Dunántúli Napló, 1965. február (22. évfolyam, 27-50. szám)

1965-02-02 / 27. szám

2 napló 19(55. FEBRUAR % 1 Kurt Hanke, ax ADV hírszolgálati iroda főszerkesztője a Dunántúli Napló szerkesztőségében Kurt Hanke, az ADN hír- szolgálati iroda főszerkesztője, aki a Magyar Távirati Iroda vendégeként tartózkodik ha­zánkban, tegnap meglátogatta a T'i'nántúli Napló szerkesztő­ségét. Emlékkönyv a Városi Rende őintézet fejlődéséről A Városi Rendelőintézet a felszabadulás 20. évfordulója aikai mából emlékkönyvet ad ki. Az emlékkönyv visszapil­lant a Városi Rendelőintézet elődeinek történetére, illetve s mai intézmény kialakulá­sára és fejlődésére. A köny­vet fényképekkel és statiszti­kai ábrákkal egészítik ki, az írott szövegben ismertetik a jövő terveit is. Ugyancsak a felszabadulás évfordulója tiszteletére kiállí­tást rendeznek a Városi Ren­delőintézetben. A kiállítás lá­togatói ábrák és fényképek útján Ismerkedhetnek meg az intézmény fejlődésével. Nagysikerű irodalmi est a Városi Művelődési Házban A Dél-dunántűN Áramszolgál­tató V. komlói üzemvezetősége értesíti fogyasztóit, hogy karban­tartási munkák miatt február 5-én 7—lí óráig az alábbi helyeken áramszünetet tárt: Irinyi János, Eötvös Loránd, Gagarin utcák, va­lamint az 599—603-as épületekben. HÍREK FEBRUAR Karolin napja. A Nap kél: 7.10, nyugszik: ] 16.46 órakor. A Hold kél; 7.59, KEDD nyugszik: 17.26 órakor. sít éve, 1960. február 2-án halt meg Húsz- ka- Jenő, a magyar operettmuzsika ki­emelkedő alkotóegyénisége. A Zeneakadémián Hubay és Koessler voltak mesterei. Művészi tanulmányai mellett jogot végzett. Hegedű­hangversenyeket adott, majd egy hírneves párizsi zenekarban tevékenykedett. Hazaté­rése után minisztériumi tisztviselő lett. 1902 végén, a Népszínházban mutatták be müvét, a Bob herceget, az első igazán nagysikerű magyar operettet, amelynek külföldi előadása szerzőjét egy- csapásra híressé tette. 1903-ban Aranyvirág című operettjével nyitották meg a Király Színházat, összesen 14 operett dicséri alkotókészségét, közülük néhány, — a Gül Baba, a Tündér­szerelem, a Lili bárónő, a Mária főhadnagy és sok dala —■ nem szürkült el, megőrizte népszerűségét. A Versbarátok Köre és a Magyar írók Könyvesboltja vasárnap este Kassák Lajos legújabb verseskötetének meg­jelenése alkalmából irodalmi estet rendezett az idős művész személyes részvételével a Dok­tor Sándor Művelődési Ház nagytermében. Az ünnepi est bevezető elő­adását dr. Gyergyai Albert egyetemi tanár tartotta. A ne­Mintegy Sírén „japán módon“ író kisgyerek ran Pécseit Japán az egyetlen olyan ország, ahol a kisgyerekeket jobb és balkézzel egyaránt megtanítják írni. Az utóbbi években Pécsett is gyarapo­dott az ilyen „japán mód” író kisgyerekeik száma. A pécsi tanítók körében ugyanis egy­re jobban teret hódíf az a felfogás, hogy nem szabad „észrevenni”, ha a kisgyerek balkezes. Ezzel ellentétben évtizedekkel ezelőtt sokszor kényszerítették a balkezes gyereket, hogy jobbkézzel ír­jon, ami mind az idegrend­szer, mind az írástechnika szempontjából káros követ­kezményekkel járhatott Ma már igen sok tanító hagyja, hogy