Dunántúli Napló, 1965. február (22. évfolyam, 27-50. szám)

1965-02-02 / 27. szám

VUög proletárjai, egyesüljetek! f. XXII. ÉVFOLYAM, 27. SZÄM ARA 50 FILLÉR 1965. FEBRUÁR 2., KEDD S v á b b á 1 A farsang) évad nagy eseménye a svábbál. Idén, az Olimpia termeiben rendezték meg a bált, disznótoros vacsorával, jó zenével és kitűnő hangulattal körítve. A képen: Reggelig húz­ta a talpalávalőt a 12 tagú fúvószenekar. A reggelig tartó tánchoz kondícióra is szükség van. A szűri vendégek élvezettel nézik a vidám táncotokat. L. I. Brezsnyev, és N. V. Podgornij látogatása hazánkfián A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak meghívására január 29-én baráti látogatásra hazánkba érkezett L. I. Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Párt­ja Központi Bizottságának el­ső titkára és N. V. Podgornij, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága el­nökségének tagja, a Szovjet­unió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottságának titkára. Magyarországi tartózkodá­suk során a szovjet vendége­ink találkoztak és a két felet érdeklő kérdésekről bensősé­ges, elvtársi eszmecserét foly­tattak Kádár Jánossal, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkárával és a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagjaival. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Politikai Bizottsága január 31-én ec'-’’'"let adc'í L. I. Brezsnyev és N. V. Pod­gornij elvtárs tiszteletére. L. I. Brezsnyev és N. V. Podgornij vasárnap este eluta- z hazá- " ■' Koszigii a Vietnami Demokratikus Köztársaságba utazik Moszkva: Moszkvában hivatalosan közölték, hogy a Vietnami Demokratikus Köz­társaság kormányának meghí­vására a közeljövőben szovjet küldöttség utazik a Vietnami Demokratikus Köztársaságba. A küldöttség vezetője: Alak- szej Koszigin, az SZKP Köz­ponti Bizottsága Elnökségének tagja, a Minisztertanács elnö­ke. Egymillió parcella helyén nyolcezer tábla Ezer kilométernyi dűlőút vált feleslegessé a megyében Sokan csak kívülről nézhették a báli forgatagot, de a februári „második” felvonáson talán már ők is részt vesznek. Erb János képriportja A jobbágyfelszabadítás óta a legnagyobb arányú rendezés ment végbe az utóbbi években Baranya megye szántóföldjeit) és az óriási munka gyakorla­tilag most fejeződött be. Alig néhány esztendő alatt alapve­tően megváltozott a határ képe. A hírhedt nadrágszíj-parcel- lák rendszere, amely me­gyénkre különösen jellemző volt, visszavonhatatlanul a múlté lett. A termelőszövet­kezetek agronómusai — a földrendező szakemberek közreműködésével — a nagy üzemi gazdálkodás követel­ményeinek megfelelően táb- lásították a falvak határait. Az elmúlt évek során össze­sen 280 ezer hold szántóföld táblásítási tervét készítették el. Itt korábban — a kispa­raszti gazdálkodás időszaká­ban több mint egymillió par­cella feküdt, amelyek zömmel párszáz négyszögöles földcsí­kok voltak csupán. Ezeken még a fogatok is alig tudtak megfordulni, nemhogy gépek­kel lehetett volna művelni. Közvetlenül a termelőszövet kezetek létrejötte után tagosí- tották, most pedig rendszerbe foglalták a területet. Körül­belül nyolcezer nagy táblát alakítottak, amelyeknek leg­kisebb területe 25—30 hold, legnagyobb területe pedig át­lagosan hetven hold lett A táblákat mindenütt úgy jelölték ki, hogy azok lehetőleg téglalap ala­kúak legyenek, vagy leg­alábbis a két hosszanti ol­daluk párhuzamban álljon. A gépi művelés számára ugyanis ez a legcélszerűbb táblaforma. Figyelembe vették a baranyai dombhátakon igen erősen je­lentkező eróziót és ezért a táblákat a lejtőkre merőlege­sen mérték ki, ami által csök­ken a talajlemosódás. A ho­mokos talajú falvak határá­ban — főképpen a Dráva men­tén — a nyári szélirányhoz is alkalmazkodtak: arra is me­rőlegesen alakították ki a táb­lákat, hogy megakadályozzák a talajvándorlást. A táblásítás során megvál­tozott az egész baranyai ha­tár dűlőút-rendszere. Számos helyen például új főutat nyi­tottak, amely a legrövidebb és a leg járhatóbb vonalon ve­zet a határból az illető ter­melőszövetkezet gazdasági köz­pontjába és ehhez csatlakoz­nak a mellékutak. Ilymódon több mint ezer kilométer­nyi régi földút vált felesle­gessé. Ezeket természetesen felszántották és hozzákap­csolták a legközelebbi táb­lához, ami által körülbelül nyolcszáz holddal nőtt a megye szántóterülete. A beremendi Dózsa Tsz pél­dául 13 holdat, a szalántai Hunyadi Tsz 17 holdat, a drá- vafoki Uj Esztendő Tsz pedig 23 holdat nyert a felesleges dülőutak megszüntetésével. Az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal Baranya megyei Felügyelősége műszakilag feldolgozza a ter­melőszövetkezetek által ké­szített „nyers” terveket és mérnökei a helyszínen ki­tűzik a táblák helyét. Ez a munka folyamatosan törté­nik és eddig 140 ezer holdon végezték el a kitűzést. Harminchat hegyvidéki falu, illetve város (Komló) határá­ban egyelőre nem történik tóblásftás. Olyanok ugyanis a terepviszonyaik, hogy a jelen­legi körülmények között nem lehet nagyüzemi táblarend­szert létrehozni. Itt — a me­cseki hegyháton — általános vízrendezési és talajvédelmi munka folyik most, s ennek megvalósulása után alakítják majd ki véglegesen a szövet­kezeti gazdaságok tábláit. Több mini ötven minta Négyezer méter bútorszövetet gyárt a Baranya megyei Háziipari Szövetkezet a hazai kereskedelem számára az első negyedévben. A baranyai hagyományos népi motívum kból több mint 50 féle mintát használnak fel, a kornak megfele­lően kissé átdolgozva. 2100 hold vízterületen halásznak a Mohácsi Halászati Szövetkezet tagjai Tavaly 797 mázsa halat fogtak —30000forint körüli átlagkereset Mekkora volt a legnagyobb zsákmány? Zárszámadásra készülnek a Mohácsi Halászati Szövetke­zetben, sikerekben gazdag esz­tendőről adnak majd számot a tagság előtt A tizenkilenc esztendős szövetkezet területe a jugoszláv határnál kezdő­dik, s elvileg akár az északi folyamhatárig halászhatnak, mégis összterületük csak 2100 katasztrális holdnak felel meg. A szövetkezet tagjai a fenn­állás óta többször fogtak re­kord súlyú halat. 1947-ben egy 90 kilogrammosat, 1962-ben pedig egy 73 kilogrammos hal akadt a hálójukba. A kisebb létszámú családok általában egy kilogramm halat szoktak vásárolni egy-egy étkezésre, tehát a kilencven kilós harcsa egy egész falu lakosságának elegendő lett volna. A szövet­kezet „nagykönyvében” ezek a súlyok aranybetűkkel van­nak feljegyezve, A halászati szövetkezet tag­jai kisebb mennyiségben még ma is kézzel készítik a szer­számaikat, hálóikat. Azonban a modernebb anyagú hálók lassan kiszorítják a kézzel kö­tött kerítőhálókat, varsákat. A Szegedi Len- és Kender­gyárban perlonfonálból készí­tenek halászhálókat. A mohá­csiak is a szegedi gyárból vá­sárolják hálóikat, A szövetkezet leltárában 285 méter hosszúságú kerítőhálót, 650 varsát, 5 kelvertőt és 4 merítőhálót tartanak számon, A halászmesterség apáról fiúra és unokára szállt és száll. De mint minden szak­mában, úgy a halász szakmá­ban is gondot okoz az után­pótlás. A mohácsi szövetke­zetben jelenleg három ti atal ismerkedik a halászattal. Ke­rek három évig kell gyakor- nokoskodniuk, mire halászati szakmunkások lesznek. A szö­vetkezet legöregebb tagja, a 73 esztendős Gáspár Lajos bácsi A múlt esztendőben jó fo­gásuk volt a mohácsi szövet­kezet tagjainak, s összesen 797 mázsa hal akadt hálójukba. A halászok évi átlagos kere­sete megközelíti a 30 ezer fo­rintod JL A 1 Az MSZMP Barcmua mequei Bizottsága és a Meguei Tanács lapja

Next

/
Oldalképek
Tartalom