vagyonukat a pécsi járás közös gazdaságai. A szalántai látogatáson szó­ba kerültek még a szociális juttatások és az öregek is. akikről egyre fokozottabb an gondoskodunk a közös gazda­ságokban. Aztán a vendégeit tovább utaztak — Harkányba Nem egyedül dr. Dusán Csa­lics nagykövet volt, aki jugo- szlávul beszélt a fürdőhelyen. A hazafelé tartó turisták Ki­használták a kedvező időt és azt, hogy éjfélig szól a tar­tózkodási engedélyük és zár- íréig fürödtek — a nagykö­vettel együtt — a téliesített medencében.. Gáldonyi Péla ....................... I L i. Í i U magyar küldöttség látogatása a lipcsei vásáron Koszigin szovjet miniszterelnök nyilatkozata A Pravda a bonni kormány „amnesztia“-tervéről Kaszájával a vállán félelmetesen kering fel-alá a hala1. Erb János képriportja

Next

/
Oldalképek
Tartalom