a kis elsős, ha balkezes, akkor azzal a kezével is kezd­je el az írást. Ennek az lett a következménye, hogy az osztálynak és a tanítónak a jobbkezessége állandóan ma­gával ragadta a balos fiút vagy kislányt és lassan jobb­kézzel is éppen úgy írt, mint ballal. Ez a „japán szokás” azonban a tapasztalatok sze­rint nem tart sokáig. Egy-két év múlva a balkezes gyere­kek többsége elfeledkezik bal­járól és kizárólag jobbkezé­vel ír. Igaz, rajz vagy kézi­munka közben gyakran visz- szatérnek a balkezükhöz. Hozzávetőleges becslések sze­rint az általános iskolák első, második és harmadik osztá­lyaiban Pécsett jelenleg mint­egy 50 gyerek ír „japán mó­don”, vagyis mindkét kezével. vés irodalomtörténész és mű- f dító rövid ' méltatásában is­mertette azt az utat, melyet Kassák Lajos, az egykori vas­munkásból lett Európa-hírű költő most megjelent A tölgy­fa levelei című kötetéig meg­tett. Ezt követően Bárdosi Né­meth János a pécsi írók ne­vében Köszöntő pipaccsal cí­mű versével üdvözölte a neves vendéget. Az est első számaként So­moskői Ervin, a Versbarátok Köre irodalmi színpadának tagja Egy inasgyerek, akit megimádkoztatnak címmel részletet olvasott fel Kassák Lajos önéletrajzi írásából. Elő­adása a műsor egyik kiemel­kedő eseménye volt. Mérték­tartó és világos szövegmon­dása hűen adta vissza az írás drámaiságát. A továbbiakban Liszkay Te­réz, Regénvi Ildikó, Balatonvi Gyöngyi, Fodor János és Kab- lár János verseket adott elő. Kassák Lajos szélesen áradó, rfmtelen versei a legrutino sabb előadókat is próbára te­szik, a tökéletes tolmácsolás Halálos kése’és Vékonyban Vasárnap est» a vókányi Italboltban a helyi Vadász- társaság tagjai a vadászati idény zárása alkalmával va­csorát rendeztek. Míg a va­dászok vacsoráztak, egy ittas társaság is megjelent a he­lyiségben és látva, hogy a jelenlévők ételt fogyaszta­nak, a maguk részére is va­csorát követeltek. Mivel a va­dászok meghatározott személy részére rendeltek vacsorát, így kiszolgálni nem tudták őket. Ekkor a társaság a va­dászokkal verekedést kezde­ményezett. A verekedés során előkerült a bicska is és a vadászok közül Bodra Pál 55 éves majsi lakost olyan sze­rencsétlenül szúrták meg, hogy a helyszínen meghalt. Nessz Antal és Nessz Kristóf — ugyancsak a vadászok kö­zül — pedig súlyos sérülést szenvedett. Az ügyben a rend­őrség a nyomozás során a tet­teseket, Bogdán Sándort és társát Lovas Lászlót elfogta és előzetes letartóztatásba he­lyezte. Dr. Kopasz Gábor Három hét Angliában Marx Károly londoni sírjánál Nem akartain Londonból el­jönni anélkül, hogy ne lássam Marx Károly sírját Az angol idegenforgalmi prospektusok nem írnak arról, hogy Marx Károly, a nagy fi­lozófus, az elméleti szocializ­mus halhatatlan megteremtő­je hosszú ideig élt Londonban emigrációban, minimális bé­rért dolgozott a British Mú­zeumban, nyomorgóit család­jával együtt, ott alkotta meg világra szóló művét, a Tőkét és ott temették el a highgatei tcmető'oen. Egy régebbi, részletes lon­doni kalauzban akadtam rá a Highgate névre. Leírja, hogy a XVIII. században még kü­lönálló falu volt, de ma már egészen be van épülve Lon­donba. Híres öreg temetője a Swain's Lanc-en van, melyben több híres angol férfiú van el­temetve. A temető bal szögle­tében pedig Kari Marxnak, a lelkes zarándokok által emelt nagy síremléke — írja a régi útmutató. Egyedül indultam útnak földalattin a síremlék felke­resésére. Amikor a highgateá állomá­som kiszálltam, az ott talált tájékoztató térképről kijegyez­tem, hogy milyen utcákon át­haladva jutok el a Swain’s Lane-re. Hamarosan elértem a hajdani Highgate falu köz­pontját, amely még ma is kis­városi szűk főtérre emlékeztet. Ebből nyílik a temető utcája. Az utca elején még csak a vi­rágkertészetben dolgozó lá­nyoktól kértem útbaigazítást és hamarosan ráakadtam a temető felső nagy vaskapu­jára. Ez azonban be volt la- katolva és a tábla arra figyel­meztetett, hogy csak pénteken délután 2—4-ig van nyitva. Mivel még csak csütörtök délelőtt volt, elkezdtem meg­kerülni a temető magas kő­falát, amig aztán a délkeleti oldalon rátaláltam a főbejá­ratra. Ez nyitva volt és az is jelezve volt, hogy hol van a temető irodája. A temetői irodába lépve, amikor megmondtam, hogy magyar vendég vagyok és sze­retném megnézni Marx Károly sírját, a két férfi közül az egyik igen udvariasan vállal­kozott rá, hogy megmutatja az útirányt, amerre a síremlék­hez jutok. Az útbaigazítás szerint köny nyen rátaláltam az úttest túl­só oldalán lévő szemközti te- metőrésaben, ahova egy kü­lön bejárati kapun lehet be­jutni. Marx Károly környezetéből kiemelkedő, nagyméretű sír­emléke egy keleti irányból délre forduló főút szegletében helyezkedik el. Két méter magas, erősen zömök, kb. 80x110 cm alap­zaté műmárvány oszlopom van elhelyezve Marx Károly ha­talmas bronzfeje. Még a vál­jak fetaű vénát lm meg van ugyanis csak a mondanivaló teljes átélésével lehetséges. A Versbarátok Köre irodalmi színpadának tagjai a költemé­nyek lényegét megértve, igé­nyes mértéktartással tolmá­csolták a hetvenhét éves mű­vész alkotásait. A nagysikerű est befejező számaként a vá­rosi Művelődési Ház irodalmi sz" ’' szavaVkórusa Bécsy Tamás rendezésében három verset szólaltatott meg. — Február 4-ig, csütörtökig lehet még jelentkezni a Dok­tor Sándor Művelődési Házban (Déryné u. 18.) a március 10- től 21-ig tartó Moszkva—Le­ningrad—Moszkva űtvonalú társasutazásra. Részvételi díj: 1700 forint (előleg 400 forint). — A Baranya megyei Ve­gyesiparcikk Kereskedelmi Vál Mat nagymennyiségű népmű­vészeti tárgyat vásárolt Hor­váth János mohácsi népmű­vésztől. Az eredeti mohácsi emléktárgyakat, vázákat, tála­kat hamutartókat és korsókat a busójárás napján hozzák forgalomba Mohácson a válla­lat szaküzűeted. Országos szintű vizsgálatok a HEB első féléves tervében A Baranya megyei Népi Ellenőrzési Bizottság 1905-ben három szinten hajt végre vizsgálatokat. Országos tapasztalatok sze­rint a vállalatok profil át­adása más vállalatoknak gyakran nincs megfelelően előkészítve, így ezek az át­szervezések a várt termelé­kenységnövekedés és minőség- javulás helyett visszaesést okoznak. A Népi Ellenőrzési Bizottság ezen a területen országos szintű ellenőrzéseket hajt végre. A bányászatban ugyanilyen szinten vizsgálják a munkaerőgazdálkodás prob­lémáit, a bútoriparban pedig az állami, szövetkezeti, illetve tanácsi fejlesztés összehango­lását. A közlekedési szakcso­port a szállítási igények gyors növekedésével kapcso­latban széleskörű vizsgálato­kat tart, különös figyelemmel a szállítóeszközök karbantar­tására. Megyei hatáskörű, de orszá­gosan koordinált ellenőrzé­sekre kerül sor a megye ide­genforgalmánál. Ebbe a mun­kába bekapcsolódik a siklósi, mohácsi és szigetvári járási népi ellenőrzési bizottság is. Ugyancsak a járási bizottsá­gok segítségével megvizsgál­ják a megye állattenyészté­sének és takarmánytermelé­sének összehangolását. Megyei szintű vizsgálatokra kerül sor közérdekű bejelen­tések alapján a szövetkezetek és kisiparosok által végzett i akóházépítkezésekkel kapcso­latban, ugyanis a számlázá­soknál sok esetben szabály­talanságot észleltek. Az álla­mi építőipartól évről évre sok szakmunkás vándorol a termelőszövetkezeti és egyéb építőbrigádokhoz. Ennek kö- vetkezménvekéopen az építő­ipari vállalatok nem tudnak eleget tenni a növekvő fel­adatoknak. A vizsgálatok fénvt akarnak deríteni e ván­dorlás okaira. — Találtak kerékpárt, pénz­tárcát pénzzel együtt. Igazolt tulajdonosuk átveheti a sik­lósi járási rendőrkapitánysá­gon. mintázva, amelyből a szobor­fej kiemelkedik. A szobrász neve az alkotáson nincs fel­tűntetve. A hatalmas fejszo­bor, amelynek magassága kü­lön mintegy 120 cm., igen jól sikerült Hátrafésült, kissé ol­dalt lelógó dús haj, erős szem­öldök, vastag bajúsz és sza­káll, bennülő nagy, értelmes szemek, magas nyílt homlok. Olyan, mint ahogyan a képek­ről ismerjük Marxot. A márványtalapzat jobb és bal oldalán, vagyis a keske­nyebb oldalakon egy-egy bronz babérkoszorú csüng. A márványoszlopba be van építve a régi sírkőből az a rész, amely Marx Károly és családtagjai adatait tartal­mazza: Marx Károly szül. 1818. máj. 5-én, megh. 1883. márc. 14-én. — Itt nyugszik még szeretett felesége, Jenny von Westphalen (1814—1881). — Harry Longuet az ő unokája (1878—1883). — Helena De- muth (1823—1890). — Eleonor Marx, Marx Károly leánya (1856—1898). A régi sírkőből származó tábla fölött olvasható a sír­emlék aranybetűs nagy főfel­irata: Az összes országok egyesült munkásai Marx Ká­rolynál^ A tábla alatt pedig Marx Károlynak egy bölcs mondása olvasható: The philosophers have only interpreted the world in various ways. The point however is to change it. A filozófusok csak magyaráz­ták a világot különböző mó­don. A cél azonban megvál­toztatni azt. Marx magasba emelkedő síremléke mögött mint meg­annyi nyugvó katonák, leko­pott sírdombok, rajtuk kopja­fákra emlékeztető, vékony, egymáshoz hasonló, egyszerű sírkövek sorakoznak. Az em­lékmű mellett egy fehér már­vány keretbe foglalt sír áll 1952-ből, felül zöld kaviccsal behintve, a fejfa résznél nyi­tott márványkönyvvelj Marx Károly sötétszürke szobortalapzatán sok a friss élő virág, legalább 40—50 ki- sebb-nagyobb csokor. A temető csendes, késő őszi temetői hangulat uralkodik. Néha madarak csivitelnek és hangoskodó sirályok szállnak el a fák fölött. A világváros zaja mintha távolról szűrődne ide. Engels szavaira gondolok, amelyeket itt a highgate-i te­metőben mondott Marx Ká­roly sírjánál: Neve és mun­kája örökké élni fog! \ televízió műsora Február 2-án, kedden: 8.05: Iskola-tv. Orosz nyelv az ált. iskolák VL oszt. szá­mára. 9.00: Környezetismeret a vidéki ált. iskolák IV. oszt. számára. A kőolaj. 9.25: Kör­nyezetismeret a budapesti ált. isk. III. oszt. számára. Láto­gatás az Ikarus gyárban (ism.). 10.05: Tanulmányi kirándulás az ált. isk. VIII. oszt. számara kémiához. — A műtrágya- gyártás. 11.00: Orosz nyelv középiskolásoknak. 14.00: Orosz nyelv ált. isk. részére (ism.). 14.55: Környezetismeret (ism.) vidéki ált. isk. 15.20: Környe­zetismeret budapesti ált. isit. (ism.). 15.50: Tanulmányi ki­rándulás (ism.). 18.55: Orosz nyelv középiskolásoknak (ism.). 17.23: Az Iskola-tv postája. Műsorkalauz — pedagógusok­nak. 17.40: Hírek.' 17.45: Száz kérdés — száz felelet. 18.25: Uttörőexpedició a jövőbe. A Hétmérföldes kamera külön­kiadása. 18.35: Csak egy ki­csivel jobban. Gyárak újítási versenyei. Közvetítés a Techni ka Házából. 19.05: Tv-bébi. 19.20: Esti mese. 19.30: Tv- híradó. 19.50: Mai vendegünk: Nyers Rezső, az MSZMP KB titkára. 20.15: Nincs többé vá­lás. Magyarul beszelő lengyel film (Tíz éven felülieknek!) 21.55: Érmek és érmesek. Visz- szapillantás a tokiói olimpiára. 22.15: Tv-híradó, — 2. kiadás. —- Az NDK budapesti nagy­követségének kereskedelmi ta­nácsosa, Erich Sbrismy tart előadást a Pécs városi Műve­lődési Házban február 4-én, csütörtökön este 6 órakor. Elő adásának témája: „800 éves a Lipcsei Vásár”, az előadás után tudományos műszaki film bemutatót tartanak. Vetítésre kerül: A korrózió elleni vé­delem, az új kovácsolás! el­járás és a Zeiss—Jéna gyár ni termékeiről készített film. A programot a Gépipari Tudo­mányos Egyesület Pécsi Szer­vezete rendezi. — A múzeumi szerda esték keretében ma este 6 órai kez­dettel a Káptalan u. 2. szám alatt Mándoki László muzeo­lógus tart előadást. A bara­nyai keresztszemes hímzések címmel. Ugyanekkor Sellyén, a kultúrotthon bari dr. Dankó Imre megyei múzeumigazgató tart előadást Baksay Sándor róL — A mohácsi Uj Barázda Tsz-ben az elmúlt hetekben 60 hold adventi kelkáposztát és 7 hold téli salátát palán- táztak ki a szövetkezet tagjai. Az enyhe időjárás eddig ked­vezett a kiültetett növények­nek, annál nagyobb veszélyt jelent a mezeipockok kártéte­le, mely ellen megkezdték a védekezést. — Januárban három önkén­tes véradó napot tartottak a pécsi járásban. Szabadszentki­rályon 103, Olasz községben 148 és Szalántán 86 véradó összesen 98 liter vért adott a pécsi klinikák és kórházak ré­szére. — Áramszünet lesz február 2-án 8—17 óráig hálózatátépítés rmatt a Tettye téren, Tettye dűlő, Zsig- mond u., Hegyalja u. által beha­tárolt területen. — Áramszünet lesz február 1—6-lg 8—17 óráig hálózatátépítés miatt Tettye u„ Zöldfa u., Nap u., ötemető u„ Virág u„ Ignác u„ Hegyalja u., Gáspár u„ Böck J. u„ Barátur u„ Bosnyák u., Karmelita köz, Meny­hért u. Boldizsár u., valamint Malom községben. <x) L l k

Next

/
Oldalképek
Tartalom